Ancestry

Vitebsk Cemetery Records

from 1900 to 2000
PLOT LOCATION SURNAME GIVEN NAME DATE OF BIRTH DATE OF DEATH AGE AT DEATH FATHER'S NAME
V-51-32 ABARBANEL Keylya 1905 1984 [79] Aronovna
V-48-12 ABARBANEL Khaya 1906 1983 [77] Mikhaylovna
A-32a-8 ABELEV Yakov 1904 1977 [73] Leybovich
A-32a-8 ABELEVA Khaya 1910 1991 [81] Mendelevna
B-16-5 ABELSKAYA Anna 1897 1977 [80] Moyseyevna
B-16-5 ABELSKAYA Yeva 1900 1974 [74] Moyseyevna
B-16-5 ABELSKIY Nikolay 1934 1995 [61] Filippovich
A-16-63 ABEZGAUZ Genya 1909 1977 [68] Vladimirovna
A-16a-6 ABEZGAUZ M. - 1937 - A.
A-16-64 ABEZGAUZ Mikhail 1904 1978 [74] Mendelevich
V-26-6 ABKOVICH Maya 1924 1976 [52] Zinovyevna
V-44-15 ABLAMUNETS Abram 1912 1991 [79] Yevlevich
B-43-12 ABLAMUNETS Yevel 1885 1962 [77] Girshevich
V-44-14 ABLAMUNETS Mariya 1920 1981 [61] Semenovna
B-43-10 ABLAMUNETS Rivekka 1895 1967 [72] Itskovna
B-25-15 ABLAMUNITS Nadezhda 1913 1956 [43] Yakovlevna
B-48-16 ABLOMUNETS Yulya - 1975 - -
B-39-19 ABOLETS Sofiya 1897 1982 [85] Aronovna
A-29-31 ABRAMBORSKAYA - - - - -
V-12-6 ABRAMOV Grigoriy 1893 1967 [74] Isaakovich
B-22-32 ABRAMOV Grigoriy 1889 1952 [63] Mikhaylovich
B-22-34 ABRAMOV Mikhail 1929 1960 [31] Grigoryevich
B-32-43 ABRAMOV Moysey 1894 1964 [70] Abramovich
B-22-31 ABRAMOV Samuil 1880 1953 [73] Malakhovich
B-24-48 ABRAMOVA Galina 1901 1974 [73] Naumovna
B-32-45 ABRAMOVA Mina 1898 1965 [67] Khaim-Leybovna
B-19-52 ABRAMOVA Riva 1886 1974 [88] Isaakovna
V-12-7 ABRAMOVA Roza - 1984 - Naumovna
B-35-18 ABRAMOVA Ester 1888 1958 [70] Leyzerovna
B-12-3 ABRAMOVICH Leonid 1931 1993 [62] Semenovich
B-47-6 ABRAMOVICH Raisa 1902 1973 [71] Grigoryevna
B-47-7 ABRAMOVICH Samuil 1894 1964 [70] Yakovlevich
B-12-3 ABRAMOVICH Semen 1893 1968 [75] Abramovich
B-21-54 ABRAMOVICH Khana 1870 1953 [83] Girshevna
A-7-16 ABRAMOVICHYUS Khonas 1947 1979 [32] Sabselio
A-36-4 ABRAMZON Rakhil 1913 1997 [84] Izraylevna
V-18-12 ABRAN Isaak 1923 1987 [64] Yakovlevich
V-18-13 ABRAN Sonya 1895 1968 [73] Borisovna
B-26-37 ADARTSEVA Nikhama 1909 1964 [55] Mikhelevna
B-13-15 AFREMOV Lazar 1885 1946 [61] Girshevich
V-39-13 AFREMOV Solomon 1894 1979 [85] Yakovlevich
B-13-16 AFREMOVA Genya 1890 1950 [60] Izraylevna
V-39-12 AFREMOVA Roza 1900 1982 [82] Antsilevna
B-14-13 AGRACHEVA Khasya 1891 1955 [64] Tsalkovna
B-47-4 AGRACHOV F. 1888 1964 [76] I.
B-48-34 AGRANOVSKAYA Fanya 1892 1973 [81] Samuylovna
A-7-59 AGRECHEVA Tamara 1901 1976 [75] Samsonovna
B-44-8 AGREST Sholom 1907 1963 [56] Yeynovich
A-28-22 AGREST Iosif 1913 1986 [73] Davydovich
A-7a-47 AGUROK Leya 1898 1982 [84] Monosovna
B-48-30 AKSEL Roza 1881 1964 [83] Abramovna
V-21-22 AKSEL Sima 1912 1991 [79] Kalmanovna
A-27-15 AKSELROD Abram 1901 1972 [71] Zalmonovich
A-13-24 AKSELROD Abram 1938 1998 [60] Yakovlevich
B-31-29 AKSELROD Berta - 1967 - Meyerovna
A-26-62 AKSELROD Blyuma 1923 1983 [60] Mikhaylovna
B-50-20 AKSELROD Vulf 1896 1972 [76] Moyseyevich
A-16-6 AKSELROD Rokhil 1905 1976 [71] Zalmanovna
A-26a-1 AKSELROD Slava 1932 1970 [38] Abramovna
A-7-57 AKSELROD Sofya 1920 1985 [65] Arkadyevna
A-13-23 AKSELROD Feyga 1904 1981 [77] Zusyevna
B-50-19 AKSELROD Feyga 1895 1965 [70] Tankhelevna
A-16-40 AKSELROD Khana 1895 1970 [75] Mendelevna
B-32-13 AKSENTSEV Samuil 1894 1957 [63] Abramovich
B-32-13 AKSENTSEVA Roza 1894 1973 [79] Nikhemovna
A-31-24a AKSENTSOVA Khava - - - -
A-16a-13a ALBERT Berta 1923 1981 [58] Shayevna
A-33-19 ALBETKOVA Elka 1912 1972 [60] Gutmanovna
A-4-5 ALEKSANDROVA Anna 1936 1991 [55] Lvovna
V-27-1 ALEKSANDROVICH Moysey 1906 1980 [74] Naumovich
V-9-14 ALEKSANDROVICH Tsilya 1904 1967 [63] Naumovna
B-18-31 ALEKSENTSEVA Esfir 1906 1968 [62] Izraylevna
A-12-35 ALESIN Ilya 1902 1976 [74] Zakharovich
A-12-34 ALESINA Anna 1909 1992 [83] Davidovna
B-21-24 ALESKER - 1881 1954 [73] Yankelevich
A-27-18 ALESKER Leya 1895 1978 [83] Kusilovna
A-30-32 ALESKER M. - 1935 - -
A-18-12 ALESKER Riva 1906 1983 [77] Izraylevna
A-18-11 ALESKER Ruvim 1903 1973 [70] Minkhusovich
V-32-8 ALEYNIKOVA Olga 1904 1977 [73] Yakovlevna
V-53-25 ALEYNIKOVA Sima 1915 1986 [71] Isaakovna
V-19-22 ALISVYAK Yelizaveta 1910 1986 [76] Grigoryevna
V-18-22 ALISVYAK Liba 1896 1968 [72] Itskovna
A-31-55a ALISVYAK Mariya 1904 1978 [74] Yevseyevna
V-19-21 ALISVYAK Nikolay 1906 1968 [62] Zelikovich
V-44-4 ALISVYAK Riveka 1904 1985 [81] Abramovna
V-56-10 ALISVYAK Semen 1921 1987 [66] Yevseyevich
V-18-23 ALISVYAK Genya 1926 1994 [68] Solomonovna
V-6-12 ALKHOVSKAYA Mariya 1918 1971 [53] Shmuylovna
A-29-1 ALKHOVSKIY Aleksandr 1928 1998 [70] Borisovich
B-40-25 ALKHOVSKIY Boris 1884 1960 [76] Abramovich
B-6a-9 ALKHOVSKIY Yakov 1919 1957 [38] Borisovich
V-58-4 ALKINITSKAYA Yevgeniya 1922 1995 [73] Yuryevna
V-58-3 ALKINITSKIY Izrail 1922 1995 [73] Yevseyevich
V-58-2 ALKINITSKIY Oleg 1948 1997 [49] Igorevich
V-54-13 ALOY Gilya 1900 1986 [86] Yeselevich
B-39-12 ALPEROVICH Sora - 1959 - Tsodokovna
V-39-19 ALSHITS Polina 1906 1979 [73] Markovna
B-32-35 ALTBREGINA Khaya 1885 1971 [86] Movshevna
B-55-10 ALTMAN Abram 1906 1969 [63] Samuylovich
V-50-6 ALTMAN G. 1900 1994 [94] M.
A-6-3 ALTMAN Lyubov 1972 1995 [23] Mikhaylovna
V-29-7 ALTMAN Semen 1917 1991 [74] Davydovich
B-36-38 ALTMAN Frida 1908 1964 [56] Gershevna
B-37-42 ALTMAN Yuda 1911 1984 [73] Mikhaylovich
A-33-10 ALTSHULER Raisa 1937 1993 [56] Vladimirovna
B-53-26 ALTSHULER Roza 1910 1966 [56] Romanovna
B-53-26 ALTSHULER Elya-Leyba 1915 1986 [71] Izraylevich
V-47-9 ALTSHULER Rozaliya 1911 1984 [73] Grigoryevna
V-61-18 ALTSHULLER Anna 1937 1991 [54] Monusovna
V-57-26 ALTSHULLER Goda 1916 1987 [71] Leyzerovna
A-14-14 AMANUEL Zalman 1905 1991 [86] Pinsukhovich
A-14-13 AMANUEL Roza 1908 1996 [88] Mendelevna
B-48-11 AMANUIL Mekha - 1917 - Peysukhovna
B-48-11 AMANUIL Ruvim - 1917 - Pinsukhovich
B-44-7 AMBURG Boris 1898 1963 [65] Semenovich
V-47-11 AMLER Gutya 1914 1982 [68] Beniaminovna
A-32-24 AMROMINA Khaya 1889 1975 [86] Leybovna
A-32-23 AMROMINA Khaya 1908 1976 [68] Solomonovna
V-57-27 ANBREYG Faina 1902 1987 [85] Abramovna
B-33-24 ANIKUL Ilya 1909 1973 [64] Naumovich
B-33-25 ANIKUL Roza 1911 1980 [69] Zelikovna
A-24a-5 ANISIMOV Afanasiy 1887 1967 [80] Lukyanovich
B-50-5 ANOKHINA Dvosya 1925 1998 [73] Iosifovna
B-50-6 ANOKHINA Svetlana 1950 1966 [16] Alekseyevna
A-16-66 ARBAN B. - 1937 - V.
A-27-23 ARENBURG Anna 1909 1970 [61] Ilyinichna
B-26-33 ARENBURG Yevgeniya 1884 1963 [79] Abramovna
B-26-32 ARENBURG Ida 1915 1998 [83] Ilyinichna
A-17-8 ARENBURG Olga 1911 1974 [63] Ilyinichna
A-24-23 ARENSHTEYN Lev 1899 1981 [82] Khatskelevich
A-24-24 ARENSHTEYN Matvey 1927 1990 [63] Lvovich
A-24-23 ARENSHTEYN Rivekka 1900 1981 [81] Markovna
A-9-3 ARENSHTEYN - - - - -
A-18-16 ARENSON Gdal 1902 1981 [79] Abramovich
B-16-3 ARKHINA Sofya 1913 1974 [61] Abramovna
V-23-22 ARKIND David 1914 1972 [58] Grigoryevich
B-37-37 ARNORD (?) Naum 1895 1961 [66] Grigoryevich
B-49-18 ARON Basya 1908 1972 [64] Mendelevna
B-43-21 ARON Gutta 1899 1962 [63] Moyseyevna
V-12-5 ARON Zalman 1899 1973 [74] Khatsjekevucg
B-51-28 ARON Mikhail 1910 1965 [55] Mendelevich
A-7-47 ARONIK Mordukh 1862 1937 [75] Fayvishevich
V-62-12 ARONOV Aron 1911 1944 [33] Yakovlevich
B-49-3 ARONOV Vulf 1885 1968 [83] Semenovich
B-50-27 ARONOV Zalman 1904 1970 [66] Yankelevich
V-39-10 ARONOV Leyba 1897 1980 [83] Mendelevich
B-32-48 ARONOV Leon 1918 1994 [76] Yakovlevich
V-39-10 ARONOVA Zlata 1904 1992 [88] Mendelevna
B-49-3 ARONOVA Riva-Rokhlya 1890 1968 [78] Veniaminovna
B-32-49 ARONOVA Sofya 1921 1998 [77] Anatolyevna
A-31-25 ARONOVA Khana - 1930 - Berkovna
B-50-28 ARONOVA Khasya 1908 1965 [57] Moyseyevna
A-8-41 ARONOVICH Khaim-Gilel 1922 1932 [10] Notovich
B-22-14 ARONSON Boris 1897 1956 [59] Izraylevich
A-9-23 ARONSON Noson 1926 1975 [49] Peysokhovich
B-31-1 ARONSON Sofya 1905 1966 [61] Issakovna
A-26-14 ARSHANSKAYA Beylya 1913 1995 [82] Isakovna
A-5-42 ARSHANSKAYA Sh. 1885 1945 [60] B.
A-25-15 ARSHANSKIY Boris 1909 1979 [70] Khaimovich
B-46-7 ARSHINOV Samuil 1884 1965 [81] Vulfovich
B-46-7 ARSHINOVA Riva 1892 1943 [51] Abramovna
A-16-32 ARTMAN Shaya - 1937 - -
B-4-1 ARUMYAN Artovazts 1902 1963 [61] Osipovich
B-4-2 ARUMYAN-GAUBERG Sofya 1914 1964 [50] Pavklovna
V-41-16 ASINOVSKAYA Bronya 1905 1985 [80] Iosilevna
A-23-10 ASINOVSKAYA Pasha 1922 1992 [70] Abramovna
A-22-3 ASINOVSKAYA Raisa 1925 1981 [56] Grigoryevna
A-24-11 ASINOVSKAYA Riva 1908 1977 [69] Mendelevna
A-21-9 ASINOVSKAYA Shchera 1922 1991 [69] Abramovna
A-8-61 ASINOVSKIY Mikhail 1912 1981 [69] Davydovich
A-23-11 ASINOVSKIY Abram 1891 1971 [80] Girshevich
V-41-17 ASINOVSKIY Aron 1903 1979 [76] Mendelevich
B-22-35 ASINOVSKIY Khaim 1895 1952 [57] Moyseyevich
A-18-75 ATRUBINA Ginda 1909 1984 [75] Mendelevna
B-4-8 ATUSINA Rakhil 1907 1972 [65] Shayevna
B-38-41 AVIDON Abram 1887 1974 [87] Shlomovich
B-38-42 AVIDON Perla 1912 1986 [74] Abramovna
A-23-7 AVRUCH Isak 1896 1971 [75] Yakovlevich
A-8-9 AVRUTIN Boris 1893 1983 [90] Abramovich
V-25-10 AVRUTIN Sema 1911 1976 [65] Mendelevich
B-10-23 AVRUTIN Teva 1904 1960 [56] Yakovlevich
B-10-23 AVRUTIN Yakov 1873 1948 [75] Mordukhovich
B-20-9 AVRUTINA Roza 1894 1959 [65] Berkovna
A-23-6 AVRUTINA Roza 1874 1972 [98] Zalmanovna
V-37-7 AVRUTOV Iosif 1905 1979 [74] Notovich
B-52-18 AVSTREYKH G. - - - Ya.
V-10-17 AVSTREYKH Zalman 1909 1967 [58] Aronovich
B-52-18 AVSTREYKH Mariya 1903 1966 [63] Yefimovna
A-35-3 AVSTREYKH Fira 1947 1995 [48] Zalmanovna
V-60-1 AYNBINDER Boris 1931 1997 [66] Yefimovich
B-10-41 AYZENBERG Yekhil 1891 1948 [57] Izraylevich
V-9-8 AYZENBERG Etta 1897 1967 [70] Iosifovna
B-40-14 AYZENSHTADT Izrail 1879 1951 [72] Uryashevich
V-46-16 AYZENSHTADT Lev 1911 1992 [81] Izraylevich
A-21-40 AYZENSHTADT Mirra 1895 1981 [86] Bamsomovna
V-46-16 AYZENSHTADT Fanya 1915 1994 [79] Izraylevna
V-46-17 AYZENSHTADT Khaya 1916 1994 [78] Khatskelevna
A-25-34 AYZENSON Malka-Khana 1921 1978 [57] Litmanovna
A-35-21 AYZENSON Revekka 1897 1972 [75] Beniaminovna
V-53-13 AZARKH Anna 1902 1986 [84] Savelyevna
V-9-15 AZARKH Riva 1908 1968 [60] Lvovna
V-48-6 AZBEL Semen 1909 1983 [74] Grigoryevich
V-16-9 AZERCHENKOVA Dina 1921 1983 [62] Romanovna
B-52-13 AZERNIKOV Shlema 1890 1986 [96] Khaimovich
B-52-13 AZERNIKOVA Slava 1896 1982 [86] Yakovlevna
B-34-37 BABENKO Bronya 1905 1977 [72] Mendelevna
B-32-47 BABER Vil 1929 1990 [61] Iosifovich
B-34-27 BABER Mikhail 1914 1992 [78] Naumovich
B-17-26 BABER Moysey 1924 1982 [58] Iosifovich
B-25-36 BABER Nison 1884 1951 [67] Shlemovich
A-6-44 BABER Sergey 1923 1986 [63] Georgiyevich
B-34-26 BABER Sofiya 1921 1966 [45] Solomonovna
B-30-40 BABER Sofya 1893 1968 [75] Markovna
B-34-42 BABER Fanya 1901 1965 [64] Simovovna
V-64-2 BABINA Sofya 1905 1990 [85] Dovydovna
A-24-7 BABIOR Bella 1913 1985 [72] Markovna
B-38-43 BABIOR Nokhim 1909 1987 [78] Abramovich
B-14-4 BABISHCHER Iosif 1924 1956 [32] I.
A-36-25 BABOVICH Yeva 1911 1981 [70] Lvovna
A-24-5 BABYOR Iosif 1899 1977 [78] Issakovich
A-24-6 BABYOR Sofya 1901 1982 [81] Abramovna
B-21-44 BAGARAD Moysey 1894 1952 [58] Yakovlevich
B-7b-10 BAGARI Abram 1913 1959 [46] Lazarevich
B-7-30 BAGARI Faina 1919 1958 [39] Lazarevna
B-13-22 BAGORAD Eydlya 1872 1949 [77] Zelekovna
A-31a-36 BAKALYAR Shakhna 1901 1994 [93] Yevkhonovich
A-28-18 BAKHNOV Grigoriy 1909 1976 [67] Izraylevich
B-47-21 BAKHOV Yuriy 1929 1993 [64] Ivanovich
V-31-17 BAKHRAKH Issak 1905 1977 [72] Zakharovich
V-49-11 BAMPI Khaim 1894 1983 [89] Yerukhimovich
A-16-54a BANK Girsha 1894 1927 [33] Aronovich
A-31-27 BARANOV Vladimir 1933 1996 [63] Borisovich
A-31-21 BARANOVA Raisa 1933 1995 [62] Abramovna
B-31-17 BARANOVA Ester-Sora 1885 1956 [71] Abramovna
B-38-4 BARANOVSKAYA Sara 1899 1963 [64] Abramovna
B-38-3 BARANOVSKIY Grigoriy 1900 1985 [85] Issakovich
B-44-32 BARENBAUM Abram 1911 1989 [78] Shayevich
B-41-42 BARENBAUM Blyuma 1896 1981 [85] Mendelevna
B-26-30 BARENBAUM Bunya 1883 1953 [70] Movshevna
B-44-30 BARENBAUM Karl 1929 1989 [60] Khaimovich
V-23-2 BARENBAUM Lyubov 1923 1976 [53] Abelevna
B-44-29 BARENBAUM Raya 1936 1979 [43] Gershevna
V-7-8 BARENBAUM Riva 1894 1969 [75] Zundulevna
A-33-26 BARENBAUM Sarra 1891 1972 [81] Zalmanovna
B-41-41 BARENBAUM Khaim 1894 1975 [81] Shayevich
B-33-11 BARENBAUM Khana-Rokha 1875 1958 [83] -
A-25a-28 BARENBAUM Tsikora 1900 1978 [78] Berkovna
V-23-1a BARENBAUM Shaya 1919 2000 [81] Khaimovich
B-30-15 BARENBEYM Khaim 1880 1956 [76] Shevelevich
A-35-17 BARENBLAT Bronya 1907 1972 [65] Grigoryevna
A-31-22a BARENBLAT Dora 1909 1977 [68] Yakovlevna
A-31-22b BARENBLAT Ilya 1935 1970 [35] Yakovlevich
A-36-17 BARENBLAT Rakhel 1904 1975 [71] Grigoryevna
A-26-30 BARENBLAT Esya 1897 1974 [77] Gershenovich
B-55-13 BARENFELD Valentin 1941 1968 [27] Mikhaylovich
B-55-14 BARENFELD Mikhail 1913 1979 [66] Mironovich
V-32-19 BARKAN Zyama 1914 1979 [65] Semenovich
B-42-2 BARKAN Fruma 1907 1975 [68] Shimonovna
V-32-18 BARKAN-FRUMINA Khana 1915 1977 [62] Abelevna
V-53-3 BARKHAL Roman 1920 1986 [66] Semenovna
B-24-18 BARKHAL Shevel 1898 1954 [56] Izraylevich
B-32-27 BARKHOL Ilya 1918 1965 [47] Shevelevich
B-50-37 BARKOV Ivan 1915 1981 [66] Vasilyevich
B-21-47 BARKUSSKIY Boris 1924 1993 [69] Solomonovich
B-21-46 BARKUSSKIY Sholom 1894 1953 [59] Berkovich
B-5-22 BARSKAYA Rozaliya 1905 1976 [71] Moyseyevna
B-51-32 BAS Lipa 1891 1966 [75] Yerukhomovich
B-14-24 BASEVICH Sima 1892 1968 [76] Emanuilovna
B-32-1 BASHKIR Mendel 1924 1937 [13] -
V-43-16 BASIN Abram 1926 1981 [55] Mordukhovich
V-42-22 BASIN Aron 1902 1980 [78] Mendelevich
A-28-14 BASIN Vulf 1898 1969 [71] Zalmanovich
V-13-2 BASIN Iosel 1909 1967 [58] Mendelevich
V-13-3 BASINA Zelda 1912 1976 [64] Abramovna
A-28-14 BASINA Reyza 1900 1981 [81] Itskovna
V-42-22 BASINA Sofya 1909 1981 [72] Yakovlevna
A-18-48 BASKIN Moysey 1897 1986 [89] Mendelevich
A-18-47 BASKINA Yelizaveta 1890 1992 [102] Iosifovna
A-24a-2 BASKINA Emma 1928 1967 [39] Moyseyevna
V-55-19 BASKINA Emma 1903 1986 [83] Markovna
V-24-13 BASOV Semyon 1927 1995 [68] Gennadyevich
V-32-16 BASOVA Mariya 1905 - - Vulfovna
A-32b-1 BASS Ayzik 1891 1947 [56] Khaimovich
B-44a-9 BASS Zalman 1905 1991 [86] Mikhalevich
V-19-11 BASS Izrail-Ruvim 1889 1968 [79] Shevelevich
V-22-21 BASS Matus 1907 1974 [67] Meyerovich
B-42-29 BASS Meyer 1883 1962 [79] Yankelevich
B-55-17a BASS Mikhail 1930 1999 [69] Matusovich
B-44a-9 BASS Sara 1907 1993 [86] Vulfovna
V-35-20 BASS Semen 1920 1979 [59] Meyerovich
V-43-24 BASS Feliks 1939 1980 [41] Matusovich
A-32b-1 BASS Khana 1886 1977 [91] Peysakhovna
B-19-6 BASS Khaya 1897 1960 [63] Tevelevna
A-34a-12 BATASHEVA Raisa 1903 1983 [80] Borisovna
A-5-30 BATKHAN - - - - -
A-4-6 BATKHAN Kisya 1916 1990 [74] Yevseyevna
B-37-24 BATSALKIN Semen 1915 1998 [83] Isakovich
B-37-27 BATSALKINA Beylya 1884 1962 [78] Zelikovna
B-37-26 BATSALKINA Khaya 1911 1987 [76] Isakovna
V-48-33 BAZBAYANSKIY I. 1927 1982 [55] G.
B-8-9 BAZILYANSKAYA Yevgeniya 1908 1981 [73] Shevelevna
B-8-9 BAZILYANSKAYA Khava 1901 1971 [70] Smuylovna
V-10-15 BAZYLYANSKAYA Lyubov 1909 1994 [85] Iosifovna
V-34-6 BAZYLYANSKAYA Manya 1903 1978 [75] Leybovna
B-25-22 BAZYLYANSKAYA Roza 1894 1954 [60] Elyevna
B-23-22 BAZYLYANSKAYA Tsypa-Elya 1904 1998 [94] Movshevna
A-26-3 BAZYLYANSKIY Arkadiy 1940 1997 [57] Samuylovich
B-42-13 BAZYLYANSKIY Girsh 1902 1962 [60] Iosifovich
A-32-25 BAZYLYANSKIY Grigoriy 1962 1984 [22] Issakovich
B-23-22 BAZYLYANSKIY Samuil 1900 1954 [54] Yakovlevich
A-34a-4 BAZYLYANSKIY Sharya 1906 1972 [66] Shmuylovich
A-32a-1 BAZYLYANSKIY Yakov 1901 1994 [93] Yefimovich
A-16a-13b BEDER Asya 1929 1989 [60] Shayevna
B-39-31 BEDER Leya - 1961 - Isakovna
A-7a-5 BEDER Lyudmila 1961 1999 [38] Issakovna
A-23-23 BEDEROV Semyon 1912 1970 [58] Yakovlevich
B-24-10 BEDEROV Yankel 1881 1958 [77] Rafailovna
B-29-18 BEDEROVA Basya 1915 1956 [41] -
A-5-9 BEDEROVA Mariya 1909 1982 [73] Mikhaylovna
A-23-22 BEDEROVA Mira 1914 1981 [67] Samoylovna
V-56-9 BEKKER Aron 1929 1987 [58] Izraylevich
V-56-7 BEKKER Bronya 1898 1987 [89] Grigoryevna
V-56-8 BEKKER Svetlana 1934 1989 [55] Iosifovna
V-48-26 BEL Anna 1935 1983 [48] Simonovna
V-7-14 BEL Dora 1915 1970 [55] Borisovna
B-25-55 BEL Riva 1900 1908 [8] Khaimovna
V-7-15 BEL Simon 1909 - - Khaimovich
B-43-36 BELCHIKOVA Raisa 1942 1963 [21] Arononovna
B-39-38 BELENKAYA Berta-Itsa 1896 1962 [66] Notovna
B-47-17 BELENKAYA Vera 1892 1979 [87] Iosifovna
B-9-44 BELENKAYA L. 1886 1974 [88] Sh.
V-18-4 BELENKAYA Lyuba 1892 1968 [76] Yudovna
A-31-37 BELENKAYA Nikhama 1896 1974 [78] Iosifovna
B-9-6 BELENKAYA Rakhil 1897 1971 [74] Samuylovna (?)
V-49-9 BELENKAYA Riva 1903 1983 [80] Lvovna
A-28-17 BELENKAYA Roza 1925 1992 [67] Mendelevna
B-53-16 BELENKAYA Sarra-Rakhil 1898 1966 [68] Mendelevna
A-7-2 BELENKAYA Sasha 1903 1992 [89] Movsha-Abelevna
B-50-9 BELENKAYA Khaya-Rosya 1878 1965 [87] Notovna
V-13-11 BELENKIY Ayzik 1891 1967 [76] Leybovich
A-28-17 BELENKIY Arkadiy 1949 1970 [21] Mikhaylovich
B-9-34 BELENKIY Aron 1896 1949 [53] Tselkovich
B-9-41 BELENKIY Vulf 1886 1948 [62] Samoylovich
V-64-19 BELENKIY Gennadiy 1952 1996 [44] Mikhaylovich
A-31-55 BELENKIY Gershin 1870 1947 [77] Peysakhovich
A-31-35 BELENKIY Grigoriy 1920 1984 [64] Peysakhovich
V-61-2 BELENKIY Yefim 1904 1990 [86] Beniaminovich
V-49-9 BELENKIY Yefim 1903 1983 [80] Grigoryevich
A-29-30 BELENKIY Leyba 1885 1937 [52] Peysakhovich
A-7-1 BELENKIY Leyba 1939 1999 [60] Yankelevich
V-13-10 BELENKIY Mendel 1897 1968 [71] Leybovich
A-28-17 BELENKIY Mikhail 1926 1995 [69] Aronovich
V-49a-6 BELENKIY Mikhail 1924 1956 [32] Moyseyevich
B-11-17 BELENKIY P. 1890 1955 [65] L.
B-19-24 BELENKIY Solomon 1890 1980 [90] Moyseyevich
B-47-16 BELENKIY Fayvush 1888 1964 [76] Leybovich
A-7-3 BELENKIY Yankel 1905 1991 [86] Leybovich
B-50-8 BELENKIY Yankel 1977 1965 - Khaimovich
B-38-18 BELEROVA Dveyra 1889 1960 [71] Mikhelevna
B-43-42 BELEVICH Sonya 1915 1991 [76] Movshevna
V-22-22 BELEVICH Kh. 1907 1993 [86] M.
V-43-25 BELINKIY Gennadiy 1938 1990 [52] Mordukhovich
V-53-16 BELINSKAYA Ida 1922 1986 [64] Ruvimovna
B-49-12 BELINSKAYA Mariya 1918 1987 [69] Semenovna
A-23-53 BELINSKAYA Riva 1897 1968 [71] Moyseyevna
V-63-2a BELINSKAYA Roza 1913 1997 [84] Lvovna
A-31a-19a BELINSKAYA Frada - - - Davydovna
V-53-15 BELINSKIY Boris 1918 1993 [75] Lvovich
A-23-62 BELINSKIY Boris 1938 1997 [59] Mikhaylovich
A-23-55 BELINSKIY Lev 1892 1967 [75] Davydovich
A-23-51 BELINSKIY Matel 1939 1993 [54] Leybikovich
A-23-63 BELINSKIY Mikhail 1899 1967 [68] Dovydovich
V-60-5 BELINSKIY Mikhail 1917 1989 [72] Lvovich
A-23-52 BELINSKIY Mikhail 1918 1971 [53] Lvovich
A-23-54 BELINSKIY Oleg 1953 1967 [14] -
A-13-36 BELKIN Grigoriy 1933 1994 [61] Yevseyevich
V-14-23 BELKIN Zalman 1899 1975 [76] Peysakhovich
A-31-34b BELKINA Asya 1900 1968 [68] Abramovna
V-14-20 BELKINA Asya 1904 1968 [64] Abramovna
A-13-37 BELKINA Sarra 1894 1983 [89] Moyseyevna
A-9-2 BELKIND Rakhil 1917 1991 [74] Zalmanovna
B-34-47 BELOKOPYTOV Igor 1962 1999 [37] Mikhaylovich
V-23-7 BELOKOPYTOVA Bella 1901 1979 [78] Khaimovna
V-16-17 BELSKAYA Faina 1888 1968 [80] Ayzikovna
V-17-22 BELSKAYA Fraydel 1923 1980 [57] Leybovna
A-24-3 BELSKAYA Yuliya 1918 1992 [74] Borisovna
B-37-41 BELTMAN Mendel 1902 1967 [65] Yankelevich
A-7-32 BELYAYEV Boris 1908 1993 [85] Abramovich
A-31a-10 BELYAYEV Zalman 1895 1971 [76] Movshevich
B-14-16 BELYAYEVA Zelda - - - -
V-38-1 BELYAYEVA Malka 1910 1992 [82] Mendelevna
A-31a-8 BELYAYEVA Nina 1902 1984 [82] Elyevna
B-26-5 BELYAYEVA Shifra 1891 1960 [69] Khaimovna
B-31-34 BELYAYKIN Yenusiyel 1880 1964 [84] Issakovich
A-5-38 BENENSON Liliya 1927 1948 [21] Vladimirovna
A-9-7 BENIAMINSON Anya 1907 1979 [72] Vulfovna
A-13-50 BENTSIANOVA Zinaida 1919 1986 [67] Iosifovna
B-41-19 BENTSIONOVA Basya 1891 1961 [70] Ilyinichna
A-9-48 BENTSIONOVA Zinaida 1919 1986 [67] Iosivna
A-12-60 BENTSIONOVA Zinaida 1919 1986 [67] Iosifovna
A-9-8 BENYAMINSON Meyer 1902 1983 [81] Leybovich
A-34a-15 BER Karl 1897 1973 [76] Adolfovich
A-34a-15 BER Khana 1906 1976 [70] Solomonovna
B-10-4 BER Ts. 1894 1972 [78] F.
A-32b-2 BERENSHTEYN Bera 1900 1973 [73] Yakovlevna
A-32b-2 BERENSHTEYN Feliks 1904 1977 [73] Yakovlevich
V-10-12 BERENSHTEYN Shifra 1898 1979 [81] Davidovna
A-34-8 BEREZINA Dora 1954 1999 [45] Rafailovna
B-35-3 BEREZNYAK Khasya 1898 1969 [71] Iosifovna
A-33-32 BERGER Kalman 1901 1941 [40] Samuylovich
A-33-31 BERGER Rakhil 1904 1973 [69] Davydovna
B-8a-14 BERKHAL Dina 1896 1945 [49] Ruvimovna
A-33-6 BERKMAN Zinaida 1914 1998 [84] Ivanovna
A-33-5 BERKMAN Lazar 1913 1993 [80] Borisovich
B-16-10 BERKMAN Khaya 1908 1974 [66] Davydovna
B-30-37 BERLIN Yefim 1893 1980 [87] Aronovich
B-22-47 BERLIN Zalman 1906 1945 [39] Borisovich
B-40-35 BERLIN Lev 1888 1961 [73] Abramovich
A-22-5 BERLIN Mira 1907 1994 [87] Khatskelevna
V-27-13 BERLIN Roza 1903 1990 [87] Berkovna
A-23-3 BERLIN Ruvim 1928 1972 [44] Solomonovich
B-40-36 BERLIN Fanya 1898 1980 [82] Samoylovna
B-22-47 BERLINA Sofya 1898 1952 [54] Borisovna
B-30-36 BERLINA Sofya 1893 1968 [75] Markovna
B-22-47 BERLINA Khaya 1870 1945 [75] Leyzerovna
B-22-47 BERLINA Iokha 1895 1952 [57] Borisovna
B-32-15 BERMAN Boris 1911 1957 [46] Lvovich
V-55-7 BERMAN Bronislav 1937 1987 [50] Borisovich
A-34a-2 BERMAN V. - 1975 - M.
V-53a-1 BERMAN Iosif 1921 1986 [65] Abelevich
A-16-22 BERMAN Roza 1926 1936 [10] Ilyinichna
V-55-17 BERMAN Shlema 1897 1986 [89] Yakovlevich
A-11-4 BERSHADSKAYA Yevgeniya 1904 1992 [88] Davydovna
A-21a-1 BERSHTEYN Viktor 1904 1955 [51] Solomonovich
B-29-27 BERSON Grigoriy 1903 1964 [61] Tevelevich
V-54-10 BERTSKIN Boris 1900 1986 [86] Solomonovich
V-62-6 BERZON Issak 1912 1991 [79] Mordukhovich
B-14-15 BERZON Keylya 1888 1957 [69] Berovna
V-12-17 BESEKOV Solomon 1895 1968 [73] Dovidovich
V-21-1 BESKIN Aleksandr 1897 1976 [79] Mikhaylovich
V-21-1 BESKIN Yefim 1921 1941 [20] Mikhaylovich
A-34-38 BESKIN Zalman 1862 1938 [76] Berkovich
B-12-16 BESKINA - 1954 1964 [10] -
V-21-2 BESKINA Mira 1882 1979 [97] Lvovna
V-16-20 BESKINA Feyga 1893 1968 [75] Meyerovna
A-25-51 BESSMERTNAYA Anna 1896 1978 [82] Solomonovna
A-25-53 BESSMERTNYY Khaim-Leyb - 1926 - Kalmanovich
A-7-22 BESYAKOVA Liza 1900 1980 [80] Girshevna
V-20-5 BEYLENSON Aron 1902 1977 [75] Yevelevich
A-7a-7 BEYLENSON Khana 1912 1976 [64] Meyerovna
V-38-15 BEYLINSON Zinaida 1917 1988 [71] Leybovna
B-31-42 BEYLINSON Sima 1897 1969 [72] Beniaminovna
V-38-16 BEYLINSON Sonya 1914 1979 [65] Leybovna
B-49-16 BEYLINSON Faina 1912 1964 [52] Grigoryevna
V-47-25 BEYLINSON Yuda 1909 1981 [72] Leybovich
A-25a-27 BEYNARD Khona 1908 1987 [79] Gilerovich
A-16a-13 BEZNOSOV Semyon 1896 1971 [75] Yakovlevich
A-6a-16 BEZNOSOV Yakov 1924 1990 [66] Arkadyevich
A-16a-12 BEZNOSOVA Sara 1903 1977 [74] Isakovna
A-31-39b BEZSMERTNYY Solomon - 1913 - Samuylovich
B-32-1 BGUCH (?) Berta 1935 1977 [42] Moyseyevna
V-43-7 BILEVICH Dora 1905 1987 [82] Moyseyevna
A-84 BILEVICH Isak 1905 1946 [41] Borisovich
V-43-8 BILEVICH Eter 1903 1981 [78] Moyseyevna
V-58-5 BIMBAD Boris 1924 1988 [64] Markovich
V-58-6 BIMBAD Polina 1920 1990 [70] Konstantinovna
V-61-5 BINKIN Naum 1928 1989 [61] Borisovich
V-45-15 BINKIN Roman 1933 1981 [48] Borisovich
V-21-15 BINKINA Yevgeniya 1912 1989 [77] Benyaminovna
B-16-6 BIRBRAYER Manya 1896 1974 [78] Abelevna
V-52-8 BIRGERIS Girshas 1936 1989 [53] Gdalizovich
B-38-27 BIRGERIS Yefim 1960 1961 [1] Girsashovich
V-52-7 BIRGERIS Lyubov 1938 1994 [56] Khaimovna
A-24-77 BIRKAN David 1885 1946 [61] Preydokhovich
A-24-77 BIRKAN Ilya 1917 1942 [25] Davidovich
A-24-78 BIRKAN Nikolay 1922 1990 [68] Davidovich
B-6-11 BIRKAN Enta 1887 1963 [76] Isakovna
V-44-29 BIZOVA-LIBERMAN Bella 1912 1983 [71] Benyaminovna
A-7-15 BLAKHIN Abram 1895 1975 [80] Grigoryevich
A-7-15 BLAKHINA Berta 1903 1975 [72] Yefimovna
A-30-14 BLASHTEYN Lev 1910 1970 [60] Pavlovich
V-12-3 BLEN Davyd 1900 1972 [72] Aleksandrovich
B-37-15 BLEN Leya 1900 1958 [58] Girshevna
V-30-6 BLEN Malka 1902 1990 [88] Zalmanovna
V-30-6 BLEN Mendel 1899 1977 [78] Berkovich
B-38-1 BLEN Riva 1908 1991 [83] Girshevna
B-50-21 BLEN Rokhil 1895 1965 [70] Girshevna
A-34-49 BLEYKH Boris 1907 1944 [37] Semenovich
A-35-26 BLINCHIK Rakhil 1904 1982 [78] Elyevna
B-23-44 BLINER Danya 1901 1952 [51] Abramovna
A-5-5 BLITSHTEYN Dveyra 1906 1984 [78] Isakovna
A-5-4 BLITSHTEYN Fanya 1944 1992 [48] Grigoryevna
A-31-41b BLOKH Beynus - 1913 - Shevelevich
B-17-18 BLOKH Bella 1912 1974 [62] Markovna
V-17-11 BLOKH Izrail 1895 1968 [73] Yelyevich
V-5-6 BLOKH Manya - 1980 - Leybovna
V-35-22 BLOKH Samuil 1849 1913 [64] Beynusovich
V-19-16 BLOKH Yakov 1903 1968 [65] Zalmanovich
V-5-5 BLOKHIN Zakhar 1923 1971 [48] Semenovich
A-25a-10 BLOKHINA Mariya 1926 1984 [58] Abramovna
B-39-16 BLOKH-KLIVANSKAYA Zelda 1879 1959 [80] Khatskelevna
A-31a-27 BLOKSHTEYN Blyuma 1924 1979 [55] Yudovna
A-31a-26 BLOKSHTEYN Eduard 1959 1981 [22] Yakovlevich
B-39-22 BLOSHTEYN Berta 1899 1960 [61] Moyseyevna
V-11-11 BLOSHTEYN Frida 1916 1967 [51] Izraylevna
B-23-6 BLYAKHER Yuda 1892 1959 [67] Berkovich
A-34-19 BLYAKHER Marat 1938 1972 [34] Yefimovich
A-24a-3 BLYAKHER Khana-Feyga 1892 1967 [75] Shlyomovna
V-51-9 BLYAKHMAN Nikhama 1908 1988 [80] Abramovna
B-24-4 BLYAKHMAN Abram 1879 1960 [81] Itskovich
A-9-18 BLYAKHMAN Anna 1914 1978 [64] Yakovlevna
V-33-5 BLYAKHMAN Basya 1904 1991 [87] Movshevna
V-18-25 BLYAKHMAN Boris 1906 1968 [62] Leybovich
B-43-4 BLYAKHMAN Bella 1898 1972 [74] Solomonovna
B-43-5 BLYAKHMAN Vladimir 1892 1967 [75] Yakovlevich
V-22-3 BLYAKHMAN Zelik 1887 1971 [84] Mordukhovich
B-23-11 BLYAKHMAN I. 1894 1957 [63] R.
B-21-3 BLYAKHMAN Kadysh 1901 1964 [63] Yelyevich
A-13-17 BLYAKHMAN Lazar 1934 1979 [45] Zalmanovich
B-37-35 BLYAKHMAN Lipa 1896 1961 [65] Berkovich
B-21-2 BLYAKHMAN Lyubov 1906 1988 [82] Semenovna
V-23-12 BLYAKHMAN Lyubov 1939 1982 [43] Shepelevna
B-37-25 BLYAKHMAN Mariya 1894 1976 [82] Abramovna
V-33-4 BLYAKHMAN Peysakh 1897 1978 [81] Sholomovich
V-36-11 BLYAKHMAN Sarra 1898 1979 [81] Aronovna
V-7b-6 BLYAKHMAN Semen 1939 1950 [11] Pavlovich
B-37-34 BLYAKHMAN Simon 1937 1988 [51] Lipovich
V-18-24 BLYAKHMAN Tamara 1906 1988 [82] Lvovna
A-9-18 BLYAKHMAN Timofey 1905 1976 [71] Solomonovich
B-20-30 BLYAKHMAN Khasya 1883 1953 [70] Abramovna
B-41-32 BLYAKHMAN Khasya 1894 1961 [67] Peysakhovna
A-13-18 BLYAKHMAN Emma 1906 1976 [70] Zalmanovna
B-18-24 BLYAKHMAN Yakov 1914 1955 [41] Somuylovich
A-30-12 BLYUMIN Yakov 1894 1970 [76] Mendelevich
B-25-54 BLYUMINA Ginda-Reyzel 1903 1984 [81] Zalmanovna
B-20-35 BLYUMINA Krayna-Riva 1889 1953 [64] -
A-30-12 BLYUMINA Khana 1902 1971 [69] Shenderovna
B-35-17 BLYUMKIN Grigoriy 1907 1978 [71] Vladimirovich
B-61-17 BLYUMKIN Zyama 1917 1989 [72] Fadeyevich
B-25-29 BLYUMKIN Leyba 1887 1955 [68] Tevelevich
A-32b-11 BLYUMKINA Mariya 1901 1992 [91] Arkadyevna
B-19-39 BLYUMKINA Riva 1883 1953 [70] Shmuylovna
B-31-47 BLYUMKINA Sofya 1904 1978 [74] Lvovna
A-34-43 BLYUMKINA-YURINSON Frida 1908 1980 [72] Romanovna
B-34-43 BOBER Aleksandr 1925 1967 [42] Iosifovich
B-34-45 BOBER Iosif 1902 1970 [68] Abramovich
B-52-4 BOBROV Daniel 1897 1981 [84] Yankelevich
B-53-4 BOBROVA Riva 1923 1972 [49] Danilovna
B-51-2 BOBROVA Etka 1900 1975 [75] Sholomovna
A-17-28 BOCHEVA Kh. 1913 1935 [22] I.
A-8-44 BOCHEVAR Issak 1948 1992 [44] Lvovich
A-16a-1 BOCHEVAR Issak 1876 1939 [63] Meyerovich
V-32-17 BOCHEVAR Karl 1902 1990 [88] Isakovich
A-8-45 BOCHEVAR Lev 1916 1988 [72] Isakovich
B-17-4 BOCHEVAR Leya 1902 1974 [72] Mendelevna
B-40-32 BOCHEVAR Khaya 1882 1966 [84] Zalmanovna
B-45-12 BODNEV Meyer - - - -
B-7-34 BOGARI Khana 1878 1950 [72] Abramovna
A-31-16 BOGATYR Gita 1894 1970 [76] Leybovna
A-31-16 BOGATYR Zinoviy 1927 1982 [55] Markovich
B-44-26 BOGIN Aron 1895 1964 [69] Zorukhovich
V-56-27 BOGORAD Arkadiy 1913 1989 [76] Ivanovich
V-46-8 BOGORAD Genya 1912 1992 [80] Markovna
V-62-1 BOGORAD Golda 1907 1990 [83] Fridmonovna
B-36-3 BOGORAD David 1915 1967 [52] Leybovich
A-5-33 BOGORAD Leya 1896 1956 [60] Mordukhovna
V-19-20 BOGORAD Leya 1907 1972 [65] Semenovna
B-20-41 BOGORAD M. 1885 1954 [69] S.
V-56-26 BOGORAD Maksim 1973 1987 [14] -
B-23-46 BOGORAD Malka 1878 1952 [74] -
B-45-23 BOGORAD Masha 1940 1989 [49] Zalmanovna
A-16-7 BOGORAD Moysey 1895 1973 [78] Beniaminovich
B-26-22 BOGORAD Mera 1908 1955 [47] Girshevna
A-5-34 BOGORAD Pasha 1937 1947 [10] Davydovna
B-28-14 BOGORAD Raya 1907 1955 [48] Abramovna
V-46-10 BOGORAD Samuil 1929 1995 [66] Zakharyevich
V-19-19 BOGORAD Semen 1899 1968 [69] Naumovich
A-32a-25 BOGORAD Sonya 1898 1979 [81] Leybovna
V-49a-8 BOGORAD Faina (?) 1916 1984 [68] Moyseyevna
B-42-11 BOGORAD Shevel 1895 1962 [67] Shmerkovich
B-42-10 BOGORAD E. 1897 1979 [82] Ye.
A-27-28 BOIM Shifra 1895 1969 [74] Mendelevna
A-8-49 BOLDYREV Aleksandr 1910 1986 [76] Semenovich
B-11-25 BOLITER Movsha 1888 1948 [60] Shayevich
B-52-12 BOLITER Sofya 1884 1965 [81] Markovna
B-9-12 BOLMAN Zelda 1892 1973 [81] Leybovna
B-8-11 BOLMAN Pesya 1919 1981 [62] Sendorovna
B-9-13 BOLMAN Roman 1930 1995 [65] Yevseyevich
B-10-6 BOLMAN Khaya 1889 1968 [79] Shmuylovna
A-26-38 BOLSHIN Yakov 1919 1987 [68] Danilovich
A-12-45 BOLTSMAN Abram 1922 1944 [22] Itskovich
A-12-44 BOLTSMAN Fanya 1901 1984 [83] Usherovna
B-48a-13 BOR Issak 1896 1975 [79] Avseyevich
B-48a-13 BOR Roza-Perla 1900 1975 [75] Khatskovna
V-51-17 BORD Faina 1898 1985 [87] Yefimovna
B-24-46 BORER Zina 1923 1951 [28] Mordukhovna
A-19-11 BORER Issak 1903 1983 [80] Solomonovna
B-26-38 BORER Mera 1907 1970 [63] Berkovna
B-20-34 BORIK Dasha 1903 1953 [50] Moyseyevna
V-14-13 BORIK Yelena 1932 1984 [52] Abramovna
V-32-3 BORIK Meyer 1898 1978 [80] Iosifovich
A-30-43 BORODULIN Yefim 1909 1984 [75] Solomonovich
B-39-6 BOROVA Liza 1906 1969 [63] Lvovna
V-13-19 BOROVAYA Mariya 1898 1978 [80] Khononovna
V-13-18 BOROVOY Abram 1894 1968 [74] Moyseyevich
V-13-22 BOROVOY Yefim 1929 1972 [43] Abramovich
B-36-6 BOROVOY Yankel 1897 1959 [62] Abramovich
V-50-30 BOROVSKAYA Yevgeniya 1894 1984 [90] Issakovna
A-18-8 BOROVSKIY Izrail 1928 1972 [44] Yudelevich
V-53-6 BORTS Vulf 1909 1986 [77] Zelikovich
A-7a-38 BOTVINNIK Sofya 1905 1982 [77] Abramovna
A-31a-11 BOYARIN Zelik 1909 1970 [61] Movshevich
B-46-22 BOYARIN Elya 1912 1985 [73] Nikhemovich
B-7b-10 BOYARINA Galya 1914 1996 [82] Khaymovna
V-54-1 BOYARINA Dora 1909 1986 [77] Movshevna
B-20-17 BOZYLYANSKAYA Slava-Toyba 1910 1957 [47] Ayzikovna
V-57-11 BRAGIN Vladimir 1939 1987 [48] Samoylovich
V-57-11 BRAGIN Samuil - 1941 - Movshevich
V-57-10 BRAGINA Dveyza 1909 1997 [88] Vulfovna
V-50-31 BRAGINA Riva 1904 1984 [80] Zusevna
A-30-15 BRAGINSKAYA Klara 1885 1976 [91] Borisovna
A-30-15 BRAGINSKIY Aron 1879 1971 [92] Davydovich
B-36-14 BRAGINSKIY Ya. 1882 1958 [76] I.
B-20-19 BRANZBURG Dveyra 1883 1957 [74] Abramovna
B-29-36 BRANZBURG Zlata 1924 1990 [66] Shneyerovna
B-27-31 BRANZBURG Malka 1911 1990 [79] Shneirovna
A-29-26 BRANZBURG Samuil 1895 1970 [75] Grigoryevich
V-54-9 BRANZBURG Sergey 1953 1986 [33] Shlemovich
B-29-35 BRANZBURG Tamara 1885 1971 [86] Aronovna
B-29-34 BRANZBURG Shneyer 1889 1964 [75] Shmuylovich
B-28-7 BRANZBURG Esfira 1898 1958 [60] Issakovna
B-10-33 BRANZBURG Vladimir 1940 1954 [14] Elyevich
A-5-15 BRANZBURG Lev 1919 1982 [63] Iosifovich
B-10-33 BRANZBURG Elya 1909 1947 [38] Shneyerovich
V-56-5 BRAUDA Boris 1926 1987 [61] Vladimirovich
B-38-14 BRAUDE Gisya 1873 1958 [85] Shlemovna
A-35-15 BRAUDE Grigoriy 1940 1991 [51] Markovich
B-7b-8 BRAUDE Zalman 1897 1950 [53] Abramovich
B-23-4 BRAUDE Lev 1924 1960 [36] Zakharovich
V-8-9 BRAUDE Meyer 1893 1969 [76] Shlemovich
B-12-5 BRAUDE Mera 1904 1987 [83] Vulfovna
V-54-14 BRAUDE Pasha 1901 1987 [86] Faytelevna
V-8-10 BRAUDE Reyza 1905 1993 [88] Zusyevna
V-56-4 BRAUDE Nikhama 1914 1991 [77] Abramovna
B-11-16 BRAUDO Vulf 1907 1955 [48] Abramovich
A-35-19 BRAYNINA Masha (?) 1898 1972 [74] Shlemovna
B-10-31 BRESLAV M. - 1947 - Z.
B-26-47 BRESLAV Khaim 1908 1970 [62] Bentsianovich
V-58-15 BRESLOV Tsevya-Leya 1899 1989 [90] Bentsianovna
B-14-25 BRIL Leya 1894 1957 [63] Pinkhusovna
V-27-6 BRIL Petr 1922 1976 [54] Mikhaylovich
B-39-33 BRIN G. 1880 1961 [81] R.
B-39-34 BRIN Ilya 1924 1972 [48] Yakovlevich
V-32-9 BRISKINA Yelena 1904 1977 [73] Lvovna
B-26-9 BROM Beylya 1873 1957 [84] Abramovna
V-9-10 BROM Bregina-Riva 1902 1972 [70] Ayzikovna
A-17-31 BROM Iosif - 1952 - Khaimovich
V-25-2 BROM Lazar 1908 1975 [67] Iosifovich
V-62-12 BROM Raya 1907 1989 [82] Iosifovna
V-9-9 BROM Khana 1898 1967 [69] Iosifovna
A-21-23 BRONSHTEYN Yuriy 1918 1976 [58] Abramovich
V-30-5 BROZGOL Sofya 1903 1977 [74] Vladimirovna
A-36-1 BROZGOL Yuriy 1928 1998 [70] Yakovlevich
V-30-5 BROZGOL Yakov 1898 1985 [87] Mikhaylovich
A-19-7 BRUDNO Moysey 1916 1976 [60] Iosifovich
A-19-5 BRUDNO Nikhama 1917 1973 [56] Girshevna
B-51-1 BRUK Abram 1898 1980 [82] Khatskelevich
V-60-20 BRUK Abrom 1875 1945 [70] Shmul-Movshevich
A-26-39 BRUK Bella 1898 1968 [70] Aronevna
B-50-26 BRUK Lyuba 1898 1965 [67] Faybishevna
V-60-20 BRUK Sofya 1899 1991 [92] Yudovna
B-46-35 BRUK Khana 1901 1966 [65] Borisovna
V-60-20 BRUK Yuriy 1921 1943 [22] Abramovich
A-7a-18 BRUKASH Mark 1903 1976 [73] Yefimovich
A-30-4 BRUMIN Abram 1911 1994 [83] Iosifovich
V-45-1 BRUMIN Boris 1926 1994 [68] Zakharovich
B-29-26 BRUMIN Zalman 1892 1956 [64] Yeselevich
A-17-4 BRUMIN Yakov 1903 1942 [39] Iosifovich
B-28-26 BRUMINA Sonya 1894 1982 [88] Khaimovna
A-17-4 BRUMINA Sofya 1908 1945 [37] Khatskelevna
B-54-11 BRUMINA Khana 1904 1985 [81] Iosifovna
A-26-22 BRUSSER Berta 1906 1981 [75] Leybovna
A-26-21 BRUSSER Yefim 1932 1990 [58] Zalmanovich
A-28-16 BRUSSER Zinochka 1960 1974 [14] -
B-31-16 BRUSSER Neyekh 1888 1982 [94] Berkovich
V-26-21 BRUSSER Ranya 1924 1987 [63] Borisovna
B-44-17 BRUSSER Rokhel-Leya 1910 1969 [59] Meyerovna
B-31-16 BRUSSER Stera 1893 1956 [63] Khaimovna
B-19-38 BRUSSER Fanya 1904 1953 [49] Mordukhovna
B-44-16 BRUSSER Yakov-Itsko 1904 1963 [59] Meyerovich
A-9-59 BUDKEVICH Tsilya 1921 1994 [73] Zinovyevna
B-38-30 BUDNEV Abram 1894 1961 [67] Mordukhovich
A-31b-4 BUDNEV Sergey 1927 1994 [67] Abramovich
A-34-3 BUDNEV Elya 1937 1995 [58] Abramovich
B-38-30 BUDNEVA Pesya 1906 1992 [86] Mendelevna
V-1-1 BUDNITSKAYA Sofya 1913 2000 [87] Zakharovna
V-1-2 BUDNITSKIY Yuda 1929 2000 [71] Naumovich
A-9-30 BUDNYATSKAYA Brayna 1898 1976 [78] Iosilevna
A-31a-13 BUDNYATSKAYA Liza 1893 1974 [81] Naumovna
A-26a-2 BUDNYATSKIY Grigoriy 1900 1969 [69] Ivanovich
A-31a-14 BUDNYATSKIY Moysey 1890 1970 [80] Iosifovich
B-7b-3 BUDNYATSKIY Yakov 1897 1949 [52] Iosifovich
A-17-15 BUDOVICH Mariya 1903 1974 [71] Borisovna
B-20-7 BUGRACHEVA Genya 1871 1960 [89] Yankelevna
V-12-4 BUKHGALTER David 1897 1967 [70] Moyseyevich
A-7a-48 BULKIN Shaya 1912 1991 [79] Abramovich
B-20-31 BULYANSKAYA-KAGANSKAYA Sheyna 1874 1953 [79] Yakovlevna
B-31-11 BUMAGIN M. 1888 1972 [84] Z.
V-31-10 BUMAGINA Roza 1924 1977 [53] Aleksandrovna
V-30-10 BURINSHTEYN Izrail 1894 1957 [63] Shmuylovich
V-40-21 BURLAKOVA Sofya 1913 1980 [67] Moyseyevna
A-18-20 BURSHTEYN Bella 1902 1980 [78] Abramovna
A-3-13 BUSLOVICH Klara 1929 1995 [66] Levovna
V-56-25 BUTMAN Faina 1909 1987 [78] Moyseyevna
V-28-9 BUYANOVSKAYA Sofiya 1906 1987 [81] Rolonovna
V-56-24 BUYANOVSKIY Grigoriy 1932 1987 [55] Eyzerovich
V-28-8 BUYANOVSKIY Naum 1899 1989 [90] Leybovich
V-53a-4 BUYUKYAN Sofiya 1925 1990 [65] Abramovna
B-43-17 BYALAR Sofya - 1975 - Borisovna
B-43-17 BYALYY Boris 1888 1962 [74] Semenovich
A-28-21 BYKHOVSKIY Avigdor 1885 1936 [51] Mikhelevich
B-40-27 CHARNIN Izrail 1889 1960 [71] Sholomovich
A-17-11 CHARNINA Galina 1905 1973 [68] Sholomovna
A-24-10 CHEBOTARYOV Boris 1904 1977 [73] Grigoryevich
A-24-10 CHEBOTARYOVA Frida 1908 1977 [69] Solomonovna
A-31-32g CHECHIK Moysey 1901 1979 [78] Elyevich
A-31-32v CHECHIK Fanya 1907 1989 [82] Shayevna
V-37-14 CHERDAK Ilya 1922 1943 [21] Naumovich
V-37-14 CHERDAK Inda 1900 1914 [14] Yulyevna
A-11-1 CHERENOV Yuriy 1939 1996 [57] Nikolayevich
A-2-5 CHERKOVA Frida 1920 1994 [74] Davydovna
B-28-20 CHERNIN Girsha 1884 1964 [80] Movshevich
B-9-36 CHERNIN David 1897 1948 [51] Abramovich
A-24a-6 CHERNIN Naum 1909 1988 [79] Yevseyevich
B-18-23 CHERNIN Osher 1885 1955 [70] Abramovich
B-8-10 CHERNIN Semen 1931 1969 [38] Romanovich
B-20-23 CHERNINA Mariya 1902 1957 [55] Davidovna
B-28-20 CHERNINA Tsyvya 1888 1955 [67] Gilyevna
V-37-22 CHERNOBRODOVA Malka 1907 1981 [74] Mendelevna
B-37-28 CHERNOMORDIK Aron 1932 1989 [57] Yefimovich
B-37-29 CHERNOMORDIK Sofiya 1902 1971 [69] Solomonovna
B-36-13 CHERNOV Yankel 1895 1958 [63] Leybovich
A-16-18 CHERNOVA Yuliya 1924 1995 [71] -
B-38-39 CHERNOVSKAYA Basya 1905 1976 [71] Davydovna
V-62-7 CHERNOVSKAYA Basya 1907 1989 [82] Yelyevna
B-38-40 CHERNOVSKIY Elya 1888 1962 [74] Semenovich
B-33-49 CHERNYAK Betti 1919 1995 [76] Davydovna
A-26-40 CHERNYAK Lazar 1914 1988 [74] Iosifovich
V-50-4 CHERNYAK Olga 1896 1984 [88] Issakovna
A-25-13 CHERNYAK Roza 1927 1970 [43] Aronovna
A-36-18 CHERNYAK Samuil 1895 1975 [80] Leybovich
V-53-22 CHERNYAKOV Misha 1972 1986 [14] -
B-18-30 CHERNYAKOVA Musya 1872 1956 [84] Grigoryevna
A-25-10 CHERNYAKOVA Tsilya 1901 1970 [69] Issakovna
A-25-48 CHERNYASKAYA M. 1893 1963 [70] Sh.
A-34a-11 CHERNYY Boris 1893 1972 [79] Gilmovich
B-48a-3 CHERTKOV Simon 1914 1978 [64] Davydovich
B-50-30 CHERTKOVA Pesya 1890 1965 [75] Leybovna
B-15-3 CHERTKOVA Riva 1917 1999 [82] Davydovna
V-14-10 CHIKHVOLINSKAYA Makhlya 1893 1968 [75] Borisovna
B-17-24 CHIZHEVKIND Sofya 1931 1982 [51] Solomonovna
A-31-63 CHIZHOVKIN Aleksandr 1923 1990 [67] Aronovich
A-31a-55 CHIZHOVKIN Boris 1924 1966 [42] Grigoryevich
A-31-59 CHIZHOVKIN Gesel 1984 1964 - Abramovich
V-15-2 CHIZHOVKIN Yan 1894 1968 [74] Benyaminovich
V-45-21 CHIZHOVKINA Anna 1907 1981 [74] Abramovna
A-31-62 CHIZHOVKINA Zinaida 1895 1977 [82] Izraylevna
A-31-64 CHIZHOVKINA Liya 1921 1988 [67] Lvovna
V-15-1 CHIZHOVKINA Fanya 1898 1977 [79] Izraylevna
A-31a-52 CHIZHOVKINA Khaya 1899 1974 [75] Markovna
B-9-29 CHIZHOVKINA Khaya 1905 1974 [69] Mendelevna
V-6-6 CHIZHOVKINY - - - - -
A-30-20 DAKHIN Samuil 1902 1970 [68] Izraylevich
V-6-1 DAKHIYA Nina 1928 1988 [60] Yefimovna
A-29-40 DANILEVICH Riva 1910 1980 [70] Markovna
A-31-52a DANOVA Mariya 1908 1976 [68] Moyseyevna
B-18-2 DAVIDOVICH Leya 1889 1984 [95] Khatskelevna
B-18-2 DAVIDOVICH Yankel 1880 1943 [63] Leyzerovich
B-34-A DAVIDSON Anna 1921 1991 [70] Davydovna
B-1-2 DAVIDSON Anna 1929 1994 [65] Naumovna
B-40-1 DAVIDSON Gutta 1896 1976 [80] Khaimovna
B-23-29 DAVIDSON Iosif 1886 1953 [67] Moyseyevich
V-64-1 DAVYDKIN Abram 1912 1990 [78] Zalmanovich
V-30-7 DAVYDOVA Mikhlya 1905 1977 [72] Berkovna
B-2-6 DAVYDOVA Tsilya 1924 1969 [45] Abramovna
A-21-3 DAYKHIN Fayvel 1903 1973 [70] Kutsemevich
B-21-39 DAYTER Viktor 1892 1952 [60] Isaakovich
B-26-41 DAYTER Gnesya 1895 1976 [81] Shmuylovna
V-42-10 DAYTER Yefim 1925 1980 [55] Abramovna
V-50-27 DAYTER Sofya 1897 1984 [87] Izraylevna
B-28-25 DAYTSER Khaya 1904 1955 [51] Benisovna
V-49a-10 DEGTYAREV Meyer-Elya 1929 1984 [55] Peysakhovich
V-9-11 DEMENSHTEYN Ester-Sheyna 1882 1967 [85] Girshevna
B-20-13 DENTSELSKAYA Berta 1897 1959 [62] Yakovlevna
A-23-17 DERMAN Basya 1894 1971 [77] Abramovna
A-23-16 DERMAN Leyba 1895 1971 [76] Mendelevich
V-16-22 DERNIKOV Iosif 1887 1976 [89] Leybovich
B-33-12 DESHALYT Basya 1898 1958 [60] Moyseyevna
B-33-21 DE-SHALYT Khaim - - - Simonovich
B-49-11 DEYTS Meyta-Daba 1895 1964 [69] Vulfovna
A-33-8 DIBER Izrail 1914 1993 [79] Solomonovich
A-7-45 DIBER Sheftel - 1937 - Shmerkovich
A-32-5 DIKKER Yakov 1951 1994 [43] Borisovich
B-17-1 DIMENSHTEYN Goda 1890 1978 [88] Issakovna
B-18-9 DIMENSHTEYN David 1887 1958 [71] Abramovich
A-16-38 DIMENSHTEYN Olga 1901 1984 [83] Issakovna
V-4-2 DIMENSHTEYN Sonya 1901 1971 [70] Abramovna
A-24b-8 DIMENSHTEYN Sofiya 1915 1983 [68] Davydovna
V-9-12 DIMENSHTEYN Tayba 1921 1997 [76] Alterovna
V-7-12 DIMENSHTEYN Khaya-Sora 1888 1970 [82] Shlemovna
A-25-11 DIMENTMAN Daniyil 1890 1971 [81] Abramovich
B-27-3 DINER Mera - 1914 - -
B-23-18 DISON David 1883 1954 [71] Yakovlevich
B-27-28 DISSON Feyga 1900 1964 [64] Mendelevna
A-9-41 DITKOVSKIY Davyd 1908 1977 [69] Izraylevich
B-36-42 DOBRINA Anna 1899 1975 [76] Grigoryevna
B-23-41 DOBRINA Dina 1898 1951 [53] Moyseyevna
A-30-13 DOBRUSIN Moysey 1897 1974 [77] Markovich
V-7-9 DOBRUSINA Mariya 1896 1969 [73] Bunimovna
B-36-42 DOBRUSINA Raisa 1923 1975 [52] Moyseyevna
V-20-10 DOGOVICH Leya 1898 1969 [71] Girshevna
V-20-11 DOGOVICH Moysey 1896 1973 [77] Simkhovich
B-33-45 DOKANEVA Anna 1940 1999 [59] Vladimirovna
B-44a-6 DOLGIN Grigoriy 1928 1992 [64] Naumovich
B-32-19 DOLGIN Lev 1918 1957 [39] Arkadyevich
B-7b-9 DOLGIN Nosom 1903 1950 [47] Kasimovich
A-9-25 DOLGINA Beylya 1906 1972 [66] Khaimovna
B-52-5 DOLGINA Fanya 1897 1966 [69] Berkovna
V-41-19 DOLGINA Frida 1910 1980 [70] Pavlovna
B-7-39 DOLGINA Yakhna 1904 1991 [87] Itskovna
A-8-56 DOLGITSER Avsey 1889 1976 [87] Grigoryevich
A-8-52 DOLGOPOLSKAYA Zinaida 1923 1984 [61] Pavlovna
A-8-57 DOLGOPOLSKAYA Stera 1888 1976 [88] Moyseyevna
A-8-51 DOLGOPOLSKIY Boris 1926 1998 [72] Arkadyevich
V-54-12 DOLNIK Boris 1896 1988 [92] Samoylovich
A-25-6 DOLNIK Yelizaveta 1921 1981 [60] Lvovna
V-58-31 DOLNIK Faina 1920 1993 [73] Borisovna
B-17-8 DOLZHANSKAYA Lidiya 1910 1973 [63] Mikhaylovna
B-51-14 DOMINSKAYA Raisa 1898 1968 [70] Markovna
B-51-13 DOMINSKIY Lev 1894 1965 [71] Natanovich
V-10-28 DOMINSKIY Natan 1915 1947 [32] Lvovich
A-12-15 DONEBER Maks 1895 1975 [80] Khaimovich
V-5-16 DONIYAKH Nina 1903 1976 [73] Moyseyevna
A-35-23 DONSKAYA Rakhil 1901 1972 [71] Grigoryevna
B-29-4 DONSKAYA Ronya 1887 1960 [73] Abelevna
A-33-41 DONSKOY Mordukh 1894 1974 [80] Iosifovich
B-53-19 DOROZHKOVA Sonya 1935 1976 [41] Leybovna
V-27-12 DOTSENKO Dora 1938 1977 [39] Samuylovna
B-3-2 DOZORETS Yuliya 1912 1997 [85] Lvovna
V-47-5 DRABKIN A. 1899 1982 [83] M.
V-28-10 DRABKIN Abel 1920 1987 [67] Geselevich
V-17-20 DRABKIN Shaya 1903 1968 [65] Yevseyevich
V-17-19 DRABKINA Basya 1906 1983 [77] Yevseyevna
A-8-35 DRABKINA Genya 1887 1976 [89] Movshevna
V-9-17 DRABKINA Khava 1906 1971 [65] Geselevna
B-25-8 DRANIKOVA Ester 1890 1959 [69] Froimovna
B-8-23 DRAPKIN L. 1884 1962 [78] V.
V-24-14 DRAPKIN Moysey 1904 1987 [83] Volfovich
V-24-15 DRAPKINA Zoya 1908 1970 [62] Borisovna
B-8-22 DRAPKINA Sheyna 1895 1981 [86] Abramovna
B-40-15 DRAZNER Vulf-Izrail 1886 1961 [75] Meyerovich
A-23-4 DREYTSER Basya-Elya 1905 1993 [88] Vulfovna
A-23-5 DREYTSER Yerukhim 1907 1972 [65] Vulfovich
B-25-39 DREYTSER Elya-Vulf 1883 1951 [68] Shmuylovich
A-31-2 DRIZIK Grigoriy 1922 1993 [71] Issakovich
A-26-36 DRON Girsha 1904 1966 [62] Rubinovich
A-26-35 DRON Yenta 1905 1981 [76] Elyevna
A-26-37 DRON Roman 1928 1993 [65] Grigoryevich
A-18-52 DROZHETS Khana 1900 1966 [66] Girshevna
V-62-15 DROZNIK Abram 1918 1997 [79] Mordukhovich
A-34-22 DROZNIK Tsilya 1921 1989 [68] Davidovna
A-6-19 DRUGOV Dmitriy 1972 1977 [5] Aleksandrovich
V-55-1 DRUKARSKIY Boris 1931 1997 [66] Rafailovich
V-34-4 DRUKKER Boris 1901 1987 [86] Lvovich
V-34-5 DRUKKER Frida 1900 1978 [78] Borisovna
B-22-16 DSENTSELSKIY M. 1899 1950 [51] Ya.
B-44a-1 DUBINSKAYA Dina 1919 1993 [74] Iosifovna
B-13-21 DUBINSKAYA Manya 1905 1983 [78] Aronovna
B-9-5 DUBINSKAYA Mariya 1926 1976 [50] Abramovna
B-4-3 DUBINSKAYA Fira 1910 1992 [82] Markovna
V-6-14 DUBINSKAYA Freyda 1932 1972 [40] Markovna
B-19-15 DUBINSKAYA Khaya 1884 1958 [74] Khaskelevna
B-17-31 DUBINSKAYA Tsilya 1923 1992 [69] Lvovna
B-30-21 DUBINSKIY Iosif 1877 1956 [79] Abramovich
B-9-4 DUBINSKIY Isak 1923 1993 [70] Semenovich
A-28-15 DUBKIN Grigoriy 1901 1969 [68] Issakovich
A-7a-6 DUBKINA Klara 1936 1995 [59] Leybovna
A-28-15 DUBKINA Manya 1910 1998 [88] Aronovna
V-22-8 DUBKINA Khana 1910 1984 [74] Isakovna
A-32-19 DUBMAN Abram 1911 1984 [73] Borisovich
V-5-15 DUBMAN Isak 1909 1971 [62] Motovich
B-48-15 DUBOVA Yeva 1905 1965 [60] Mendelevna
B-1-5 DUBOVSKAYA Dora 1912 1991 [79] Itskovna
V-57-13 DUBROVA Khena 1903 1992 [89] Issakovna
B-27-25 DUBROVINSKIY L. 1888 1953 [65] B.
B-42-12 DUKHAN Abram-Simon 1893 1962 [69] Kolilevich
B-27-22 DUKHAN Boris 1936 1955 [19] Abramovich
B-26-24 DUKHAN Sheyna 1873 1957 [84] Berkovna
A-31-42 DUKS Sofya 1887 1947 [60] Mikhaylovna
A-31a-44 DUKS Fridman 1887 1947 [60] Shayevich
V-41-14 DUNKEREVICH Grigoriy 1905 1980 [75] Isakovich
V-10-11 DUTKIN Meyer 1893 1967 [74] Isakovich
B-27-18 DVINOVA Dina 1920 1996 [76] Danilovich
V-49a-7 DVORKIN B. 1900 1984 [84] G.
V-28-1 DVORKIN Vladimir 1914 1996 [82] Grigoryevich
A-15-13 DVORKIN Vulf 1897 1973 [76] Samuylovich
V-60-15 DVORKIN Leonid 1934 1989 [55] Bentsianovich
V-47-6 DVORKIN Rafail 1916 1982 [66] Zalmanovich
A-20-3 DVORKIN Samuil 1891 1978 [87] Girshevich
A-15-42 DVORKIN F. 1896 1955 [59] Z.
A-32a-4 DVORKINA Beylya 1881 1972 [91] Ilyinichna
B-49-17 DVORKINA Yelizaveta 1910 1964 [54] Izraylevna
A-20-4 DVORKINA Mina 1898 1975 [77] Abramovna
A-15-12 DVORKINA Mina 1899 1986 [87] Ruvimovna
A-24-35 DVORKINA P. 1905 1966 [61] I.
B-13-10 DVORKINA Elka 1875 1955 [80] Isakovna
V-9-4 DVORSON Raisa 1907 1967 [60] Lazarevna
A-5-11 DVOSKIN Mikhail 1909 1989 [80] Markovich
A-27-48 DVOSKIN Khaim 1888 1933 [45] Movshevich
B-52-11 DVOSKINA Dora 1893 1972 [79] Girshevna
A-28-25 DVOSKINA Natasha - 1978 - -
B-27-27 DVOSKINA Rakhil 1905 1964 [59] Borisovna
V-40-4 DYBMAN Riva 1905 1980 [75] Lvovna
V-15-10 DYKMAN Abram 1889 1968 [79] Yakovlevich
A-28-10 DYKMAN Aron 1893 1970 [77] Yakovlevich
B-18-14 DYKMAN Mordokh 1890 1958 [68] Itskovich
V-56-3 DYKMAN Mordukh-Iosif 1900 1987 [87] Girshevich
B-18-15 DYKMAN Pesya 1895 1978 [83] Shlemovna
A-23-8 DYMANT Daniyil 1893 1971 [78] Semyonovich
V-55-12 DYMSHITS Genya 1902 1986 [84] Borisovna
B-23-27 DYMSHITS Semen 1935 1953 [18] Yefimovich
B-43-37 DYMSHITS Stera 1905 1963 [58] Tsalkovna
A-25-47 DYNIN Z. 1889 1972 [83] N.
V-61-7 DYNKIN Vulf 1900 1989 [89] Davydovich
B-22-11 DYNKIN D. 1929 1957 [28] V.
A-24-8 EDELMAN Raisa 1907 1977 [70] Markovna
V-52-15 EDELSHTEYN Iosif 1912 1985 [73] Arkadyevich
B-30-39 EDLINSHON Shifra - - - -
A-25-45 EFROS Blyuma 1908 1951 [43] Nakhmovna
A-14-8 EKSHTAT David 1907 1980 [73] Markovich
B-39-23 EKSHTAT Roza 1904 1960 [56] Shlyomovna
V-64-14 EKSTRINA Dora 1908 1997 [89] Elyevna
A-9-27 ELDEYSHTEYN Lyuba 1894 1974 [80] Issakovna
B-30-1 ELIKSON Ester 1897 1971 [74] Mordukhovna
B-36-8 ELKIN Abram 1891 1958 [67] Samuylovich
A-27-27 ELKIN Naum 1915 1996 [81] Abramovich
B-42-23 ELKIN Peysakh 1900 1962 [62] Abramovich
V-27-15 ELKINA Genya 1898 1977 [79] Abramovna
A-4-25 ELKINA Sarra 1900 1982 [82] Borukhovna
A-2-11 ELKINA Ester 1920 1995 [75] Benyaminovna
B-51-29 ELKIND Abram 1895 1965 [70] Gavrilovich
V-47-28 ELKIND Gita 1928 1981 [53] Yefimovna
B-51-30 ELKIND Ion 1922 1988 [66] Abramovich
B-39-29 ELKIND Leya 1897 1961 [64] Abramovna
A-31-12 ELKIND Tsilya 1898 1971 [73] Osherovna
V-47-27 ELKIND Shmera 1920 1993 [73] Abramovich
V-44-12 ELKOVSKAYA Anna 1907 1981 [74] Ilyinichna
V-44-13 ELKOVSKIY Naum 1902 1944 [42] Yefimovich
A-28-50 EMANUIL Rakhil 1900 1975 [75] Borisovna
A-28-50 EMANUIL Ruvim 1897 1976 [79] Yakovlevich
B-12-12 ENKINA Gita 1927 1955 [28] Rafailovna
B-15-7 ENKINA Slava 1915 1989 [74] Zusevna
B-12-14 ENKINA Khaya-Keylya 1876 1954 [78] Meyerovna
A-24-76 ENTIN Iosif 1913 1976 [63] Grigoryevich
V-50-9 ENTIN Mikhail 1910 1984 [74] Georgiyevich
B-48-31 ENTIN Fayvish 1903 1983 [80] Girshevich
V-58-19 ENTINA Leya 1916 1988 [72] Isayevna
B-48-31 ENTINA Fruma 1902 1964 [62] Moyseyevna
A-6-10 ENTINGINA Raisa 1900 1991 [91] Samuylovna
B-26-2 ENTOVA Berta 1903 1968 [65] Samuylovna
A-31-38a ENTOVA Dveyra 1883 1949 [66] Sholomovna
V-8-15 EPELMAN Basya 1889 1969 [80] Lazarevna
A-21a-15 EPSHTEYN Abram - 1926 - -
A-31-51 EPSHTEYN Beylya - 1947 - Borukhovna
A-7a-46 EPSHTEYN Beylya 1880 1935 [55] Girshevna
B-55-25 EPSHTEYN Belya 1879 1943 [64] Shmuylovna
A-7a-27a EPSHTEYN Berta 1874 1952 [78] Lazarevna
A-7a-45 EPSHTEYN Galina 1904 1935 [31] Yakovlevna
V-35-3 EPSHTEYN Genya 1912 1978 [66] Zakharovna
A-8-38 EPSHTEYN Ginda 1908 1983 [75] Yudovna
B-18-4 EPSHTEYN Girsh 1901 1960 [59] Abramovich
B-53-33 EPSHTEYN Gisya 1887 1970 [83] Iosifovna
V-35-2 EPSHTEYN David 1900 1988 [88] Kirillovich
V-23-4 EPSHTEYN David 1930 1973 [43] Shlemovich
B-54-35 EPSHTEYN Iosif 1904 1968 [64] Karlovich
B-54-33 EPSHTEYN Kerpel 1873 1941 [68] Izraylevich
B-18-18 EPSHTEYN Levik 1888 1959 [71] Abramovich
A-16-54 EPSHTEYN Leyba - 1928 - -
A-7a-46 EPSHTEYN Leya-Rokha - 1933 - -
B-40-23 EPSHTEYN Lyubov 1900 1971 [71] Naumovna
V-55-24 EPSHTEYN Lyubov 1910 1987 [77] Ruvimovna
A-7a-39 EPSHTEYN M. - 1934 - L.
B-18-18 EPSHTEYN Malka 1894 1985 [91] Nokhimovna
A-7a-15 EPSHTEYN Mariam 1894 1984 [90] Simkhovna
A-7a-26 EPSHTEYN Polina 1903 1970 [67] Borisovna
A-7a-14 EPSHTEYN R. - 1933 - S.
V-23-3 EPSHTEYN Sofya 1936? 1980 - Zalmanovna
B-55-25 EPSHTEYN Khasya 1879 1969 [90] Yankelevna
A-24-75 EPSHTEYN Khyena - 1932 - -
V-23-5 EPSHTEYN Shlema 1899 1974 [75] Kushelevich
A-17-26 ESKIN Iosif 1914 1990 [76] Samuylovich
A-12-16 ESKINA Pasha 1916 1997 [81] Samuylovna
A-17-26 ESKINA Sofya 1923 1983 [60] Isakovna
V-15-4 ESTRIN Aron 1905 1968 [63] Berkovich
B-37-20 ESTRINA Marinochka - - - -
B-44-11 ETINGER Beneamin 1897 1963 [66] Shevelevich
B-51-24 ETINGER Zalman 1894 1965 [71] Shmuylovich
A-6-11 ETINGER Lazar 1902 1981 [79] Samoylovich
B-51-25 ETINGER Frida 1903 1977 [74] Semenovna
B-14-14 ETINGER Khasya - - - Khaymovna
A-16a-14 ETINGER Meyer - 1936 - Naumovich
B-44-10 ETINGIN Khaya-Belya 1899 1977 [78] Khaimovna
V-60-6 ETINGINA Rakhil 1921 1989 [68] Zalmonovna
A-34-30 ETINGOF Blyuma 1905 1975 [70] Nisolovna
A-22-9 ETINGOF Mikhail 1923 1983 [60] Semyonovich
A-34-12 ETINGOF M. 1891 1980 [89] I.
A-34-30 ETINGOF Naum 1932 1977 [45] Mikhaylovich
B-32-28 ETINGOF Tatyana 1899 1970 [71] Iosifovna
B-11-30 ETINGON Dvosya 1880 1948 [68] Zalmonovna
B-15-7 ETSKIN Abram 1905 1984 [79] Zusevich
B-16-1 EYDEL Ida 1921 1998 [77] Issakovna
B-22-39 EYDEL Isak 1878 1952 [74] Movshevich
A-7a-11 EYDELMAN Abram 1888 1967 [79] Mikhelevich
B-41-40 EYDELMAN Dina 1902 1962 [60] Abramovna
A-7a-8 EYDELMAN Nikhama 1896 1974 [78] Vulfovna
B-25-16 EYDELMAN Kh. 1880 1955 [75] K.
B-28-23 EYDELMAN Ts. 1883 1955 [72] Ye.
B-25-6 EYDELMAN Yakov 1884 1960 [76] Lvovich
V-53-5 EYDELSHTEYN Gitel 1906 1981 [75] Aronovna
V-43-14 EYDELSHTEYN Issak 1910 1981 [71] Mendelevich
V-52-16 EYDELSHTEYN Sofya 1904 1985 [81] Aronovna
V-45-5 EYDELSON Roza 1924 1994 [70] Lazarevna
V-45-6 EYDELSON Solomon 1926 1981 [55] Mendelevich
B-33-3 EYDINA Rokhil 1881 1967 [86] Issakovna
V-30-19 EYDINOVA Raisa 1956 1990 [34] Grigoryevna
B-21-27 EYDLIN Aron (??) 1880 1954 [74] -
B-18-32 EYDLIN Isak (?) 1895 1974 [79] Abramovich
B-18-34 EYDLIN Lazar 1899 1975 [76] Abramovich
B-17-32 EYDLIN Moysey 1928 1991 [63] Lazarevich
B-25-42 EYDLIN Khatskel 1880 1950 [70] Senderovich
B-31-41 EYDLINA Yeva 1907 1984 [77] Arkadyevna
B-18-32 EYDLINA Ida 1903 1974 [71] Vladimirovna
B-19-50 EYDLINA Ida 1906 1957 [51] Moyseyevna
B-31-40 EYDLINA Mariya 1913 1994 [81] Arkadyevna
B-28-21 EYDLINA Roza 1878 1955 [77] Aronovna
B-22-51 EYDLINA Roza 1922 1952 [30] Lazarevna
B-19-18 EZRAKH Yevel 1892 1978 [86] Shmuylovich
A-14-7 EZRAKH Simon 1946 1962 [16] Samuylovich
B-12-8 EZRAKH Toma 1899 1972 [73] Shmuylovna
B-19-19 EZROKH Sonya 1898 1958 [60] Pavlovna
A-14-6 EZROKH Sterna - 1946 - Samuylovna
V-15-3 FAFELSON Sima 1906 1994 [88] Yudovna
V-35-11 FAINSHTEYN Raya 1915 1978 [63] Naumovna
B-40-13 FAKTOR Genrikh 1892 1960 [68] Girshevich
V-23-22 FALKINA Berta 1916 1984 [68] Davydovna
A-25a-22 FALKINA Reyzl - 1924 - Khaimovna
B-31-14 FALKINA Sonya 1895 1956 [61] Khaimovna
B-24-1 FALKINA Emma 1893 1976 [83] Solomonovna
B-46-9 FARBER Golda 1891 1970 [79] Leybovna
B-46-8 FARBER Lyudmila 1926 1995 [69] Grigoryevna
B-46-9 FARBER Khaim 1890 1964 [74] Sholomovich
V-50-25 FARBER Shlema 1910 1972 [62] Alterovich
A-7a-24 FARBEROV Iosif 1899 1967 [68] Isakovich
V-49a-16 FARBEROVA Basya 1912 1984 [72] Issakovna
A-7a-22 FARBEROVA Roza 1912 1972 [60] Khaimovna
A-5-7 FARBMAN Golda 1901 1989 [88] -
V-37-8 FARBMAN Dveyra 1901 1983 [82] Abramovna
V-34-11 FARBMAN Zakhar 1903 1989 [86] Malakhovich
B-55-19 FARBMAN Riva 1908 1969 [61] Borisovna
V-34-12 FARBMAN Sima 1907 1978 [71] Zalmanovna
V-37-6 FARBMAN Sonya 1900 1982 [82] Abramovna
B-55-19 FARBMAN Yakov 1903 1973 [70] Semenovich
A-31a-17 FARDMAN Fanya 1906 1977 [71] Borisovna
B-48-28 FARDMAN Elka 1899 1964 [65] Abramovna
V-31-8 FAYBER Sofya 1909 1981 [72] Lvovna
B-14-26 FAYGELSON Lev 1904 1984 [80] Mikhaylovich
B-14-27 FAYGELSON Leya 1900 1987 [87] Semyonovna
A-27-29 FAYKELSON Raisa 1927 1970 [43] Yakovlevna
A-24-30a FAYKELSON Sholom 1921 1987 [66] Leybovich
B-19-44 FAYNBERG Anna 1902 1954 [52] Yefimovna
B-32-29 FAYNBERG Solomon 1897 1970 [73] Yefimovich
B-44-2 FAYNBERG Stera 1904 1973 [69] Yefimovna
B-11-21 FAYNSHTEYN Iosif 1895 1956 [61] Movshevich
B-8-29 FAYNSHTEYN Leyya 1888 1983 [95] Nokhimovna
B-31-49 FAYNSHTEYN Musya 1921 1991 [70] Semyonovna
A-31-61g FAYNSHTEYN Riva 1907 1984 [77] Solomonovna
B-8-33 FAYNSHTEYN Simkha 1887 1949 [62] Zelikovich
B-11-31 FAYNVETS Khaim 1894 1947 [53] -
A-26-26 FAYNVETS Kostril 1932 1990 [58] Khaimovich
V-19-13 FAYSHTEYN Abram 1910 1968 [58] Ruvimovich
B-12-1 FAYTELSON Beylya 1930 1995 [65] Leybovna
A-25-25 FAYTELSON Vladimir 1925 1981 [56] Leontyevich
A-25-5 FAYTELSON Mariya 1904 1971 [67] Lvovna
B-12-1 FAYTELSON Semen 1938 1998 [60] Lvovich
A-25-24 FAYTELSON Tatyana 1922 1994 [72] Orolovna
A-5-35 FAYTELTON Feyga-Ester 1901 1949 [48] Leybovna
V-36-1 FEIGINA Raya 1902 1981 [79] Abramovna
A-15-14 FELDMAN Baseva 1910 1983 [73] Mendelevna
A-26-27 FELDMAN Basheva 1904 1976 [72] Borukhovna
A-29-3 FELDMAN Vladimir 1918 1994 [76] Mikhaylovich
A-26-27 FELDMAN Girsh 1897 1971 [74] Vulfovich
B-44-3 FELDMAN Grigoriy 1902 1967 [65] Mikhaylovich
A-3-6 FELDMAN Gutya 1913 1993 [80] Mendelevna
B-48-21 FELDMAN Yeva 1895 1964 [69] Yefimovna
A-27-22 FELDMAN Lazar 1909 1990 [81] Vulfovich
V-42-16 FELDMAN Lyubov 1907 1980 [73] Moyseyevich
B-11-20 FELDMAN M. 1879 1954 [75] D.
V-16-12 FELDMAN Mariya 1912 1990 [78] Mikhaylovna
B-7-37 FELDMAN P. 1878 1951 [73] I.
A-29-4 FELDMAN Sofya 1925 1995 [70] Vladimirovna
V-37-5 FELDMAN Sofya 1925 1979 [54] Yakovlevna
A-33-16 FELDMAN Fanya 1903 1972 [69] Beniaminovna
A-25-38 FELDMAN Khasya 1884 1966 [82] Yakovlevna
V-16-13 FELDMAN Khaya 1886 1968 [82] Yakovlevna
V-42-16 FELDMAN Yakov 1903 1980 [77] Abramovich
B-31-50 FELITSIAN Lyubov 1920 1994 [74] Notanovna
B-33-32 FELITSIANT Natan 1885 1943 [58] Leybovich
B-33-32 FELITSIANT Samuil 1924 1942 [18] Natanovich
B-33-32 FELITSIANT Elka 1896 1980 [84] Bentsianovna
A-7a-32a FERDMAN Girsh 1920 1989 [69] Zakharovich
B-23-43 FERDMAN Sima 1887 1952 [65] Movshevna
A-7a-31a FERDMAN Sofya 1924 1984 [60] Issakovna
B-8a-13 FEYDMAN Genya 1910 1949 [39] Mendelevna
B-20-26 FEYGELMAN - - 1954 - -
A-24-50 FEYGELMAN Yefim 1927 1962 [35] Zakharovich
A-18-50 FEYGELMAN Zalman 1902 1973 [71] Vulfovich
A-5-6 FEYGELMAN Isak 1932 1983 [51] Zakharovich
A-24-49 FEYGELMAN Ella 1957 1973 [16] -
V-17-6 FEYGELSON Gisya 1886 1972 [86] Abramovna
A-20-16 FEYGELSON Mikhail 1925 1976 [51] Yefimovich
A-17-16 FEYGELSON Sofya 1914 1977 [63] Khaimovna
V-17-7 FEYGELSON Khaim 1886 1968 [82] Borukhovich
A-17-16 FEYGELSON Ester 1911 1981 [70] Khaimovna
B-51-8 FEYGEN Issak 1890 1966 [76] Donovich
A-24a-9 FEYGILMAN Zinaida 1938 1975 [37] Khaimovna
V-57-16 FEYGIN Aron 1916 1990 [74] Iosifovich
A-24a-8 FEYGIN Aron 1900 1961 [61] Khononovich
V-5-12 FEYGIN Zalman-Ruvim 1905 1971 [66] Berkovich
B-49-4 FEYGIN Nekhem 1902 1965 [63] Movshevich
V-57-16 FEYGINA Beylya 1917 1987 [70] Issakovna
A-31-24a FEYGINA Bronya - - - -
A-34a-14 FEYGINA Genya 1902 1973 [71] Ayzikovna
A-10-1 FEYGINA Gita 1913 1991 [78] Movshevna
B-28-24 FEYGINA Leya 1882 1955 [73] Abramovna
A-24a-8 FEYGINA Mariya 1900 1983 [83] Ilyinichna
V-8-22 FEYGINA Mira 1925 1972 [47] Abramovna
V-5-11 FEYGINA Seyna-Leya 1903 1981 [78] Moyseyevna
B-43-32 FEYGINA Fanya 1910 1967 [57] Solomonovna
B-49-4 FEYGINA Frida 1909 1981 [72] Vulfovna
B-39-30 FEYGINA Khasya 1876 1961 [85] Borukhovna
B-43-33 FEYGINA Khaya 1883 1962 [79] Iosifovna
A-7-19 FEYGINA Shifra 1937 1982 [45] Nekhemovna
B-9-18 FEYGINOV Gennadiy 1893 1975 [82] Khaimovich
B-19-18 FEYGINOV Yuriy - 1942 - Gennadyevich
B-12-9 FEYGINOVA Anya 1922 1972 [50] Genovna
B-8-4 FEYGINOVA Basya 1902 1972 [70] Girshevna
B-9-18 FEYGINOVA Raisa 1901 1972 [71] Davidovna
V-49-5 FEYGINZON Genya 1892 1983 [91] Samuylovna
B-45-3 FEYGINZON Samuil 1912 1990 [78] Iosifovich
A-21-7 FEYTELZON Nokhim 1898 1976 [78] Dovidovich
A-21-6 FEYTELZON Roza 1903 1978 [75] Mendelevna
A-17-48 FIALKO Izrail 1889 1974 [85] Moyseyevich
A-17-49 FIALKO Pasha 1901 1988 [87] Zalmanovna
A-33-25 FIDELGOLTS Mariya 1918 1983 [65] Mikhaylovna
A-33-24 FIDELGOLTS Raisa 1897 1972 [75] Lvovna
V-53-23 FIDELMAN Izrail 1906 1986 [80] Yakovlevich
A-23-57 FILIZAT M. - - - -
B-19-29 FILIZAT Rakhil 1880 1954 [74] Yakovlevna
A-4-7 FILKENSHTEYN Nikhama 1905 1990 [85] Solomonovna
V-57-8 FINKELSHTEYN Sonya 1917 1987 [70] Davydovna
A-29-9a FINKELSHTEYN Vera 1900 1912 [12] Davidovna
V-61-18 FIRSHTEYN Basya 1911 1989 [78] Mordukhovna
B-23-31 FISELSON Sholom 1882 1952 [70] Ruvimovich
A-31-37g FISHBAYN Abram 1920 1972 [52] Yakovlevich
A-31-37v FISHBAYN Ida 1919 1976 [57] Davidovna
V-12-12 FISHELSON Sholom 1896 1967 [71] Khaimovich
A-34-39 FISHENZON Tamara 1910 1994 [84] Abramovna
B-32-37 FISHER Fanya 1892 1971 [79] Benyaminovna
B-8-19 FISHKIN Lev 1915 1994 [79] Abramovich
B-21-14 FLAKSMAN Yefim 1932 1956 [24] Veniaminovich
V-53a-2 FLAKSMAN Stera 1905 1986 [81] Markovna
A-34-2 FLEYS Yevgeniy 1967 1995 [28] Vladimirovich
A-26-61 FLEYS Zelda 1890 1975 [85] Samuylovna
B-9-7 FLEYS Kalman 1901 1979 [78] Mendelevich
B-9-8 FLEYS Sarra 1904 1970 [66] Vulfovna
A-13-10 FLEYSH Abram 1895 1973 [78] Moyseyevich
B-19-37 FLEYSH Fanya 1896 1953 [57] Leybovna
V-18-18 FLEYSHER Dasha 1918 1975 [57] Shayevna
V-18-19 FLEYSHER Dora 1907 1968 [61] Shayevna
A-17-47 FLEYSHER Iosif 1925 1975 [50] Abramovich
B-26-27 FLEYSHER Lyubov 1924 1963 [39] Abramovna
A-17-47 FLEYSHER Semyon 1929 1975 [46] Abramovich
V-18-7 FLEYSHER Sofa 1914 1977 [63] Shayevna
B-6-16 FOGELSON Sarra-Zlata 1892 1963 [71] Borukhovna
B-7g-2 FOMIN Afoim - 1949 - Abramovich
A-18-65 FOMIN Vladimir 1920 1969 [49] Sergeyevich
A-21a-13 FOMIN Samuil 1887 1976 [89] Abramovich
B-55-23 FOMINA Asya 1921 1969 [48] Yefremovna
A-21a-14 FOMINA Bella 1932 1977 [45] Borisovna
A-13-20 FOMINA Keyla 1898 1979 [81] Veniaminovna
B-55-24 FOMINA Sonya 1886 1977 [91] Lvovna
V-49-13 FRADKIN Vladimir 1932 1993 [61] Moyseyevich
V-49-14 FRADKINA Zinaida 1903 1983 [80] Izraylevna
V-61-25 FRADKINA Inessa 1905 1991 [86] Borisovna
B-42-8 FRATKIN Moysey 1893 1962 [69] Markovich
V-17-4 FRAYFELD Mariya 1901 1991 [90] Zakharovna
B-21-35 FRAYFELD Solomon 1901 1953 [52] Lvovich
A-7a-17 FRAYFELD Sofya 1904 1984 [80] Lvovna
B-21-35 FRAYFELD Esfir 1901 1988 [87] Yakovlevna
A-35-11 FREYDINZON Roza 1904 1996 [92] Mordukhovna
V-59-25 FREYDMAN Abram 1923 1989 [66] Isakovich
B-1-4 FREYDMAN Mikhail 1923 1993 [70] Lazarevich
V-52-14 FREYDSON Khaim 1897 1985 [88] Leybovich
A-26-65 FREYDZON Anna 1932 1993 [61] Shlyomovna
V-45-10 FREYDZON Antonina 1909 1987 [78] Vasilyevna
A-26-63 FREYDZON Berta 1902 1991 [89] Girshevna
A-26-64 FREYDZON Vulf 1903 1977 [74] Elyevich
B-41-29 FREYDZON Genya 1897 1961 [64] Abramovna
A-26-67 FREYDZON Goda 1907 1987 [80] Mordukhovna
A-26-66 FREYDZON Grigoriy 1936 1991 [55] Vulfovich
B-9-24 FREYDZON Polina 1894 1961 [67] Isakovna
V-45-11 FREYDZON Solomon 1918 1981 [63] Fayvovich
V-12-20 FREYDZON Fayvish 1888 1968 [80] Leyzerovich
V-44-28 FREYDZON Khaya 1900 1941 [41] Dodikovna
A-26-68 FREYDZON Shlyoma - - - Elyevich
A-26-68 FREYDZON Ester 1905 1972 [67] Shlyomovna
B-39-11 FREYLIKHER Sora 1900 1960 [60] Mordukhovna
B-38-5 FRIDBOYN Pinkhus 1916 1979 [63] Moyseyevich
B-5-14 FRIDLYAND Zalman 1914 1971 [57] Samuylovich
A-5-44 FRIDMAN A. 1902 1950 [48] S.
A-25-66 FRIDMAN Anna 1915 1979 [64] Samuylovna
B-34-35a FRIDMAN Beylya 1895 1971 [76] Beniaminovna
B-31-9 FRIDMAN Boris 1899 1977 [78] Aleksandrovich
A-32a-32 FRIDMAN Volf 1898 1977 [79] Issaryevich
B-9-35 FRIDMAN Geshel 1882 1945 [63] Yekhilevich
B-32-3 FRIDMAN Zalman 1881 1963 [82] Benitsianovich
A-24a-10 FRIDMAN Zalman 1895 1959 [64] Itskovich
B-19-10 FRIDMAN Zelda 1883 1959 [76] Davydovna
V-56-14 FRIDMAN Lyubov 1900 1988 [88] Abramovna
V-57-19 FRIDMAN Mariya 1928 1987 [59] Ilyinichna
V-10-1 FRIDMAN Mariya 1926 1996 [70] Isayevna
A-31-64g FRIDMAN Meyer 1901 1982 [81] Simkhovich
V-40-24 FRIDMAN Mikhail 1949 1995 [46] Borisovich
V-56-14 FRIDMAN Mikhail 1903 1987 [84] Grigoryevich
B-21-13 FRIDMAN Naum 1883 1957 [74] Izraylevich
A-13-30 FRIDMAN Nina 1921 1986 [65] Isakovna
A-6-34 FRIDMAN Nina 1914 1976 [62] Fayvelevna
B-25-46 FRIDMAN Pasha 1891 1951 [60] Simonovna
B-44-23 FRIDMAN Rakhil 1918 1990 [72] Naumovna
B-41-24 FRIDMAN Revekka 1891 1961 [70] Moyseyevna
V-40-23 FRIDMAN Riva 1898 1979 [81] Borisovna
B-36-24 FRIDMAN Roza - - - Borisovna
A-6-33 FRIDMAN Serafim 1917 1993 [76] Fayvelevich
A-34a-19 FRIDMAN Kh. - 1938 - I.
A-15-20 FRIDMAN Kh. - 1935 - L.
B-20-14 FRIDMAN Khaya 1890 1957 [67] Abramovna
B-32-7 FRIDMAN Shaya 1887 1958 [71] Vulfovich
A-18-51 FRIDMAN-LEYTMAN Mariya 1953 1978 [25] Mikhaylovna
B-33-2 FRIDSON Masha 1913 1968 [55] Yakovlevna
B-33-1 FRIDSON Nokhim 1907 1980 [73] Zalmanovich
A-27-33 FROST Maks 1925 1980 [55] Grigoryevich
A-27-32 FROST Sonya 1905 1971 [66] Izraylevna
A-9-46 FRUMINA Zelda 1926 1995 [69] Abramovna
A-9-45 FRUMINA Taisiya 1918 1983 [65] Abramovna
A-15-28 FRUMKIN Arkadiy 1943 1985 [42] Borisovich
A-15-27 FRUMKIN Ber 1910 1983 [73] Natanovich
V-50-11 FRUMKIN Yefim 1901 1984 [83] Antonovich
B-40-3 FRUMKIN N. - 1961 - M.
B-7-15 FRUMKIN Rakhmiyel 1886 1963 [77] Leybovich
B-40-2 FRUMKIN Shaya 1917 1967 [50] Zalmanovich
V-14-16 FRUMKINA Basya 1887 1968 [81] Fadeyevna
V-49-10 FRUMKINA Milya 1909 1983 [74] Natanovna
V-41-21 FRUMKINA Sofya 1927 1985 [58] Yevseyevna
B-28-13 FRUMKINA Khana 1904 1955 [51] Vulfovna
A-12-23 FRUMSON Mira 1911 1984 [73] Yudovna
B-47-2 FRUMSON Mikhail 1904 1967 [63] Petrovich
V-56-16 FRUMSON Fanya 1909 1987 [78] Samuylovna
B-38-34 FUKS Lev 1903 1961 [58] Abramovich
A-14-9 FUNKMAN Khaya 1917 1973 [56] Solomonovna
A-24-17 FURMAN Boris 1909 1936 [27] Izraylevich
B-25-60 FURMAN Lipa 1906 1992 [86] Shlemovich
A-8-25 FURMAN Goda 1872 1939 [67] Davydovna
A-13-44 FURMAN Dina 1897 1986 [89] Mendelevna
A-6-17 FURMAN Zalman 1911 1985 [74] Shlemovich
B-50-2 FURMAN Zionid 1918 1985 [67] Samuylovich
A-16-44 FURMAN M. 1860 1937 [77] M.
B-42-25 FURMAN Mikhail 1938 1962 [24] Semenovich
V-61-8 FURMAN Moysey 1916 1990 [74] Samuylovich
A-6-24 FURMAN Pavel 1930 1987 [57] Lipovich
B-42-26 FURMAN Semen 1909 1972 [63] Shlemovich
B-52-15 FURMAN Sonya 1898 1966 [68] Fayvovna
V-60-13 FURMAN Sofya 1908 1989 [81] Avseyevna
A-16-44 FURMAN F. 1898 1936 [38] M.
A-25-31 FURMAN F. 1903 1967 [64] M.
B-39-28 FURMAN Khana-Reyzya 1864 1961 [97] Mikhelevna
A-25a-17 FURMAN Yankel - 1941 - Leybovich
A-36-2 FURMAN Yakhniya 1919 1999 [80] Iosifovna
B-51-11 FURMANOV Zalman 1900 1973 [73] Fayvishevich
V-62-9 GADASKIN Aleksandr 1928 1990 [62] Zakharovich
B-15-14 GADASKIN Issak 1908 1993 [85] Abramovich
B-15-14 GADASKIN Mikhail 1936 1984 [48] Isakovich
B-25-10 GADASKIN Nikolay 1904 1977 [73] Abramovich
B-26-35 GADASKIN S. 1882 1965 [83] I.
V-62-8 GADASKINA Menukha 1900 1989 [89] Naumovna
B-15-14 GADASKINA Raisa 1913 1986 [73] Yakovlevna
B-48a-10 GADASKINA Sarra 1913 1986 [73] Abramovna
B-5-10 GADASKINA Stesya 1882 1945 [63] Shmuylovna
B-30-31 GADASKINA Tatyana 1916 1977 [61] Samoylovna
B-26-36 GADASKINA F. 1882 1964 [82] S.
V-44-27 GALERKIN Moysey-Abel 1904 1981 [77] Zakharovich
V-44-27 GALERKINA Fruma 1903 1984 [81] Meyerovna
V-17-13 GALINKINA Zinaida 1923 1988 [65] Davidovna
B-46-12 GALINSKIY Mordukh 1894 1964 [70] Lazarevich
B-34-20 GALYNKIN Shmul 1883 1958 [75] Itskovich
B-21-51 GALYNKINA Beylya 1893 1952 [59] Abelevna
B-21-52 GALYNKINA Sorra-Khana 1880 1958 [78] Borokhovna
A-31-53v GAMBURG Musa - 1910 - -
A-9-11 GANDMAN Rakhil 1910 1991 [81] Khaimovna
A-18-24 GANDMAN Sara 1905 1983 [78] Shayevna
A-21-12 GANDMAN Tatyana 1913 1971 [58] Iosifovna
B-23-51 GANTVERGER Liza 1913 1960 [47] Khaimovna
B-11-29 GARELIK Osya 1877 1948 [71] Khaymovna
A-4-22 GARON Zinaida 1930 1989 [59] Borisovna
V-25-17 GARTSMAN Vadim 1954 1988 [34] Naumovich
V-25-18 GARTSMAN Naum 1926 1991 [65] Borisovich
V-36-10 GASHINSKIY Yakov 1921 1979 [58] Ilyich
B-10-12 GASILOVSKAYA Dora 1898 1970 [72] Mordukhovna
B-47-13 GASILOVSKAYA Yelizaveta - 1971 - Moyseyevna
V-63-9 GASILOVSKAYA Ida 1930 1993 [63] Yakovlevna
V-3-4 GASILOVSKAYA Olga 1912 1998 [86] Yevseyevich
B-15-9 GASILOVSKAYA Polina 1909 1982 [73] Danilovna
B-15-9 GASILOVSKAYA Faina 1916 1989 [73] Markovna
V-63-9 GASILOVSKIY Arkadiy 1928 1990 [62] Izraylevich
B-47-14 GASILOVSKIY Yevsey 1884 1964 [80] Naumovich
B-15-9 GASILOVSKIY Issak 1910 1988 [78] Markovich
B-10-13 GASILOVSKIY Mikhail 1918 1969 [51] Neukhovich
B-5-7 GAUBERG Aron 1916 1983 [67] Fayvelvish
A-36-8 GAUBERG David 1932 1996 [64] Semenovich
A-31-34v GAUBERG Perla 1886 1935 [49] Davydovna
B-5-8 GAUBERG Rakhil 1912 1961 [49] Fayveshna
A-29-53 GAUBERG Fayvish 1886 1949 [63] Aronovich
A-16-30 GAUFMAN Pesya 1921 1983 [62] Davydovna
A-13-14 GAUFMAN Mariya 1905 1991 [86] Borisovna
V-54-25 GAUKHMAN Grigoriy 1915 1986 [71] Iosifovich
B-9-30 GAUKHMAN Ilya 1901 1960 [59] Rafailovich
B-47-30 GAUKHMAN Issak 1895 1966 [71] Rafailovich
B-47-31 GAUKHMAN Manya 1896 1989 [93] Mikhaylovna
A-12-28 GAVRILENKO Ivan 1911 1990 [79] Ignatyevich
A-12-29 GAVRILENKO Raisa 1911 1986 [75] Savelyevna
B-41-7 GAYDUK Gutya 1909 1965 [56] Abramovna
B-30-9 GAYDUK Izya 1898 1957 [59] Yefimovich
V-51-26 GAYDUK Maks 1901 1985 [84] Isakovich
B-55-17 GAYDUK Yakov 1913 1969 [56] Aronovich
A-27-57 GAZMAN Genya 1893 1975 [82] Moyseyevna
B-27-30 GEDANKIN David 1912 1990 [78] Kilevich
B-36-11 GELEVICH Khaim 1897 1958 [61] Rafailovich
B-21-40 GELFAND Zelik 1906 1992 [86] Zalmanovich
B-21-48 GELFAND Frida 1908 1952 [44] Khatskelevna
A-30-22 GELFMAN A. 1920 1969 [49] G.
A-30-21 GELFMAN G. 1897 1977 [80] A.
A-30-21 GELFMAN Roza 1898 1993 [95] Kopelevna
B-44a-5 GELFOND Sarra 1913 1992 [79] Yankelevna
A-23-65 GELMAN Mariya 1907 1983 [76] Faylovna
B-9-43 GELTMAN Shlema 1893 1948 [55] Girshevich
V-55-27 GENFON Asya 1926 1987 [61] Yakovlevna
A-34a-14 GENFON Ida 1892 1956 [64] Ayzikovna
B-46-37 GENFON Roman 1934 1988 [54] Zalmanovich
A-34a-18 GENFON Sterna 1902 1977 [75] Shenderovna
B-46-36 GENFON Fanya 1905 1967 [62] Solomonovna
A-34a-18 GENFON Yakov 1894 1942 [48] Shenderovich
B-18-18 GENIN Aron 1889 1959 [70] Khatskelevich
V-48-29 GENIN Khaim 1902 1985 [83] Solomonovich
V-48-30 GENINA Lyubov 1906 1982 [76] Moyseyevna
B-10-3 GENINA O. 1915 1991 [76] A.
B-10-2 GENINA Ts. 1895 1972 [77] A.
A-17-40 GENKIN Abram 1925 1941 [16] Lazarevich
A-17-40 GENKIN Lazar 1899 1974 [75] Davidovich
A-33-17 GENKINA Basya 1900 1972 [72] Mordukhovna
B-33-14 GENKINA Polina - 1958 - Solomonovna
A-2-1 GENKINA Khana 1914 1994 [80] Movshevna
A-17-40 GENKINA Pasha 1908 1975 [67] Izraylevna
A-15-15 GENSHAFT Aron 1907 1972 [65] Borisovich
A-31a-54 GENSHAFT Yevgeniya 1897 1968 [71] Abramovna
A-31a-53 GENSHAFT Polina 1919 1981 [62] Davydovna
V-14-8 GENSON Yekhon 1887 1970 [83] Ruvimovich
V-14-9 GENSON Roza 1893 1967 [74] Abramovna
V-1-5 GER Borukh 1929 1998 [69] Khaimovich
B-54-24 GER Ilya 1894 1966 [72] Markovich
B-54-24 GER Roza 1897 1979 [82] Shayevna
A-15-3 GERCHIKOV Movshe-Aron 1897 1972 [75] Ioselevich
A-15-2 GERCHIKOVA Sarra 1907 1977 [70] Iosifovna
A-18-22 GERGALEVA-BURSHTEYN Raisa 1930 1982 [52] Naumovna
V-30-2 GERMAN Abram 1926 1977 [51] Osherovich
V-20-16 GERMAN B. 1898 1969 [71] Ya.
B-13-19 GERMAN I. 1867 1949 [82] G.
B-48-36 GERMAN I. 1897 1977 [80] G.
B-48-33 GERMAN Leya 1899 1971 [72] Khaimovna
V-20-17 GERMAN O. 1896 1971 [75] A.
V-47-26 GERMAN Enta 1922 1981 [59] Osherovna
V-8-16 GERSHANIK Samuil 1883 1963 [80] Moyseyevich
V-59-23 GERSHANSKAYA Galya 1912 1989 [77] Zelikovna
A-21a-3a GERSHANSKAYA Riva 1919 1990 [71] Moyseyevna
V-59-24 GERSHANSKIY Folya 1913 1990 [77] Zelikovich
V-60-11 GERSHBERG Rafail 1899 1989 [90] Solomonovich
B-40-6 GERSHKANSKAYA Sofya 1912 1986 [74] Mikhaylovna
V-61-4 GERSHMAN Aron 1914 1989 [75] Moyseyevich
B-39-15 GERSHMAN G. 1896 1959 [63] N.
A-18-54 GERSON Anna 1900 1985 [85] Semyonovna
A-18-54 GERSON Gnesa 1905 1941 [36] Semyonovna
A-18-53 GERSON Gosya 1896 1964 [68] Samuylovna
A-18-39 GERSON Makhis - 1938 - -
A-18-54 GERSON Raisa 1904 1941 [37] Semyonovna
A-30-34 GERSON Samuil - - - Issakovich
A-13-46 GERTSKIN Mikhail 1908 1985 [77] Isakovich
A-2-12 GERTSKINA Lyudmila 1932 1995 [63] Lazarevna
A-13-45 GERTSKINA Raisa 1907 1996 [89] Isakovna
A-32a-33 GEYER Genya 1907 1988 [81] Moyseyevna
A-32a-33 GEYER Mikhail 1932 1978 [46] Lvovich
B-10-19 GEYER Sonya 1904 1949 [45] Issakovna
B-46-39 GEYFMAN Khana 1898 1991 [93] Iosifovna
B-34-25 GEYMAN Mira 1895 1962 [67] Mordukhovna
A-25-58 GEYMENSON Shlyoma - 1922 - Abramovich
B-52-8 GILBO Genya 1918 1968 [50] Zalmanovna
B-23-10 GILBO Zalman-Leyba 1880 1957 [77] Berkovich
B-52-8 GILBO Keylya 1898 1967 [69] Zavelevna
A-32a-5 GILBO Solomon 1909 1972 [63] Zalmanovich
V-40-25 GILBO (?) Yevgeniya 1913 1982 [69] Zakharovna
B-53-10 GILBURT Basya 1896 1966 [70] Khaimovna
A-6-49 GILCHENOK Davyd 1898 1981 [83] Aronovich
A-6-50 GILCHENOK Mikhail 1926 1944 [18] Davydovich
A-6-51 GILCHONOK Aron - 1939 - Leybovich
A-5-8 GILCHONOK Khaya 1898 1985 [87] Mikhaylovna
B-27-8 GILDIN Ber-Leyba 1893 1957 [64] Leyzerovich
B-15-12 GILDIN Naum 1924 1983 [59] Lvovich
B-43-35 GILDINA Sheyna 1892 1963 [71] Movshevna
B-41-3 GILDINSON Beylya 1888 1967 [79] Itskovna
B-39-36 GILDINSON Rakhil 1873 1962 [89] Leybovna
A-7a-42 GILMAN - - - - -
V-31-3 GILMAN Genya 1902 1977 [75] Movshevna
B-38-15 GILMAN Yenta 1876 1959 [83] Pertsevna
V-34-7 GIMPELSON Allochka 1977 1978 [1] -
V-56-6 GIMPELSON Gerts 1915 1988 [73] Benerkovich
V-34-8 GIMPELSON Grigoriy 1905 1943 [38] Borisovich
V-34-8 GIMPELSON Zelda 1905 1985 [80] Mendelevna
A-34a-1 GIMPELSON Igor 1928 1997 [69] Grigoryevich
B-45-26 GINBERG Yakov 1919 1983 [64] Shlemovich
B-54-34 GINDEROV Girsh 1895 1967 [72] Mordukhovich
B-54-33 GINDEROVA Lyubov 1929 1987 [58] Girshevna
V-58-23 GINDEROVA Roza 1903 1988 [85] Lvovna
V-44-21 GINDIN Aron 1895 1981 [86] Ayzelevich
V-24-6 GINDIN Boris 1926 1975 [49] Yevzarovich
A-31-62a GINDIN Yefim 1903 1968 [65] Naumovich
B-2-7 GINDIN Idel 1912 1989 [77] Abramovich
V-56-11 GINDIN Mikhail 1915 1989 [74] Abramovich
B-24-5 GINDIN Mikhail 1933 1960 [27] Borisovich
B-24-38 GINDIN Semyon 1909 1953 [44] Grigoryevich
V-5-8 GINDIN Yuda 1889 1971 [82] Movshevich
A-5-36 GINDINA Gutya 1880 1961 [81] Shayevna
B-26-6 GINDINA Keylya 1898 1959 [61] Khaimovna
A-33-27 GINDINA Lyubov 1898 1972 [74] Borisovna
A-18-49 GINDINA Malka 1906 1986 [80] Getselevna
V-56-12 GINDINA Pesya 1918 1987 [69] Fayvishevna
B-12-26 GINDINA R. 1914 1948 [34] Ya.
A-31-63a GINDINA Riva 1901 1980 [79] Yakovlevna
B-38-44 GINDINA Sima - 1990 - Yakovlevna
V-47-19 GINDINA Faina 1901 1991 [90] Lvovna
B-2-7 GINDINA Khaya 1890 1971 [81] Itskovna
B-24-39 GINDINA Khaya-Blyuma 1868 1951 [83] Shmuylovna
B-2-7 GINDINA Ester 1919 1992 [73] Shayevna
B-13-34 GINDINA Yu. - 1952 - Z.
B-41-36 GINSBURG Yekaterina 1896 1962 [66] Karlovna
V-22-2 GINZBURG Abram 1908 1971 [63] Leybovich
A-34-47 GINZBURG Abram 1904 1974 [70] Mikhaylovich
A-6-4 GINZBURG Boris 1931 1987 [56] Lvovich
V-19-4 GINZBURG Boris 1901 1969 [68] Yakovlevich
V-32-11 GINZBURG Galman 1905 1977 [72] Naumovich
V-44-11 GINZBURG Gersh 1924 1981 [57] Borisovich
A-7-9 GINZBURG Dora 1905 1988 [83] Borisovna
B-33-12 GINZBURG Lev 1894 1962 [68] Arsenyevich
A-7-7 GINZBURG Lev 1904 1980 [76] Moyseyevich
A-7-10 GINZBURG Mikhail 1905 1981 [76] Yuryevich
V-44-10 GINZBURG Roza 1925 1981 [56] Zalmanovna
B-22-48 GINZBURG Roza 1882 1932 [50] Izraylevna
B-44-22 GINZBURG Solomon 1896 1964 [68] Moyseyevich
B-27-40 GINZBURG Khana - 1915 - -
B-5-5 GINZBURG Tsilya 1913 1962 [49] Khaimovna
B-38-2 GINZBURG Emma 1902 1972 [70] Girshevna
A-7-35 GINZBURG-NOVIKOVA Mariya 1900 1959 [59] Borisovna
B-44-20 GITELSON Janson 1892 1963 [71] Zelikovich
B-16-17 GITKINA Sofya 1907 1994 [87] Yakovlevna
V-31-16 GITLEVICH Azik 1905 1977 [72] Dadyvovich
A-31b-8 GITLEVICH Boris 1912 1974 [62] Mikhaylovich
B-10-22 GITLIN Moysey 1894 1948 [54] Mendelevich
B-27-5 GITLIN Tsarik 1888 1959 [71] Solomonovich
V-51-10 GITLIN Shlema 1907 1985 [78] Izraylevich
B-26-3 GITLINA Zelda 1892 1962 [70] Zusovna
B-12-20 GITLINA Ida 1927 1949 [22] Moyseyevna
B-10-22 GITLINA Lyubov 1904 1994 [90] Abramovna
B-25a-4 GITLINA-RAVITSKAYA Mera 1902 1964 [62] Solomonovna
A-30-29 GITSOVICH Zalman 1891 1971 [80] Zusyevich
B-46-11 GITTSOVICH Izrail 1892 1964 [72] Aronovich
B-46-10 GITTSOVICH Sofiya 1892 1980 [88] Solomonovna
V-63-18 GLADSHTEYN Anna 1909 1991 [82] Markovna
B-4-9 GLADSHTEYN Sulya 1893 1963 [70] Shayevna
B-33-17 GLADSHTEYN Fanya 1906 1958 [52] Grigoryevna
A-36-11 GLAZMAN Berta 1922 1996 [74] Ayzikovna
B-20-16 GLAZMAN Etya 1895 1957 [62] Tevelevna
B-26-25 GLEZERMAN Rakhil 1890 1955 [65] Grigoryevna
B-37-14 GLIKMAN Khana-Sora 1882 1958 [76] Movshevna
V-44-9 GLODSHTEYN Abram 1887 1981 [94] Borisovich
B-23-37 GLOZMAN Ida 1899 1981 [82] Yakovlevna
B-23-37 GLOZMAN Izrail 1898 1951 [53] Borisovich
V-64-17 GLUKHMAN Anna 1923 1996 [73] Isakovna
A-32a-23 GLUSHETS Izrail 1895 1938 [43] Borisovich
A-32a-23 GLUSHETS Revekka 1897 1976 [79] Solomonovna
V-25-5 GLUSHKIN Grigoriy 1908 1989 [81] Fadeyevich
A-26-58 GLUSHKIN Leyb 1853 1914 [61] -
A-6-7 GNESIN Genukh 1896 1986 [90] Mordukhovich
V-35-16 GNESIN Issak 1899 1978 [79] Viktorovich
V-35-15 GNESINA Nina 1903 1981 [78] Moysevna
A-6-8 GNESINA Sarra 1907 1982 [75] Abramovna
B-12-17 GNESINA Sora 1955 1968 [13] Zundelevna
A-7a-41 GOBERGRUT Katya 1924 1972 [48] Izraylevna
B-25-9 GODASKINA Maryasa 1904 1959 [55] Konstantinovna
B-13-8 GOFMAN Keylya 1886 1954 [68] Sholomovna
B-35-21 GOFMAN Mariya 1912 1986 [74] Izraylevna
B-39-14 GOFMAN R. 1871 1961 [90] N.
B-10-7 GOFMAN Rakhil 1895 1964 [69] Zusifna
A-16a-5 GOFMAN Risya - 1932 - Yudovna
A-31-34 GOFMAN Shneyer 1860 1935 [75] Ben-David
A-26-11 GOFSHTEYN Arkadiy 1927 1979 [52] Petrovich
A-27-9 GOFSHTEYN Roza 1923 1991 [68] Zakharovna
A-12-48 GOGOVSKAYA Anna 1910 1990 [80] Lvovna
A-13-13 GOLAND Adolf 1896 1974 [78] Lvovich
A-13-12 GOLAND Goda 1905 1992 [87] Leybovna
B-17-27 GOLANSKIY Grigoriy 1919 1983 [64] Markovich
B-17-28 GOLANSKIY Marat 1949 1994 [45] Grigoryevich
V-4-13 GOLBARD Riva 1924 1984 [60] Moyseyevna
A-31-8 GOLBERG Abram 1918 1972 [54] Borisovich
V-61-13 GOLBERG Roza 1923 1989 [66] Isakovna
V-1-4 GOLBERG Semen 1949 1998 [49] Abramovich
V-44-7 GOLBRAKH Isak 1937 1981 [44] Ilyich
V-16-10 GOLBRAYKH Golda 1893 1968 [75] Khaimovna
B-11-19 GOLBRAYKH Dovid 1916 1955 [39] Grigoryevich
A-20-1 GOLBRAYKH Klara 1910 1983 [73] Zalmanovna
A-31-9 GOLBRAYKH Liza 1888 1971 [83] Mordukhovna
B-55-18 GOLBRAYKH Ruvim 1891 1979 [88] Iosifovich
B-27-11 GOLBRAYKH Simen 1901 1956 [55] Mendelevich
V-54-2 GOLBRAYKH F. 1900 1986 [86] M.
A-32b-9 GOLBRAYKH Frida 1906 1977 [71] Borukhovna
B-55-18 GOLBRAYKH Khaya 1898 1986 [88] Rafailovna
A-31a-57 GOLBRAYKH Yuliya 1929 1967 [38] Yefimovna
A-25a-31 GOLDBERG Arkadiy 1916 1999 [83] Moyseyevich
B-18-11 GOLDBRAYKH Ruvim 1894 1958 [64] Zalmanovich
V-49-24 GOLDER Ida 1901 1983 [82] Khaimovna
A-8-15 GOLDIN Abram 1912 1980 [68] Movshevich
A-31a-47 GOLDIN Albert 1941 1990 [49] Yevelyevich
A-28-23 GOLDIN Arkadiy 1914 1945 [31] Meylakhovich
A-28-23 GOLDIN Meylakh - - - Leybovich
A-28-23 GOLDIN Sleyma 1910 1942 [32] Meylakhovich
A-31a-46 GOLDIN Feliks 1950 1995 [45] Yevelyevich
A-28-23 GOLDINA Brayna 1878 1944 [66] Vulfovna
V-47-20 GOLDINA Gita 1905 1981 [76] Moyseyevna
B-24-50 GOLDINA Dina 1909 1991 [82] Meylakhovna
A-25-19 GOLDINA Dveyza 1885 1970 [85] Yakovlevna
A-23-29 GOLDINA Yenta 1888 1962 [74] Bentselevna
V-24-9 GOLDINA Zinaida 1914 1993 [79] Yefimovna
A-31a-45 GOLDINA Kreyna 1917 1998 [81] Fridmonovna
A-10-5 GOLDINA Mariya 1898 1990 [92] Yakovlevna
B-24-51 GOLDINA Esya 1923 1995 [72] Abramovna
A-8-16 GOLDMAN Ida 1926 1989 [63] Solomonovna
A-13-40 GOLENKOV Yefim 1955 1981 [26] Mikhaylovich
V-38-8 GOLENKOV Mikhail 1924 1992 [68] Yefimovich
A-13-42 GOLENKOV Mikhail 1926 1993 [67] Yakovlevich
A-13-41 GOLENKOVA Yelizaveta 1924 1993 [69] Yuryevna
V-38-7 GOLENKOVA Fruma 1916 1979 [63] Abramovna
A-31-13 GOLINOVA (?) Sonya 1897 1971 [74] Khaimovna
A-21a-3a GOLMAN Vulf 1914 1954 [40] Mendelevich
B-44-14 GOLMAN David 1898 1963 [65] Yefimovich
B-43-38 GOLMAN Revekka 1905 1995 [90] Moisevna
B-40-39 GOLMAN Isak 1895 1962 [67] Khaimovich
V-53-1 GOLMAN Sara 1904 1995 [91] Abramovna
A-31-5 GOLMAN Sofiya 1915 1998 [83] Petrovna
A-16a-9 GOLODNITSKAYA Gelya 1915 1932 [17] -
V-28-11 GOLODNITSKAYA Dora 1915 1987 [72] Zusevna
A-16a-10 GOLODNITSKAYA Slava 1913 1989 [76] Yeselevna
B-38-21 GOLODNITSKAYA Stera 1907 1971 [64] Zusyevna
A-31-50 GOLODNITSKAYA Tertsa - 1947 - -
A-25-4 GOLOMBEK Mina 1909 1972 [63] Lvovna
B-47-25 GOLOMSHTOK Yefim 1891 1965 [74] Moyseyevich
B-47-26 GOLOMSHTOK Faina 1891 1969 [78] Abramovna
B-8-20 GOLSHKIN Bera 1878 1962 [84] Abelevich
B-8-30 GOLTS Mariya 1902 1973 [71] Semenovna
A-29-37 GOLYNKIN Lev 1911 1984 [73] Borisovich
B-21-52 GOLYNKINA Sarra-Khana 1880 1958 [78] Borokhovna
A-14-11 GOMOLINSKIY Vulf 1921 1977 [56] Samuylovich
V-57-25 GORBATOV Valeriy 1949 1987 [38] Petrovich
V-40-16 GORBUNOVA Frida 1917 1979 [62] Mendelevna
A-21a-7 GORBUT Veniamin 1917 1981 [64] Girshevich
A-21a-9 GORBUT Girsha-Yuda 1875 1929 [54] Nakhamovich
A-21a-6 GORBUT Zinaida 1917 1993 [76] Khaimovna
A-30-56 GORBUT Igor 1970 1982 [12] -
A-21a-8 GORBUT Mikhail 1926 1970 [44] Grigoryevich
V-53-30 GORDON Lyubov 1901 1986 [85] Abramovna
V-60-19 GORDON Roza 1932 1995 [63] Aronovna
V-60-19 GORDON Tsodik 1925 1989 [64] Yefremovich
B-19-23 GORDONOVA Yelizaveta 1891 1978 [87] Vladimirovna
B-19-22 GORDONOVA-RATS Rakhil 1893 1958 [65] Vulfovna
V-24-4 GORELIK Ayzik 1895 1975 [80] Borisovich
A-31a-6 GORELIK Gnesiya 1892 1986 [94] Vulfovna
A-9-43 GORELIK Isser 1900 1979 [79] Yevseyevich
A-31a-7 GORELIK Moysey 1888 1971 [83] Berkovich
V-24-7 GORELIK Khena 1888 1975 [87] Moyseyevich
A-31-30 GORELIK Tsezar 1913 1992 [79] Markovich
V-24-3 GORELIK Tsilya 1912 1986 [74] Lvovna
B-51-22 GORFUNKEL Ilya - 1965 - Moyseyevich
B-8a-20 GORFUNKEL Margolya 1882 1949 [67] Girshevna
V-59-22 GORODINSKAYA Zinaida 1909 1989 [80] Mendelevna
A-32a-16 GORODINSKAYA Polina 1918 1937 [19] Issakovna
A-32a-16 GORODINSKAYA Elka 1886 1976 [90] Issakovna
A-33-55 GORODINSKIY Gennadiy 1915 1996 [81] Isakovich
B-24-24 GORODINSKIY Issak 1884 1952 [68] Leybovich
A-32a-16 GORODINSKIY Lev 1914 1933 [19] Issakovich
V-61-20 GORODOVSKAYA Sofya 1915 1989 [74] Solomonovna
A-31-34b GORON Etel - - - Davidovna
A-31-41v GORSHTEYN Ioroyel 1879 1913 [34] Leybovich
A-34-26 GOSHMIR David 1900 1972 [72] Iosifovich
A-34-27 GOSHMIR Mariya 1908 1991 [83] Iosilevna
B-39-10 GOVYATKINA S. 1883 1960 [77] Kh.
A-5-17 GOZ Asya 1938 1988 [50] Abramovna
B-23-45 GOZ Beylya 1902 1952 [50] Izraylevna
A-31-36 GOZ Boris 1952 1995 [43] Arkadyevich
B-23-26 GOZ Grigoriy 1895 1953 [58] Davidovich
A-9-28 GOZ Yefim 1934 1975 [41] Leontyevich
A-7a-13 GOZ Zelda 1900 1971 [71] Abramovna
A-7a-12 GOZ Leyba-Yankel 1894 1967 [73] Shlemovich
V-60-17 GOZ Leonid 1960 1989 [29] Lazarevich
A-3-14 GOZ Mariya 1924 1995 [71] Kuzminichna
A-9-57 GOZ Naum 1927 1985 [58] Shepovich
B-5-19 GOZ Roza 1924 1966 [42] Ayzikovna
B-7-1 GOZ Ruvim 1926 1981 [55] Shepovich
A-6a-18 GOZ Sarra 1922 1993 [71] Leybovna
V-60-18 GOZ Svetlana 1963 1993 [30] Lazarevna
A-5-18 GOZ Semen 1941 1998 [57] Leybovich
V-46-15 GOZMAN Asya 1918 1992 [74] Bentsianovna
A-32a-34 GRAKHOVICH Aleksandr 1992 1992 [0] Pavlovich
A-12-42 GRAL Yeva 1901 1978 [77] Aronovna
V-32-7 GRAYZEL Matvey 1908 1978 [70] Petrovich
V-32-7 GRAYZEL Sofya 1906 1980 [74] Naumovna
A-25-30 GRECHUKHINA Dvoyra 1892 1970 [78] Mordukhovna
V-47-24 GRIBOVA Fanya 1887 1981 [94] Naumovna
A-31b-5 GRIMBERG Abram 1929 1972 [43] Samuylovich
A-20-20 GRINBERG Vera 1905 1990 [85] Yefimovna
V-50-19 GRINBERG Vladimir 1921 1984 [63] Romanovich
A-20-21 GRINBERG Davyd 1910 1983 [73] Yefimovich
A-5-12 GRINBERG Ye. 1922 1982 [60] I.
B-34-17 GRINBERG Izrail 1891 1958 [67] Meyerovich
A-31b-2 GRINBERG Keylya-Zelda 1893 1981 [88] -
V-33-9 GRINBERG Manya 1907 1980 [73] Movshevna
V-31-2 GRINBERG Miron 1925 1977 [52] Izraylevich
A-31b-1 GRINBERG Samuil 1881 1947 [66] Vulfovich
B-33-16 GRINBERG Sofya 1900 1976 [76] Yevseyevna
V-50-20 GRINBERG Sofya 1918 1986 [68] Mikhaylovna
B-40-24 GRINBLAT Aron 1887 1960 [73] Markovich
V-30-10 GRINBLAT Naum 1929 1977 [48] Aronovich
B-17-2 GRINBLAT Riva 1889 1973 [84] Shmuylovna
B-52-10 GRINMAN Doba 1905 1966 [61] Mendelevna
B-37-25 GRINMAN Perla 1905 1981 [76] Khaimovna
A-34-5 GRINMAN Emiliya 1939 1995 [56] Robertovna
V-20-21 GRODENCHIK Veniamin 1898 1973 [75] Leybovich
V-20-22 GRODENCHIK Fedor 1928 1983 [55] Veniaminovich
A-36-19 GROKHOVSKAYA Rivekka 1908 1983 [75] Izraylevna
A-36-19 GROKHOVSKIY Boris 1905 1975 [70] Naumovich
A-3-1 GROSSMAN Reyza 1918 1991 [73] Khononovna
B-25-33 GRUDNIKOV Isak 1880 1955 [75] Leybovich
A-7-41 GRUZIN Aron 1898 1972 [74] Khaimovich
B-26-23 GRUZINA Galina 1904 1955 [51] Iosifovna
A-7-42 GRUZINA Mira 1929 1947 [18] Aronovna
A-34a-23 GRUZINA Sofya 1928 1974 [46] Aronovna
B-42-31 GRUZINA-RODINSON Sofya 1897 1987 [90] Khaimovna
V-60-3 GUBRESLOV Vladimir 1924 1992 [68] Ivanovich
V-60-3 GUBRESLOVA Faina 1922 1989 [67] Yakovlevna
B-24-12 GUDKOVICH Berta - - - Yakovlevna
B-24-12 GUDKOVICH Sofya - - - Abramovna
B-24-12 GUDKOVICH Yakov - - - Rafailovich
B-27-21 GUDOVICH Zakhar 1911 1954 [43] Borisovich
V-26-4 GULMAN Ye. 1903 1983 [80] S.
V-26-4 GULMAN M. 1904 1976 [72] B.
V-7-1 GUMNITSKIY Girsh 1920 1980 [60] Khaimovich
A-8-41a GUREVICH Abram-Zalman 1865 1930 [65] Leybovich
A-3-9 GUREVICH Aleksandr 1938 1993 [55] Solomonovich
V-49-15 GUREVICH Anna 1912 1983 [71] Lvovna
A-15-34 GUREVICH Boris 1937 1987 [50] Zalmanovich
A-3-2 GUREVICH Boris 1914 1992 [78] Lvovich
B-20-28 GUREVICH Vera 1898 1953 [55] Lvovna
A-6-22 GUREVICH Gita - - - Lazarevna
V-21-19 GUREVICH Grigoriy 1904 1970 [66] Venyaminovich
B-17-15 GUREVICH Grigoriy 1891 1982 [91] Ilyich
B-21-25 GUREVICH David 1887 1954 [67] Zalmanovich
V-19-14 GUREVICH David 1888 1968 [80] Moyseyevich
A-15-35 GUREVICH Zalman 1914 1978 [64] Davydovich
B-7-19 GUREVICH Igor 1960 1960 [0] Moiseyevich
A-5-21 GUREVICH Ida 1907 1985 - Betiamilovna
B-21-43 GUREVICH Izrail 1884 1952 [68] Izelevich
B-54-31 GUREVICH Izrail 1907 1967 [60] Isayevich
A-7a-27 GUREVICH Iosif-Simkha - 1932 - Sholomovich
V-55-14 GUREVICH Katya 1919 1986 [67] Yevelevna
A-28-13 GUREVICH Leyba 1890 1969 [79] Zalmanovich
A-21-20 GUREVICH Leonid 1945 1980 [35] Zakharovich
A-23-68 GUREVICH Leya 1894 1971 [77] Meyerovna
V-21-20 GUREVICH Lyubov 1908 1984 [76] Grigoryevna
V-64-13 GUREVICH Mark 1933 1994 [61] Borisovich
B-54-30 GUREVICH Maya 1918 1971 [53] Moyseyevna
V-56-2 GUREVICH Mendel 1898 1988 [90] Leybovich
A-25-56 GUREVICH Meriam 1920 1978 [58] Abelevna
V-22-13 GUREVICH Mikhail 1916 1971 [55] Mikhaylovich
V-63-2 GUREVICH Nina 1924 1989 [65] Ayzekovna
A-15-33 GUREVICH Olga 1938 1990 [52] Yefimovna
B-21-49 GUREVICH Raisa 1918 1952 [34] Davidovna
B-17-5 GUREVICH Revekka 1897 1973 [76] Yankelevna
V-19-15 GUREVICH Riva 1901 1978 [77] Abramovna
V-55-13 GUREVICH Riva 1895 1988 [93] Issakovna
V-36-12 GUREVICH Roza 1902 1978 [76] Aronovna
B-51-26 GUREVICH Roman 1906 1965 [59] Semenovich
A-34a-3 GUREVICH Semen 1933 1990 [57] Mikhaylovich
B-37-22 GUREVICH Simon - 1917 - Aryevich
A-18-15 GUREVICH Solom 1909 1977 [68] Solomonovich
V-26-5 GUREVICH Solomon 1880 1976 [96] Gdalyevich
A-28-13 GUREVICH Sonya 1908 1979 [71] Ruvimovna
B-51-27 GUREVICH Sofya 1908 1986 [78] Aronovna
A-25a-9 GUREVICH Stera - 1985 - Pinsukhovna
B-20-27 GUREVICH F. 1888 1965 [77] M.
B-26-20 GUREVICH Fruma - 1954 - Vulfovna
A-30-50 GUREVICH Khanna 1851 1917 [66] Simonovna
A-28-30a GUREVICH Shmuil 1873 1949 [76] Mikhelevich
B-19-40 GUREVICH Eydlya - - - -
B-34-44 GURVETS Andryusha 1982 1982 [0] -
B-34-44 GURVETS Sashenka 1980 1981 [1] -
A-18-14 GUTERMAN Abram 1908 1936 [28] Samulovich
A-20-15 GUTERMAN Khaya 1888 1978 [90] Abramovna
B-34-4 GUTIN Berka 1896 1961 [65] Mendelevich
B-34-3 GUTINA Doba 1893 1983 [90] Berkovna
B-48-35 GUTINA Dora 1918 1988 [70] Solomonovna
B-10-44 GUTKIN Gilel 1909 1949 [40] Khaimovich
A-6a-17 GUTKIN Issak 1918 1988 [70] Semenovich
A-31-61 GUTKIN Isrol-Ber 1879 1949 [70] -
B-55-2 GUTKIN Mikhail 1900 1988 [88] Vulfovich
A-8-28 GUTKIN Sasha 1981 1982 [1] -
V-62-22 GUTKINA Yelizaveta 1902 1990 [88] Iosifovna
A-32-20 GUTKINA Liba 1899 1979 [80] Abramovna
A-6a-15 GUTKINA Marina 1979 1984 [5] -
V-8-6 GUTKINA R. 1907 1969 [62] K.
B-55-2 GUTKINA Rukhama 1902 1980 [78] Leybovna
B-10-44 GUTKINA Khana 1881 1959 [78] Izraylevna
B-53-28 GUTKOVICH Grigoriy 1923 1995 [72] Ilyich
B-17-12 GUTKOVICH Leyba 1897 1982 [85] Iosilevich
B-17-11 GUTKOVICH Malka 1901 1973 [72] Davydovna
B-53-27 GUTKOVICH Manya 1895 1966 [71] Abramovna
V-26-2 GUTKOVICH Masha 1902 1976 [74] Abramovna
V-26-2 GUTKOVICH Meyerisor - 1919 - Iosifovich
V-51-3 GUTKOVICH Roza 1912 1987 [75] Davydovna
B-53-3 GUTKOVICH Samuil 1922 1988 [66] Leybovich
B-53-29 GUTKOVICH Ele 1888 1967 [79] Iosifovich
B-23-13 GUTKOVICH Yakov - - - -
A-33-20 GUTLAN Kh. 1902 1972 [70] L.
B-11-4 GUTMAKHER Moysey 1923 1992 [69] Borisovich
B-11-5 GUTMAKHER F. 1923 1975 [52] B.
A-7-36 GUTMAN - - - - -
V-54-6 GUTMAN Boris 1925 1986 [61] Moyseyevich
A-32a-17 GUTMAN Galina 1910 1995 [85] Zalmanovna
A-22-4 GUTMAN Genekh 1896 1976 [80] Meyerovich
A-21a-19 GUTMAN Yevgeniya 1984 1985 [1] -
A-32a-17 GUTMAN Zakhar 1918 1991 [73] Abramovich
B-7-28 GUTMAN Ida 1907 1967 [60] Girshevna
A-23-20 GUTMAN Lazar 1899 1970 [71] Davidovich
B-26-13 GUTMAN Malka 1876 1956 [80] Mendelevna
B-54-15 GUTMAN Rakhil 1904 1968 [64] Abramovna
A-23a-2 GUTMAN Raya 1908 1990 [82] Izraylevna
V-18-26 GUTMAN Riva 1905 1968 [63] Markovna
B-32-26 GUTMAN Riva 1903 1986 [83] Solomonovna
B-32-24 GUTMAN Samuil 1905 1964 [59] Iosifovich
V-1-3 GUTMAN Serafima 1937 1999 [62] Abramovna
B-32-25 GUTMAN Solomon 1901 1985 [84] Iosifovich
A-34a-25 GUTNER Lev 1907 1997 [90] Yudelevich
A-34a-25 GUTNER Fanya 1912 1999 [87] Abelevna
A-7-14 IDKINA Malka 1936 1995 [59] Iosifovna
B-39-27 IGDALOVA Nikhama 1883 1961 [78] Abramovna
V-54-24 IGDALOVA Serafima 1915 1989 [74] Mordukhovna
V-53-31 ILYEV Grigoriy 1916 1986 [70] Izraylevich
A-35-6 ILYINICH Konstantin 1927 1977 [50] Aleksandrovich
V-46-23 INDMAN Bella 1906 1992 [86] Aronovna
B-21-8 IOFFE Abram 1900 1959 [59] Afroimovich
B-21-8 IOFFE Afroim 1924 1943 [19] Abramovich
A-30-16 IOFFE Berka 1905 1970 [65] Borukhovich
V-48-28 IOFFE G. 1916 1982 [66] M.
A-29-49 IOFFE G. - 1939 - O.
B-21-7 IOFFE Ginda 1903 1978 [75] Simonovna
V-48-27 IOFFE Girsh 1909 1984 [75] Yankelevich
V-35-10 IOFFE Dina 1937 1985 [48] Lvovna
B-22-24 IOFFE Zalman 1895 1954 [59] Naumovich
B-18-33 IOFFE Zelda 1888 1956 [68] Girshevna
A-16-31 IOFFE Lev 1913 1992 [79] Grigoryevich
V-52-32 IOFFE Meytya 1903 1985 [82] Neukhovna
V-62-16 IOFFE Mera 1921 1997 [76] Shlemovna
V-20-6 IOFFE Meri 1905 1968 [63] Solomonovna
B-40-34 IOFFE Naum 1924 1999 [75] Zakharovich
B-50-10 IOFFE Nikhama-Golda 1901 1965 [64] Girshevna
A-32b-3 IOFFE Riva 1890 1986 [96] Shmuylovna
B-50-34 IOFFE Roza 1898 1973 [75] Izraylevna
A-23-18 IOFFE Roman 1909 1971 [62] Berkovich
A32b-3 IOFFE Samuil 1903 1974 [71] Yakovlevich
B-22-23 IOFFE Sarra 1899 1978 [79] Mendelevna
A-16-26 IOFFE Sveta 1954 1955 [1] -
V-14-6 IOFFE Semen 1927 1971 [44] Solomonovich
V-14-7 IOFFE Sonya 1901 1967 [66] Samoylovna
V-16-21 IOFFE Sofiya 1906 1975 [69] Mironovna
A-24-25 IOFFE Stera 1915 1987 [72] Yankelevna
V-55-8 IOFFE Elka 1898 1987 [89] Leybovna
B-17-19 IOFFIK Sima 1919 1974 [55] Itskovna
B-17-20 IOFFIK Yakov 1909 1980 [71] Lazarevich
A-24-25 IOFIK Mikhail 1910 1941 [31] Semyonovich
B-32-6 IOFINOV Abram 1889 1958 [69] Zalmanovich
V-13-9 IOFINOV Shlema 1913 1967 [54] Abramovich
A-24-42 IOFIROVA Sterna 1896 1966 [70] Abramovna
V-52-18 IONIS Izrail 1901 1985 [84] Abramovich
V-52-19 IONIS Riva 1908 1989 [81] Markovna
A-25-6 IOSELZON Cherna 1889 1971 [82] Samoylovna
B-50-7 IRZAK Sofya 1911 1969 [58] Yakovlevna
B-31-46 ISAYEV Feliks 1935 1969 [34] Grigoryevich
B-31-45 ISAYEVA Roza 1906 1964 [58] Lvovna
A-33-51 ISKAKOV Khasyan 1899 1980 [81] Sharafutdinovich
A-33-51 ISKAKOVA Sara 1909 1974 [65] Moyseyevna
V-40-9 ISSER Abram 1918 - - -
V-40-10 ISSER Leya 1908 1983 [75] Izraylevna
V-64-12 ISSER Samuil 1920 1990 [70] Abramovich
A-23-38 ISSERMAN Lev 1913 1966 [53] Iosifovich
A-15-60 ISSERSON Lazar 1853 1928 [75] -
B-34-5 ISYANOV Yevel 1877 1959 [82] Moyseyevich
B-54-28 ISYANOV Yefim 1929 1990 [61] Naumovich
V-37-3 ISYANOV Mendel 1911 1979 [68] Nuselevich (?)
B-54-29 ISYANOV Mordukh 1924 1966 [42] Naumovich
B-29-23 ISYANOV Naum 1958 1958 [0] Yefimovich
B-29-24 ISYANOV Naum 1893 1955 [62] Moyseyevich
B-28-22 ISYANOVA Golda 1884 1955 [71] Khatskelevna
B-54-27 ISYANOVA Ida 1905 1975 [70] Mordukhovna
B-6-6 ISYANOVA Pesya 1879 1963 [84] Itskovna
V-62-5 ISYANOVA Riva 1910 1989 [79] Yevelevna
V-21-14 ITELSON Yefim 1905 1969 [64] Ilyich
A-27-55 ITIKSON Mariya 1912 1986 [74] Markovna
A-27-55 ITIKSON Mikhail 1906 1980 [74] Samuylovich
A-33-13 ITKIN Abram 1931 1996 [65] Shlyomovich
A-7-27 ITKINA Dora 1910 1980 [70] Moyseyevna
V-44-25 ITKINA Faina 1900 1981 [81] Moyseyevna
A-30-53 ITSELEVA Brokha 1908 1972 [64] Girshevna
B-52-24 ITSELEVA Grunya 1913 1984 [71] Lvovna
V-26-3 ITSKOV Ilya 1890 1980 [90] Iosifovich
V-26-3 ITSKOVA Mariya 1896 1978 [82] Mironovna
A-7a-44a ITSKOVSKAYA Sarra 1899 1976 [77] Froim-Rurimovna
A-7a-43b ITSKOVSKIY Mikhail 1919 1981 [62] Isakovich
V-61-8 ITSON Dora 1916 1989 [73] Moyseyevna
B-22-9 ITSON Leyba 1905 1971 [66] Moyseyevich
B-20-1 ITSON Riva 1909 1992 [83] Semenovna
B-22-9 ITSON Semen 1941 1959 [18] Leybovich
B-9-1 IVANOV Georgiy 1925 1991 [66] Antonovich
V-43-1 IVANOV Yevgeniy 1934 1991 [57] Vasilyevich
V-58-12 IVANOVA Musya 1922 1988 [66] Lvovna
A-21a-5 IVANOVA Nina 1913 1981 [68] Grigoryevna
V-11-12 IVANOV-BLOSHTEYN Mikhail 1939 1990 [51] Ivanovich
V-21-5 IVANTER Zalman 1896 1970 [74] Abramovich
V-21-4 IVANTER Masha 1904 1974 [70] Grigoryevna
B-51-19 IZMAYLEVA Raya 1896 1979 [83] Meyerovna
V-41-3 IZMAYLOVA Yekaterina 1927 1988 [61] Iosifovna
A-13-8 IZRAYLIT B. - 1947 - A.
A-26-8 IZRAYLIT Zelda 1907 1979 [72] Aronovna
V-8-6 IZRAYLIT I. 1894 1968 [74] P.
A-26-7 IZRAYLIT Mikhail 1903 1980 [77] Mordukhovich
V-7-17 KABAKOV Khaim 1895 1977 [82] Abramovich
V-7-16 KABAKOVA Bronya 1896 1970 [74] Borisovna
A-34-40 KABAKOVA Riva 1918 1947 [29] Issakovna
B-54-13 KABERMAN Roza 1902 1989 [87] Leybovna
B-31-26 KABISHCHER Aron 1891 1966 [75] Khaimovich
V-53-20 KABISHCHER Yefim 1921 1986 [65] Issakovich
B-31-28 KABISHCHER Zlata 1894 1965 [71] Yankelevich
B-31-27 KABISHCHER Iosif 1916 1985 [69] Aronovich
V-45-13 KABISHCHER Moysey 1911 1982 [71] Ilyich
B-5-21 KABISHCHER Sofya 1893 1969 [76] Izraylevna
A-7-51 KABISHCHER Khana-Gita - 1934 - -
V-21-10 KACHAKOV Isay 1908 1968 [60] Davydovich
A-32a-13 KACHNO Matvey 1903 1984 [81] Markovich
A-32a-13 KACHNO Sonya 1911 1988 [77] Solomonovna
V-36-15 KADANER Yevgeniya 1937 1987 [50] Yakovlevna
V-50-8 KADANER Nina 1910 1984 [74] Yefimovna
A-8-14 KADLER Rashel 1909 1980 [71] Morisovna
V-39-17 KAGAN Abel 1904 1979 [75] Mendelevich
V-56-23 KAGAN Anna 1925 1991 [66] Yakovlevna
B-30a-1 KAGAN Berta 1912 1995 [83] Mikhaylovna
V-11-1 KAGAN Bronya 1926 1998 [72] Feyvelevna
A-31a-9 KAGAN Bella 1930 1973 [43] Zamonovna
B-5-18 KAGAN Vera 1900 1963 [63] Moyseyevna
A-24a-14 KAGAN G. 1896 1950 [54] G.
A-24a-12 KAGAN Genya 1896 1950 [54] Grigoryevna
A-33-38 KAGAN Gita 1907 1983 [76] Shmerkovna
A-31-10 KAGAN Grigoriy 1931 1986 [55] Borisovich
A-24a-11 KAGAN Grigoriy 1890 1969 [79] Iosifovich
A-24a-13 KAGAN Dora 1917 1974 [57] Grigoryevna
B-11-22 KAGAN Yeva 1899 1965 [66] Solomonovna
V-4-3 KAGAN Yelizaveta 1893 1971 [78] Issakovna
V-50-14 KAGAN Zalman 1897 1986 [89] Aronovich
V-8-4 KAGAN Issak 1901 1968 [67] Movshevich
A-23-45 KAGAN Leyzer 1902 1982 [80] Mendelevich
A-33-37 KAGAN Lazar 1904 1975 [71] Borukhovich
B-51-10 KAGAN Lev 1906 1965 [59] Fayvelevich
V-39-16 KAGAN Lyubov 1909 1991 [82] Mendelevna
V-8-3 KAGAN Mina 1903 1974 [71] Movshevna
V-39-18 KAGAN Mira 1925 1987 [62] Mendelevna
B-19-7 KAGAN Mirra 1900 1960 [60] Afroimovna
V-34-14 KAGAN Olga 1910 1978 [68] Solomonovna
A-31a-38 KAGAN Rakhil 1884 1979 [95] Izraylevna
B-49-25 KAGAN Rakhil 1903 1973 [70] Izraylevna
A-23-47 KAGAN Riva 1875 1950 [75] Lazarevna
V-6-15 KAGAN Sarra 1910 1971 [61] Borisovna
B-10-20 KAGAN Sofya 1898 1974 [76] Borisovna
A-23-46 KAGAN Sofya 1906 1973 [67] Yefimovna
B-4-12 KAGAN Sofya 1909 1963 [54] Shayevna
V-50-15 KAGAN Khana 1903 1984 [81] Abramovich
A-21a-18 KAGAN Khana 1899 1985 [86] Naumovna
A-31-11 KAGAN Khasya 1907 1971 [64] Yefimovna
A-24a-11 KAGAN Grigoriy 1890 1969 [79] Iosifovich
A-29-52 KAGAN Sh. 1841 1912 [71] Ye.
B-18-12 KAGAN Shmuyl 1882 1958 [76] Borokhovich
B-11-12 KAGAN Yakov 1893 1950 [57] Borisovich
V-11-2 KAGAN Tanya 1887 1970 [83] Zalmanovna
A-33-28 KAGNO Sofya 1907 1972 [65] Solomonovna
B-24-32 KAIN I. - 1951 - Z.
B-24-19 KALETSKIY Lev 1884 1953 [69] Samoylovich
A-9-20 KALININA Kh. 1872 1978 [106] R.
B-43-31 KALLER Genya 1889 1962 [73] Yakovlevna
V-16-1 KALMAKOVA Berta 1891 1978 [87] Moyseyevna
A-2-13 KAMEN I. 1898 1995 [97] Kh.
A-31-52g KAMENKER Lev 1918 1975 [57] Zakharovich
A-31-66v KAMEYMAN Ida 1897 1996 [99] Kh.
B-40-42 KAN Boris 1902 1993 [91] Mendelevich
B-49a-5 KAN Genya 1910 1984 [74] Solomonovna
B-40-41 KAN Zlata 1903 1975 [72] Leybovna
V-54-18 KANDEL-SOKH Matilda 1907 1986 [79] Ikhilevna
V-59-3 KANE Pesya 1908 1988 [80] Yerokhmiyevna
A-9-5 KANIN A. - 1946 - A.
V-59-4 KANO Dasha 1911 1988 [77] Zalmanovna
B-48-9 KANO Sara - 1934 - Leybovna
B-48-9 KANO Yakov 1879 1964 [85] Borisovich
B-30-11 KANOVICH Abram 1904 1956 [52] Mordukhovich
B-41-20 KANTOR Gavriil 1892 1975 [83] Rakhmilovich
B-41-20 KANTOR Sara 1894 1961 [67] Izraylevna
V-54-7 KANTOROVA Anna 1897 1986 [89] Issakovna
B-37-31 KANTOROVICH Blyuma 1903 1985 [82] Abramovna
V-42-11 KANTOROVICH Yefim 1895 1991 [96] Samoylovich
V-42-12 KANTOROVICH Mariya 1904 1980 [76] Moyseyevna
A-16-47 KANTOROVICH Sima 1907 1976 [69] Solomonovna
B-38-29 KANTOROVICH Yakov 1897 1961 [64] Ionovich
B-48-6 KANTSELSON K. 1887 1973 [86] L.
V-51-27 KAPELYAN Naum 1912 1985 [73] Khanonovich
V-36-17 KAPELYUSH Shifra 1904 1978 [74] Abramovna
A-13-26 KAPELYUSHNIK Abram 1904 1980 [76] Yefimovich
V-24-12 KAPENGUT Rakhil 1908 1989 [81] Lvovna
V-24-11 KAPENGUT Tsilya 1902 1975 [73] Leybovna
A-18-23 KAPITANOVA-BURSHTEYN Asya 1935 1991 [56] Naumovna
V-32-1 KAPLAN Abram 1897 1978 [81] Zavelevich
B-36-28 KAPLAN Roza 1902 1970 [68] Khononovna
B-34-38 KAPLANSKAYA Slava 1900 1977 [77] Leybovna
A-3-2 KAPLANSKAYA Sofiya 1918 1996 [78] Isakovna
B-30-17 KAPLANSKIY Issak 1895 1956 [61] Aronovich
A-30-2 KAPUTKINA Leya 1912 1993 [81] Zalmanovna
A-18-74 KARAVKINA Zlata 1907 1980 [73] Abramovna
V-49-1 KARLIK Aron 1915 1981 [66] Borisovich
V-54-8 KARLIK Bella 1919 1986 [67] Lvovna
A-12-10 KARP Rima 1927 1990 [63] Isakovna
A-31-15 KARPILES Fanya 1891 1970 [79] Khatskelevna
B-27-17 KARPIN Semen 1903 1955 [52] Iosifovich
B-47-35 KARPINA Asya 1911 1985 [74] Iosifovna
A-6-13 KARTUZ Bella 1908 1981 [73] Intseanovna
A-6-13 KARTUZ Izrail 1903 1943 [40] Khaimovich
A-14-12 KASPINA Lyubov 1889 1973 [84] Aronovna
B-27-26 KASPLER Izrail - 1964 - Khaimovich
B-51-33 KASPLER Matvey 1903 1969 [66] Iosifovich
B-21-53 KASPLER E. 1874 1953 [79] M.
B-43-20 KASTETSKAYA Irina 1953 1962 [9] Vasilyevna
B-14-21 KATIZNER Keylya - 1956 - Abramovna
A-26a-6 KATS Arkadiy 1950 1996 [46] Leonidovich
A-15-41 KATS Genrikh 1912 1986 [74] Khaimovich
A-15-41 KATS Irina 1912 1993 [81] Eduardovna
B-42-27 KATS Itsko - 1962 - Solomonovich (?)
B-38-8 KATS L. - 1959 - I.
A-26a-5 KATS Leonid 1919 1991 [72] Arkadyevich
A-14-19 KATS Mark 1899 1984 [85] Abramovich
A-24-55 KATS Mira 1898 1972 [74] Peretsovna
V-49a-15 KATS Revekka 1902 1984 [82] Abramovna
A-25-44 KATS Sarra 1900 1966 [66] Pertsovna
A-31-66e KATS Khaya 1924 1985 [61] Moyseyevna
A-14-18 KATS Tsilya 1903 1974 [71] Abramovna
V-25-4 KATSENELENBOGEN Asya 1907 1976 [69] Petrovna
B-41-18 KATSEVA Leya 1913 1983 [70] Abramovna
B-41-18 KATSEVA Stera 1881 1961 [80] Zusyevna
B-36-2 KATSEVICH Genya 1921 1975 [54] Davydovna
B-36-1 KATSEVICH Iosif 1927 1988 [61] Mikhaylovich
A-27-58 KATSMAN Brokha 1883 1977 [94] Khaimovna
A-27-58 KATSMAN Meyer Iosel 1899 1977 [78] -
A-12-8 KATSMAN Sofya 1910 1981 [71] Yakovlevna
A-12-58 KATSNELSON Marat 1935 1983 [48] Izraylevich
A-9-46a KATSNELSON Marat 1935 1983 [48] Izraylevich
B-48-6 KATSNELSON Kh. 1884 1965 [81] M.
V-61-23 KATSON V. 1942 1989 [47] A.
A-27-50 KATSON Donya 1891 1953 [62] Shlyumovich
A-27-50 KATSON Raya-Ester 1898 1979 [81] Pertsovna
B-35-1 KATSYZNA Grigoriy 1919 1992 [73] Rakhmilovich
B-34-18 KATSYZNA Rakhmil 1887 1958 [71] Girshevich
B-35-2 KATSYZNA Sofiya 1920 1997 [77] Abramovna
V-6-17 KATYSHEV Abram 1893 1971 [78] Mendelevich
A-4-21 KATYSHEV Ruvim 1895 1982 [87] Mendelevich
V-5-17 KATYSHEVA Perla 1895 1975 [80] Izraylevna
B-25-18 KATYSHEVA Sora-Basha 1878 1954 [76] Shlemovna
A-5-3 KAVALERCHIK Lyubov 1907 1987 [80] Aronovna
B-48-32 KAYZINA - 1873 - - -
B-24-45 KAZAK Busya 1915 1951 [36] Mikhaylovna
B-52-10 KAZAK Roza 1910 1984 [74] Mendelevna
B-23-47 KAZAK Ester-Beylya 1876 1952 [76] Yakovlevna
V-10-6 KAZAKEVICH Abel 1907 1967 [60] Moyseyevich
V-11-4 KAZAKEVICH Anechka 1970 1970 [0] -
B-24-49 KAZAKEVICH Anna 1912 1991 [79] Issakovna
A-18-30 KAZAKEVICH Leya 1903 1931 [28] Abramovna
A-8-42 KAZAKEVICH M. - - - B.
V-10-8 KAZAKEVICH Semen 1945 1975 [30] Abelevich
V-10-7 KAZAKEVICH Tsilya 1909 1984 [75] Semenovna
A-24-19 KAZAKOVA Sofya 1900 1977 [77] Moyseyevna
A-34a-22 KAZANSKAYA Basya 1905 1991 [86] Naumovna
A-7a-47a KAZANSKAYA Galina 1905 1993 [88] Semenovna
A-7a-52 KAZANSKAYA Yevgeniya 1931 1986 [55] Issakovna
A-6a-10 KAZANSKAYA Feyga 1909 1987 [78] Mendelevna
A-31-28 KAZANSKAYA Khaya 1904 1977 [73] Vulfovna
A-8-40 KAZANSKAYA Tsilya 1904 1987 [83] Ruvimovna
B-34-6 KAZANSKIY Boris 1928 1959 [31] Iosifovich
A-8-39 KAZANSKIY Girsha 1902 1984 [82] Mordukhovich
A-7a-51 KAZANSKIY Issak 1907 1976 [69] Yevseyevich
A-6-48 KAZANSKIY Iosif-Mordukh - 1939 - Leybovich
A-6a-10 KAZANSKIY Mordukh 1900 1982 [82] Berkovich
A-22-7 KAZANSKIY Semyon 1911 1982 [71] Abramovich
A-21-11 KAZARSKIY Abram - 1936 - -
A-21-10 KAZARSKIY Grigoriy 1904 1979 [75] Abramovich
V-53-28 KAZHDANOV Boris 1913 1986 [73] Mikhaylovich
A-20-2 KAZIMIROVSKIY Zavel 1890 1973 [83] Khaimovich
B-49-13 KAZINETS Basya 1898 1966 [68] Leybovna
A-16-68 KAZINETS Yankel 1919 1986 [67] Abelevich
V-43-17 KAZYANSKAYA Mariya 1909 1981 [72] Shlemovna
A-7-18 KAZYANSKAYA Rakhil 1904 1990 [86] Girshevna
A-7-17 KAZYANSKIY Itskhok 1906 1980 [74] Berkovich
A-3-16 KESLIN Arkadiy 1937 1995 [58] Yefimovich
B-6-22 KESLIN Yefim 1908 1986 [78] Lvovich
B-6-21 KESLINA Bella 1906 1962 [56] Abramovna
B-32-23 KHABAS Grigoriy 1860 1923 [63] Yulyevich
B-48a-6 KHAIT Mayya 1926 1976 [50] Moyseyevna
V-42-23 KHAIT Moshe 1898 1982 [84] Sholomovich
V-42-24 KHAIT Riva 1900 1984 [84] Shmerkovna
A-5-23 KHAITIMIROV Albert 1939 1980 [41] Akhatovich
A-5-22 KHAITIMIROV Valentin 1933 1993 [60] Akhadyevich
A-5-23 KHAITIMIROVA Vera 1912 1979 [67] Solomonovna
B-29-15 KHALAMEYZER Berka 1877 1956 [79] Leyzerovich
B-29-16 KHALAMEYZER Leya-Ema 1881 1956 [75] Iosifovna
B-42-44 KHAMARMER Zusya 1932 1989 [57] Solomonovich
B-24-41 KHAMARMER Riva 1897 1951 [54] Mendelevna
A-4-2 KHAMAYDA Khonon 1908 1991 [83] Ayzikovich
V-6-2 KHANAKOVSKAYA Ginda 1892 1971 [79] Mendelevna
V-54-16 KHANAKOVSKIY Svyatoslav 1960 1986 [26] Mikhaylovich
B-23-5 KHANIN Ber 1888 1960 [72] Simonovich
V-51-6 KHANIN Vladimir 1944 1992 [48] Grigoryevich
A-16-20 KHANIN Gilya 1878 1941 [63] Leybovich
V-51-6 KHANIN Grigoriy 1912 1994 [82] Zakharovich
A-15-4 KHANIN Z. 1906 1972 [66] B.
A-33-4 KHANIN Zalman 1939 1997 [58] Issakovich
A-16-19 KHANIN Izrail 1900 1979 [79] Samuylovich
A-21a-11 KHANIN M. - 1928 - -
B-12-25 KHANIN Moysey 1903 1967 [64] Mendelevich
V-4-8 KHANIN Ruvim 1907 1982 [75] Leybovich
B-51-23 KHANINA Anna 1906 1991 [85] Samuylovna
A-17-22 KHANINA Anna 1918 1985 [67] Solomonovna
A-16-20 KHANINA Basya 1888 1934 [46] Aronovna
B-37-13 KHANINA Basya-Eta 1878 1959 [81] Girshevna
A-17-2 KHANINA Bronislava 1923 1980 [57] Shmerovna
V-51-8 KHANINA Vera 1916 1985 [69] Solomonovna
B-11-3 KHANINA Genya 1902 1999 [97] Shayevna
A-16-27 KHANINA Darya 1902 1971 [69] Osipovna
B-31-11 KHANINA Dina - 1957 - Davydovna
B-54-3 KHANINA Zinaida 1912 1975 [63] Borisovna
B-26-26 KHANINA Leya 1881 1956 [75] Leyzerovna
V-14-4 KHANINA Malka - - - Abramovna
A-16-19 KHANINA Manya 1900 1986 [86] Moyseyevna
B-12-25 KHANINA Mera 1908 1998 [90] Abramovna
A-17-1 KHANINA Minukha 1921 1980 [59] Shmerovna
B-11-32 KHANINA Remma 1934 1990 [56] Moyseyevna
B-32-22 KHANINA Rokha 1871 1965 [94] Zalmanovna
A-29-29 KHANINA Khava 1899 1984 [85] Lvovna
V-26-18 KHANINA Khaya 1914 1990 [76] Iosifovna
B-49-14 KHANINA Tsiva 1894 1964 [70] Itskovna
V-51-7 KHANINA Tsilya 1924 1994 [70] Solomonovna
B-28-4 KHANINA Sheyna 1882 1960 [78] Aronovna
B-49-14 KHANINA E. 1907 1972 [65] Kh.
V-21-18 KHANINA Yu. 1900 1975 [75] A.
V-60-12 KHANOVICH Kreyna 1921 1989 [68] Zalmanovna
V-60-12 KHANOVICH Roman 1920 1989 [69] Yefimovich
V-23-8 KHANUTIN Zalman 1897 1974 [77] Iosifovich
V-23-6 KHANUTIN Iosif 1926 1988 [62] Zakharovich
V-58-18 KHARNAS Arkadiy 1909 1990 [81] Ruvimovich
A-31-31a KHARNAS Sima 1911 1988 [77] Yakovlevna
B-39-3 KHASID Manya 1904 1966 [62] Karlovna
A-31-31b KHASID Musa 1870 1966 [96] Gertsovna
B-39-32 KHASID Shmaya 1897 1982 [85] Moyseyevich
A-9-9 KHASIN Boris 1921 1983 [62] Iosifovich
B-7a-6 KHASIN Izrail - - - Mikhaylovich
V-24-17 KHASIN Isay 1905 1991 [86] Mendelevich
V-24-16 KHASINA Zina 1932 1988 [56] Vulfovna
A-8-43 KHASINA Raisa 1910 1978 [68] Yefimovna
V-16-19 KHASINA Emma 1894 1968 [74] Aronovna
B-19-47 KHATIMLYANSKAYA Katerina 1898 1952 [54] Semenovna
B-39-38 KHAVANSKAYA Nokha 1899 1960 [61] Itskovna
A-31-39 KHAVINSON Isak 1884 1972 [88] Yakovlevich
A-31-38 KHAVINSON Roza 1902 1971 [69] Samuylovna
B-36-41a KHAVKIN M. - - - -
B-7-22 KHAVKIN Solomon 1886 1945 [59] Lazarevich
B-7-22 KHAVKINA Bronya 1901 1980 [79] Borisovna
V-51-30 KHAVKINA Manya 1904 1984 [80] Mendelevna
A-13-15 KHAYKEVICH Simevel 1877 1974 [97] -
A-28-6 KHAYKEVICH Khana 1904 1978 [74] Gilevna
V-37-16 KHAYKEVICH Khaya 1906 1979 [73] Isakovna
V-49a-12 KHAYKIN Aron 1908 1984 [76] Gilevich
B-43-14 KHAYKIN Ber-Gersh 1889 1962 [73] Movshevich
B-37-21 KHAYKIN Berka - 1917 - -
A-14-1 KHAYKIN Boris 1966 1991 [25] Shevelevich
B-23-9 KHAYKIN Gdaliy 1893 1959 [66] Leybovich
B-44a-7 KHAYKIN Yefim 1922 1992 [70] Grigoryevich
A-31a-41 KHAYKIN Yefim 1929 1997 [68] Lvovich
B-23-32 KHAYKIN Z. 1879 1952 [73] T.
B-21-9 KHAYKIN Zusya 1929 1954 [25] Meyerovich
A-6a-13 KHAYKIN Izrail 1883 1980 [97] Zalmanovich
A-31a-40 KHAYKIN L. 1896 1974 [78] M.
V-10-9 KHAYKIN Meyer 1890 1967 [77] Berkovich
B-47-27 KHAYKIN Meyer 1892 1965 [73] Zusevich
B-10-37 KHAYKIN Moysey 1891 1948 [57] Sendorovich
A-34a-17 KHAYKIN S. 1885 1973 [88] D.
B-10-40 KHAYKIN Samuil 1891 1948 [57] Borisovich
V-46-19 KHAYKIN Samuil 1927 1992 [65] Moyseyevich
B-23-32 KHAYKIN F. 1889 1972 [83] G.
A-17-6 KHAYKIN Shevel 1924 1978 [54] Grigoryevich
B-29-9 KHAYKINA Vita 1925 1957 [32] Girshevna
B-35-5 KHAYKINA Genya 1895 1964 [69] Solomonovna
V-10-10 KHAYKINA Lyubov 1891 1961 [70] Iosipovna
V-53-21 KHAYKINA Mariya 1929 1986 [57] Grigoryevna
A-6a-13 KHAYKINA Rakhil 1890 1987 [97] Moyseyevna
B-38-10 KHAYKINA Roza 1896 1959 [63] Khaimovna
B-28-5 KHAYKINA Sora 1886 1960 [74] Movshevna
A-36-7 KHAYKINA Fanya 1925 1996 [71] Lvovna
B-43-13 KHAYKINA Khana 1891 1968 [77] Zalmanovna
B-10-37 KHAYKINA Khanna 1894 1971 [77] Mendelevna
A-17-5 KHAYKINA Tsivye-Leya 1886 1972 [86] Shlyomovna
A-13-52 KHAYKINZON Darya 1900 1991 [91] Yakovlevna
B-37-6 KHAYTINA Zlata 1887 1959 [72] Elyevna
A-22-6 KHAYTOVICH Iosif 1873 1940 [67] Borisovich
A-22-6 KHAYTOVICH Khaya 1873 1942 [69] Naumovna
V-26-15 KHAZAN B. 1914 1981 [67] Ya.
A-19-10 KHAZAN Bella 1898 1973 [75] Naumovna
B-8a-28 KHAZAN Genya 1912 1979 [67] Samuylovna
V-52-20 KHAZAN Yelizaveta 1903 1985 [82] Arononovna
V-52-21 KHAZAN Iosif 1902 1987 [85] Iserovich
B-22-20 KHAZAN Issak 1940 1954 [14] Iosifovich
B-8a-30 KHAZAN Lev 1912 1990 [78] Yakovlevich
V-48-25 KHAZANOV Abel 1902 1943 [41] Genukhovich
B-7-26 KHAZANOV Tsodik 1902 1990 [88] Genukhovich
B-7-27 KHAZANOVA Dora 1902 1959 [57] Zalmanovna
V-44-16 KHAZANOVA Mera 1909 1981 [72] Ilyinichna
A-31-32 KHAZANOVA Sonya 1903? 1973 - Zalmanovna
V-48-24 KHAZANOVA Khava 1903 1982 [79] Mendelevna
V-48-5 KHAZANOVSKAYA Anna 1909 1994 [85] Ilyinichna
V-11-5 KHAZANSKAYA Beylya 1895 1967 [72] Mordukhovna
V-48-1 KHAZANSKAYA Bronya 1919 1994 [75] Ilyinichna
V-11-6 KHAZANSKAYA Sofya 1926 1977 [51] Yakovlevna
V-28-2 KHAZANSKIY Vladimir 1923 1989 [66] Yakovlevich
V-34-19 KHENKIN Arkadiy 1923 1978 [55] Aleksandrovich
B-13-18 KHENKIN Shlema 1879 1941 [62] Zusevich
B-13-18 KHENKINA Khaya-Sara 1888 1949 [61] Leybovna
A-33-42 KHENTOV Zalman 1898 1973 [75] Yudovich
A-24-16 KHENTOV Semyon 1923 1989 [66] Zakharovich
B-10-20 KHENTOVA Mariya 1881 1949 [68] Borisovna
A-25-43 KHENTOVA Raisa 1899 1966 [67] Lvovna
A-33-43 KHENTOVA Sofya 1882 1983 [101] Semenovna
B-32-14 KHEYF Naftolya 1875 1957 [82] Garshovich
V-51-24 KHEYFETS Ida 1902 1990 [88] Zakharovna
A-28-7 KHEYFETS Izrail 1889 1972 [83] Borukhovich
B-8-3 KHEYFETS Iosif 1891 1980 [89] Zusyevich
A-20-17 KHEYFETS Isak 1903 1976 [73] Iosifovich
V-2-1 KHEYFETS Lyuba 1910 1999 [89] Leybovna
B-52-13 KHEYFETS Lyubov 1898 1966 [68] Naumovna
A-31-60g KHEYFETS Mariya 1898 1984 [86] Moyseyevna
V-62-18 KHEYFETS Moysey 1914 1989 [75] Shmuylovich
A-16-33 KHEYFETS Pasha 1913 1989 [76] Moyseyevna
B-7b-1 KHEYFETS Raisa 1890 1967 [77] Shmerkovna
V-51-23 KHEYFETS Revekka 1884 1985 [101] Zakharovna
B-53-12 KHEYFETS Semen 1930 1983 [53] Borisovich
A-28-7 KHEYFETS Sonya 1897 1975 [78] Girshevna
B-8-2 KHEYFETS Tsira 1895 1945 [50] Markovna
B-8-3 KHEYFETS Tsilya 1895 1945 [50] Mordukhovna
B-8-31 KHEYFITS Smuil 1885 1949 [64] Abelevich
B-8a-8 KHEYVETS Zalman 1901 1977 [76] Abramovich
V-58-10 KHIGER Matvey 1917 1988 [71] Ruvimovich
B-38-38 KHIMBAL Leyzer 1895 1962 [67] Ioselevich
V-47-30 KHINSON Abram 1909 1984 [75] Leybovich
A-31b-7 KHITRINOV Mikhail 1898 1981 [83] Aleksandrovich
A-2-17 KHITROV Vladimir 1932 1997 [65] Moyseyevich
B-15-5 KHITROV Grigoriy 1920 1999 [79] Moyseyevich
V-5-20 KHITROV Yeguda 1915 1962 [47] Moyseyevich
B-27-24 KHODAKOV Mendel 1886 1955 [69] Isayevich
B-13-14 KHODAKOVA Sofya 1898 1952 [54] Alterevna
A-7-34 KHODKINA Pelageya 1893 1965 [72] Zaritonovna
A-28-3 KHODOS Mikhlya 1927 1994 [67] Zalmanovna
A-28-3 KHODOS Rakhmel 1926 1994 [68] Motkovich
B-15-16 KHOLOK David 1936 1998 [62] Naumovich
A-16-9 KHOLOMYANSKAYA Slava 1894 1979 [85] Samuylovich
A-16-8 KHOLOMYANSKIY Yankel-Mordukh 1894 1973 [79] Leybovich
V-35-8 KHOSID L. 1899 1978 [79] M.
V-35-7 KHOSID Sh. 1899 1978 [79] M.
V-25-6 KHOTEMLYANSKAYA Slava 1894 1976 [82] Abramovna
V-61-12 KHOTEMLYANSKIY Ilya 1926 1989 [63] Issakovich
B-32-22 KHOTIN Abram 1880 1966 [86] Zalmanovich
B-10-38 KHOTIN Girsha 1879 1950 [71] Movshevich
A-35-30 KHOTIN Zakhar 1898 1973 [75] Abramovich
V-60-16 KHOTIN Izrail 1920 1990 [70] Abramovich
B-32-21 KHOTIN Issak 1884 1958 [74] Zalmanovich
B-24-36 KHOTIN Samuil 1908 1953 [45] Abramovich
V-63-16 KHOTIN Khonon 1912 1989 [77] Abramovich
B-7-2 KHOTINA Anna 1913 1979 [66] Issakovna
V-61-4 KHOTINA Mariya 1917 - - Mironovna
V-56-18 KHOTINA Mira 1913 1995 [82] Grigoryevna
V-56-19 KHOTINA Raisa 1904 1987 [83] Grigoryevna
B-24-37 KHOTINA Sara 1886 1951 [65] Abramovna
B-33-20 KHOTINA Svetlana 1938 1958 [20] Samuylovna
B-7-3 KHOTINA Sima 1915 1984 [69] Issakovna
A-35-31 KHOTINA Yudasya 1915 1974 [59] Mendelevna
A-28-30 KHOTYANOV A. 1906 1942 [36] N.
A-9-32 KHOTYANOV Lev 1938 1976 [38] Samoylovich
A-28-30 KHOTYANOV Mikhel 1882 1950 [68] Iokhonovich
A-31a-19 KHOTYANOV Khaim 1901 1972 [71] Abramovich
A-28-30 KHOTYANOV E. 1917 1942 [25] N.
B-12-26 KHOTYANOVA A. 1941 1948 [7] M.
A-28-30 KHOTYANOVA Golda 1882 1975 [93] Shlyomovna
B-44a-8 KHOTYANOVA Dina 1928 1992 [64] Zalmanovna
A-16-65 KHOTYANOVA Yelizaveta 1936 1988 [52] Mikhaylovna
A-27-52 KHOTYANOVA Lyuba 1910 1995 [85] Naumovna
A-31-26a KHOTYANOVA Lyubov 1904 1977 [73] Abelevna
A-28-30 KHOTYANOVA R. 1908 1941 [33] N.
A-31a-18 KHOTYANOVA Riva 1930 1987 [57] Yefimovna
B-7-32 KHOTYANOVA Sara-Leya 1867 1948 [81] Abramovna
V-52-30 KHOTYANOVA Sofya 1903 1986 [83] Leybovna
A-32b-6 KHOTYANOVA Khaya 1914 1975 [61] Abramovna
B-49-2 KHOVOV Leyba-Neukh 1906 1969 [63] Melerovich
B-15-8 KHOZAN Musya 1922 1984 [62] Aronovna
V-3-7 KHOZANOVA Rita 1930 1998 [68] Abelevna
B-36-44 KHRAPUNOVICH Berta 1899 1972 [73] Yakovlevna
A-9-33 KHRAPUNOVICH Dasha 1903 1976 [73] Khaimovna
B-16-2 KHRAPUNOVICH Yefim 1921 1989 [68] Abramovich
A-9-34 KHRAPUNOVICH Leva 1902 1977 [75] Girshevich
B-36-43 KHRAPUNOVICH-BASEVICH Miriam 1905 1964 [59] Yakovlevna
A-20-5 KHVAT Grigoriy 1890 1973 [83] Borisovich
A-20-6 KHVAT Etta 1899 1974 [75] Grigoryevna
B-45-25 KHVOSHNYANSKAYA Zislya 1920 1995 [75] Iosifovna
B-48-18 KHVOSHNYANSKIY Iosif 1884 1973 [89] Semenovich
B-6-17 KICHINA Berta 1908 1963 [55] Markovna
B-26-39 KICHINA Mariya 1873 - - Moyseyevna
B-25-31 KICHININ I. 1877 1955 [78] -
A-9-17 KIMELMAN Aleksandr 1941 1977 [36] Moyseyevich
A-28-12 KIMELMAN Samuil 1911 1969 [58] Ilyich
B-20-8 KIN Faina 1916 1960 [44] Veniaminovich
B-30-45 KISELGOF Abram 1909 1991 [82] Zalmanovich
V-58-8 KISELGOF Dora 1911 1995 [84] Yefimovna
V-58-9 KISELGOF Yefim 1910 1988 [78] Karlovich
B-52-11 KISELGOF Zalman 1880 1934 [54] Leyzerovich
A-32b-4 KISELGOF Ida 1911 1986 [75] Naumovna
B-52-11 KISELGOF Lazar 1913 1991 [78] Solomonovich
B-52-11 KISELGOF Sara 1882 1965 [83] Abramovna
B-29-6 KISELGOF Fruma 1888 1959 [71] Khononovna
B-47-5 KISELGOF Tsal 1906 1964 [58] Berkovich
A-20-13 KISLIK-RONINSON Shifra - - - Nisonovna
A-27-7 KITAYCHIK Bella 1926 1995 [69] Zakharovna
A-27-6 KITAYCHIK Nikolay 1928 1995 [67] Osipovich
A-36-15 KITAYCHIK Sofya 1937 1997 [60] Mikhaylovna
V-54-15 KITAYEVA Masha 1898 1986 [88] Faytelevna
B-13-27 KIZINZON Lyuba 1896 1950 [54] Moyseyevna
B-42-5 KIZINZON Ayzik 1888 1964 [76] Nokhonovich
B-51-36 KIZINZON Bronya 1923 1979 [56] Yakovlevna
A-34-12 KIZINZON Z. 1879 1972 [93] I.
V-38-19 KIZINZON Zalman 1914 1981 [67] Issakovich
B-51-36 KIZINZON Samuil 1923 1990 [67] Ayzikovich
B-38-11 KLASS Sora 1890 1958 [68] Abramovna
B-44a-4 KLAVIR Oktyabrina 1923 1999 [76] Yevseyevna
B-44a-3 KLAVIR Khana 1905 1992 [87] Kuselevna
B-34-41 KLAZ Zinaida 1906 1983 [77] Abramovna
B-14-18 KLAZ Sheyna 1876 1956 [80] Zalmanovna
V-9-13 KLEBANOVA Gisya 1919 1993 [74] Alterovna
B-37-9 KLEBANOVA Dora 1920 1958 [38] Zakharovna
A-23-64 KLEBANOVA Khana 1905 1976 [71] Fayvishevna
A-2-9 KLEBANOVA Yuliya 1922 1994 [72] Izraylevna
V-59-11 KLECHEVSKAYA Mariya 1922 1988 [66] Samuylovna
B-48-22 KLECHEVSKIY Aleksandr 1949 1985 [36] Semenovich
V-59-12 KLECHEVSKIY Shlem 1922 1998 [76] Abramovich
V-54-21 KLEMINER Sofya 1902 1986 [84] Mikhaylovna
A-17-37 KLEONSKAYA Roza 1910 1986 [76] Abelevna
A-17-36 KLEONSKIY Mikhail 1902 1972 [70] Markovich
A-18-31 KLEPEKOVA Faina 1927 1981 [54] Abramovna
A-27-25 KLEYMAN Moysey - - - Romanovich
V-10-4 KLIGER Gersun 1894 1967 [73] Shayevich
V-10-5 KLIGER Leya 1898 1990 [92] Shlemovna
B-28-18 KLINTMAN Ida 1903 1955 [52] Veniaminovna
V-59-8 KLIONER Abram 1900 1990 [90] Mendelevich
V-59-9 KLIONER Khanna 1910 1988 [78] Khaimovna
B-6-18 KLIOT Fanya 1914 1962 [48] Iosifovna
A-3-17 KLOCHKOV Boris 1938 1998 [60] Moyseyevich
A-3-17 KLOCHKOVA Tsilya 1909 1998 [89] Solomonovna
V-48-21 KLUGMAN Maksim 1919 1967 [48] Ivanovich
V-48-22 KLUGMAN Rakhil 1895 1982 [87] Abramovna
B-18-21 KNOKHINOV Ilya 1898 1955 [57] Davydovich
B-19-28 KNOKHINOV Yakov 1918 1993 [75] Davydovich
B-19-26 KNOKHINOVA Blyuma 1921 1987 [66] Elyevna
B-37-23 KNOKHINOVA Mayya 1932 1985 [53] Romanovna
B-19-25 KNOKHINOVA Ester-Riva 1875 1954 [79] Khaymovna
V-59-17 KOBLETS Inaida 1920 2000 [80] Alekseyevna
V-59-16 KOBLETS Elya 1915 1988 [73] Rakhmilovich
B-38-16 KOBRIN Berka-Movsha 1884 1974 [90] Zusevich
B-38-16 KOBRINA Leya 1894 1958 [64] Abramovna
A-31-44a KOBRINA Olga 1906 1983 [77] Izraylevna
A-33-54 KOBRINA Raisa 1929 1996 [67] Isakovna
V-16-7 KOFMAN Pesya 1906 1968 [62] Borukhovna
B-54-16 KOGAN Abram 1904 1967 [63] Morduhkovich
A-21a-17 KOGAN Bendet 1893 1990 [97] Girshevich
V-52-23 KOGAN Zelik 1916 1985 [69] Zalmanovich
B-53-2 KOGAN Lev 1919 1978 [59] Moyseyevich
V-56-22 KOGAN Leonid 1909 1987 [78] Yefimovich
B-53-18 KOGAN Mariya 1913 1975 [62] Yefimovna
V-53a-3 KOGAN Miryam 1918 1986 [68] Fayvishevna
B-34-24 KOGAN Natasha 1955 1966 [11] -
A-13-19 KOGAN Roza 1903 1988 [85] Samuylovna
B-53-9 KOGAN Sofya 1908 1986 [78] Moyseyevna
A-24-22 KOGON Leonid 1946 1999 [53] Alekseyevich
B-47-10 KOIM Riva 1899 1969 [70] Leybovna
B-33-36 KOLBANOVSKAYA Golda - - - -
B-51-3 KOLDOBSKAYA Anna 1898 1977 [79] Lvovna
A-28-49 KOLDOBSKAYA Yelizaveta 1927 1983 [56] Aronovna
B-49-15 KOLDOBSKAYA Mira 1900 1964 [64] Khaimovna
B-54-17 KOLDOBSKAYA Riva 1934 1991 [57] Khaimovna
A-28-49 KOLDOBSKAYA Sima 1927 1996 [69] Sholomovna
V-13-17 KOLDOBSKAYA Khana 1892 1974 [82] Yankelevna
A-28-49 KOLDOBSKIY Boris 1922 1997 [75] Yakovlevich
V-27-3 KOLDOBSKIY D. 1922 1976 [54] Ye.
V-13-15 KOLDOBSKIY Yevel 1890 1968 [78] Itskovich
V-49a-9 KOLDOBSKIY Zalman 1892 1984 [92] Simonovich
V-13-16 KOLDOBSKIY Lev 1926 1945 [19] Yevelevich
B-24-29 KOLDOBSKIY Matvey 1930 1951 [21] Davidovich
B-51-4 KOLDOBSKIY Yakov 1889 1967 [78] Borisovich
B-23-34 KOLDOVSKAYA Faina 1927 1983 [56] Davidovna
B-25a-1 KOLIK Masya 1922 1988 [66] Shayevna
B-46-21 KOLIK Monya 1907 1996 [89] Itskovna
B-25-8 KOLIK Semen 1902 1991 [89] Itskovich
B-20-5 KOLIK Sonya 1904 1961 [57] Berkovna
B-20-6 KOLIK Shaya 1906 1941 [35] Isakovich
V-25-7 KOLIK Esfira 1902 1976 [74] Meyerovna
B-9-32 KOLKIN A. 1883 1956 [73] R.
B-12-22 KOLKINA - 1898 1948 [50] -
B-13-12 KOLKINA Liza 1897 1953 [56] Leyvikovna
V-40-8 KOLODEZNYY Isay 1880 1980 [100] Isakovich
B-46-23 KOMIK Zeyda 1875 1965 [90] Iosilevna
A-31-61a KOMISSARCHIK Beylya 1905 1958 [53] Khaimovna
A-32a-16 KOMLEVA Irina 1937 1994 [57] Gennadyevna
B-21-12 KONIKOV Gamsey 1888 1957 [69] Izraylevich
V-4-7 KONIKOV Davyd 1891 1977 [86] Mironovich
V-36-3 KONIKOV Yefim 1927 1979 [52] Mikhailovich
V-30-8 KONIKOV Igor 1968 1978 [10] Moyseyevich
V-39-3 KONIKOV Lev 1909 1979 [70] Solomonovich
V-57-20 KONIKOV Mark-Moysey 1914 1987 [73] Aronovich
V-36-2 KONIKOV Moysey 1899 1980 [81] Leibovich
B-14-9 KONIKOV Nokhim 1904 1956 [52] Leybovich
B-50-16 KONIKOV Yakov 1898 1973 [75] Kalmanovich
B-12-24 KONIKOVA Bella 1905 1948 [43] Abramovna
V-57-20 KONIKOVA Lyubov 1918 1991 [73] Borisovna
B-45-8 KONIKOVA Mara 1928 1990 [62] Abelevna
B-18-6 KONIKOVA Sofya 1903 1977 [74] Mendelevna
B-17-13 KONIKOVA Khaya 1898 1974 [76] Leybovna
V-39-2 KONIKOVA Emma 1912 1985 [73] Yakovlevna
B-8a-22 KONIKOVA Esfir 1899 1949 [50] Isakovna
A-31b-11 KONNIKOV Zalman 1902 1974 [72] Leybovich
A-26-57 KONNIKOV Yakov 1931 1980 [49] Zalmanovich
B-32-40 KONNIKOVA Arkadiya 1930 1986 [56] Issakovna
A-24-59 KONNIKOVA Mariya 1913 1967 [54] Iosifovna
A-31b-11 KONNIKOVA Olga 1903 1975 [72] Iosifovna
V-59-7 KONOROVICH Issak 1924 1988 [64] Lvovich
A-35-7 KONOVALOVA Raisa 1924 1996 [72] Zakharovna
B-40-21 KONSON Genya 1887 1975 [88] Abramovna
B-40-20 KONSON Faytel 1883 1960 [77] Issakovich
V-47-8 KONTAROVICH Anna 1906 1982 [76] Borisovna
A-25a-26 KONTNER Ida 1909 1980 [71] Petrovna
V-2-5 KONTOROVICH Dora 1923 1998 [75] Yefimovna
A-34-9 KONTOROVICH Rafael 1927 1994 [67] Samuylovich
A-6-5 KONTOROVICH Samuil 1909 1969 [60] Morisovich
A-6-53 KONTOROVICH Esfir 1914 1981 [67] Khanovna
A-32a-30 KONTSEPOLSKAYA Sarra 1900 1977 [77] Vulfovna
B-34-10 KONTSEPOLSKIY Benetsian 1893 1958 [65] Khaimovich
V-62-19 KOPELOVICH Abram 1931 1989 [58] Grigoryevich
V-49-22 KOPELOVICH Boris 1925 1983 [58] Girshevich
B-52-20 KOPELOVICH Dora 1902 1966 [64] Khaimovna
A-29-18 KOPELOVICH Idel 1901 1970 [69] Markovich
B-24-14 KOPELOVICH Leyba 1897 1954 [57] Markovich
B-52-20 KOPELOVICH Perla 1893 1981 [88] Mordukhovna
A-29-18 KOPELOVICH Sima 1902 1988 [86] Solomonovna
B-24-14 KOPELOVICH Khava 1906 1972 [66] Khaimovna
V-30-15 KOPILEVICH Yevgeniya 1896 1977 [81] Izraylevna
V-34-16 KOPINA Kuna 1917 1978 [61] Izraylevna
A-8-29 KOPISKOY Abram 1896 1987 [91] Mendelevich
A-8-30 KOPISKOY Feyga Khaya 1907 1975 [68] Vulfovna
A-6-55 KOPYLOV Ilya 1907 1939 [32] Yevgenyevich
V-53-9 KOPYLOV Mikhail 1929 1992 [63] Iosifovich
V-53-9 KOPYLOVA Sofya 1898 1986 [88] Markovna
A-7-33 KORENEVSKIY Mikhail 1911 1979 [68] Aronovich
V-35-1 KORMAN Riva 1906 1979 [73] Sholomovna
V-46-1 KORNACHEVA Polina 1908 1993 [85] Borisovna
B-43-11 KORNEYEV Yegorushka 1983 1983 [0] -
V-49a-11 KOROBKO Ada 1929 1984 [55] Moyseyevna
B-46-25 KOROTKIN Valeriy 1942 1987 [45] Abramovich
A-31b-6 KOROTKINA Anna 1904 1975 [71] Izreylevna
V-32-2 KOROTKINA Dina 1899 1981 [82] Gerasimovna
V-36-16 KOROTKINA Riva 1905 1978 [73] Samuylovna
A-34-24 KOROTKINA Khana 1888 1972 [84] Elyevna
V-53a-6 KORSHAKOV Yevel 1901 1991 [90] Aronovich
B-49-24 KORSHAKOV Simkha 1909 1974 [65] Aronovich
B-49-24 KORSHAKOVA Makhlya 1889 1969 [80] Khaimovna
B-14-12 KORSHAKOVA Sarra 1896 1955 [59] Zalmanovna
V-53a-7 KORSHAKOVA Khana 1904 1987 [83] Aronovna
V-8-5 KOSOVSKAYA Nona 1929 1972 [43] Zinovyevna
B-18-29 KOSOVSKAYA Pesya 1900 1955 [55] Yakovlevna
V-51-18 KOSSOVSKAYA Revekka 1901 1985 [84] Abramovna
B-53-31 KOSUKHIN Zalman 1902 1974 [72] Mendelevich
A-12-4 KOSUKHKIN Lat 1903 1993 [90] Rafailovich
B-19-34 KOSUKHKINA Beylya 1892 1954 [62] Izraylevna
A-12-5 KOSUKHKINA Mindlya 1915 1991 [76] Semenovna
B-53-38 KOSUKHKINA Khana 1908 1966 [58] Shmerkovna
A-25-51 KOTIKOVSKAYA Sofya 1925 1995 [70] Khaimovna
B-12-29 KOTIKOVSKAYA Tuba 1889 1950 [61] Borisovna
B-30-35 KOTINA Raisa 1932 1983 [51] Isayevna
B-53-1 KOTINA Rivekka 1916 1997 [81] Yevseyevna
A-25-52 KOTINOVSKAYA Sofya 1925 1995 [70] Khaimovna
A-25-52 KOTINOVSKIY Maksim 1983 1984 [1] -
A-13-38 KOTKIN Samuil 1902 1981 [79] Yefimovich
V-49-16 KOTKINA Faina 1897 1983 [86] Yankelevna
B-43-41 KOTON Baniamin 1899 1981 [82] Arkadyevna
B-12-21 KOTON Khaya-Sora 1902 1949 [47] Fridmanovna
B-43-40 KOTON-FLASMAN Mariya 1904 1976 [72] Mikhaylovna
B-19-20 KOVALEVSKAYA Blyuma 1911 1967 [56] Ruvimovna
B-19-20 KOVALEVSKIY Abram 1904 1967 [63] Yudelevich
B-46-19 KOVALSIY M. 1891 1965 [74] Yu.
B-21-28 KOVALSKIY Boris 1927 1953 [26] Abramovich
V-11-18 KOVARSKAYA Dveyra 1889 1967 [78] Aronovna
A-6-32 KOVARSKIY Girsh 1895 1978 [83] Sholomovich
V-11-19 KOVARSKIY Mordukh 1887 1980 [93] Sholomonovich
B-18-25 KOZANSKIY Solomon 1912 1955 [43] Moyseyevich
A-8-21 KOZHDANOVA-GRENADEROVA Anna 1913 1979 [66] Mikhaylovna
B-32-10 KOZINETS Abram 1893 1957 [64] Lvovich
V-11-13 KOZINETS Khava 1894 1976 [82] Yankelevna
B-39-5 KOZLINER Taybo 1890 1963 [73] Girshevna
B-39-1 KOZLINER Mera 1912 1971 [59] Meyerovna
A-32-12 KOZLOVA Natalya 1971 1971 [0] Mikhaylovna
A-18-60 KOZLOVSKAYA Lyubov 1905 1983 [78] Samuilovna
V-7-11 KOZLOVSKAYA Manya 1911 1969 [58] Zalmanovna
A-18-59 KOZLOVSKIY Iosif 1905 1969 [64] Vulfovich
B-29-14 KOZLYANSKAYA Pesya 1879 1956 [77] Rakhmilevna
B-23-35 KOZLYANSKAYA Rakhil 1909 1990 [81] Khaimova
B-41-35 KOZLYANSKAYA Chernya 1899 1962 [63] Elyevna
B-49-15 KOZLYANSKIY Grigoriy 1910 1981 [71] Yefimovich
B-41-39 KOZLYANSKIY Iosif 1898 1983 [85] Khaimovich
A-28-48 KRAMNIK Mikhail 1925 1983 [58] Borisovich
A-14-16 KRAPCHAN Golda 1910 1976 [66] Zalmanovna
A-14-17 KRAPCHAN Moysey 1935 1990 [55] Fayvelevich
V-57-9 KRASHUNSKAYA Asya 1922 1987 [65] Solomonovna
B-19-42 KRASILNIKOV Ya. 1957 1981 [24] S.
B-19-43 KRASILNIKOVA Basya 1884 1954 [70] Abramovna
V-58-27 KRASILOSHCHIKOVA Golda 1895 1988 [93] Abramovna
B-8a-29 KRASILOSHCHIKOVA Eydlya 1889 1949 [60] Rafailovich
B-24-20 KRASILSHCHIKOV Yakov 1910 1953 [43] Samoylovich
A-25a-25 KRASINSKAYA Berta 1890 1971 [81] Isakovna
A-6-6 KRASINSKIY Moysey 1911 1983 [72] Abramovich
B-42-38 KRASKIN Moysey 1907 1963 [56] Mendelevich
B-54-14 KRASKINA Mariya 1903 1983 [80] Peysakhovna
A-17-44 KRASKO Inna 1965 1995 [30] Igoryevna
V-8-17 KRASKOVSKAYA Anna 1915 1994 [79] Abramovna
A-18-45 KRASNASHCHYOKAYA Riva 1921 1977 [56] Leybovna
V-44-8 KRASNIK Dina 1903 1987 [84] Peysakhovna
V-6-7 KRASNIK Tsilya 1900 1971 [71] Borisovna
B-7b-7 KRASNIKOV Shaya 1895 1950 [55] Matusovich
B-51-17 KRASNIKOVA Etya 1902 1999 [97] Yefimovna
A-18-46 KRASNOSHCHYOKIY Samuil 1921 1991 [70] Khaimovich
B-14-17 KRAVCHYONOK Riva 1883 1956 [73] Abramovna
V-53-8 KRAVETS Dora 1908 1986 [78] Mikhaylovna
V-38-12 KRAVETS Enta 1900 1979 [79] Moyseyevna
A-30-28 KRAVTSOV Meyer 1900 1971 [71] Khatskelevich
V-46-11 KRAVTSOV Samuil 1912 1992 [80] Moyseyevich
A-30-27 KRAVTSOVA Dora 1903 1987 [84] Davydovna
V-53-11 KRAVTSOVA Frida 1907 1993 [86] Zalmanovna
A-6-36 KREMER Aleksandr 1912 1965 [53] Borisovich
A-6-37 KREMER Boris 1888 1968 [80] Movshevich
A-6-41 KREMER Rozaliya 1892 1948 [56] Pavlovna
B-15-1 KREMEROV Vladimir 1938 1999 [61] Semenovich
B-21-26 KREMEROV Semen 1906 1954 [48] Abramovich
V-56-6 KRESLAVSKAYA Basya 1908 1987 [79] Lvovna
A-23-35 KRESLAVSKAYA Riva 1896 1982 [86] Moyseyevna
A-31-65a KRESLAVSKAYA Khaya-Sara 1895 1977 [82] Peysakhovna
A-23-34 KRESLAVSKIY Mendel 1885 1966 [81] Nokhimovich
V-62-21 KRICHEVETS Yakov 1907 1989 [82] Naumovich
B-26-46 KRIGEL Grigoriy 1904 1963 [59] Moyseyevich
B-26-45 KRIGEL Kreyna 1904 1973 [69] Fadeyevna
A-23-66 KRIGER Anna 1907 1976 [69] Osipovna
A-35-33 KRILUTSKAYA Dora 1916 1996 [80] Naumovna
B-45-2 KRISHTOPENKO Eduard 1931 1990 [59] Viktorovich
B-43-34 KRIVAYA Mariya 1897 1963 [66] Mikhaylovna
V-19-1 KRIVCHENOK Zalya 1932 1991 [59] Grigoryevich
A-15-1 KRIVCHENOK Shmarya 1907 1996 [89] Semenovich
V-13-23 KRIVCHYONOK Genya 1914 1983 [69] Solomonovna
A-16-3 KRIVITSKAYA Musya 1931 1948 [17] Yakovlevna
B-48-4 KRIVITSKAYA Yakhna 1889 1980 [91] Girshevna
B-48-5 KRIVITSKIY Yakov 1899 1966 [67] Movshevich
V-64-9 KRIVOSHEY Moysey 1915 1990 [75] Semenovich
V-64-8 KRIVOSHEY Musya 1924 1998 [74] Bentsianovna
V-64-7 KRIVOSHEY Faina 1917 1991 [74] Semenovna
B-22-29 KRIVOSHEYEV - 1910 - - -
A-6a-14 KRIVOSHEYEV Zavel 1911 1979 [68] Moyseyevich
V-33-8 KROIK Dovid 1903 1978 [75] Naumovich
V-64-10 KROL Mariya 1908 1990 [82] Abramovna
B-6-4 KROL Lev 1907 1979 [72] Markovich
B-31-7 KROL Fruma 1882 1958 [76] Khaimovna
A-27-49 KRUCHKOVICH Mikhail 1922 1975 [53] Timofeyevich
B-53-7 KRUGLOVA Etya 1904 1966 [62] Lvovna
V-26-16 KRUGLOZ Ilya 1911 1987 [76] Lazarevich
V-26-14 KRUGLOZ Yakov 1937 1976 [39] Ilyich
V-13-12 KRUGLYAKOV Khaim 1900 1968 [68] Gertsovich
V-54-23 KRUGLYAKOVA Sulamif 1900 1986 [86] Girshevna
V-34-18 KRUGLYANSKAYA Pesya 1907 1987 [80] Kopelevna
V-34-18 KRUGLYANSKI Semen 1901 1941 [40] Osipovich
A-7a-47b KRUMER - 1894 1934 [40] -
B-11-14 KRUMER Issak 1898 1958 [60] Zalmanovich
V-57-2 KRUMER Isak 1923 1988 [65] Khatskelevich
A-21-2 KRUNOVSKAYA Iokha 1914 1977 [63] Zalmanovna
A-34-16 KRUPENIN Moysey 1892 1972 [80] Abramovich
A-23-70 KRUPENIN Shaya 1895 1979 [84] Mordukhovich
V-22-7 KRUPENIN Yakov 1909 1971 [62] Grigoryevich
V-32-4 KRUPENIN Yakov 1914 1977 [63] Rafailovich
B-19-8 KRUPENINA Genya 1884 1960 [76] Shdevna
V-22-6 KRUPENINA Dora 1912 1990 [78] Lvovna
A-34-14 KRUPENINA Riva 1896 1976 [80] Yakovlevna
A-23-71 KRUPENINA Sonya 1899 1981 [82] Abramovna
A-27-17 KRUPINSKAYA Raisa 1919 1971 [52] Ulyanovna
B-27-3 KRUTKOVICH David 1903 1961 [58] Zakharovich
B-27-3 KRUTKOVICH Klara 1905 1996 [91] Zalkovna
A-7-6 KRYLOVA Agafya 1898 1981 [83] Ivanovna
A-16-5 KRYUCHKOV Lazar 1883 1975 [92] Dovydovich
A-3-19 KRYUCHKOVSKAYA Dveyra 1908 1997 [89] Davydovna
B-24-11 KRYUCHKOVSKIY Semen 1902 1958 [56] Naumovich
A-22-10 KUCHEROV Anatoliy 1930 1983 [53] Borisovich
B-35-9 KUCHINSKAYA - 1914 1961 [47] Mikhailevna
A-25-3 KUDRYAVTSEV Anatoliy - - - Stepanovich
B-6-5 KUGEL Ilya 1900 1971 [71] Khonovich
V-27-2 KUKSINA F. 1903 1976 [73] S.
B-53-14 KUNDEL Liza 1904 1966 [62] Yankelevna
V-51-22 KUNDEL Mariya 1924 1985 [61] Naumovna
B-29-25 KUNIN Gilya 1883 1956 [73] Alterovich
B-37-36 KUNIN Grigoriy 1913 1984 [71] Gilevich
B-32-34 KUNIN Izrail 1914 1982 [68] Gilevich
V-26-1 KUNIN Naum 1953 1993 [40] Grigoryevich
B-31-15 KUNINA Golda 1876 1956 [80] Khaimovna
V-62-24 KUNINA Yelizaveta 1909 1990 [81] Izraylevna
B-6-9 KUNINA Rakhil 1875 1963 [88] Zalmanovna
B-30-24 KUNINA Sara 1885 1975 [90] Girshevna
B-10-21 KUNINA Sofiya 1895 1955 [60] Ilyinichna
B-37-36 KUNINA Sofya 1922 1983 [61] Naumovna
B-2-4 KUNINA Khana 1911 1974 [63] Davidovna
B-2-4 KUNINA Khaya 1909 1963 [54] Davydovna
A-25-14 KUNINA Ella 1923 1995 [72] Khatskelevna
B-5-17 KUPER Sima 1908 1990 [82] Moyseyevna
B-5-16 KUPER Eta 1885 1963 [78] Avseyevna
B-22-37 KUPERSHTOK Isay 1889 1952 [63] Davydovich
B-22-36 KUPERSHTOK Sarra 1894 1963 [69] Solomonovna
B-3-9 KUPETSKAYA I. 1901 1974 [73] Kh.
B-38-18 KURETSKAYA Aleksandra 1899 1958 [59] Yefimovna
B-37-18 KURETSKAYA Yevgeniya 1903 1988 [85] Yefimovna
V-51-3 KURMAN Izrail 1912 1985 [73] Ruvimovich
A-29-50 KURNEV - - 1935 - -
B-6a-4 KURNOV Yakov 1902 1963 [61] Iosifovich
B-6a-4 KURNOVA Dora 1905 1993 [88] Alterovna
A-12-19 KURTSIK Rakhil 1898 1977 [79] Berkovna
V-49a-17 KURZINER Mariya 1917 1984 [67] Naumovna
A-17-16 KUSELMAN David 1912 1942 [30] Nisonovich
B-25-45 KUSHNER Genya 1950 1950 [0] Gertsovna
B-20-42 KUSHNER Genya 1890 1955 [65] Mendelevna
V-64-5 KUSHNIR Zinaida 1924 1995 [71] Vulfovna
V-64-6 KUSHNIR Mendel 1910 1990 [80] Abramovich
V-41-13 KUZHELEVA Asya 1910 1980 [70] Zalmanovna
A-16-42 KUZINETS Liba 1911 1985 [74] Moyseyevna
B-20-25 KUZINETS E. 1877 1954 [77] I.
A-4-15 KUZINITS Abram 1905 1982 [77] Lazarevich
A-4-13 KUZINITS David 1935 1991 [56] Abramovich
A-4-14 KUZINITS Khana-Keylya 1905 1993 [88] Davydovna
B-47-18 KUZNETSOV Afroim 1887 1964 [77] Zalmanovich
A-6a-11a KUZNETSOV Mikhail 1910 1992 [82] Trofimovich
A-6a-11 KUZNETSOVA Anna 1900 1980 [80] Veniaminovna
B-47-19 KUZNETSOVA Galya 1885 1968 [83] Semenovna
A-16-37 KUZNETSOVA Dora 1909 1975 [66] Yevseyevna
V-53-12 KUZNETSOVA Lyubov 1911 1985 [74] Semenovna
V-48-13 KUZNETSOVA Masha 1895 1983 [88] Shepovna
B-40-10 KVAKTUN G. - - - G.
A-17-25 KVAKTUN Girsh 1936 1985 [49] Gertsikovich
A-25-15 KVAKTUN M. 1918 1994 [76] Kh.
A-25-16 KVAKTUN Khana 1892 1970 [78] Girshevna
V-51-29 LABERKO Dimochka 1983 1985 [2] -
A-28-47 LABKOV Lazar 1894 1982 [88] Yefimovich
V-51-11 LABKOVA Anna 1939 1985 [46] Lazarevna
A-1-6 LABKOVA Rakhil 1925 1997 [72] Samuylovna
B-20-38 LABKOVSKAYA Blyuma 1897 1953 [56] Solomonovna
V-28-16 LABKOVSKAYA Ida 1924 1989 [65] Borisovna
B-35-4 LABKOVSKAYA Lyubov 1922 1992 [70] Gdalyevna
B-8-7 LABKOVSKAYA Mariya 1902 1991 [89] Vladimirovna
B-9-2 LABKOVSKAYA Sofiya 1927 1993 [66] Issakovna
B-21-4 LABKOVSKIY Bentian 1893 1960 [67] Shmerkovich
B-8-8 LABKOVSKIY Isak 1898 1976 [78] Shayevich
B-19-2 LABOK Izrail 1899 1977 [78] Moyseyevich
B-19-3 LABOK Lina 1926 1999 [73] Izraylevna
B-19-4 LABOK Sonya 1895 1961 [66] Elyevna
A-21a-4 LADOSHA Roza 1935 1981 [46] Issakovna
B-23-52 LAGUN Yakov 1914 1981 [67] Izraylevich
V-55-10 LAKHER Roza 1933 1986 [53] Abramovna
B-15-13 LAKHER Dina 1906 1987 [81] Yevgenyevna
B-15-13 LAKHER Shevel 1894 1983 [89] Shmuylovich
V-15-12 LAKHIN Iosif 1916 1968 [52] Issakovich
B-54-18 LAKHIN Khaim 1896 1967 [71] Leyzarovich
B-8a-15 LAKHINA Lyusya 1919 1949 [30] Isakovna
V-15-13 LAKHINA Raisa 1916 1980 [64] Mordukhovna
A-36-20 LAKHINA Sofya 1890 1974 [84] Izraylevna
V-50-17 LANDO Issak 1896 1942 [46] Pavlovich
V-57-18 LANLEN Sima 1900 1988 [88] Moyseyevna
A-27-11 LAPIDUS Basya 1895 1971 [76] Yakovlevna
B-22-33 LAPIDUS Iosif 1889 1952 [63] Izraylevna
V-12-14 LAPIDUS Issak 1894 1967 [73] Markovich
B-24-34 LAPIDUS Levochka 1933 1945 [12] -
A-31-23 LAPIDUS Rokhl-Sheyndl - 1937 - Berkovna
V-49-4 LAPIDUS Tsilya 1905 1983 [78] Grigoryevna
B-18-10 LAPIDUS Yakov 1908 1958 [50] Vulfovich
V-50-25 LAPINA Genya 1914 1984 [70] Mendelevna
A-15-45 LAPIR - - 1927 - -
B-55-4 LAPIR Bella 1908 1975 [67] Samuylovna
B-19-5 LAPIR Gita 1905 1960 [55] Yakovlevna
B-55-3 LAPIR Klara 1917 1984 [67] Samuylovna
B-18-28 LAPIR Leya 1895 1955 [60] Solomonovna
A-8-27 LARCHENKO Viktor 1930 1988 [58] Fedorovich
A-8-27 LARCHENKO Sima 1927 1986 [59] Romanovna
A-21-30 LASKIN Abram 1897 1972 [75] Vulfovich
A-21-32 LASKINA Raisa 1907 1951 [44] Genokhovna
A-3-8 LASKINA Sofya 1919 1999 [80] Moyseyevna
B-30-29 LAVRIK Emma 1919 1965 [46] Semenovna
B-8-15 LAVROV Aleksey 1916 1964 [48] Antonovich
B-8-14 LAVROVA Berta 1916 1988 [72] Aronovna
A-13-3 LAYZINA Roza 1923 1993 [70] Solomonovna
V-49a-6 LAZERSON Sofya 1901 1984 [83] Abramovna
A-25-26 LAZOSKAYA Musya-Alta 1886 1973 [87] Favshiyevna
B-2-5 LAZOVSKAYA Dina 1924 1964 [40] Aleksandrovna
A-25-27 LAZOVSKAYA Dora 1919 1997 [78] Moyseyevna
V-20-13 LAZOVSKAYA Minna (?) 1904 1969 [65] Zalmanovna
V-19-7 LAZOVSKAYA Riva 1898 1989 [91] Zalmanovna
V-60-14 LAZOVSKAYA Faina 1910 1989 [79] Moyseyevna
A-13-19 LAZOVSKAYA Khaya 1901 1977 [76] Borisovna
B-50-32 LAZOVSKAYA Khaya 1910 1965 [55] Zalmanovna
V-44-5 LEKHTER Zyama 1921 1981 [60] Khaimovich
B-42-21 LEKHTER Sarra 1919 1993 [74] Khaimovna
A-31-43 LEKHTER Frida 1894 1975 [81] Fridmanovna
B-25-25 LEKHTER Kh. 1891 1954 [63] Z.
V-33-1 LEKHTMAN M. 1924 1991 [67] M.
V-17-21 LELCHUK Yudel 1918 1973 [55] Issakovich
V-11-8 LEMBERG Mera 1910 1967 [57] Peysakhovna
A-24-18 LEON Khana-Reyza 1900 1977 [77] Shlyomovna
B-38-6 LERMAN Basya 1887 1963 [76] Yudovna
V-39-4 LERMAN Don 1899 1979 [80] Nokhimovich
B-34-7 LERMAN Dora 1908 1990 [82] Lvovna
B-34-8 LERMAN Yeguda 1904 1975 [71] Izraylevich
B-34-9 LERMAN Izrail 1931 1958 [27] Yegudovich
A-22-7 LERMAN Rakhil 1916 1981 [65] Izraylevna
B-38-12 LERMAN Rakhil 1914 1958 [44] Meyerovna
V-64-21 LERMAN Sarra 1909 1991 [82] Izraylnovna
V-60-2 LERMAN Sofya 1922 1992 [70] Donovna
V-39-5 LERMAN Faina 1899 1987 [88] Yakovlevna
A-25-36 LERMAN Shchera 1890 1966 [76] Abramovna
B-54-4 LERNER Gusta 1906 1974 [68] Leybovna
V-24-8 LESIN Meyer 1906 1975 [69] Abramovich
A-35-13 LEV Viktor 1920 2000 [80] Vulfovich
A-7a-21 LEV Genya 1902 1988 [86] Khaimovna
B-39-40 LEV Dora 1895 1975 [80] Mikhaylovna
B-42-43 LEV Leontiy 1906 1991 [85] Semenovich
A-34-14 LEV Manya 1925 2000 [75] Osherovna
V-64-16 LEV Mikhail 1919 1996 [77] -
B-6a-1 LEV Moysey 1917 1984 [67] Khaimovich
B-31-18 LEV Sara-Tuba 1879 1957 [78] Aronovna
V-42-9 LEV Fanya 1903 1980 [77] Mendelevna
A-9-58 LEVELEVA Khaya 1908 1974 [66] Yakovlevna
A-18-3 LEVENTOVA Tsiva 1890 1978 [88] Abramovna
A-1-4 LEVENTOVA Dora 1922 1998 [76] Solomonovna
V-6-8 LEVIKOV Issak 1898 1984 [86] Moyseyevich
B-40-17 LEVIKOV Moysey 1902 1960 [58] Issakovich
B-9-31 LEVIKOVA Galya - - - Semenovna
A-16a-8 LEVIN Aleksandr 1939 1984 [45] Avseyevich
V-52-5 LEVIN Arkadiy 1925 1985 [60] Afanasyevich
A-31-52b LEVIN Arkadiy 1909 1958 [49] Markovich
A-4-3 LEVIN Beynus 1911 1999 [88] Fayvishevich
B-27-29 LEVIN Veniamin 1944 1964 [20] Naumovich
B-44a-12 LEVIN Girsh 1915 1991 [76] Faybishevich
B-47-20 LEVIN David 1888 1965 [77] Abramovich
B-42-24 LEVIN Zelik - 1962 - Meyerovich
B-47-36 LEVIN Issak - - - Borukhovich
A-31-65b LEVIN Issak 1919 1977 [58] Rafailovich
A-9-54a LEVIN Issak 1870 1952 [82] Faytelevich
A-32a-7 LEVIN Lev 1914 1972 [58] Lvovich
B-52-7 LEVIN Leyba 1882 1970 [88] Girshevich
A-18-27 LEVIN Leyzer-Bentsian - 1905 - Nisonovich
V-6-3 LEVIN Matvey 1900 1992 [92] Arnoldovich
B-48a-2 LEVIN Mendel 1923 1978 [55] Iosifovich
B-23-28 LEVIN Mishel 1881 1953 [72] Aronovich
A-12-36 LEVIN Moysey 1906 1976 [70] Afroimovich
V-30-16 LEVIN Moysey-Aron 1893 1986 [93] Ruvimovich
A-4-8 LEVIN Mordukh 1923 1986 [63] Izraylevich
V-49-7 LEVIN Naum 1906 1983 [77] Borisovich
V-41-11 LEVIN Semen 1912 1987 [75] Zalmanovich
A-18-68 LEVIN Simon 1887 1972 [85] Beynusovich
B-25-34 LEVIN Simon-Movsha 1888 1951 [63] Leybovich
V-50-28 LEVIN Shaya 1907 1984 [77] Berkovich
V-34-20 LEVIN Yuda 1896 1978 [82] Vulfovich
A-2-8 LEVINA Anna 1920 1994 [74] Aronovna
B-47-33 LEVINA Anna 1908 1986 [78] Grigoryevna
A-7-23 LEVINA Basya 1906 1980 [74] Girshevna
B-28-8 LEVINA Bunya 1908 1957 [49] Zalkovna
A-16a-7 LEVINA Zislya 1909 1992 [83] Yankelevna
V-41-12 LEVINA Klavdiya 1915 1980 [65] Markovna
B-30-44 LEVINA Lyudmila 1927 1996 [69] Naumovna
V-35-21 LEVINA Mayya 1929 1992 [63] Kharitonovna
V-19-3 LEVINA Minna 1894 1987 [93] Abramovna
A-13-4 LEVINA Nisya 1896 1973 [77] Abramovna
V-6-3 LEVINA Polina 1903 1971 [68] Semenovna
B-25-35 LEVINA Rasya 1901 1982 [81] Yakovlevna
V-34-21 LEVINA Rakhil 1901 1986 [85] Khaimovna
V-58-26 LEVINA Rakhil 1904 1988 [84] Khaimovna
A-4-4 LEVINA Revekka 1921 1991 [70] Bunimovna
V-57-7 LEVINA Ronya 1901 1987 [86] Borisovna
B-25-49 LEVINA Ryvekka 1881 1951 [70] Shmuylovna
B-21-50 LEVINA Rysya 1876 1953 [77] Zelekovna
V-3-5 LEVINA Sima 1928 1998 [70] Iosifovna
B-44a-11 LEVINA Tamara 1915 1997 [82] Iosifovna
B-31-6 LEVINA Tema 1871 1959 [88] Nisovna
B-22-50 LEVINA F. 1903 1952 [49] Kh.
A-18-69 LEVINA Fruma 1896 1986 [90] Iosifovna
B-52-7 LEVINA Khana 1895 1966 [71] Moyseyevna
V-45-24 LEVINA Tsilya 1907 1993 [86] Iselevna
A-9-54b LEVINA Elka 1870 1952 [82] Vulfovna
A-17-32 LEVINA-MULER Shifra 1905 1971 [66] -
A-4-11 LEVINSON Alta 1907 1992 [85] Yudovna
B-47-8 LEVINSON Anna 1920 1981 [61] Solomonovna
V-39-25 LEVINSON Blyuma 1909 1982 [73] Abramovna
B-47-9 LEVINSON David 1927 1964 [37] Tevlevich
B-30a-7 LEVINSON Zelmina 1937 1994 [57] Nokhimovna
B-17-23 LEVINSON Mikhail 1909 1974 [65] Yakovlevich
A-31-24 LEVINSON Riva 1854 1936 [82] -
A-4-12 LEVINSON Tevye 1905 1983 [78] Mendelevich
V-17-8 LEVINSON Khaim 1920 1968 [48] Lvovich
A-18-3 LEVINTOV Ber 1895 1981 [86] Issakovich
A-15-44 LEVINTOV M. - - - -
B-36-21a LEVINTOV Mordukh 1912 - - Leybovich
B-45-24 LEVIT Abram 1928 1984 [56] Leybovich
B-24-21 LEVIT Abram 1891 1953 [62] Mordukhovich
B-42-28 LEVIT Ber-Izrail 1913 1962 [49] Neukhovich
V-53-17 LEVIT Boris 1927 1988 [61] Samoylovich
B-50-3 LEVIT Veniamin 1885 1976 [91] Solomonovich
A-21-16 LEVIT Gena 1890 1970 [80] Peysokhovna
B-7-7 LEVIT Gennadiy 1939 1992 [53] Yefimovich
V-62-17 LEVIT Genya 1916 1991 [75] Grigoryevna
B-24-21 LEVIT Dora 1898 1973 [75] Matusovna
V-55-20 LEVIT Yeva 1911 1986 [75] Izreylevna
A-32b-6 LEVIT Yelizaveta 1933 1995 [62] Khaimovna
B-7-8 LEVIT Yefim 1910 1965 [55] Grigoryevich
B-22-19 LEVIT Zakhar 1929 1954 [25] Leybovich
B-17-7 LEVIT Zelda 1900 1973 [73] Abramovna
B-7-9 LEVIT Mariya 1909 1997 [88] Romanovna
V-46-9 LEVIT Mikhail 1909 1944 [35] Yakovlevich
V-43-11 LEVIT Riva 1903 1987 [84] Borisovna
V-43-11 LEVIT Samuil 1902 1942 [40] Matveyevich
V-15-14 LEVIT Semen 1898 1968 [70] Mikhaylovich
B-53-17 LEVIT Sima 1906 1966 [60] Yefimovna
V-42-18 LEVIT Fanya 1913 1991 [78] Movshevna
B-9-9 LEVIT Khana 1887 1971 [84] Berkovna
V-56-1 LEVIT Tsiva 1908 1995 [87] Yankelevna
V-42-17 LEVIT Shaya 1912 1990 [78] Yudovich
V-42-18 LEVIT Yuriy 1938 1980 [42] Shayevich
A-34-23 LEVITAN G. 1901 1972 [71] B.
V-63-10 LEVITAN Malka 1903 1989 [86] Yankelevna
V-45-7 LEVITAN Noson 1896 1986 [90] Shmuylovich
V-17-1 LEVITAN Slava 1903 1980 [77] Abramovna
V-45-7 LEVITAN Sonya 1904 1981 [77] Zalmanovna
V-17-2 LEVITAN Kh. 1897 1975 [78] B.
A-12-49 LEVITAS Boris 1908 1992 [84] Yakovlevich
V-61-1 LEVIT-GUREVICH Perets 1909 1990 [81] Mendelevich
B-41-1 LEVITON Etta 1898 1972 [74] Khaimovna
B-5-4 LEVITSKAYA Sifra 1902 1962 [60] Glikovna
B-53-6 LEVKOVA Mira 1920 1967 [47] Abramovna
B-13-32 LEVKOVA Khasya 1919 1955 [36] Semenovna
V-17-18 LEVYEV Izrail 1891 1968 [77] Khaymovich
A-21-37 LEVYEV Semyon 1904 1968 [64] Tsalkovich
A-3-10 LEVYEVA Riva 1928 1993 [65] Semenovna
V-8-14 LEVYEVA Freyda 1891 1969 [78] Iosifovna
A-21-36 LEVYEVA Emma 1904 1990 [86] Meyerovna
B-26-43 LEVZEROV - - - - -
A-25-68 LEYBINSKAYA Mariya 1916 1992 [76] -
A-25-70 LEYBINSKAYA Riva 1904 1980 [76] Aronovna
A-25-69 LEYBINSKIY Abram 1905 1978 [73] Petrovich
A-24-80 LEYBINSKIY Ilya 1913 1980 [67] Petrovich
A-24-79 LEYBINSKIY Pavel 1940 1982 [42] Ilyich
A-25-67 LEYBINSKIY Roman 1916 1975 [59] Petrovich
V-28-4 LEYCHENKO Grigoriy 1928 1987 [59] Zakharovich
B-42-9 LEYCHENKO Marik 1961 1962 [1] Grigoryevich
A-6-39 LEYENSON Issak 1899 1986 [87] Lazarevich
A-6-38 LEYENSON Leyzer-Vulf 1942 1968 [26] Zalmaovich
B-51-18 LEYENSON Meyer 1900 1965 [65] Movshevich
A-6-41 LEYENSON Minna 1908 1946 [38] Lazarevna
A-6-40 LEYENSON Sarra 1874 1920 [46] Girshevna
A-6a-7 LEYIN Boris 1903 1981 [78] Lvovich
B-40-31 LEYKIN Aleksey (?) 1928 1961 [33] Zalmanovich
B-22-27 LEYKIN Genukh 1878 1963 [85] Berkovich
A-35-28 LEYKIN Zavel 1902 1970 [68] Berkovich
A-34-39 LEYKINA Leya 1908 1981 [73] Abramovna
A-16-2 LEYKINA Sofya 1895 1978 [83] Yefimovna
B-53-5 LEYTMAN Beylya 1899 1967 [68] Kushelevna
A-34-15 LEYTMAN Boris 1927 1996 [69] Mikhaylovich
V-49a-1 LEYTMAN Valentina 1955 1985 [30] Kuzminichna
B-2-1 LEYTMAN Izrail 1889 1969 [80] Samuylovich
B-7a-5 LEYTMAN Issak 1923 1950 [27] Ilyich
A-31-66g LEYTMAN Samuil 1926 1999 [73] Izraylevich
B-2-1 LEYTMAN Sara 1887 1959 [72] Faybushevna
B-3-6 LEYTMAN Semen 1923 1992 [69] Izraylevich
A-31-66g LEYTMAN Khaya 1924 1999 [75] Iosifovna
B-54-25 LIBENSHTEYN Ginda 1883 1969 [86] Abramovna
B-54-25 LIBENSHTEYN Samuil 1883 1966 [83] Minashevich
V-43-15 LIBENTOVA Faina 1907 1981 [74] Lvovna
B-26-17 LIBENZON Khena 1894 1954 [60] Mordukhovna
B-30a-6 LIBERMAN Vladimir 1927 1991 [64] Maksimovich
V-5-9 LIBERMAN Vulf 1915 1971 [56] Abramovich
V-46-3 LIBERMAN Yelena 1928 1992 [64] Ivanovna
A-15-11 LIBERMAN Iosif 1903 1973 [70] Mikhilevich
V-45-27 LIBERMAN Lev 1938 1990 [52] Khatskelevich
B-44-13 LIBERMAN Mendel 1881 1963 [82] Girshovets
B-18-22 LIBERMAN Movsha 1896 1955 [59] Nokhomovich
A-15-10 LIBERMAN Roza 1902 1976 [74] Fayvishevna
V-45-27 LIBERMAN Khatskel 1914 1996 [82] Davydovich
B-6-15 LIBERMAN Tsilya 1898 1963 [65] Mikhaylovna
B-44-13 LIBERMAN Elka 1896 1972 [76] Girshevna
B-54-26 LIBINSHTEYN Abram 1913 1984 [71] Samuylovich
V-8-16 LIBINSHTEYN Mikhail 1948 1997 [49] Aronovich
A-31-52a LIBINSON Ita 1843 1913 [70] Zalmanovna
B-32-32 LIBINTOVA-LEVINA Anna 1911 1970 [59] Lvovna
A-9-6 LIBKIN Davyd 1902 1979 [77] Naumovich
A-32-22 LIBKINA Sofya 1904 1983 [79] Yefimovna
A-34-25 LIBMAN Brokha 1889 1972 [83] Elyevna
V-54-5 LIBMAN Naum 1913 1986 [73] Zakharovich
B-21-17 LIBSON Abram 1885 1956 [71] Sendorovich
B-21-18 LIBSON Anna 1888 1975 [87] Grigoryevna
B-8-39 LIBSON Lyubov 1923 1971 [48] Solomonovna
B-8-38 LIBSON Sonya 1895 1949 [54] Girshevna
B-24-25 LIBSTER S. 1904 1952 [48] -
A-7-21 LIFLYANDSKIY - - 1981 - -
A-7-20 LIFLYANDSKIY Abram 1923 1993 [70] Izraylevich
A-23-15 LIFMAN Abel 1899 1971 [72] Ruvimovich
A-5-32 LIFMAN Gdaliy 1896 1979 [83] Mordukhovich
A-5-31 LIFMAN Matvey 1927 1986 [59] Gdalyevich
A-5-37 LIFMAN Musya 1899 1948 [49] Menashevna
V-43-9 LIFMAN Rakhil 1904 1982 [78] Ruvimovna
A-7a-4 LIFSHITS Grigoriy 1910 1941 [31] Izraylevich
A-31-64v LIFSHITS Riva 1886 1969 [83] Nakhmanovna
B-21-37 LIFSHITS Semen 1898 1952 [54] Lvovich
V-48-23 LIFSHITS Sonya 1902 1982 [80] Zelikovna
V-54-11 LIMON Anna 1905 1986 [81] Grigoryevna
A-23-24 LINKOVSKAYA Tsilya 1922 1997 [75] Borisovna
A-7-5 LINKOVSKIY Zakhar 1895 1987 [92] Zelikovich
V-25-11 LIOZNENSKAYA Fruma 1902 1976 [74] Lvovna
B-3-1 LIPETS Isay 1897 1964 [67] Moyseyevich
V-28-13 LIPKIN Abram 1934 1987 [53] Yakovlevich
V-6-16 LIPKIN Issak 1903 1977 [74] Abramovich
V-22-9 LIPKIN Khatskel 1902 1971 [69] Samuylovich
V-34-10 LIPKIN Yakov 1903 1978 [75] Girshevich
B-45-17 LIPKIN Yakov 1897 1985 [88] Samuylovich
V-34-9 LIPKINA Itta 1910 1982 [72] Abramovna
B-8-27 LISHKOV Khaim - 1959 - Shevelyevich
A-21-20 LISITS Mendel 1875 1936 [61] Zalmanovich
A-1-7 LISITS Rakhil 1918 1998 [80] Iosifovna
B-19-11 LISITS Khaya 1878 1959 [81] Peysakhovna
B-10-29 LISITS Shaya 1879 1948 [69] Zalmanovich
B-8-21 LISITSYN Yefim 1895 1962 [67] Naumovich
B-9-20 LISITSYNA Masha 1888 1962 [74] Ruvimovna
A-6-14 LISTENBERG Leonid 1905 1981 [76] Volfovich
A-6-15 LISTENBERG Manya 1911 1941 [30] Volkovna
A-1-8 LITMAN Malka 1912 1999 [87] Khaimovna
A-23-26 LITSKAYA Frida 1905 1966 [61] Iosifovna
A-7a-4 LIVSHITS Anna 1916 1985 [69] Izraylevna
V-9-2 LIVSHITS Arkadiy 1924 1969 [45] Isakovich
B-40-43 LIVSHITS Gennadiy 1918 1994 [76] Iosifovich
B-32-1 LIVSHITS Grigoriy 1929? 1977 - Semyonovich
B-31-21 LIVSHITS Yelizaveta 1909 1983 [74] Vulfovna
B-31-21 LIVSHITS Yefim 1907 1941 [34] Aronovich
A-35-25 LIVSHITS Zalman 1891 1973 [82] Leybovich
A-31-65v LIVSHITS Ilya 1926 1981 [55] Grigoryevich
B-40-5 LIVSHITS Lev 1906 1961 [55] Issonovich
B-52-1 LIVSHITS Leva 1917 1978 [61] Ruvinovich
A-31-65d LIVSHITS Leonid 1919 1983 [64] Zinovyevich
A-21a-24 LIVSHITS Lipa 1905 1975 [70] Abramovich
V-37-9 LIVSHITS Lyubov 1900 1985 [85] Solomonovna
A-34a-13 LIVSHITS Mariya 1903 1972 [69] Grigoryevna
A-21a-25 LIVSHITS Mariya 1908 1979 [71] Lvovna
V-37-10 LIVSHITS Mikhail 1897 1979 [82] Borisovich
V-1-6 LIVSHITS Moysey 1926 2000 [74] Solomonovich
A-30-52 LIVSHITS Nadezhda 1897 1985 [88] Yefimovna
B-12-37 LIVSHITS Perla 1894 1950 [56] Mendelevna
B-29-19 LIVSHITS Rakhil 1897 1956 [59] Mendelevna
B-29-19 LIVSHITS Ruvim 1889 1980 [91] Zalmanovich
B-32-2 LIVSHITS Samuil 1919 1956 [37] Grigoryevich
V-48-23 LIVSHITS Samuil 1921 1945 [24] Zimonovich
A-32-1 LIVSHITS Semyon 1932 1999 [67] Borisovich
V-48-23 LIVSHITS Simon 1896 1945 [49] Zalmanovich
V-57-14 LIVSHITS Sofya 1919 1987 [68] Markovna
B-49-7 LIVSHITS Sheyna 1890 1966 [76] Girshovna
A-33-15 LIVSHITS Sheyna 1892 1972 [80] Samuylovna
A-36-4 LIVSHITS Emma 1915 1998 [83] Izraylevna
B-48-14 LIVSHITS Ester 1893 1963 [70] Gilevna
B-36-30 LOBANDIYEVSKAYA Roza 1908 1970 [62] Mikhaylovna
A-12-14 LOBKOVA Mera 1897 1974 [77] Yankelevna
V-58-17 LOBOK Abram 1920 1988 [68] Beynesovich
A-35-8 LOGVINOV Anatoliy 1936 1996 [60] Danilovich
A-32b-6 LOM Mariya 1922 1989 [67] Samuylovna
A-28-8 LOMONOSOV Lazar 1896 1970 [74] Ilyich
V-47-29 LOMONOSOVA Lyubov 1910 1981 [71] Movshevna
A-28-8 LOMONOSOVA Khaya 1915 1984 [69] Yakovlevna
V-42-5 LONDON Berta 1901 1980 [79] Samoylovna
V-58-28 LONDON Boris 1912 1988 [76] Zelikovich
B-31-10 LONDON Goda - 1957 - Vulfovna
A-28-24 LONDON Grigoriy 1901 1980 [79] Shakhovich
A-28-24 LONDON Mikhel 1936 - - Khaimovich
V-58-29 LONDON Frida 1913 1994 [81] Grigoryevna
A-28-24 LONDON Tsilya 1905 1979 [74] Berkovna
B-10-39 LOSEV Zalman - 1948 - Girshevich
V-61-3 LOSEV Simon 1880 - - Isaakovich
V-36-5 LOSEVA Viktoriya 1922 1979 [57] Borisovna
V-61-2 LOSEVA Nikhama 1892 1989 [97] Ayzikovna
B-45-9 LOYEVSKAYA Milya 1919 1990 [71] Borisovna
B-46-34 LOZOVSKAYA Zlata 1901 1983 [82] Simonovna
V-21-9 LUBIN (?) Veniamin 1909 1969 [60] Abramovich
V-21-3 LUGARD (?) Roza 1908 1974 [66] Markovna
V-55-11 LUGOV Mikhail 1921 1993 [72] Semenovich
B-16-14 LUGOV Semen 1893 1944 [51] Issakovich
B-16-14 LUGOVA Dynya 1897 1980 [83] Moyseyevna
V-62-6 LUGOVA Perla 1917 1988 [71] Simonovna
B-16-13 LUGOVA Etya 1919 1975 [56] Semenovna
V-53-27 LUGOVER Ida 1908 1991 [83] Iosifovna
V-53-26 LUGOVER Khaim 1898 1986 [88] Iosifovich
V-55-21 LUGOVEYER Fanya 1908 1993 [85] Izraylevna
V-46-21 LUKNER Arkadiy 1930 1994 [64] Moyseyevich
V-46-22 LUKNER Dina 1908 1992 [84] Naumovna
B-36-15 LUKNER Moysey 1902 1958 [56] Arelevich
B-26-31 LUKOMYANSKAYA Sterna 1891 1967 [76] Berkovna
B-26-31 LUKOMYANSKAYA Khaya 1910 1963 [53] Yefimovna
A-23-44 LURYE Abram 1924 1994 [70] Gilevich
A-23-43 LURYE Gilel 1900 1959 [59] Zalmanovich
V-44-22 LURYE Zanaida 1908 1981 [73] Markovna
A-35-27 LURYE Masha 1909 1980 [71] Zalmanovna
V-20-7 LURYE Roza 1914 1969 [55] Zalmanovna
B-23-3 LURYE Samuil 1879 1961 [82] Izraylevich
B-50-4 LURYE Sarra 1885 1968 [83] Girshevna
A-23-42 LURYE Tatyana 1900 1966 [66] Abramovna
A-31-39v LURYE Khaim 1863 1914 [51] Litmanovich
B-31-9 LURYE Khasya 1886 1957 [71] Lazorovna
V-48-17 LUTSET Bella 1911 1983 [72] Veniaminovna
A-3-16 LUTSKAYA Raisa 1922 1999 [77] Khanovna
A-3-16 LUTSKIY Petr 1917 1997 [80] Mironovich
A-36-24 LVIN Iosif 1893 1976 [83] Mendelevich
A-36-24 LVINA Khaya-Pasya 1897 1976 [79] Simonovna
V-29-3 LVOVICH Mikhail 1912 1990 [78] Iosifovich
B-46-32 LVOVICH Sonya 1906 1965 [59] Mendelevna
A-9-22 LYADMAN Yefim 1912 1976 [64] Lazarevich
A-35-6 LYAKHOVSKAYA Raisa 1922 1996 [74] Issakovna
B-5-20 LYAVZNER Musya 1889 1963 [74] Zalmanovna
B-10-14 LYUBARSKAYA Yuliya 1877 1960 [83] Zinovyevna
A-15-51 LYUBIN Boris 1880 1930 [50] Zalmonovich
A-9-45a LYUBIN Gersha 1915 1979 [64] Shmuylovich
A-12-57 LYUBIN Girsha 1915 1979 [64] Samuylovich
B-45-7 LYUBIN Izrail 1929 1989 [60] Shmuylovich
V-15-17 LYUBIN Khaim 1918 1974 [56] Samoylovich
V-15-16 LYUBIN Shmuil 1886 1968 [82] Zalmanovich
A-16-53 LYUBINA Sofya 1922 1989 [67] Yefimovna
V-45-14 LYUKHTER Genya 1918 1981 [63] Solomonovna
B-39-18 LYUKHTER Yevsey 1918 1972 [54] Yevseyevich
B-13-11 LYUKHTER Zisya 1886 1952 [66] Yankelevna
A-31-40 LYUKHTER Ilya 1915 1982 [67] Solomonovich
A-31-41 LYUKHTER Rakhil 1915 1973 [58] Khaimovna
B-39-18 LYUKHTER Faina 1920 1972 [52] Semenovna
V-20-3 LYUKHTER Khaim 1902 1973 [71] Matusovich
A-31-41a LYUKHTER Khaya 1907 1985 [78] Solomonovna
B-10-27 LYUKHTER Shleyma 1882 1947 [65] Zalmanovich
V-20-2 LYUKHTER Elka 1886 1986 [100] Berkovna
V-60-10 LYULYEVA Genya 1936 1954 [18] Matelevna
V-60-10 LYULYEVA Manya 1901 1990 [89] Nakhmanovna
V-21-23 LYUSTERNIK Zelik 1897 1971 [74] Solomonovich
V-21-24 LYUSTERNIK Sonya 1898 1978 [80] Abramovna
B-21-5 MAGARIL Dora 1894 1978 [84] Avseyevna
B-40-8 MAGARIL Itta 1905 1981 [76] Grigoryevna
B-21-5 MAGARIL Samuil 1899 1960 [61] Berkovich
B-8a-23 MAGARIL Sofya 1927 1949 [22] Samuylovna
A-5-26 MAGARIL Khana-Genya - 1933 - Zalmanovna
B-22-41 MAGARILL Berka 1923 1974 [51] Faybishevich
B-39-17 MAGARILL Sarra 1891 1959 [68] Zalmanovna
A-21-19 MAGARILL Sarra 1909 1987 [78] Mendelevna
A-16a-40 MAGARSHAK Abel 1901 1976 [75] Mordukhovich
A-16a-41 MAGARSHAK Abram 1926 1990 [64] Abelevich
B-51-31 MAGARSHAK Dora 1904 1985 [81] Lvovna
B-51-31 MAGARSHAK Issak 1903 1966 [63] Markovich
A-16a-41 MAGARSHAK Feyga 1902 1990 [88] Avseyevna
V-51-5 MAGERGUT Olga 1971 1985 [14] Borisovna
V-56-17 MAGERGUT Sofya 1908 1987 [79] Mikhaylovna
A-7a-41a MAKARENKO Yuliya 1946 1996 [50] Ivanovna
A-8-21 MAKHAT B. 1902 1992 [90] A.
B-17-35 MAKHTEYS Izrail 1893 1978 [85] Khaymovich
A-33-2 MAKHTEYS Musya 1902 193? - Khaimovna
B-18-37 MAKHTEYS Nina 1904 1963 [59] Moyseyevna
B-20-18 MAKHTEYS Nikhama 1890 1957 [67] Movshevna
B-17-34 MAKHTEYS Revekka 1928 1975 [47] Izraylevna
B-17-33 MAKHTEYS Sofiya 1924 1987 [63] Izraylevna
A-23-32 MALKIEL Grigoriy 1896 1965 [69] Mikhaylovich
B-32-31 MALKINA Riva 1897 1966 [69] Borisovna
A-10-4 MALKINA Rivekka 1907 1991 [84] Isakovna
B-9-23 MALKINA Sima 1922 1962 [40] Zalmonovna
B-9-22 MALKINA Fanya 1895 1962 [67] Simonovna
B-46-5 MALKIS Mikhail 1914 1966 [52] Iosifovich
A-6-56 MALTSIN Kh.-V. - 1950 - G.
V-35-6 MALTSIN Aron 1898 1978 [80] Naumovich
V-35-6 MALTSINA Sora 1903 1983 [80] Yudelevna
V-52-4 MALTSMAN Yevgeniy 1957 1985 [28] Isakovich
B-44-9 MALTSYN Fridman 1882 1963 [81] Gamseyevich
B-50-29 MALTSYNA Basya 1882 1965 [83] Berkovna
B-27-31 MALYARCHUK Boris 1911 1974 [63] Yudovich
V-50-3 MAMCHITS Mariya 1903 1994 [91] Isakovna
B-8-37 MAMNOF Iosif 1887 1949 [62] Vulfovich
B-25-52 MANEVICH Blyuma 1886 1951 [65] Yankelevna
A-25-63 MANEVICH Ida 1908 1977 [69] Zalmanovna
A-31a-2 MANTATSKAYA Mikhlya 1911 1995 [84] Abramovna
A-8-33 MANULKIN Kusil - 1933 - Isrolovich
A-31-65g MANULKINA Reyza - 1919 - Ayzikovna
A-4-29 MANULKINA Sarra 1903 1992 [89] Kuselevna
B-22-30 MARGOLIN Venyamin 1910 1952 [42] Naumovich
A-4-19 MARGOLIN Lev 1928 1982 [54] Borisovich
B-23-9 MARGOLIN Samuil 1906 1974 [68] Moyseyevich
A-26-29 MARGOLIN Yakov 1916 1975 [59] Naumovich
B-4-11 MARGOLINA Dora 1904 1969 [65] Solomonovna
V-23-10 MARGOLINA Raisa 1917 1986 [69] Abramovna
A-7a-1 MARGOLIS Abraaam 1912 1995 [83] Osipovich
B-20-32 MARGOLIS Mariya 1886 1958 [72] Lvovna
B-20-32 MARGOLIS Osip 1877 1976 [99] Samuylovich
B-50-12 MARGULIS Lina 1923 1990 [67] Solomonovna
B-34-31 MARGULIS Polina 1899 1968 [69] Ilyinichna
B-13-21 MARK Ita 1878 1949 [71] Motelevna
A-32a-6 MARKIN Mikhail 1923 1991 [68] Yefimovich
B-41-26 MARKMAN Nina 1934 1982 [48] Avseyevna
V-42-12 MARKMAN Saul 1899 1985 [86] Zelikovich
B-5-2 MARLER Beylya 1896 1946 [50] Mendelevna
A-29-44 MARMER Ilya 1911 1980 [69] Ilyich
V-10-16 MARMER Roza 1917 1996 [79] Isakovna
B-30-5 MARMER Kh. 1890 1960 [70] I.
B-44-15 MARMIR Bronya 1896 1972 [76] Izraylevna
B-44-15 MARMIR Rotka 1896 1964 [68] Izraylevna
A-18-44 MARMUR Khana 1901 1975 [74] Davydovna
B-49-8 MARTSINKOVSKAYA Fruma 1901 1964 [63] Zalmovna
B-3-12 MASARSKAYA Genya 1905 1972 [67] Markovna
V-53-18a MASARSKAYA Sofya 1913 1995 [82] Yefimovna
B-25-54 MASARSKAYA Khana 1888 1951 [63] Tevelevna
A-17-30 MASARSKIY Abram 1905 1985 [80] Zalmanovich
A-23-9 MASARSKIY Arkadiy 1928 1971 [43] Nakhimovich
A-12-63 MASARSKIY Matvey 1903 1976 [73] Solomonovich
B-31-33 MASARSKIY Matvey 1894 1964 [70] Yakovlevich
B-47-29 MASARSKIY Fridrikh 1927 1965 [38] Yakovlevich
A-17-12 MASHKINA Anna 1938 1983 [45] Moyseyevna
A-34-28 MASHKOVICH Lazar 1901 1972 [71] Isakovich
A-4-35 MASSARSKIY Arkadiy 1948 1967 [19] Mikhaylovich
A-9-54 MASSARSKIY Matvey 1903 1976 [73] Solomonovich
B-8-25 MATLIN Lazar 1886 1959 [73] Semenovich
B-8-26 MATLINA Sofya 1898 1972 [74] Aronovna
V-46-12 MATS Mariya 1909 1992 [83] Yefimovna
B-33-5 MATS Sonya 1887 1960 [73] Naumovna
B-24-23 MATSIYEVICH Irma 1906 1953 [47] Elyevich
B-4-3 MATSULSKIY Zinoviy 1906 1963 [57] Moyseyevich
A-4-23 MATUSOV Ber 1906 1982 [76] Vulfovich
A-12-41 MATUSOV Naum 1900 1983 [83] Vilfovich
B-10-26 MATUSOV Samuil 1909 1957 [48] Sholomovich
A-16-56 MATUSOV Semyon 1877 1927 [50] Abramovich
A-12-40 MATUSOVA Basheva 1902 1992 [90] Bentsianovna
B-53-20 MATUSOVA Yekha 1900 1966 [66] Shlemovna
A-16-56 MATUSOVA Musya 1877 1941 [64] Girshevna
B-5-13 MATUSOVA Roza 1892 1962 [70] Shmuilovna
A-31a-15 MATUSOVA Faina 1889 1970 [81] Semyonovna
A-4-23 MATUSOVA Khaya 1905 1982 [77] Girshevna
A-3-12 MATVEYEV Igor 1951 1995 [44] Mikhaylovich
B-19-1 MATYUSHKINA Nina 1930 2000 [70] Petrovna
A-8-12 MAUERMAN Lyubov 1917 1980 [63] Yevseyevna
V-25-12 MAYEVICH Roza 1928 1976 [48] Borisovna
V-22-4 MAYMEN Basya 1900 1971 [71] Mendelevna
B-45-5 MAYNSHTEYN Galina 1915 1989 [74] Borisovna
B-10-17 MAYZENSHTEYN Zalman 1903 1974 [71] Girshevich
A-32b-5 MAYZENSHTEYN Rokha 1890 1975 [85] Yakovlevna
B-33-18 MAYZESHTEYN Sonya 1892 1958 [66] Abramovna
B-24-6 MAZARSKIY P. 1927 1959 [32] I.
V-21-7 MAZO Borukh 1887 1969 [82] Khatskelevich
V-21-6 MAZO Roza 1885 1973 [88] Zakharovna
V-34-22 MAZO Yakov 1914 1980 [66] Borisovich
A-34-34 MAZYA Genya 1891 1968 [77] Movshevna
A-35-34 MAZYA Gilel 1892 1978 [86] Izraylevich
A-34-37 MAZYA Roza 1924 1985 [61] Alekseyevna
B-39-35 MAZYA Roza 1889 1962 [73] Markovna
A-34-36 MAZYA Tamara 1947 1998 [51] -
A-34-33 MAZYA Khasya 1887 1938 [51] Yelyevna
A-29-13 MECH Bera 1896 1970 [74] Leyzerovich
V-41-2 MEDNIKOV Abram 1922 1980 [58] Iosifovich
B-46-13 MEDNIKOV Iosif 1898 1964 [66] Davidovich
A-31a-12 MEDNIKOV Eduard 1941 1982 [41] Zinovyevich
B-46-14 MEDNIKOVA Bronya 1898 1966 [68] Mordukhovna
A-18-34 MEKLER Zakhar 1929 1993 [64] Moyseyevich
A-18-36 MEKLER Masha 1889 1939 [50] Borisovna
A-18-35 MEKLER Mira 1930 1985 [55] Zalmonovna
A-18-36 MEKLER Movsha 1886 1980 [94] Iosifovich
A-8-32 MEKLER Samuil 1906 1985 [79] Zalmanovich
B-23-42 MEKLER Khaya-Rokhel 1870 1952 [82] -
B-46-29 MEKLER Ester 1902 1965 [63] Moiseyevna
A-8-31 MEKLER Yuliya 1880 1975 [95] Samoylovna
V-31-11 MELAMED D. 1917 1977 [60] A.
A-9-16 MELAMED Saul 1917 1980 [63] Ionovich
B-41-11 MELIKHOVICH Rokhileya 1896 1961 [65] Shmuylovna
V-31-5 MELLER Zita 1888 1917 [29] Shmuylovna
B-8a-3 MELMAN Sheyna 1901 1979 [78] Naumovna
B-9-47 MELNIKOV Vladimir 1938 1949 [11] Mikhaylovich
A-28-4 MELNIKOV David 1928 1995 [67] Mikhaylovich
B-9-46 MELNIKOV Mendel 1899 1986 [87] Davydovich
A-36-14 MELNIKOV Mikhail 1928 1999 [71] Alekseyevich
A-36-14 MELNIKOVA Dasha 1927 1998 [71] Grigoryevna
B-9-46 MELNIKOVA Kuna 1906 1975 [69] Samuylovna
V-50-17 MELNIKOVA Riva 1900 1984 [84] Ayzikovna
B-49-25 MELTSER Riveka 1905 1983 [78] Isakovna
A-25-39 MELTSIN Iosif 1908 1973 [65] Kushelevich
A-25-20 MENDELEVA Riva 1924 1969 [45] Vulfovna
A-24-27 MENDELEVA Khaya 1902 1981 [79] Lazarevna
A-24-26 MENDELEVICH Vulf 1899 1972 [73] Khaimovich
A-26-18 MENDELEYEV Izrail 1925 1979 [54] Vulfovich
A-21-9a MENDRINSKAYA Lyusya 1924 1936 [12] Vulfovna
B-39-21 MENZHINSKAYA Elka - 1960 - Kasrilovna
V-52-13 MERGOLD Mikhail 1898 1985 [87] Yakovlevich
B-8a-26 MERGOLD Khaya 1904 1949 [45] Aronovna
B-50-18 MERINSON Nina - - - -
B-29-32 MERKIN Samuil 1905 1964 [59] Izraylevich
A-24-31 MERKIN Khaya-Musya - - - Leybovna
B-7-24 MERKINA Yevgeniya 1921 1992 [71] Mikhaylovna
B-7-25 MERKINA Khaya 1904 1959 [55] Yakovlevna
B-29-33 MERKINA Tsypora 1907 1990 [83] Leybovna
B-49-5 MERMAN Ganichka 1976 1976 [0] -
A-33-9 MERPERT Raisa 1897 1993 [96] Yuryevna
V-59-18 MERZLYAK Aleksandr 1950 1988 [38] Leonidovich
A-2-3 MERZLYAK Nikolay 1922 1993 [71] Beniaminovich
B-5-3 MERZLYAK Stera 1893 1962 [69] Leybovna
B-41-27 METROVA Bella 1901 1961 [60] Moyseyevna
B-41-27 METROVA Raisa 1926 1981 [55] Zalmanovna
B-39-41 MEYERSON Bella 1927 1990 [63] Issakovna
V-22-12 MEYERSON Girsh 1880 1971 [91] Falkovich
B-7a-10 MEYERSON Gita 1895 1980 [85] Pavlovna
A-31a-35 MEYERSON Golda 1905 1990 [85] Khononovna
A-31a-35 MEYERSON Zalman 1902 1976 [74] Aronovich
V-49-8 MEYERSON Minna 1899 1983 [84] Aleksandrovna
B-9-42 MEYERSON Mikhail 1894 1949 [55] Borisovich
A-31-27a MEYERSON Moysey 1905 1982 [77] Aronovich
V-23-1 MEYERSON Revekka 1909 2000 [91] Iosifovna
V-14-19 MEYERSON Roza 1897 - - Areyevna
A-26-9 MEYERSON Solomon 1930 1979 [49] Mordukhovich
V-10-23 MEYERZON Abram 1874 1917 [43] Simonovich
V-11-22 MEYERZON Anna 1903 1972 [69] Lvovna
V-30-13 MEYERZON Basya 1906 1991 [85] Izraylevna
B-3-10 MEYERZON Beylya 1918 1974 [56] Gikovna
V-10-23 MEYERZON David 1910 1941 [31] Abramovich
V-10-23 MEYERZON Dalya 1880 1917 [37] Ziskovna
V-42-3 MEYERZON Ida - - - Yeremeyevna
V-10-23 MEYERZON Isak 1906 1917 [11] Abramovich
A-31-20 MEYERZON Musya 1894 1971 [77] Berkovna
A-29-14 MEYERZON Sender 1899 1970 [71] Izraylevich
V-10-23 MEYERZON Simon 1912 1917 [5] Abramovich
V-11-23 MEYERZON Shaya 1905 1973 [68] Abramovich
V-30-12 MEYERZON Yefim 1907 1977 [70] Izraylevich
A-18-18 MEYMUKHINA Maryasya 1911 1988 [77] Shmuylovna
B-30-6 MEYTIN Mendel 1888 1959 [71] Moyseyevich
V-2-4 MEYTINA Alina 1928 1998 [70] Iosifovna
B-30-7 MEYTINA Gita 1903 1979 [76] Mendelevna
B-31-5 MEYTINA Raisa 1926 1959 [33] Vladimirovna
B-30-26 MEYZENSHTEYN Slava 1897 1987 [90] Mendelevna
B-30-27 MEYZENSHTEYN Khaim 1895 1980 [85] Notovich
B-44-21 MGDALOV Mordukh 1885 1963 [78] Shlemovich
A-6-23 MIGDALEVICH Sima 1902 1982 [80] Shmuylovna
A-28-39 MIGDALEVICH Yakov 1906 1977 [71] Samuylovich
V-48-18 MIKHALCHIK Musa 1899 1987 [88] Yevseyevna
V-48-19 MIKHALCHIK Todres 1896 1983 [87] Ruvinovich
V-59-27 MIKHALEVICH Grigoriy 1921 1991 [70] Yefimovich
V-33-11 MIKHALSKAYA Ida 1899 1978 [79] Aronovna
V-33-10 MIKHALSKIY Issak 1931 1985 [54] Mikhaylovich
V-33-11 MIKHALSKIY Mikhail 1890 1978 [88] Isakovich
V-8-5 MIKHLIN Izrail 1907 1968 [61] Kopelevich
B-42-3 MILCHENA Basya 1906 1975 [69] Meyerovna
B-30-13 MILCHIN Vladimir 1937 1985 [48] Gershevich
B-42-4 MILCHIN Gersh 1904 1966 [62] Peysakhovich
V-60-4 MILCHIN Yefim 1939 1989 [50] Issakovich
A-24-63 MILGOTIN Meyer 1903 1973 [70] Nisonovich
V-38-9 MILGOTINA Rakhil 1909 1979 [70] Issakovna
B-41-11 MILIKHOVICH Solomon 1928 1995 [67] Movshevich
B-17-29 MILKHMAN Lazar 1905 1983 [78] Iosifovich
B-22-44 MILKHMAN Roza 1876 1952 [76] Nakhmonovich
A-28-23 MILKIN Iosif 1907 1944 [37] Zalmanovich
V-39-9 MILKINA Yelizaveta 1917 1979 [62] Zalmanovna
V-7-21 MILKINA Emma 1911 1982 [71] Zalmanovna
A-2-15 MILLER Bella 1929 1995 [66] Sholymovna
A-2-16 MILLER M. 1921 1997 [76] I.
V-61-15 MILLER Meyer 1917 1989 [72] Veniaminovich
A-12-1 MILLER Tamara 1902 1974 [72] Grigoryevna
A-24-74 MILLERIKH - 1900 1976 [76] -
A-29-33 MILMAN Grigoriy 1915 1971 [56] Vladimirovich
B-32-44 MILMAN Dimochka 1970 1980 [10] -
A-4-10 MILMAN Iosif 1903 1984 [81] Leybovich
B-32-46 MILMAN Moysey 1910 1975 [65] Leybovich
V-9-6 MILNER Mendel 1896 1982 [86] Izraylevich
A-16a-29 MILNER Mikhail 1900 1982 [82] Shlyomovich
A-31-29a MILNER Rakhil 1895 1973 [78] Aronovich
V-30-1 MILNER Revekka 1893 1977 [84] Yakovlevna
B-34-21 MILNER Shlema-Elya-Nokhim 1873 1960 [87] Yankelevich
A-25-2 MINAYEVA Tatyana 1941 1992 [51] Georgiyevna
B-31-22 MINBURG Sonya 1889 1964 [75] Iosifovna
V-14-12 MINDLIN Aron 1900 1971 [71] Yakovlevich
A-35-29 MINDLIN Yefim 1898 1973 [75] Markovich
V-14-11 MINDLINA-RUDELSON Gita 1904 1966 [62] Iosifovna
A-27-8 MININ Naum 1932 1995 [63] Iosifovich
A-32-10 MINKIN Zalman 1895 1974 [79] Isakovich
A-32-10 MINKINA Pasha 1902 1971 [69] Abramovna
A-10-7 MINKOV Vladimir 1938 1996 [58] Naumovich
V-17-10 MINTS Beylya 1897 1987 [90] Berkovna
V-17-9 MINTS Girsh 1896 1968 [72] Khatskelevich
B-23-25 MINTS Dina 1921 1998 [77] Iosifovna
A-17-18 MINTS Zinaida - 1985 - Grigoryevna
V-11-20 MINTS Maryasya 1887 1967 [80] Ruvimovna
V-11-21 MINTS Polina 1914 1976 [62] Mikhaylovna
B-53-22 MINTS Roza 1890 1968 [78] Abramovna
B-43-24 MINTS Tsiliya 1875 1962 [87] Iosifovna
B-11-7 MINTS Yankel 1893 1972 [79] Berkovich
A-29-6 MIPERVINA Lizaveta 1920 1995 [75] Mikhaylovna
V-22-1 MIRER Gdaliy 1901 1977 [76] Mordukhovich
B-17-37 MIRER Mikhail 1938 2000 [62] Semenovich
B-28-6 MIRER Tsiva 1909 1959 [50] Abramovna
B-17-36 MIRER Ester 1904 1981 [77] Shayevna
A-13-6 MIRIN Abram 1889 1978 [89] Khaymovich
A-5-13 MIRIN Boris 1931 1997 [66] Abramovich
B-29-11 MIRIN Romochka 1963 1963 [0] -
A-5-14 MIRINA Mariya 1933 1982 [49] Semenovna
A-13-7 MIRINA Khasya 1892 1972 [80] Abramovna
V-47-1 MIRINGOF Bella 1931 1995 [64] Iosifovna
V-63-8 MIRINGOF Veniamin 1920 1990 [70] Isakovich
A-34a-16 MIRINGOF Shaya 1889 1973 [84] Girshevich
B-12-33 MIRINGOF Shifra 1886 1948 [62] Issakovna
V-13-5 MIRKIN Izrail 1893 1967 [74] Genukhovich
B-51-7 MIRKIN Kalman 1892 1956 [64] Genukhovich
V-62-10 MIRKIN Roman 1914 1989 [75] Izraylevich
B-48-13 MIRKINA Blyuma 1889 1964 [75] Arononovna
V-13-1 MIRKINA Bela 1927 1972 [45] Izraylevna
B-48-12 MIRKINA Mikhlya 1886 1966 [80] Aronovna
V-13-6 MIRKINA Fruma 1904 1983 [79] Mendelevna
V-42-2 MIRMAN Vera 1911 1982 [71] Petrovna
V-45-2 MIRMAN Izrail 1908 1981 [73] Abramovich
A-31-34d MIRSON Riva 1901 1975 [74] Khaimovna
A-6-5 MIRUTIN Ruvim 1902 1986 [84] Yankelevich
B-36-25 MISHULOVICH Mordukh-Mikhel-Itska 1853 1915 [62] Itskovich
A-32-15 MITSENGENDLER Issak 1902 1981 [79] Faybishevich
A-32-16 MITSENGENDLER Rakhil 1905 1971 [66] Mendelevna
B-23-53 MITSENGENDLER Raisa 1946 2000 [54] Yakovlevna
V-37-19 MOCHENYAT Lev 1924 1979 [55] Borisovich
A-16-39 MOCHENYAT Raisa 1894 1972 [78] Matveyevna
B-31-3 MOCHENYAT Sara 1910 1962 [52] Berkovna
B-7-17 MOCHENYAT Serezha 1977 1994 [17] -
V-37-19 MOCHENYAT Sofya 1922 1985 [63] Naftoleyevna
V-3-3 MOCHENYAT Sholom 1922 1998 [76] Aronovich
A-8-19 MODEL Vladimir 1976 1981 [5] Borisovich
A-2-7 MODEL Genrikh 1929 1994 [65] Solomonovich
V-41-6 MODEL Grigoriy 1930 1980 [50] Moyseyevich
B-7a-7 MOGILNITSKAYA Valentina 1914 1991 [77] Mikhaylovna
B-7a-8 MOGILNITSKIY Issak 1900 1950 [50] Tikhonovich
A-21-29 MOGILYANSKIY Yakov-Moysey 1900 1966 [66] Davydovich
V-11-15 MOISEYEV Moysey 1915 1974 [59] Khaimovich
V-6-9 MOISEYEVA Riva 1896 1971 [75] Movshevna
V-58-20 MOKHOVIKOVA Dina 1946 1988 [42] Aronovna
B-17-30 MOLCHANOV Timofey 1911 1993 [82] Ivanovich
B-15-6 MOLCHANSKAYA Sofya 1921 1999 [78] Semenovna
A-30-54 MOLOCHNIKOV Moysey 1899 1974 [75] Shayevich
A-6a-6 MOLOCHNIKOV Naum 1925 1981 [56] Solomonovich
A-33-3 MOLOCHNIKOVA Dora 1917 1993 [76] Abramovna
A-30-55 MOLOCHNIKOVA Zlata 1900 1975 [75] Simonovna
B-37-17 MOLOCHNIKOVA Maryasya 1902 1979 [77] Khaimovna
B-31-5 MOLOTNIKOV Samuil 1922 1966 [44] Solomonovich
B-31-36 MOLOTNIKOVA Yeva 1922 1994 [72] Yenusiyevna
B-37-17 MOLOTNIKOVA Khana 1883 1958 [75] Khaimovna
V-29-2 MONOSOV Mikhail 1925 1990 [65] Davydovich
V-29-1 MONOSOV Roman 1926 1992 [66] Davydovich
B-38-17 MONOSOVA Yelizaveta 1891 1959 [68] Mikhaylovna
B-25-44 MONOSOVA Tatyana 1886 1951 [65] Zakharovna
A-15-19 MORDKHLIN David 1910 1988 [78] Abramovich
A-15-19 MORDKHLINA Faina 1918 1985 [67] Solomonovna
A-16a-28 MOREYBAN Leyba - - - -
V-63-4 MORGEN Yelizaveta 1912 1999 [87] Pinkhosovna
B-28-12 MORGEN S. 1876 1956 [80] M.
B-34-32 MORGULIS Solomon 1897 1975 [78] Issakovich
V-26-9 MOROSOV Vladimir 1901 1976 [75] Sergeyevich
V-48-16 MOROSOVA Innochka 1967 1994 [27] -
V-26-10 MOROSOVA Frida 1921 1976 [55] Yudovovna
B-38-28 MOSIN Khaim 1902 1941 [39] Samuylovich
V-52-9 MOSINA Rakhil 1929 1985 [56] Khaimovich
V-38-28 MOSINA Etkha 1904 1985 [81] Samuylovna
A-5-10 MOTOV Nikolay 1927 1982 [55] Ivanovich
V-59-26 MOTSENYAT Mikhail 1952 1989 [37] Alekseyevich
V-47-2 MOTSENYAT Sarra 1883 1982 [99] Zalmanovna
B-41-10 MOTSENYAT Stera 1886 1961 [75] Zalmanovna
V-19-6 MOTSKIN Yakov 1895 1968 [73] Moyseyevich
A-26-70 MOVSHOVICH Zalman 1909 1953 [44] A.
V-5-21 MOVSHOVICH L. 1928 1983 [55] M.
V-5-19 MOVSHOVICH R. 1888 1970 [82] S.
V-5-21 MOVSHOVICH S. 1914 1952 [38] M.
B-11-28 MOVSHOVICH Sara 1878 1948 [70] Leybovna
V-5-20 MOVSHOVICH Khasya 1918 1981 [63] Mendelevna
B-36-9 MOYSEYEV Zalman 1894 1958 [64] Samuylovich
V-32-6 MOYSEYEV Samuil 1931 1987 [56] Zakharovich
A-17-20 MOYSEYEV Khaim 1887 1979 [92] Movshevich
V-18-20 MOYSEYEV Khaim 1888 1971 [83] Samoylovich
A-17-19 MOYSEYEVA Zlata 1906 1998 [92] Mendelevna
V-32-5 MOYSEYEVA Mariya 1907 1983 [76] Davydovna
A-12-9 MOYSEYEVA Rakhil 1904 1974 [70] Yakovlevna
B-28-17 MOYSEYEVA Khana-Rokhul - 1955 - -
V-18-21 MOYSEYEVA Esfir 1894 1968 [74] Genukhovna
A-34a-9 MOZALEVA Ida 1920 1989 [69] Grigoryevna
A-13-34 MRUKHETSIVYE - - 1935 - Shmushkovich
B-24-7 MUFLER Gisya 1898 1980 [82] Abramovna
B-24-8 MUFLER Yakov 1900 1959 [59] Yudovich
A-17-33 MULER Berets 1906 1988 [82] Movshevich
B-42-19 MULLER Zelik 1902 1961 [59] Yudevich
B-42-18 MULLER Sonya 1914 1996 [82] Yakovlevna
V-15-15 MURAT Eta 1891 1978 [87] Yudovna
A-31-4 MURAVNIK G. 1909 1994 [85] M.
A-26-4 MURIK Boris 1914 1995 [81] Maftuleovich
A-26-5 MURIK Ester 1923 1991 [68] Izrail-Yudovna
A-32a-2 MUSHKIN Moysey 1913 1993 [80] Leybovich
V-36-20 MUSHKINA Mariya 1902 1979 [77] Yelyevna
V-27-17 MUZHIKOVSKAYA Mariya 1921 1990 [69] Iosifovna
V-41-15 MYASEZHNIKOV Ilya 1913 1980 [67] Yefimovich
A-9-19 NAKHAMKINA Anna 1890 1976 [86] Moyseyevna
A-18-9 NAKHIMOVICH Abram 1911 1973 [62] Abelevich
B-33-9 NAKHIMOVICH Feyga 1889 1958 [69] Naumovna
A-18-8 NAKHIMOVICH Khanna 1910 1993 [83] Borokhovna
B-20-3 NANOS Basya 1896 1963 [67] Nakhmanovna
B-23-50 NANOS Zorik 1946 1953 [7] Yefimovich
B-20-4 NANOS Mikhail 1925 1986 [61] Rafailovich
B-20-2 NANOS Rafail 1895 1963 [68] Izraylevich
B-29-33 NANTOROVICH Asya 1922 1953 [31] Ranmilyevna
A-12-17 NARANOVICH Yekaterina 1894 1976 [82] Koavelevna
B-20-29 NASMASKAYA Blyuma 1889 1953 [64] Moyseyevna
V-49-3 NASOS Zalman 1937 1983 [46] Issakovich
V-49-2 NASOS Manya 1906 1989 [83] Moyseyevna
A-21-41 NATANZON Iosif 1929 1968 [39] Natanovich
A-29-20 NATAREVICH Khaya 1913 1990 [77] Mordukhovna
B-30-19 NATARIUS Zyama 1908 1956 [48] Abramovich
B-32-36 NATARIUS Izrail 1916 1993 [77] Abramovich
A-25-33 NAZARKHOVSKAYA Rosya 1900 1967 [67] Borkhovna
B-40-29 NAZARNOVSKIY Solomon 1895 1961 [66] Moyseyevich
V-4-14 NEDLIN Simon 1904 1989 [85] Munyevich
V-59-13 NEKHAMKIN Boris 1905 1988 [83] Semenovich
V-49-18 NEKRASOVSKAYA Asya 1920 1983 [63] Mikhaylovna
V-16-18 NEMCHENOK Semen 1953 1968 [15] Viktorovich
V-24-2 NEMTSOV Mikhail 1924 1984 [60] Samuylovich
V-24-1 NEMTSOVA Mariya 1926 1994 [68] Zakharovna
B-31-19 NEMTSOVA Sora 1882 1957 [75] Ioselevna
B-20-10 NEPLOKH (Father) - - - -
B-20-11 NEPLOKH (Mother) - - - -
B-46-17 NEPOMYASHCHAYA Liya 1893 1966 [73] Izraylevna
B-46-18 NEPOMYASHCHIY Yakov 1885 1966 [81] Abramovich
B-7-10 NESTERENKO Vladimir 1933 1965 [32] Ivanovich
A-12-1 NESTEROV A. 1937 1999 [62] D.
A-7a-16 NESTEROVA Aleksandra 1901 1984 [83] Osipovna
A-12-2 NESTEROVA Roza 1929 1998 [69] Markovna
V-19-2 NEV Ion 1926 1973 [47] Semenovich
B-37-4 NEV Maryasya 1899 1963 [64] Zalmanovna
B-37-3 NEV Shmel 1880 1973 [93] Moyseyevich
A-30-25 NEVLER Olga 1899 1990 [91] Abramovna
A-30-24 NEVLER Faust 1894 1971 [77] Moyseyevich
B-27-13 NEYMAN Abram 1885 1956 [71] Shepshelevich
V-37-11 NEYMAN Galina 1915 1979 [64] Abramovna
A-25-42 NEYMAN Yefim 1912 1968 [56] Abramovich
B-27-6 NEYMAN Lev 1925 1959 [34] Senderovich
A-25-43 NEYMAN Lyubov 1914 1968 [54] Issakovna
V-37-11 NEYMAN Mikhail 1912 1984 [72] Abramovich
A-24-57 NEYMAN N. 1871 1953 [82] L.
B-55-21 NEYMAN Nina 1925 1969 [44] Georgiyevna
B-55-22 NEYMAN Osil 1922 1983 [61] Abramovich
B-53-15 NEYMAN Rakhil 1898 1966 [68] Lipovna
B-52-2 NEYMAN Sender 1894 1977 [83] Leybovich
B-52-2 NEYMAN Sonya 1898 1972 [74] Iosifovna
B-27-12 NEYMAN Faina 1886 1960 [74] Arononovna
B-10-21 NEYMARK Anna 1924 1983 [59] Grigoryevna
A-9-52 NIKHAMKIN Aleksandr 1971 1997 [26] Leonidovich
A-20-11 NIKHAMKIN Izrail 1896 1973 [77] Yudovich
B-23-14 NIKHAMKIN Moysey 1903 1957 [54] Abramovich
A-31-29b NIKHAMKIN Ruvim 1902 1987 [85] Abramovich
A-20-10 NIKHAMKINA Zinaida 1902 1985 [83] Izraylevna
A-31-29v NIKHAMKINA Pasha 1908 1977 [69] Davidovna
A-9-53 NIKHAMKINA Polina 1934 1990 [56] Yefimovna
A-34-31 NIKHAMKINA Raisa 1911 1987 [76] Issakovna
A-34-32 NIKHAMKINA Sarra 1882 1970 [88] Zalmanovna
B-12-6 NIKHAMOVSKAYA Sima 1913 1981 [68] Mendelevna
B-27-16 NINBUR Yuriy 1885 1955 [70] Abramovich
B-49-5 NIRMAN Lev 1901 1964 [63] Izraylevich
A-35-24 NISNEVICH Leyzer 1903 1973 [70] Zalmanovich
A-35-24 NISNEVICH Khaya 1921 1986 [65] Zalmanovna
B-32-33 NIVOROZHKINA Ida 1891 1970 [79] Ruvimovna
A-6a-9 NORGLIK Khana-Reyza - 1933 - Sholomovna
A-31-7 NORKINA Khaya 1892 1971 [79] Vulfovna
B-9-3 NOSOVA Ida 1922 1993 [71] Isakovna
V-6-17 NOSOVSKAYA Riva 1907 1971 [64] Semenovna
V-6-19 NOSOVSKIY Issak 1908 1975 [67] Yakovlevich
V-6-18 NOSOVSKIY Leonid 1932 1974 [42] Issakovich
A-31-32b NOTKIN Leyba 1901 1978 [77] Elyevich
B-27-7 NOTKIN Yakov 1894 1957 [63] Ilyich
A-33-34 NOTKIN Yakov 1909 1976 [67] Ilyich
A-35-10 NOTKINA Dasha 1922 1996 [74] Moyseyevna
A-32a-14 NOTKINA Mariya 1894 1974 [80] Lvovna
A-31-32a NOTKINA Mariya 1922 2000 [78] Semyonovna
A-33-33 NOTKINA Ema 1913 1973 [60] Izraylevna
A-36-27 NOVIK Bella 1924 1998 [74] Borisovna
A-16-21 NOVIK Zakhar 1911 1979 [68] Izraylevich
A-36-27 NOVIK Sholom 1922 1997 [75] Grigoryevich
V-62-14 NOVOCHENOK Aleksey 1935 1997 [62] Khonovich
V-33-3 NOVOCHENOK M. 1883 1978 [95] Sh.
V-33-2 NOVOCHENOK Matrena 1909 1983 [74] Vasilyevna
V-62-14 NOVOCHENOK Mira 1906 1989 [83] Zalmanovna
V-18-1 NOVOCHENOK Sonya 1922 1978 [56] Sholomovna
V-62-13 NOVOCHENOK Khona - 1989 - Sholomovich
A-29-48 NOVOZHENETS Mikhlya 1903 1996 [93] Donovna
A-29-48 NOVOZHENETS Yakov 1905 1941 [36] Girshevich
B-44a-1 NURBAYEV Nurmukhamed 1915 1994 [79] -
A-29-2 NUSKULTER Karl 1925 1998 [73] Semyonovich
V-13-7 NYRKIN Aron 1909 1967 [58] Movshevich
V-15-6 NYRKINA Anna 1917 1980 [63] Moyseyevna
V-13-8 NYRKINA Stesya 1911 1987 [76] Abramovna
A-7-28 NYRKINA Frida 1920 1995 [75] Movshevna
B-39-20 OBOLETS Kelya 1894 1976 [82] Aronovna
B-39-20 OBOLETS Mariya 1896 1960 [64] Aronovna
B-26-7 OFENGEYM Shifra 1883 1959 [76] Leybovna
A-23-69 OGORODNIKOV Sholom 1904 1975 [71] Meyerovich
B-51-16 OGUROK Galina 1898 1978 [80] Yefimovna
B-51-16 OGUROK Semen 1896 1965 [69] Borisovich
B-27-19 OGUROK Khaim-Girsh 1903 1957 [54] Bershanovich
V-12-8 OKIN Khana 1897 1967 [70] Lazarevna
B-20-12 OKINA Frida 1911 1959 [48] Aronovna
A-6-31 OKUN Tsylya 1909 1988 [79] Sholomovna
A-21-4 OKUNEV Zyama 1920 1973 [53] Mendelevich
A-32-7 OLEVSKAYA Rimma 1926 1996 [70] Klimentyevna
A-31a-25 OLEVSKAYA Emma 1904 1997 [93] Issakovna
A-31-22 OLEVSKAYA Roza 1928 1996 [68] Naumovna
A-32-8 OLEVSKIY Ilya 1926 1999 [73] Naumovich
A-31a-24 OLEVSKIY Naum 1904 1972 [68] Ilyich
V-21-16 OLKHOVSKIY Boris 1897 1969 [72] Naumovich
A-27-10 OLKINITSKAYA Yevgeniya 1929 1993 [64] Iosifovna
B-12-11 OLKINITSKAYA Nikhama 1894 1964 [70] Borisovna
V-3-2 OMAROVA Saida 1938 1998 [60] Yakovlevna
B-22-52 ONIKOV Sergey 1967 1987 [20] Aleksandrovich
A-6a-5 OREKHOV Eduard 1933 1986 [53] Ivanovich
A-6a-4 OREKHOVA Khaya 1907 1986 [79] Zalmanovna
B-22-7 ORSHANSKAYA Berta 1904 1992 [88] Khaimovna
V-45-3 ORSHANSKAYA Yevgeniya 1904 1981 [77] Lazarevna
B-6-12 ORSHANSKAYA Olga 1936 1963 [27] Yakovlevna
V-58-10 ORSHANSKAYA Raisa 1925 1989 [64] Issakovna
B-29-21 ORSHANSKAYA Khana 1890 1956 [66] Pinsukhovna
B-40-38 ORSHANSKAYA Khaya 1893 1971 [78] Karlovna
B-8-1 ORSHANSKIY Yefim 1928 1997 [69] Semenovich
V-45-3 ORSHANSKIY Ilya 1895 1981 [86] Danilovich
B-40-37 ORSHANSKIY Issak 1893 1962 [69] Yefimovich
B-22-8 ORSHANSKIY Semen 1900 1959 [59] Khaimovich
B-37-29 OSPOVAT Lyubov 1929 1962 [33] Yefimovna
V-31-13 OSPOVAT Mikhail 1909 1977 [68] Samuylovich
B-31-20 OSPOVAT S. 1887 1957 [70] B.
B-24-28 OSPOVAT S. 1881 1951 [70] G.
V-31-12 OSPOVAT Yanina 1916 1987 [71] Petrovna
A-24-37 OSTROVLYANSKAYA Gutya 1899 1986 [87] Abramovna
A-24-38 OSTROVLYANSKIY Khaim 1894 1968 [74] Ziskovich
V-55-15 OSTROVSKAYA Asya 1921 1986 [65] Samuylovna
B-32-38 OSTROVSKAYA Lyubov 1904 1971 [67] Markovna
B-11-31 OSTROVSKAYA Pesya 1897 1947 [50] -
B-13-28 OSTROVSKAYA Sarra 1881 1950 [69] Shayevna
V-47-18 OSTROVSKAYA Frida 1917 1982 [65] Samuylovna
A-28-4a OSTROVSKIY Valeriy 1950 1955 [5] Mikhaylovich
B-42-5 OSTROVSKIY Ilya 1913 1982 [69] Sholomovich
B-42-17 OSTROVSKIY Teva - 1961 - Solomonovich
B-42-6 OSTROVSKIYE... - - - - -
B-36-34 OSTRUM Sofya 1899 1970 [71] Abramovna
A-23-30 OSTRUN Ilya 1889 1962 [73] Abelevich
B-49-26 OSVINSKAYA Anna 1906 1981 [75] Grigoryevna
B-47-12 OSVINSKAYA Roza 1897 1973 [76] Moyseyevna
B-25-32 OSVINSKIY Issak - 1955 - Leybovich
B-46-20 OSVINSKIY Lev 1930 1999 [69] Romanovich
A-36-10 OVSISHCHER Aleksandr 1916 1996 [80] Samuylovich
A-32-13 PAK Yefim 1929 1983 [54] Ruvimovich
V-20-23 PAL (?) Basya 1898 1985 [87] Moyseyevna
A-7a-2 PALAGUSHINA Yelena 1914 1989 [75] Dmitriyevna
B-27-23 PALATOVSKIY Dodik 1939 1955 [16] Girshevich
B-47-11 PALCHIK Boris 1889 1965 [76] Lvovich
V-3-9 PALEY Raisa 1916 1998 [82] -
B-25-40 PALMAN Izrail 1882 1951 [69] Kopelevich
A-5-46 PALMAN Raisa 1904 1960 [56] Moyseyevna
B-14-7 PALMAN Semen 1899 1957 [58] Kopelevich
A-29-24 PAPETSKAYA Genya 1890 1973 [83] Markovna
V-3-1 PAPETSKAYA Frida 1914 1999 [85] Gamseyevna
A-29-25 PAPETSKIY Gamsey 1884 1970 [86] Mordukhovich
V-51-4 PAPKIN Anatoliy 1954 1985 [31] Veniaminovich
A-25-49 PAPKOV Boris 1892 1941 [49] Zalmanovich
A-25-50 PAPKOV Zalman-Yakov 1867 1923 [56] Mordukhovich
A-25-49 PAPKOV Iosif 1894 1986 [92] Zalmanovich
B-34-19 PAPKOV Meyer 1883 1958 [75] Itskovich
A-25a-1 PAPKOV Mendel-Zalman 1898 1949 [51] Leyzerovich
B-52-4 PAPKOVA Dora 1906 1966 [60] Mordukhovna
B-46-2 PAPKOVA Yelizaveta 1912 1980 [68] Solomonovna
B-28-15 PAPKOVA Klara 1900 1955 [55] Mordukhovna
A-25a-1 PAPKOVA Pesya 1899 1984 [85] Abramovna
A-18-29 PAPKOVA Riva 1902 1984 [82] Abramovna
A-15-18 PAPKOVA Khava 1905 1994 [89] Zalmanovna
B-52-22 PAPKOVA Khana 1892 1967 [75] Abramovna
A-15-18 PAPKOVA Ester-Riva 1903 1988 [85] Zalmanovna
V-49-29 PARTIN Leon 1903 1993 [90] Georgiyevich
B-10-25 PARTIN Naum 1902 1947 [45] Davidovich
B-9-16 PARTIN Yakov 1892 1971 [79] Davidovich
B-30-43 PARTINA Ginda 1905 1967 [62] Movshevna
V-62-4 PARTINA Mariya 1918 1989 [71] Borisovna
B-9-14 PARTINA Rimma 1924 1997 [73] Yakovlevna
B-9-15 PARTINA Roza 1903 1986 [83] Abramovna
V-53-10 PARTINA Sofya 1935 1986 [51] Yevelevna
A-27-37 PASSOV Leonid 1913 1973 [60] Semyonovich
B-34-46 PASTERNAK Gita 1908 1986 [78] Itskovna
B-21-20 PAYKIN Khaim 1903 1953 [50] Izraylevich
V-32-12 PAYKIN Tsema 1937 1977 [40] Khaimovich
B-21-30 PAYKINA Roza 1908 1970 [62] Yudovna
B-47-28 PAZIN Dmitriy 1933 1965 [32] Sholomovich
B-52-5 PEKHMAN Stera 1908 1974 [66] Berkovna
A-29-7 PEREKH Zalman 1894 1945 [51] Yankelevich
A-13-16 PEREKH Fanya 1901 1983 [82] Izraylevna
A-31a-21 PERELMAN Leya 1898 1988 [90] Davydovna
B-31-32 PERELMAN Fena 1905 1977 [72] Moyseyevna
A-31a-20 PERELMAN Shmuel 1894 1971 [77] Froymovich
V-63-14 PERELSHTEYN Abram 1916 1997 [81] Markovich
V-63-15 PERELSHTEYN Mosya 1916 1991 [75] Mordukhovna
A-7a-36 PERELSHTEYN Pasya 1890 1965 [75] Abramovna
A-7a-35 PERELSHTEYN Yuda - 1936 - Vulfovich
A-21-34g PERELSHTEYN Yuda 1884 1936 [52] Khaimovich
A-24-65 PEREMSHTEYN Volf - 1933 - -
B-42-33 PERLIN Mordukh 1882 1962 [80] Mendelevich
B-8a-2 PERLIN Khema 1911 1990 [79] Mendelevich
A-29-19 PERLIN Yakov 1939 1970 [31] Yevelevich
B-8a-1 PERLINA Egudis 1912 1993 [81] Zalmanovna
B-42-34 PERLINA Raisa 1881 1966 [85] Iosifovna
V-25-1 PERLSHTEYN Genya 1902 1977 [75] Yudovna
V-25-1 PERLSHTEYN Lev 1903 1943 [40] Vulfovich
V-38-2 PERSHTEYN Gerts 1906 1944 [38] Borisovich
V-38-2 PERSHTEYN Sofya 1909 1979 [70] Lvovna
A-34a-20 PERSITS Boris 1919 1975 [56] Pavlovich
B-25-28 PERSITS L.-F. 1869 1954 [85] I.
B-53-24 PERTSOV Abram 1896 1968 [72] Pertsovich
V-32-15 PERTSOV Arkadiy 1913 1986 [73] Pertsevich
A-31-33 PERTSOV Noson 1892 1950 [58] Pertsovich
B-53-25 PERTSOVA Perla 1898 1966 [68] Kadeshevna
V-32-14 PERTSOVA Roza 1907 1977 [70] Iosifovna
A-31-33 PERTSOVA Khaya 1895 1987 [92] Gershevna
A-5-1 PERTSOVSKAYA Rakhil 1904 1990 [86] Irmovna
B-44-1 PESIN Arkadiy 1923 1997 [74] Yakovlevich
V-15-21 PESKIN Naum 1940 1986 [46] Lazarevich
A-8-26 PESKIN Ruvim 1906 1988 [82] Leybovich
B-42-7 PESKIN Samuil 1901 1962 [61] Issakovich
V-43-27 PESKIN Semen 1932 1980 [48] Yefimovich
V-43-26 PESKIN Fayvish 1906 1982 [76] Genukhovich
B-29-5 PESKINA Dvosya 1879 1960 [81] Favishevna
V-15-20 PESKINA Pasha 1901 1974 [73] Abramovna
V-3-8 PESKINA Polina 1916 1988 [72] Lvovna
A-27-24 PESKINA Tatyana 1898 1972 [74] Dovydovna
V-43-27 PESKINA Khaya 1904 1980 [76] Mendelevna
A-14-5 PESTRUNOVICH Genya - 1946 - Elyevna
B-41-21 PESTRUNOVICH Izrail 1892 1969 [77] Shmuylovich
B-32-12 PESTRUNOVICH Iosif 1910 1957 [47] Davydovich
B-41-21 PESTRUNOVICH Musya 1894 1961 [67] Iosifovna
V-50-10 PESTRUNOVICH Raisa 1914 1984 [70] Mikhaylovna
B-42-20 PESTRUNOVICH Samuil 1919 1961 [42] Izraylevich
A-17-17 PESTRUNOVICH Tatyana 1901 1977 [76] Grigoryevna
B-12-34 PESTRUNOVICH Khaya 1898 1948 [50] Abramovna
A-17-21 PETRACHENKO Gennadiy 1935 1985 [50] Fedorovich
A-16a-48 PETUKHOV Yankel 1883 1945 [62] Bentsianovich
A-23-29 PETUKHOVA Manya 1897 1967 [70] Itskovna
A-23-29 PETUKHOVA Pesya 1896 1965 [69] Itskovna
A-16a-47 PETUKHOVA Reyza 1890 1969 [79] Zalmanovna
B-4-13 PEUZNER Aron 1867 1963 [96] Izraylevich
B-36-4 PEVZNER Abram 1905 1964 [59] Khaimovich
V-44-1 PEVZNER Basya 1909 1995 [86] Meyerovna
V-63-3 PEVZNER Boris 1917 1989 [72] Aronovich
B-50-26 PEVZNER Boris 1915 1943 [28] Davydovich
B-50-26 PEVZNER Doba 1890 1942 [52] Faybishevna
V-51-2 PEVZNER Yefim 1932 1997 [65] Zalmanovich
V-44-2 PEVZNER Zalman 1909 1982 [73] Khaimovich
V-26-11 PEVZNER Ida 1905 1976 [71] Moiseyevna
B-25-30 PEVZNER Isak 1893 1955 [62] Khaimovich
A-18-21 PEVZNER Lazar 1923 1995 [72] Aronovich
V-51-1 PEVZNER Mikhail 1955 1998 [43] Yefimovich
V-51-28 PEVZNER Nina 1933 1991 [58] Vasilyevna
V-50-29 PEVZNER Sara 1909 1984 [75] Zalmanovna
A-31-34d PEVZNER Sonya - 1950 - -
V-63-3 PEVZNER Sonya 1925 1999 [74] Zelekovna
A-19-4 PEYENSON-SORZ Ester 1887 1944 [57] Mordukhovna
V-51-25 PEYSAKHOVICH Lyubov 1917 1985 [68] Iosifovna
B-47-32 PIL Ida 1904 1967 [63] Grigoryevna
A-7-24 PILCHIK Issak 1896 1980 [84] Solomonovich
B-36-45 PIMSHTEYN Abram 1899 1967 [68] Samuylovich
B-36-45 PIMSHTEYN Lyuba 1903 1960 [57] Abramova
V-57-4 PINSKIY Vladimir 1906 1988 [82] Moyseyevich
A-33-14 PINT Brayna 1907 1992 [85] Mendelevna
A-21-13 PINUS Yefim 1930 1993 [63] Issakovich
B-53-23 PINUS Iokha 1904 1966 [62] Mendelevna
B-53-23 PINUS Issak 1907 1975 [68] Yefimovich
V-53-4 PIPKIN Boris 1908 1986 [78] Matusovich
V-59-10 PIPKOV Kiva 1919 1988 [69] Zalmanovich
B-51-15 PIPKOV Meylokh 1882 1965 [83] Kivovich
B-22-46 PIPKOVA Khaya-Tonya 1890 1957 [67] -
V-35-9 PIRATINSKAYA Sofya 1911 1978 [67] Borisovna
A-21a-12 PIRATINSKAYA Sofya 1901 1974 [73] Moyseyevna
B-38-9 PIRATINSKAYA-KUTOK Ester-Brokha 1884 1959 [75] Izraylevna
B-21-16 PIROZHKOV David 1896 1957 [61] Mikhaylovich
V-25-13 PIROZHKOVA Rakhil 1894 1976 [82] Solomonovna
V-8-18 PISAREVSKAYA Yuliya 1884 1969 [85] Aleksandrovna
B-22-53 PISMANIK Boris 1888 1960 [72] Moyseyevich
B-21-56 PISMANIK Dora 1925 1955 [30] Borisovna
V-23-15 PISMANIK Yevgeniya 1904 1974 [70] Yefimovna
B-19-53 PISMANIK Izrail 1916 1981 [65] Borisovich
V-23-14 PISMANIK Issak 1901 1978 [77] Iosifovich
V-23-16 PISMANIK Raisa 1936 1997 [61] Issakovna
A-15-39 PISMANIK Riva - 1932 - Benyaminovna
A-15-39 PISMANIK Khaim 1896 1972 [76] Abramovich
A-31-29 PISMANIK Khanna 1908 1974 [66] Borisovna
B-18-36 PISMANIK Ester 1891 1963 [72] Notovna
V-21-11 PISTUNOVICH Ayzik 1890 1969 [79] Antselevich
V-53a-7 PISTUNOVICH Kopol 1904 1941 [37] Ruvimovich
B-30-2 PISTUNOVICH Riva 1900 1974 [74] Mordukhovna
V-21-12 PISTUNOVICH Roza 1895 1970 [75] Samoylovna
B-30-4 PISTUNOVICH Roza 1924 1986 [62] Semenovna
B-30-3 PISTUNOVICH Simon 1888 1966 [78] Antselevich
A-7a-9 PISTUNOVICH Sonya 1895 1969 [74] Vulfovna
B-37-12 PISTUNOVICH Khaya 1908 1958 [50] Samuylovna
V-10-21 PITKIN Ayzik 1902 1978 [76] Mordukhovich
V-10-20 PITKIN Lev 1928 1967 [39] Ayzikovich
V-10-19 PITKINA Frida 1907 1963 [56] Leybovna
B-26-11 PITKINA Khaya 1895 1957 [62] Nosovna
B-25-24 PIVOVAROVA Mina 1882 1954 [72] Nakmonovna
B-25-23 PIVOVAROVA Rakhil 1906 1984 [78] Moyseyevich
B-8a-12 PIZOVA Anna 1901 1949 [48] Yefimovna
A-31-28a PLAKKHINA Bella 1934 1986 [52] Moyseyevna
A-5-45 PLAKS Gisya 1880 1952 [72] Girshevna
A-4-37 PLAKS Grigoriy 1912 1968 [56] Arkadyevich
B-40-19 PLAKSIN Izrail 1892 1960 [68] Mendelevich
B-34-39 PLAKSINA Sofya 1905 1979 [74] Mendelevna
V-61-19 PLANTOVSKAYA Mera 1928 1985 [57] Gershevna
V-15-9 PLESHCHITSER Aron 1889 1968 [79] Moyseyevich
V-15-8 PLESHCHITSER Gita 1894 1982 [88] Grigoryevna
B-55-7 PLISS Greynom 1888 1969 [81] Falkovich
B-55-7 PLISS Khaya 1898 1970 [72] Zusevna
A-18-72 PLOTKIN Nison 1901 1981 [80] Girshevich
A-18-71 PLOTKINA Khasya 1904 1975 [71] Itskovna
A-29-17 PLYUMYANSKIY Mikhail 1899 1970 [71] Moyseyevich
V-16-16 PODLIPSKAYA Gita 1913 1991 [78] Abramovna
V-16-15 PODLIPSKAYA Perla 1883 1968 [85] Abramovna
V-16-14 PODLIPSKAYA Rakhil 1907 1994 [87] Abramovna
V-16-15 PODLIPSKIY Abram 1880 1943 [63] Matusovich
V-19-23 PODLIPSKIY Maks 1934 1998 [64] Yakovlevich
V-16-14 PODLIPSKIY Yakov 1902 1941 [39] Matusovich
B-9-39 POGOSTIN Zalman 1865 1949? - Leybovich
A-28-5 POGOSTIN Leyzer 1893 1946 [53] Zalmanovich
B-43-2 POLATOVSKAYA S. 1890 1978 [88] Sh.
B-43-1 POLATOVSKIY A. 1886 1978 [92] Sh.
A-32b-10 POLITSKAYA Roza 1908 1987 [79] Semyonovna
A-32b-10 POLITSKIY Grigoriy 1903 1992 [89] Borisovich
B-22-13 POLONSKAYA Klavdiya 1906 1987 [81] Aleksandrovna
V-34-15 POLONSKAYA Khana 1899 1978 [79] Abramovna
B-22-13 POLONSKIY Mikhail 1902 1957 [55] Semenovich
B-19-46 POLOTOVSKAYA Tsivya 1889 1953 [64] Abram-Zusevna
A-26-21 POLOTOVSKIY Dmitriy 1924 1979 [55] Borisovich
A-7a-50b POLOTSKAYA Zelda 1921 1998 [77] Moyseyevna
A-7a-50a POLOTSKIY Aleksandr 1913 1977 [64] Fedorovich
B-21-55 POLOVINA Khana 1895 1953 [58] Nikhe...
A-16a-4 POLOVITSKAYA Beylya-Gita 1902 1983 [81] Movshevna
A-16a-3 POLOVITSKAYA Sheyna-Raina - 1936 - Kalmanovna
A-23-31 POLOVITSKAYA-OSTRUN Rakhil 1896 1983 [87] Moyseyevna
A-13-25 POLTORATSKAYA Aleksandra 1907 1982 [75] Davydovna
B-44-12 POLUNOVSKIY Lev 1899 1963 [64] Mikhaylovich
V-40-11 POLYAK Berta 1904 1980 [76] Aronovna
V-19-7 POLYAK Lazar 1903 1968 [65] Moyseyevich
V-19-18 POLYAK Frida 1908 1991 [83] Samuylovna
A-33-44 POLYAKOV Aleksey 1911 1973 [62] Ivanovich
B-45-1 POLYAKOVA Alla 1955 1996 [41] Davydovna
V-42-15 POLYAKOVA Genya 1925 1980 [55] Borisovna
A-28-51 POLYAKOVA Yelizaveta 1908 1976 [68] Abramovna
A-33-45 POLYAKOVA Raisa 1919 1990 [71] Semyonovna
B-53-35 POLYAKOVA Roza 1893 1976 [83] Solmovna
V-38-3 POLYANSKAYA Sima 1906 1979 [73] Borisovna
B-54-21 POLYANSKIY Vilya 1932 1969 [37] Borisovich
B-42-14 POLYKOVSKAYA Dveyra 1899 1975 [76] Aronovna
V-25-9 POLYKOVSKAYA Ginda 1910 1989 [79] Meyerovna
A-27-45 POPKOV Moysey 1905 1984 [79] Peysokhovich
V-39-6 POPKOVA Dora 1903 1989 [86] Iosifovna
B-49-6 POPOV Aleksandr 1902 1964 [62] Ivanovich
V-39-14 POPOVA Sosya 1905 1983 [78] Shneyrovna
B-34-12 PORETSKIY Yakov 1900 1958 [58] Mikhaylovich
B-53-32 PORTNAYA Liza 1895 1967 [72] Zalmanovna
B-48-26 PORTNAYA Riva 1892 1964 [72] Yankelevna
A-34-29 PORTNAYA Ester 1904 1975 [71] Meyerovna
V-25-3 PORTYANKINA Frida 1913 1984 [71] Pavlovna
B-21-29 POSYLKIN Iosif 1891 1953 [62] Abramovich
V-16-4 POSYLKIN Fridman 1896 1974 [78] Abramovich
A-21-35 POSYLKIN Lev 1906 1971 [65] Abramovich
V-16-5 POSYLKINA Riva 1899 1968 [69] Solomonovna
A-4-20 POTAPKIN Mikhail 1912 1982 [70] Yegorovich
B-49-21 POTASHINSKAYA Rokha 1883 1975 [92] Abramovna
B-49-21 POTASHINSKAYA Emma 1916 1965 [49] Zelikovna
A-13-1 POTASHNIK Genya 1926 1995 [69] Naumovna
A-13-2 POTASHNIK Shmera 1916 1991 [75] Shleymovich
B-44a-10 POTASHNIKOV Simon 1914 1991 [77] Shmuylovich
A-17-45 POTASHNIKOV Yakov 1901 1990 [89] Mendelevich
A-17-46 POTASHNIKOVA Roza 1903 1984 [81] Solomonovna
V-46-14 POTASHNIKOVA Sofiya 1951 1992 [41] Semenovich
A-21-39 POTASHNIKOVA Tamara 1929 1975 [46] Lipovna
V-56-13 POTASHNIKOVA Chernya 1908 1987 [79] Izraylevna
V-21-21 POTASHOV Eduard 1940 1971 [31] Samuylovich
B-9-19 POZ Rakhil 1901 1987 [86] Natanovna
B-10-35 POZDNYAKOV Aba 1880 1950 [70] Izraylevich
B-33-48 POZDNYAKOVA Khana 1904 1993 [89] Ayzikovna
B-8a-9 POZNYAKOV Iosif 1910 1968? - Abelevich
B-9-38 POZNYAKOVA Bronislava 1934 1983 [49] Peysekhovna
B-12-27 POZNYAKOVA Leya 1882 1976 [94] Iosifovna
V-45-9 POZOYSKAYA Goda 1897 1982 [85] Simonovna
V-45-8 POZOYSKAYA Roza 1926 1996 [70] Bentsianovna
V-45-9 POZOYSKIY Bentsian 1900 1981 [81] Moyseyevich
B-25-48 PRAGLINA B. 1889 1953 [64] Kh.
V-14-22 PRAVIS Grigoriy 1922 1971 [49] Mikhaylovich
V-14-21 PRAVIS Frida 1928 1995 [67] Zalmanovna
A-31-6 PREMUDROVA Mariya 1937 1995 [58] Lvovna
A-31a-50 PRESAYZEN Zinaida 1903 1983 [80] Abramovna
A-31a-51 PRESAYZEN Solomon 1900 1923 [23] Samuylovich
B-16-4 PRESS Yekha 1901 1974 [73] Sayevna
B-25-38 PRETIK Izrail 1909 1951 [42] Grigoryevich
B-10-32 PREYS Dora 1890 1960 [70] Abelevna
V-52-11 PREYS Mariya 1919 1995 [76] Borisovna
B-10-32 PREYS Mendel 1891 1947 [56] Leybovich
V-58-1 PRIKHODOVSKAYA Anna 1917 2000 [83] Yuryevna
V-59-1 PRIKHODOVSKAYA Zinaida 1929 1996 [67] Naumovna
B-28-3 PRIKHODOVSKAYA Zislya - 1961 - Davydovna
V-8-8 PRIKHODOVSKAYA Tsilya 1894 1969 [75] Grigoryevna
B-28-2 PRIKHODOVSKIY David 1914 1965 [51] Issakovich
B-28-1 PRIKHODOVSKIY Issak - 1968 - Yeremeyevich
B-39-7 PRIKHODOVSKIY Mikhail 1921 1988 [67] Zalmanovich
V-8-7 PRIKHODOVSKIY Yuriy 1892 1969 [77] Samuylovich
V-49-28 PRILUTSKAYA Raisa 1910 1984 [74] Naumovna
A-31-30a PRIMA Yuliya 1977 1981 [4] Aleksandrovna
A-13-43 PRINTS Manya 1921 1982 [61] Markusovna
V-57-15 PROGER Anna 1910 1987 [77] Elyevna
B-55-9 PROKHOROVA Sofya 1907 1978 [71] Grigoryevna
V-45-26 PROKOVYEV Vasiliy 1909 1987 [78] Vasilyevich
V-45-25 PROKOVYEVA Mariya 1913 1981 [68] Alekseyevna
B-50-33 PROSMULKINA (?) Sofya 1908 1966 [58] Beniaminovna
V-55-16 PROVAT Emma 1905 1986 [81] Borisovna
V-17-12 PROVOD Boris 1900 1968 [68] Grigoryevich
B-25-27 PROVOD Lenya 1952 1954 [2] -
B-33-50 PROZOROV Aleksandr 1940 1999 [59] Pimenovich
B-17-22 PRUDOVSKAYA Zelda 1909 1974 [65] Davydovna
B-17-21 PRUDOVSKIY Yuriy 1907 1974 [67] Tsezarevich
A-9-14 PRUS Shlema 1888 1973 [85] Osepovich
V-41-18 PRUSAKOVA Sofya 1906 1980 [74] Moyseyevna
V-36-6 PRUSS Galina 1926 1979 [53] Borisovna
V-36-6 PRUSS Pesya 1905 1979 [74] Mendelevna
A-9-14 PRUSS Ester 1905 1980 [75] Gevelevna
A-15-16 PTASHNIKOV Borya 1959 1972 [13] -
A-15-17 PTASHNIKOVA Ira 1963 1964 [1] -
A-15-17 PTASHNIKOVA Lilya 1928 1940 [12] -
B-52-21 PTUSHKINA Tamara 1896 1966 [70] Shayevna
V-39-7 PUDOVIK Izrail 1908 1979 [71] Abramovich
A-12-59 PUDOVIK Polina 1917 1994 [77] Iosifovich
A-9-47 PUDOVIK Polina 1917 1994 [77] Iosifovich
V-39-8 PUDOVIK Riva 1910 1981 [71] Khaimovna
A-26-12 PUKHOVICH Iosif 1928 1990 [62] Zakharovich
A-26-12 PUKHOVICH Freyda 1904 1979 [75] Iosifovna
A-4-32 PUKHOVITSKIY Boris 1924 1996 [72] Samuylovich
B-41-8 PUKSHANSKAYA Sara-Ginda 1888 1962 [74] Zalmanovna
V-49a-14 PUKSHANSKAYA Shifra 1906 1984 [78] Leybovna
V-47-21 PUKSHANSKIY Abram 1903 1981 [78] Notovich
B-23-8 PUKSHANSKIY Berka 1876 1959 [83] Izraylevich
B-23-7 PUKSHANSKIY Iosif 1922 1981 [59] Berkovich
B-14-8 PUKSHANSKIY N. 1915 1956 [41] A.
B-38-36 PUKSHANSKIY Samuil 1906 1961 [55] Iosifovich
V-39-11 PUPKO Issak 1911 1980 [69] Davidovich
V-10-2 PURIMSKAYA Polina 1905 1986 [81] Borisovna
V-20-20 PURIMSKIY Yefim 1927 1973 [46] Zakharovich
V-10-3 PURIMSKIY Zakhar 1905 1970 [65] Markovich
B-43-8 PURINSON Abram-Zalman 1893 1963 [70] Elyevich
B-43-7 PURINSON Slava 1895 1980 [85] Yankelevna
V-22-18 PUSHCHANSKAYA Bronya 1913 1987 [74] Abramovna
B-38-7 PUSHCHANSKAYA Dveyra 1887 1960 [73] Izraylevna
V-37-4 PUSHCHANSKAYA Lyubov 1914 1979 [65] Shneyerovna
V-35-19 PUSHCHANSKAYA Pesya 1911 1978 [67] Shneyerovna
A-24-15 PUSHCHANSKAYA Sonya 1899 1977 [78] Leybovna
V-63-11 PUSHCHANSKAYA Sofya 1937 1990 [53] Yefimovna
B-53-8 PUSHCHANSKAYA Fanya 1912 1992 [80] Iosifovna
A-6-20 PUSHCHANSKAYA Khaya 1901 1976 [75] Lazarevna
B-6-10 PUSHCHANSKAYA Khaya - - - Movshevna
V-63-12 PUSHCHANSKAYA Emma 1913 1991 [78] Shneyerovna
V-22-18 PUSHCHANSKIY Izrail 1911 1942 [31] Mendelevich
A-7-13 PUSHCHANSKIY Iosif 1905 1981 [76] Adamovich
V-43-18 PUSHCHANSKIY Iosif 1912 1980 [68] Shneyerovich
B-15-15 PUSHCHANSKIY Matvey 1925 1984 [59] Issakovich
A-24-15 PUSHCHANSKIY Nokhem 1902 1942 [40] Mendelevich
V-35-19 PUSHCHANSKIY Ruvim 1906 - - Mendelevich
V-56-28 PUSHCHANSKIY Solomon 1911 1990 [79] Abramovich
B-25-3 PUTKINA Lyubov 1925 1971 [46] Aleksandrovna
A-14-10 PUTUKHOVA Anna 1902 1972 [70] Andreyevna
V-7-4 PUZENKOVA Musya 1904 1982 [78] Girshevna
V-27-18 PYASHCHIK Sofiya 1904 1993 [89] Isakovna
A-25-31 RABINOVA G. 1923 1968 [45] B.
B-32-5 RABINOVICH Abram 1898 1960 [62] Itskovich
A-34-1 RABINOVICH Aleksandr 1957 1999 [42] Aronovich
B-25-4 RABINOVICH Albert 1901 1964 [63] Iosifovich
B-21-23 RABINOVICH Aron 1881 1954 [73] Abramovich
B-25-1 RABINOVICH Berta 1898 1975 [77] Iosifovna
V-20-1 RABINOVICH Boris 1928 1993 [65] Albertovich
A-27-35 RABINOVICH Boris 1905 1977 [72] Zalmanovich
V-9-15 RABINOVICH Gavriil 1908 1986 [78] Zalman-Zusevich
B-29-1 RABINOVICH Galina 1902 1958 [56] Romanovna
A-27-34 RABINOVICH Gitel 1908 1971 [63] Iosifovna
B-46-24 RABINOVICH Zelda 1899 1965 [66] Khaimovna
V-23-17 RABINOVICH Zelik 1898 1974 [76] Zalmanovich
B-26-1 RABINOVICH Izrail 1905 1977 [72] Iosifovich
B-23-39 RABINOVICH Iosif 1910 1951 [41] Vulfovich
V-42-13 RABINOVICH Issak 1895 1986 [91] Vulfovich
B-42-15 RABINOVICH Issak 1879 1962 [83] Mikhaylovich
V-42-14 RABINOVICH Mariam 1900 1980 [80] Aronovna
B-22-2 RABINOVICH Moysey 1896 1965 [69] Naumovich
B-25-2 RABINOVICH Olga 1900 1980 [80] Moyseyevna
B-49-20 RABINOVICH Raya 1881 1964 [83] Shmerkovna
V-23-18 RABINOVICH Seyna-Mirka 1902 1984 [82] Izraylevna
B-47-34 RABINOVICH Semen 1911 1970 [59] Savelyevich
B-21-22 RABINOVICH Stera 1920 1995 [75] Arononovna
B-22-1 RABINOVICH Tatyana 1905 1976 [71] Moyseyevna
A-31-54a RABINOVICH Khana-Sora 1848 1915 [67] Yudovna
V-35-20 RABINOVICH Khasya 1921 1979 [58] Abramovna
B-13-31 RABINOVICH Khasya 1905 1974 [69] Bentsianovna
B-41-17 RABINOVICH Khaya 1924 1961 [37] Isayevna
V-8-1 RABINOVICH Tsilya 1920 1996 [76] Iosifovna
V-31-4 RABKIN Abel 1905 1977 [72] Lvovich
A-25-59 RABKIN Vulf 1903 1985 [82] Peysakhovich
A-25-69 RABKIN David 1911 1996 [85] Peysokhovich
B-8-28 RABKIN Zalman 1879 1949 [70] Aronovich
V-34-1 RABKIN Issak 1928 1997 [69] Izraylevich
B-22-26 RABKIN L. 1886 1971 [85] Sh.
A-3-20 RABKIN Lev 1927 1997 [70] Moyseyevich
A-24-68 RABKIN Meyer 1902 1983 [81] Peysokhovich
V-17-17 RABKIN Mendel 1887 1958 [71] Abramovich
A-23-60 RABKIN Peysakh 1873 1948 [75] Khaimovich
V-48-14 RABKIN Semen 1930 1985 [55] Davidovich
V-34-2 RABKINA Lyubov 1909 1991 [82] Issakovna
A-3-20 RABKINA Roza 1928 1996 [68] Yuryevna
V-48-14 RABKINA Sima 1900 1993 [93] Solomonovna
A-23-61 RABKINA Tayba 1878 1939 [61] Berkovna
A-24-69 RABKINA Frida 1916 1978 [62] Leybovna
A-25-59 RABKINA Tsilya 1912 1985 [73] Ayzikovna
V-17-16 RABKINA Yudif 1901 1980 [79] Solomonovna
B-7a-9 RABSON Grigoriy 1900 1950 [50] Mikhaylovich
V-23-24 RABUKHIN Lipa 1890 1992 [102] Yerukhimovich
V-23-23 RABUKHIN Mikhail 1927 1987 [60] Lippovich
B-41-30 RABUKHINA Khaya 1902 1961 [59] Matusovna
A-32a-20 RABUNSKIY Solomon 1900 1973 [73] Yevlevich
B-44-25 RAFELSON Issak 1903 1964 [61] Solomonovich
B-44-24 RAFELSON Rakhil 1903 1968 [65] Mordukhovna
B-8a-6 RAGATKIN Yevel 1893 1978 [85] Abramovich
B-48-8 RAIN Boris 1891 1964 [73] Davydovich
V-20-9 RAIN Isay 1892 1970 [78] Davydovich
V-20-8 RAINA Mariya 1895 1969 [74] Yefimovna
B-49-1 RAINA Masha 1922 1974 [52] Borisovna
B-48-7 RAINA Sonya 1891 1973 [82] Sholomovna
A-3-1 RAINA Fruma 1915 1992 [77] Moyseyevna
A-12-18 RAK Mariya 1903 1977 [74] Moyseyevna
B-50-14 RAKHLENKO Inna 1938 1966 [28] Mikhaylovna
B-39-24 RAKHLENKO Nina 1901 1960 [59] Grigoryevna
A-25-67 RAPKINA Dora 1907 1977 [70] Aleksandrovna
V-49-6 RAPOPORT Mikhail 1907 1983 [76] Davydovich
B-22-49 RASHEVSKAYA Rakhil 1897 1952 [55] Samuylovna
B-42-41 RASKIN Zasim 1905 1975 [70] Yakovlevich
A-31-45 RASKIN Lev 1903 1976 [73] Borisovich
B-6-14 RASKINA Sofya 1925 1990 [65] Issakovna
A-27-31 RATNER Anna 1890 1970 [80] Petrovna
B-21-21 RATNER Boris 1885 1954 [69] Semenovich
A-32a-19 RATNER Sterna - 1938 - -
A-32a-19 RATNER Aron - 1935 - -
B-7-5 RATOVSKAYA Sofya 1914 1969 [55] Grigoryevna
B-7-5 RATOVSKIY Aleksandr 1911 1987 [76] Vladimirovich
B-3-11 RAVINSKIY Grigoriy 1900 1974 [74] Naumovich
A-32b-9 RAVITSKAYA Raisa 1911 1990 [79] Borisovna
B-25a-25 RAVITSKIY Lev 1899 1986 [87] Abramovich
V-4-15 RAVKINA Mariya 1914 1991 [77] Mendelevna
B-41-4 RAYAK Aron 1884 1967 [83] Shlemovich
B-19-14 RAYKHELSON Ronya 1909 1958 [49] Girshevna
B-19-14 RAYKHELSON Ruvim 1907 1983 [76] Borisovich
V-4-1 RAYKHLINA Masha 1907 1977 [70] Isakovna
B-13-7 RAYKHMAN Genya 1890 1955 [65] Isakovna
B-14-1 RAYKHMAN Itska 1893 1956 [63] Leybovich
V-52-1 RAYUNETS Revekka 1910 1991 [81] Markovna
B-46-19 RAZGON S. 1904 1972 [68] M.
A-27-42 REBEYKOVA Pasha 1899 1976 [77] Zusovna
B-48-10 REGELMAN Borukh - 1964 - Yudovich
V-37-12 REGELMAN Z. 1902 1984 [82] K.
V-37-13 REGELMAN Raisa 1900 1979 [79] Zakharovna
B-45-10 RENZIN Yakov 1919 1989 [70] Naumovich
V-53-2 RENZINA Anya 1903 1986 [83] Lvovna
B-35-17 RENZINA Dina 1920 1958 [38] Lvovna
A-23-67 REUF Roman 1929 1986 [57] Borisovich
A-18-76 REUF Sofya 1907 1978 [71] Borisovna
V-2-7 REVZINA Mara 1920 1998 [78] Semenovna
B-38-35 REVZON Moysey 1890 1960 [70] Izraylevich
B-4-16 REYMAN Maks 1929 1986 [57] Ilyich
A-9-1 REYMAN R. 1914 1992 [78] M.
B-4-14 REYMAN Khana 1884 1969 [85] Zalmanovna
V-24-19 REYNUS Leya 1900 1990 [90] Mendelevna
A-9-15 REZNIK Mariya 1920 1977 [57] Yakovlevna
A-30-8 REZNIKOV Iosif 1937 1971 [34] Srukhimovich
A-29-9 REZNIKOVA Fanya 1896 1972 [76] Ioselevna
A-30-9 REZNIKOV-LEVIT Yerukhim 1895 1970 [75] Zalmanovich
A-32a-5 RIGDERGAUZ Roza 1912 1990 [78] Markovna
A-15-26 RIKAND Zina 1909 1983 [74] Naumovna
B-21-31 RIKHTER Ayzik 1880 1953 [73] Shmulovich
A-7a-40 RIMENIN Itska 1884 - - Zalmanovich
B-33-6 RIMER Feyga 1890 1958 [68] Dovydovna
B-22-17 RIMERMAN Roman (?) - - - Borisovich (?)
A-7-31 RIMMER Mariya 1912 1979 [67] Izraylevna
B-25-21 RIMMER Musya 1870 1954 [84] Movshevna
B-24-17 RISIN Ayzik 1881 1954 [73] Mordukhovich
B-26-14 RISINA Nekhama 1893 1954 [61] Zusevna
B-44-23 RISINA Nina 1902 1972 [70] Mordukhovna
A-28-52 RISINA Tsilya 1919 1990 [71] Ayzikovna
V-5-7 RISTEVICH Ilya 1878 1971 [93] Meyerovich
A-21a-2 RIVIN Boris 1896 1949 [53] Khatskelevich
A-19-2 RIVKER Frida 1915 1978 [63] Yefimovna
A-19-1 RIVKER Shlyoma-Issak 1914 1978 [64] Movshevich
B-19-12 RIVKIN Boris 1921 1983 [62] Shepovich
V-62-20 RIVKINA Sheyna 1904 1989 [85] Leybonovna
B-19-13 RIVKINA Yevgeniya 1919 1958 [39] Yakovlevna
V-21-8 RIVKINA Raisa 1909 1980 [71] Grigoryevna
B-10-10 RIVKINA Sora 1895 1959 [64] Aronovna
V-61-14 RIVLINA Manya 1909 1989 [80] Movshevna
A-24-54 RIVLINA Maryasya 1875 1959 [84] Itskovna
V-35-5 RIVOS Leya 1893 1984 [91] Fayvushevna
A-27-20 ROBINOVICH Raisa 1911 1988 [77] Semyonovna
B-42-32 RODINSON Izrail 1892 1962 [70] Issakovich
V-27-8 RODKIN Mikhail 1919 1976 [57] Yakovlevich
V-59-2 RODKINA Leya 1912 - - Zusevna
A-33-22 RODKINA Tsilya 1893 1972 [79] Yudovna
B-10-16 ROGASHKINA Rasya 1899 1960 [61] Abramovnai
A-23-25 ROGATNIKOV Ber 1891 1966 [75] Leybovich
B-12-31 ROGATNIKOVA Leya 1898 1950 [52] Iosifovna
A-24-30 ROGATSKAYA Blyuma 1906 1988 [82] Itskovna
A-35-22 ROGATSKAYA Stera-Freyda 1914 1972 [58] Danilovna
A-24-32 ROGATSKAYA F. 1928 1989 [61] S.
B-49-10 ROGATSKINA Frida 1901 1964 [63] Zalmanovna
A-35-22 ROGATSKIY Boris 1914 1972 [58] Mikhaylovich
A-24-32 ROGATSKIY S. 1902 1941 [39] Z.
A-22-11 ROGOVA Vera 1910 1996 [86] Veniaminovna
A-9-29 ROGOVSKOY Aleksandr 1904 1975 [71] Lvovich
B-36-32 ROITBERG Tsilya 1894 1979 [85] Moyseyevna
V-22-16 ROKHLIN Aleksandr 1932 1971 [39] Abramovich
V-64-3 ROKHLIN Arkadiy 1927 1990 [63] Semenovich
A-32a-6 ROKHLIN Berka 1893 1972 [79] Leybovich
A-32a-6 ROKHLINA Gnesiya 1897 1981 [84] Naumovna
V-22-17 ROKHLINA Emma 1933 1987 [54] Izraylevna
B-44a-15 ROKHMAN Zyama 1932 1991 [59] Izraylevich
B-50-22 ROKHMAN Izrail 1898 1965 [67] Mendelevich
B-44a-16 ROKHMAN Emma 1923 1997 [74] Izraylevna
V-12-19 ROMANOV Abram 1895 1968 [73] Grigoryevich
B-54-38 ROMANOV Ayzik 1927 1994 [67] Moyseyevich
B-54-37 ROMANOV Moysey 1900 1996 [96] Ayzikovich
B-33-10 ROMANOVA Goda 1895 1958 [63] Abramovna
B-44a-17 ROMANOVA Dora 1918 1993 [75] Aleksandrovna
V-46-5 ROMANOVA Yeva 1934 1997 [63] Borisovna
B-54-36 ROMANOVA Ida 1902 1976 [74] Vladimirovna
B-44a-18 ROMANOVA Sarra 1915 1995 [80] Aleksandrovna
V-59-6 ROMANOVSKAYA Zinaida 1910 1988 [78] Rafailovna
A-4-17 ROMM Dvosya 1922 1980 [58] Khaimovna
B-47-3 ROMM Yevsey 1874 1966 [92] Tankhilevich
V-52-2 ROMM Lev 1897 1985 [88] Semenovich
B-35-9 ROMM Lyubov 1884 1959 [75] Abramovna
A-3-7 ROMM Mariya 1927 1992 [65] Mikhaylovna
V-11-7 ROMM Riva 1884 1967 [83] Khaimovna
A-4-16 ROMM Sofya 1902 1985 [83] Markovna
A-4-18 ROMM Fedor 1916 1982 [66] Markovich
B-34-16 ROMM Khaim 1880 1958 [78] Berkovich
V-52-3 ROMM Khaya 1902 1989 [87] Kopelevna
V-22-15 RONIN Grigoriy 1896 1971 [75] Arkadyevich
V-55-26 RONIN Leonid 1913 1987 [74] Semenovich
V-22-14 RONIN Samuil 1901 1941 [40] Arkadyevich
B-21-11 RONIN Semen 1888 1959 [71] Litmonovich
V-55-26 RONINA Slava 1924 1991 [67] Aronovna
A-34-41 RONINA Faina 1912 1971 [59] Issakovna
A-34a-14 RONKIN Lev 1905 1942 [37] Ayzikovich
B-21-10 RONKIN Solomon 1893 1959 [66] Lvovich
V-48-7 RONKINA Khaya 1903 1983 [80] Lvovna
A-18-17 ROSENSON Sima 1912 1990 [78] Sauylovna
A-25-1 ROSINSKIY Lazar 1930 1992 [62] Borisovich
B-29-22 ROSKINA Sofya 1905 1959 [54] Zakharovna
A-26-73 ROSSOMAKHO Ayzik 1921 1997 [76] Yudolfovich
A-26-72 ROSSOMAKHO Bella 1923 1990 [67] Semyonovna
V-26-13 ROTENBERG Asya 1922 1981 [59] Mendelevna
V-40-15 ROTENBERG Sara 1896 1979 [83] Isayevna
V-26-12 ROTENBERG Freyda 1899 1976 [77] Aronovna
V-12-1 ROTENBERG Khaya 1908 1995 [87] Khamovna
V-51-20 ROTFARB Abram 1924 1985 [61] Yakovlevich
A-32-11 ROTFARB Khana 1898 1971 [73] Isakovna
V-59-2 ROTKIN Shaya 1913 1995 [82] Zuselevich
A-24g-11 ROYAK Yevel 1900 1984 [84] Khaimovich
V-29-6 ROYAK Zakhar 1901 1990 [89] Aronovich
V-29-4 ROYAK Lev 1906 1994 [88] Aronovich
V-29-4 ROYAK Lidiya 1906 1990 [84] Yakovlevna
V-35-18 ROYAK Mira 1905 1978 [73] Yaronovna
V-29-5 ROYAK Tatyana 1987 1993 [6] Davydovna
B-41-5 ROYAK Khaya 1900 1962 [62] Itskovna
V-38-17 ROYAK-SHAMES Sofya 1925 1979 [54] Aronovna
V-49-15 ROYZNER Khaya 1903 1991? - Lvovna
B-49-7 ROZAN Tanya - 1964 - Yerukhimovna
A-23-21 ROZEMBLYUM Berka 1895 1970 [75] Yudelevich
A-3-18 ROZEMBLYUM Frida 1912 1997 [85] Zalmanovna
A-26-38 ROZENBAUM Sterna 1926 1985 [59] Aronovna
V-40-19 ROZENBAUM Khava 1910 1988 [78] Moyseyevna
V-40-20 ROZENBAUM Yakov 1933 1975 [42] Gendrikhovich
V-53-7 ROZENBERG Feyga 1907 1989 [82] Beniaminovna
A-33-52 ROZENFAYN Lyubov 1921 1939 [18] Isakovna
A-33-53 ROZENFAYN Freyda 1923 1982 [59] Isakovna
A-33-52 ROZENFAYN Tsylya 1897 1975 [78] Izraylevna
B-8-10 ROZENSON Rakhil 1905 1990 [85] Lvovna
B-26-15 ROZENTAL T. 1882 1954 [72] A.
V-50-7 ROZET Leya 1911 1984 [73] Movshevna
B-12-4 ROZET Yakov 1917 1982 [65] Vulfovich
V-10-14 ROZHKIN Khaim 1909 1967 [58] Izraylevich
V-9-1 ROZHKOVA Faina 1920 1993 [73] Solomonovna
B-3-3 ROZIN Grigoriy 1924 1996 [72] Izraylevich
B-38-37 ROZIN Zalman 1915 1961 [46] Issakovich
A-26-45 ROZIN Iosif 1928 1985 [57] Izraylevich
B-21-33 ROZIN Moysey 1899 1953 [54] Iosifovich
V-55-5 ROZIN Roman 1932 1990 [58] Yefimovich
A-6-16 ROZINA Anna 1902 1981 [79] Yefimovna
B-21-32 ROZINA Grunya 1887 1980 [93] Shevelevna
B-19-27 ROZINA Manya 1894 1954 [60] Yakovlevna
V-12-11 ROZINA Mariya 1908 1977 [69] Zalmanovna
A-31a-28 ROZKIN Yuda 1893 1937 [44] Khaimovich
V-38-13 RUBIN Vladimir 1909 1979 [70] Arkadyevich
A-18-63 RUBIN Mikhail 1926 1970 [44] Samuylovich
A-21a-16 RUBIN Mordukh 1923 1988 [65] Samuylovich
A-18-65 RUBINA Genya 1922 1992 [70] Samuylovna
B-19-17 RUBINA Sonya 1891 1957 [66] Vulfovna
V-38-13 RUBINA Faina 1910 1994 [84] Iosifovna
B-20-20 RUBINA Ella 1955 1957 [2] Mikhaylovna
A-3-11 RUBINA Yakhna 1909 1995 [86] Nisonovna
V-17-15 RUBINSHTEYN Zalman 1899 1968 [69] Leybovich
A-13-35a RUBINSHTEYN Mirra 1915 2000 [85] Girshevna
V-17-5 RUBINSHTEYN Feyga-Basya 1928 1972 [44] Nokhimovna
V-43-6 RUBINSHTEYN Frida 1902 1981 [79] Yerukhimovna
V-43-5 RUBINSHTEYN Khaim 1901 1984 [83] Leybovich
V-37-2 RUBINSHTEYN Tsilya 1908 1980 [72] Borisovna
A-30-23 RUDER Grigoriy 1907 1971 [64] Iosifovich
A-22-5 RUDER Yerukhim 1898 1983 [85] Ziskovich
A-5-16 RUDER Zosim 1909 1982 [73] Naumovich
A-5-41 RUDER Rakhil 1902 1949 [47] Borisovna
A-30-23 RUDER Roza 1917 1984 [67] Shepovna
A-5-16 RUDER Khava 1911 1988 [77] Abramovna
V-35-4 RUDKINA Khana 1931 1978 [47] Elyevna
B-4-15 RUDNIK Genya 1915 1991 [76] Elyevna
B-7-35 RUDNIK Keyla 1886 1950 [64] Abramovna
B-41-33 RUDNIK Maryasya 1887 1962 [75] Berkovna
A-26-23 RUDNIK Sara 1917 1991 [74] Mordukhovna
B-46-30 RUDNIKOVA Galina 1929 1965 [36] Samuylovna
V-44-20 RUDNIKOVA Yevgeniya 1930 1990 [60] Zakharovna
A-28-39 RUDNIKOVA Raisa 1905 1980 [75] Shayevna
B-11-1 RUDNIKOVA Te… 1920 1992 [72] Samuylovna
V-16-6 RUDNITSKAYA Dasya 1901 1979 [78] Borukhovna
V-25-15 RUDNITSKIY Abram 1926 1994 [68] Borisovich
V-25-14 RUDNITSKIY Boris 1952 1992 [40] Abramovich
V-25-16 RUDNITSKIY Georgiy 1933 1987 [54] Borisovich
V-46-20 RUDOVSKAYA Basya 1906 1992 [86] Ziskinovna
A-3-3 RUKHMAN Albert 1963 1992 [29] Mikhaylovich
B-24-43 RUKHMAN Yevgeniya 1932 1951 [19] Aronovna
V-47-3 RUKHMAN Nekhama 1900 1982 [82] Shabsonovna
V-52-12 RUKHOVETS Raisa 1939 1985 [46] Sergeyevna
V-53-19 RUMANOVSKAYA Sofya 1900 1986 [86] Elyevna
B-11-10 RUMANOVSKIY Khaim 1896 1960 [64] Aronovich
B-7-18 RUSAKOV Semen 1910 1963 [53] Abramovich
V-52-29 RUTENBERG Dasha 1911 1985 [74] Mendelevna
B-30-9 RUTENBERG Perla 1902 1998 [96] Mendelevna
A-26-25 RUTENBERG Semyon 1912 1975 [63] Gilevich
A-26-24 RUTENBERG Stera 1921 1990 [69] Pinevna
V-54-19 RUTENBERG Yakov 1922 1986 [64] Zinovyevich
B-44-5 RUTENBERG Issak 1894 1964 [70] Iosifovich
B-44-4 RUTENBERG Sofya 1900 1969 [69] Veniaminovna
A-5-29 RUTKIN Zinoviy 1903 1981 [78] Rafailovich
V-10-18 RUTKIN Naum 1904 1967 [63] Markovich
A-5-28 RUTKINA Dora 1907 1991 [84] Solomonovna
V-10-18 RUTKINA Ida 1905 1988 [83] Mendelevna
V-45-4 RUTMAN Rysya 1920 1981 [61] Khaimovna
B-17-17 RUTSHTEYN Lyubov 1904 1974 [70] Samuylovna
A-15-25 RYKAND Vulf 1902 1987 [85] Mendelevich
A-34a-24 RYKLIN Yefim 1916 1996 [80] Yakovlevich
A-4-38 RYPIN Arkadiy 1938 1961 [23] Izraylevich
B-11-18a RYPIN Vyacheslav 1949 1959 [10] Yakovlevich
A-31a-56 RYPIN Yefim 1891 1966 [75] Moyseyevich
A-4-39 RYPIN Izrail 1896 1972 [76] Moyseyevich
A-31-64a RYPIN Yakov 1926 1969 [43] Yefimovich
A-5-43 RYPINA Sonya 1900 1949 [49] Abramovna
V-14-18 RYPINO Manya 1900 1968 [68] Zalmovna
V-47-16 RYSSAK Manya 1901 1982 [81] Davidovna
A-2-2 RYVKIN N. 1916 1941 [25] Sh.
A-36-23 RYVKIN Kh. 1899 1933 [34] S.
A-12-27 RYVKINA Dina 1920 1982 [62] Naumovna
V-20-12 RYVKINA Masha 1892 1969 [77] Khaimovna
A-26a-4 RYZHEKOVA Riva-Khaya - - - -
A-18-4 RYZHIK Asya 1900 1991 [91] Markovna
V-45-22 RYZHIK Genrikh 1935 1993 [58] Lvovich
B-43-23 RYZHIK Iosif 1895 1953 [58] Gdalevich
B-38-23 RYZHIK Leyba 1903 1992 [89] Girshevich
V-59-15 RYZHIK Leonid 1907 1998 [91] Zakharovich
B-12-10 RYZHIK Liza 1921 1964 [43] Moyseyevna
A-2-10 RYZHIK Lyubov 1932 1994 [62] Markovna
V-44-17 RYZHIK Mariya 1941 1995 [54] Moyseyevna
A-18-5 RYZHIK Mark 1897 1972 [75] Lvovich
B-24-15 RYZHIK Moysey 1887 1954 [67] Ankelevich
V-23-13 RYZHIK Moysey 1914 1974 [60] Markovich
B-38-22 RYZHIK Nikhama 1910 1961 [51] Mendelevna
B-43-23 RYZHIK Rakhil 1898 1983 [85] Leybovna
B-42-30 RYZHIK S. 1892 1962 [70] G.
V-23-11 RYZHIK Shevel 1913 1986 [73] Girshevich
B-12-13 RYZHIK Eydlya 1890 1961 [71] Khaimovna
V-23-11 RYZHIK Emma 1913 1993 [80] Izraylevna
B-30-8 RYZHIKOV Girsh 1892 - - -
B-22-25 RYZHIKOV Naum 1938 1953 [15] Samuylovich
A-8-8 RYZHIKOVA Yelizaveta 1907 1982 [75] Mordukhovna
B-41-6 RYZHIKOVA Mera 1888 1962 [74] Girshevna
B-50-11 RYZHIKOVA Tsylya 1900 1965 [65] Yankelevna
V-19-12 RYZHINSKAYA Ida 1914 1972 [58] Khaimovna
B-10-19 RYZHINSKAYA Musya 1885 1962 [77] Zusyevna
A-9-35 RYZHINSKAYA Nikhama-Frida 1881 1963 [82] Iosivna
V-40-18 RYZHINSKAYA Pasha 1909 1993 [84] Yankelevna
A-34-11 RYZHINSKAYA Riva 1923 1986 [63] Solomonovna
A-9-36 RYZHINSKIY Isak 1879 1931 [52] Aronovich
V-40-17 RYZHINSKIY Isak 1908 1979 [71] Khaimovich
A-31-37a RYZHINSKIY Khaim 1879 1946 [67] Izraylevich
A-5-25 SABEIR Rozaliya 1903 1935 [32] Meyerovna
V-50-33 SABELYEVA Alla 1947 1984 [37] Grigoryevna
A-8-7 SABINSKAYA Lyubov 1900 1980 [80] Yakovlevna
B-12-30 SADKINA Khaya 1880 1948 [68] -
B-54-23 SADUR Fayvish 1908 1966 [58] Leybovich
B-23-17 SAKHAROV Mendel 1892 1954 [62] Bentselevich
V-31-14 SAKSONOV Avner 1898 1977 [79] Borukhovich
B-44a-26 SALMAN Sima 1903 1993 [90] Iosifovna
V-32-13 SAMARIN Tima 1980 1980 [0] -
B-48a-1 SAMINSKAYA Anna 1904 1988 [84] Aronovna
V-18-3 SAMINSKAYA Mina 1920 1970 [50] Izraylevna
V-18-2 SAMINSKAYA Faina 1893 1981 [88] Aronovna
B-48a-1 SAMINSKIY Zakhar 1900 1981 [81] Abramovich
B-30-41 SAMODUMSKAYA Gnesya 1880 1964 [84] Berkovna
B-30-46 SAMODUMSKAYA Stera 1903 1993 [90] Lvovna
B-30-42 SAMODUMSKAYA Faina 1907 1979 [72] Lvovna
A-26-17 SAMSONOVA Mira 1896 1979 [83] Izraylevna
A-27-21 SANDLER Blyuma 1880 1976 [96] Shlomonovna
A-6-9 SANDLER Grigoriy 1912 1981 [69] Issakovich
B-31-17 SANDLER Yeva 1907 1982 [75] Samuylovna
A-24-45 SANDLER Zlata 1886 1969 [83] Nakhimovna
A-7-53 SANDLER Masha 1880 1934 [54] Davidovna
B-36-41 SANDLER Perla 1902 1964 [62] Yudovna
V-31-7 SANDLER Polina 1927 1977 [50] Isakovna
B-48a-7 SANDLER Rivekka 1900 1985 [85] Mendelevna
B-48a-8 SANDLER Khaim 1898 1976 [78] Abramovich
B-9-48 SAPERSON Boris 1897 1950 [53] Aronovich
A-7-54 SAPERSON Izrail 1919 1976 [57] Yakovlevich
A-36-9 SAPERSON Mariya 1912 1996 [84] Aronovna
B-48-29 SAPERSON Khana 1900 1970 [70] Shlemovna
B-55-26 SAPERSON-GOLMAN Mikhail 1924 1979 [55] Yakovlevich
A-29-22 SAPIR Leyb 1906 1970 [64] Yefimovich
V-30-3 SAPIR Mikhail 1912 1978 [66] Yefimovich
V-36-9 SAPOZHNIKOVA Zinaida 1938 1979 [41] Vladimirovna
V-34-13 SAPOZHNIKOVA Lyubov 1911 1978 [67] Yefimovna
B-25-11 SAPOZHNIKOVA Khaya 1897 1957 [60] Berkovna
A-26-16 SAPSON Sholom 1923 1992 [69] Grigoryevich
B-40-28 SARAB Izrail 1888 1961 [73] Meyerovich
V-14-3 SARAFANOVA Gita 1895 1968 [73] Shmulovna
V-14-1 SARAFANOVA Rimma 1924 1996 [72] Yakovlevna
V-14-2 SARAFANOVA Tsilya 1922 1997 [75] Yakovlevna
V-44-26 SARAK Mikhail 1908 1981 [73] Naumovich
B-50-17 SARAK Perla 1892 1965 [73] Moyseyevna
B-17-16 SARAK Tsilya 1898 1974 [76] Grigoryevna
B-33-23 SARAVAYSKAYA B. 1905 1987 [82] B.
B-39-9 SARAVAYSKAYA Mariya 1897 1960 [63] Moyseyevna
A-33-29 SARAVAYSKAYA Pesya 1902 1983 [81] Dovydovna
B-30a-2 SARAVAYSKAYA Roza 1899 1984 [85] Mikhaylovna
B-50-1 SARAVAYSKAYA Sonya 1927 1999 [72] Khaimovna
A-34-46 SARAVAYSKAYA Tsilya 1930 1977 [47] Khaimovna
A-33-48 SARAVAYSKAYA Sheyna 1908 1988 [80] Abramovna
B-4-10 SARAVAYSKAYA Yuliya 1938 1963 [25] Moyseyevna
B-50-1 SARAVAYSKIY Abram 1923 1997 [74] Markovich
V-4-12 SARAVAYSKIY Boris 1894 1975 [81] Yakovlevich
A-33-30 SARAVAYSKIY Isak 1900 1943 [43] Izraylevich
B-33-22 SARAVAYSKIY Moysey 1904 1991 [87] Borisovich
B-40-9 SARAVAYSKIY Semen 1899 1960 [61] Mendelevich
B-50-25 SATTER Bella 1898 1972 [74] Abramovna
V-43-21 SAYKO Yelizaveta 1917 1985 [68] Samoylovna
B-13-33 SBERNINSON Dora 1889 1952 [63] Borisovna
V-33-6 SEGAL Grigoriy 1931 1978 [47] Yudovich
V-33-70 SEGAL Pesya 1902 1982 [80] Moyseyevna
V-33-7 SEGAL Yudel 1900 1984 [84] Vulfovich
A-27-63 SEGALOVA Feyga - 1924 - Vulfovna
A-34-17 SELEZNEVA Ida 1901 1979 [78] Lvovna
A-31a-48 SELYUTIN Abram - - - -
B-14-19 SELYUTINA Etta 1908 1956 [48] Bentsianovna
V-50-23 SEMENOVA Dora 1936 1998 [62] Abramovna
B-23-1 SEMEYNAYA Nina 1897 1987 [90] Mikhaylovna
B-22-4 SEMEYNAYA Sofiya 1894 1974 [80] Mendelevna
B-23-2 SEMEYNYY Matus 1892 1967 [75] Moyseyevich
B-22-5 SEMEYNYY Elya 1891 1960 [69] Movshevich
A-30-49 SENKO Abram 1911 1983 [72] Moyseyevich
A-16-52 SEREBRENNIKOV Iosif 1927 1990 [63] Leontyevich
V-57-1 SEREBRENNIKOV Khaim-Peysakh 1896 1953 [57] Elyevich
A-7-4 SEREBRENNIKOVA Genya 1903 1993 [90] Zalmanovna
A-19-6 SEREBRENNIKOVA Lilechka 1982 1982 [0] -
V-57-1 SEREBRENNIKOVA Fada 1896 1988 [92] Mendelevna
A-32-3 SEREBRYAKOV Genrikh 1918 1993 [75] Abramovich
B-51-12 SEREBRYAKOV Grigoriy 1924 1965 [41] Abramovich
A-32-4 SEREBRYAKOVA Yekaterina 1918 2000 [82] Markovna
B-45-11 SEREBRYANNIKOV Mikhail 1921 1990 [69] Yefimovich
B-9-45 SERGEYEVA Genya 1917 1977 [60] Vulfovna
A-32-17 SERPER Abram 1910 1994 [84] Khaimovich
A-32-18 SERPER Lyubov 1913 1971 [58] Borisovna
A-30-3 SERPER Mira 1905 1993 [88] Khaimovna
A-25-40 SERPINA Liza 1901 1966 [65] Mendelevna
A-31-60b SHABSAY Beynis 1939 1982 [43] Iosifovich
V-28-15 SHABUNEVICH Ruslan 1973 1990 [17] Kazimirovich
V-28-14 SHABUNEVICH Khelena 1917 1987 [70] Antonovna
B-49-19 SHADKHAN Sima 1879 1964 [85] Mordukhovna
A-33-40 SHAFRO Khaim 1896 1974 [78] Yankelevich
A-2-4 SHAGAL Zilpa 1911 1994 [83] Romanovna
A-26-19 SHAGALOV David 1904 1974 [70] Vulfovich
A-6-42 SHAGALOVA Blyuma 1900 1950 [50] Samuylovna
A-6-43 SHAGALOVA Yevgeniya 1894 1979 [85] Samuylovna
A-26-20 SHAGALOVA Ester 1905 1990 [85] Ruvinovna
A-31-63b SHAGALOVA-FRIDMAN Dveyra 1908 1974 [66] Vulfovna
A-7-46 SHAKELSKIY Sovshol 1899 1937 [38] Abramovich
V-18-8 SHAKHMEYSTER A. 1902 1984 [82] M.
V-18-7 SHAKHMISTEROV L. 1929 1994 [65] A.
A-4-26 SHAKOL Iosif-Leybe - - - Khaimovich
A-23-14 SHALK Riva 1903 1996 [93] Khatskelevna
A-23-13 SHALK Yuriy 1898 1971 [73] Khaimovich
A-24-58 SHALYT - - - - -
B-36-19 SHALYT Boris 1895 1958 [63] Markovich
A-30-19 SHALYT Lev 1898 1970 [72] Isayevich
B-43-30 SHALYT Leya 1890 1962 [72] Abramovna
B-43-30 SHALYT Mariya 1919 1988 [69] Naumovna
B-37-19 SHALYT Sofya 1895 1960 [65] Lvovna
V-38-18 SHAMES Boris 1925 1988 [63] Mikhaylovich
B-11-26 SHAMES David 1875 1957 [82] Leybovich
V-39-20 SHAMES Zinoviy 1919 1979 [60] Mikhaylovich
B-16-16 SHAMES Leya 1900 1975 [75] Mendelevna
B-42-1 SHAMES Mark 1945 1997 [52] Naumovich
B-11-27 SHAMES Naum 1917 1948 [31] Dovidovich
A-35-18 SHAMES Roza 1920 1983 [63] Davidovna
V-18-9 SHAMES Khaya 1904 1968 [64] Issakovna
B-10-24 SHAMES Shaya - - - Mendelevich
A-7a-37 SHANDLER Abram 1904 1987 [83] Yevseyevich
B-23-20 SHANIN Sakhno 1883 1954 [71] Zalmanovich
B-23-21 SHANINA Pesya 1888 1983 [95] Leybovna
A-23-33 SHANINA Leya 1910 1976 [66] Shakhnovna
B-8-35 SHAPIRO Basya 1899 1973 [74] Gilevna
B-7-13 SHAPIRO Boris 1882 1964 [82] Moyseyevich
A-34a-8 SHAPIRO Grigoriy 1881 1972 [91] Isakovich
V-12-16 SHAPIRO Yeva 1907 1984 [77] Izraylevna
B-9-49 SHAPIRO Isak 1897 1950 [53] Borisovich
B-7-14 SHAPIRO Kreyna 1887 1971 [84] Borisovna
B-9-50 SHAPIRO Mariya 1898 1977 [79] Naumovna
B-24-9 SHAPIRO Mikhail 1942 1958 [16] -
V-12-15 SHAPIRO Moysey 1905 1968 [63] Borisovich
B-4-5 SHAPIRO Rakhil 1893 1934 [41] Solomonovna
A-34-18 SHAPIRO S. 1898 1994 [96] N.
B-30-30 SHAPIRO Sender 1853 1916 [63] Vulfovich
V-63-19 SHAPIRO Tayba 1917 1994 [77] Mendelevna
B-30-33 SHAPIRO Fruma-Leya 1862 1921 [59] Udovna
B-4-5 SHAPIRO Khaim 1889 1977 [88] Mordukhovich
B-4-6 SHAPIRO Eta 1922 1991 [69] Faimovna
B-34-24a SHAPIRO Yakov 1850 1912 [62] Zelmanovich
A-1-9 SHAPIRO Yakov 1918 1999 [81] Moyseyevich
V-33-12 SHAPOVL (?) Ester 1906 1978 [72] Mordukhovna
A-31-55b SHAPSAY Semyon 1923 1964 [41] Iosifovich
A-31-58 SHAPSAY Frida 1926 1946 [20] Iosifovna
V-47-23 SHARF Tsyva 1904 1981 [77] Itskovna
A-6-18 SHARFO Sofiya 1914 1981 [67] Mordukhovna
B-18-17 SHARNAVSKIY Mark 1890 1957 [67] Moyseyevich
B-18-17 SHARNAVSKIY Mikhail 1935 1996 [61] Markovich
V-39-23 SHASHCH Marat 1939 1991 [52] Yakovlevich
V-44-23 SHATKHAN Meyer 1903 1981 [78] Elyevich
B-1-3 SHATSMAN Mariya 1902 1992 [90] Borisovna
V-13-20 SHAYKEVICH Zalman 1898 1968 [70] Davydovich
A-18-58 SHAYKEVICH Zalman - 1934 - Leybovich
B-29-31 SHAYKEVICH Lazar 1903 1964 [61] Davydovich
A-18-64 SHAYKEVICH Lev 1896 1980 [84] Yakovlevich
V-24-5 SHAYKEVICH Matvey 1910 1975 [65] Yakovlevich
B-30-28 SHAYKEVICH Mikhail 1953 1980 [27] Iosifovich
V-13-21 SHAYKEVICH Rakhil 1898 1978 [80] Gershevna
B-29-31 SHAYKEVICH Fanya 1900 1979 [79] Yudovna
A-24-35 SHCHEDRINSKAYA Z. 1906 1973 [67] I.
V-28-3 SHCHEGLOV Nakhmen-David 1886 1987 [101] -
A-32-21 SHCHEGLOVA Perla 1898 1974 [76] Abramovna
B-30a-3 SHCHERBAKOVSKIY Grigoriy 1934 1973 [39] Naumovich
B-30a-5 SHCHERBAKOVSKIY Dora 1909 1990 [81] Grigoryevna
B-30-4 SHCHERBAKOVSKIY Naum 1908 1993 [85] Grigoryevich
A-9-4 SHCHETININ Viktor 1926 1991 [65] Mikhaylovich
V-49-25 SHCHUKINA Dveyra 1895 1983 [88] Abramovna
B-46-1 SHCHUKINA Irina 1930 1996 [66] Lvovna
B-3-8 SHCHUPAK Abram 1891 1974 [83] Izraylevich
B-3-7 SHCHUPAK Khava 1898 1974 [76] Aronovna
B-4-4 SHEKHMEYSTER Sarra 1878 1963 [85] Peysokhovna
V-24-10 SHEKHTMAN Maya 1904 1975 [71] Iosifovna
B-7-16 SHEKHTMEYSTER M. 1896 1962 [66] B.
B-43-3 SHELMEYSTER Moysey-Mendel 1894 1971 [77] Ioselevich
B-48-3 SHELTSIN Khonon 1901 1973 [72] Yevnovich
B-48-2 SHELTSINA Olga 1905 1990 [85] Anatolyevna
B-24-30 SHENDELSON Ruvim 1879 1951 [72] Mordukhovich
A-28-6 SHENDEROVICH Solomon 1907 1993 [86] Iosifovich
A-7-50 SHENINA Tseyta 1876 1935 [59] Khaimovna
B-15-7 SHENINA Ginda 1906 1989 [83] Eylevna
V-42-2 SHER Genya 1903 1980 [77] Lvovna
V-45-12 SHERMAN Arkadiy 1908 1981 [73] Froimovich
V-50-12 SHERMAN Bella 1935 1987 [52] Grigoryevna
B-18-17 SHERMAN Dasha 1905 1984 [79] Lvovna
A-25-22 SHERMAN Zalman 1920 1980 [60] Moyseyevich
A-32b-10 SHERMAN Ida 1917 1994 [77] Moiseyevna
V-50-13 SHERMAN Kalman 1935 1984 [49] Iosifovich
V-44-6 SHERMAN Manya 1906 1992 [86] Mordukhovna
V-60-9 SHERMAN Mera 1911 1989 [78] Kalmanovna
V-44-18 SHERMAN Semen 1922 1981 [59] Kuzmich
A-6-21 SHERMAN Fanya 1909 1975 [66] Lazarevna
A-25-21 SHERMAN Khasya 1892 1970 [78] Leybovna
B-10-34 SHETTER Isay 1898 1948 [50] Yakovlevich
B-40-40 SHEVAKH Viktor 1907 1962 [55] Yakovlevna
B-26-16 SHEVAKH T. 1908 1981 [73] M.
B-31-4 SHEVKHOD Dvosya 1902 1988 [86] Vulfovna
B-31-8 SHEVKHOD Mina - - - Movshevna
A-34a-6 SHEVKIN Abram 1893 1972 [79] Leybovich
A-36-21 SHEVKINA Anna 1927 1972 [45] Zusevna
A-31-66b SHEVKINA Mariya 1953 1972 [19] Zusyevna
A-34a-5 SHEVKINA Rakhil 1902 1972 [70] Girshevna
A-7a-48 SHEYEROVA R. - - - L.
B-46-33 SHEYEROVA Fanya 1898 1965 [67] Naumovna
B-7-16 SHEYKHTMEYSTER M. - - - A.
A-26-31 SHEYKIN Vasiliy 1927 1981 [54] Yakovlevich
A-26-32 SHEYKIN Lev 1936 1974 [38] Yakovlevich
A-26-34 SHEYKINA Gita 1901 1977 [76] Izraylevna
A-21-24 SHEYKINA Rakhil 1910 1981 [71] Leybovna
V-57-24 SHEYMAN Mariya 1923 1987 [64] Yakovlevna
A-7-44 SHEYNIN Bentsion 1872 1938 [66] Grigoryevich
B-24-52 SHEYNIN Mikhail 1926 2000 [74] Issakovich
B-25-50 SHEYNINA Genya 1872 1951 [79] Leybovna
B-25-51 SHEYNINA Pesya 1901 1963 [62] Mendelevna
A-7-8 SHEYNINA Rokhol - 1939 - Nokhimovna
V-41-7 SHEYNKIN Fayvel 1907 1987 [80] Leybovich
V-41-8 SHEYNKINA Zoya 1907 1980 [73] Abramovna
B-26-34 SHEYNSON Golda 1890 1963 [73] Movshevna
B-26-42 SHEYNSON Matvey 1913 1985 [72] Rakhmilovich
A-18-40 SHEYSON Ester - 1937 - -
A-31-17 SHIDLOVA Faina 1951 1970 [19] Anatolyevna
A-30-7 SHIDLOVSKIY Mendel 1938 1973 [35] Sholomovich
A-16-23 SHIDLOVSKIY Semyon 1922 1954 [32] Zalmanovich
A-25-32 SHIDOVSKAYA Mera 1902 1967 [65] Beniaminovna
A-6-57 SHIF Ayzik 1897 1963 [66] Semenovich
B-32-20 SHIF Mishenka 1958 1959 [1] -
A-4-34 SHIF Perla 1898 1965 [67] Kalmovna
B-54-32 SHIF Pinya 1904 1966 [62] Simkhovich
A-7-60 SHIF Yakov 1931 1992 [61] Yuryevich
B-36-12 SHIFRIN Meyer 1896 1958 [62] Gilerovich
B-12-2 SHIK Grigoriy 1928 1982 [54] Moyseyevich
V-15-19 SHIK Gutya 1902 1979 [77] Davydovna
A-32-9 SHIK Yevgeniya 1932 1997 [65] Naumovna
V-15-18 SHIK Moysey 1894 1968 [74] Girshevich
B-41-16 SHILMESTER Sheyna 1896 1961 [65] Davydovna
B-54-2 SHINITSIN Boris 1932 1991 [59] Ilyich
B-54-6 SHINITSIN Ilya 1904 1969 [65] Borisovich
B-52-19 SHINITSINA Lyubov 1928 1975 [47] Solomonovna
B-52-19 SHINITSINA Reveka 1903 1965 [62] Yakovlevna
B-54-5 SHINITSINA Sonya 1908 1985 [77] Mordukhovna
B-54-1 SHINITSYNA Raisa 1936 1991 [55] Filippovna
A-7-58 SHIRITS Boris 1910 1981 [71] Abramovich
V-15-11 SHKOLNIK Abram 1924 1968 [44] Gavrilovich
B-36-17 SHKOLNIK Gavriil 1887 1958 [71] Shlemovich
B-36-18 SHKOLNIK Gisya 1890 1969 [79] Fishelevna
A-30-10 SHKOLNIK Dveyra 1897 1978 [81] Aronovna
A-18-2 SHKOLNIK Izrail 1918 1989 [71] Isayevich
A-30-11 SHKOLNIK Izrail 1889 1970 [81] Isakovich
V-13-4 SHKOLNIK Izrail 1884 1967 [83] Shlemovich
B-29-2 SHKOLNIK Movsha-Shaya 1886 1968 [82] Khaimovich
A-31-34a SHKOLNIK Musa 1880 1936 [56] Yudovna
V-6-4 SHKOLNIK Sima 1893 1971 [78] Shlemovna
V-50-16 SHKOLNIK Sofya 1922 1984 [62] Izraylevna
B-29-3 SHKOLNIK Feyga 1885 1961 [76] Izraylevna
B-36-16 SHKOLNIK Fishel 1918 1961 [43] Gavrilovich
A-7a-39a SHKOLNIK Khaim-Girsh 1855 1936 [81] Itskovich
B-41-9 SHKOLNIK Ester 1893 1962 [69] Abramovna
A-1-3 SHKOLNIKOV Naum 1924 1987 [63] Pavlovich
V-38-10 SHKROB Faina 1902 1979 [77] Moyseyevna
V-48-2 SHLEVICH G. 1912 1983 [71] M.
V-51-14 SHLEYKINA Ester 1916 1986 [70] Khaimovna
V-58-16 SHLEYMAN Bella 1920 1988 [68] Abramovna
V-58-16 SHLEYMAN David 1912 1990 [78] Moyseyevich
V-43-23 SHLEYMAN Musya 1903 1980 [77] Vulfovich
A-16a-32 SHLEYMOVICH Blyuma 1914 1994 [80] Borisovna
A-18-70 SHLEYMOVICH Boris 1924 1989 [65] Yefimovich
A-16a-31 SHLEYMOVICH Leya 1922 1981 [59] Samoylovna
V-39-25 SHLEYMOVICH Mikhail 1898 1985 [87] Naumovich
V-50-18 SHLEYMOVICH Perla 1895 1984 [89] Moyseyevna
B-46-28 SHLYK Leya 1913 1965 [52] Isakovna
A-27-12 SHMERLING Bella-Rasya 1892 1971 [79] Zalmanovna
B-4-7 SHMERLING Leya 1893 1963 [70] Mordukhovna
V-59-5 SHMERLING Lipa 1913 1988 [75] Solomonovich
B-42-35 SHMERLING Mark 1899 1963 [64] Mikhaylovich
A-27-13 SHMERLING Semyon 1923 1970 [47] Grigoryevich
A-9-24 SHMETER Basya - 1932 - -
A-9-26 SHMETER Izrail 1905 1977 [72] Issakovich
B-22-21 SHMIDT Mordukh 1878 1954 [76] Peysakhovich
V-35-12 SHMIDT Khaya 1901 1978 [77] Mordukhovna
A-34-20 SHMOTKIN Samuil 1882 1969 [87] -
B-30-14 SHMOTKIN Semen 1905 1956 [51] Iosifovich
B-30-14 SHMOTKINA Bella 1906 1986 [80] Grigoryevna
A-30-21 SHMOTKINA Paya 1916 1939 [23] Iosifovna
B-51-20 SHMUYLOVICH Vladimir 1950 1965 [15] Mikhaylovich
V-52-24 SHMUYLOVICH Yefim 1903 1990 [87] Lvovich
V-47-12 SHMUYLOVICH Zalman 1901 1994 [93] Movshevich
B-37-2 SHMUYLOVICH Rozaliya 1889 1967 [78] Mikhaylovna
V-52-25 SHMUYLOVICH Serafima 1903 1965 [62] Markovna
B-51-21 SHMUYLOVICH Sofya 1921 1993 [72] Vulfovna
B-37-1 SHMUYLOVICH Shaya 1883 1969 [86] Ziskovich
V-47-13 SHMUYLOVICH Esfir 1902 1982 [80] Emmanuilovna
A-8-18 SHNAYDMAN Mikhail 1926 1980 [54] Yefimovich
A-8-17 SHNAYDMAN Samuil 1925 1994 [69] Yefimovich
A-13-33 SHNEUR Benyamin 1895 1942 [47] Shmuylovich
A-24b-7 SHNEUR Vulf 1898 1983 [85] Samuylovich
A-13-32 SHNEUR Dynya 1896 1977 [81] Aronovna
A-24b-6 SHNEUR Riva 1903 1963 [60] Zalmonovna
A-31a-42 SHNEYDER Yevsey 1903 1943 [40] Leybovich
A-31a-42 SHNEYDER Frida 1907 1976 [69] Moyseyevna
V-52-10 SHNEYDER Ellochka 1986 1986 [0] Grigoryevna
A-33-12 SHNEYDERMAN Yevgeniya 1930 1993 [63] Aleksandrovna
A-15-9 SHNEYDERMAN Lazar 1888 1976 [88] Grigoryevich
A-16-4 SHNEYDERMAN Lev 1895 1945 [50] Grigoryevich
A-15-8 SHNEYDERMAN Manya 1900 1989 [89] Abramovna
A-33-11 SHNEYDERMAN Menya 1920 1993 [73] Zavelevich
A-12-3 SHNEYDERMAN Mikhail 1911 1992 [81] Solomonovich
V-35-13 SHNEYDERMAN Pesya 1897 1983 [86] Notovna
V-57-13 SHNEYDERMAN Tatyana 1904 1987 [83] Issakovna
B-6-8 SHNEYDERMAN Fruma 1886 1963 [77] Ankelevna
B-17-3 SHNEYDERMAN Sheyna-Risya 1898 1973 [75] Girshevna
A-25a-24 SHNEYEROV L. - - - -
B-52-6 SHNEYVAS Abram-Aba 1908 1975 [67] Leybovich
A-4-33 SHNEYVIYS Yekho 1905 1962 [57] Yerukhimovna
B-46-3 SHNOL Grigoriy 1905 1971 [66] Borisovich
A-8-10 SHNOL Mariya 1901 1980 [79] Issakovna
B-22-40 SHOYKHET Khaim 1913 1952 [39] Solomonovich
B-43-38 SHPILMAN Masha 1886 1963 [77] Abramovna
A-16-1 SHREYBER Lev 1920 1995 [75] Yefimovich
B-6-7 SHREYDERMAN Roza 1907 1968 [61] Issakovna
B-45-24a SHTER Asya - 1918 - Bentsianovna
A-32b-7 SHTERN-KASTELYANSKAYA Dora 1892 1975 [83] Solomonovna
V-50-30 SHTEYBERG Mark 1901 1942 [41] Zinovyevich
V-35-14 SHTEYDERMAN Zavel 1897 1978 [81] Khaimovich
A-7a-54b SHTEYFMAN Riva 1903 1980 [77] Lvovna
A-32a-3 SHTEYMAN Sofiya 1905 1993 [88] Romanovna
B-40-7 SHTEYMAN Shaya 1895 1960 [65] Shmuylovich
V-42-19 SHTEYN Ida 1902 1980 [78] Mikhelevna
B-26-12 SHTEYN Rakhil 1885 1956 [71] Yeselevna
A-34-6 SHTEYN Semen 1904 1995 [91] Semenovich
V-11-10 SHTEYNBAKH Roza 1898 1967 [69] Mendelevna
A-30-18 SHTEYNBERG Grigoriy 1947 1970 [23] Moyseyevich
A-30-17 SHTEYNBERG Sima 1912 1978 [66] Ruvinovna
V-27-5 SHTEYNTSAYG Brayna 1896 1976 [80] Movshevna
B-24-2 SHTEYNTSLIG Yakov 1893 1967 [74] Moyseyevich
V-53-29 SHTROBEL Zinaida 1923 1990 [67] Efroimovna
V-64-15 SHTUKMEYSTER Semen 1925 1990 [65] Yefimovich
B-38-31 SHTUKMEYTER Samuil 1880 1961 [81] Yankelevich
B-14-6 SHTURIN Abram 1893 1956 [63] Movshevich
V-4-10 SHTURIN Grigoriy 1931 1982 [51] Abramovich
V-4-9 SHTURINA Yelena 1927 1993 [66] Mikhaylovna
B-13-2 SHTURNA Estra 1900 1975 [75] Mikhaylovna
B-48-17 SHUB Bella 1904 1963 [59] Zinovyevna
V-26-8 SHUB Borukh 1887 1976 [89] Itskovich
V-20-19 SHUB Maryasya 1896 1978 [82] Sholomovna
V-61-16 SHUB Samuil 1911 1993 [82] Aleksandrovich
V-62-23 SHUB Faina 1922 1991 [69] Abramovna
A-17-29 SHUBIK Grigoriy 1899 1970 [71] Mikhaylovich
B-48-24 SHUBIN Afroim 1900 1973 [73] Mendelevich
B-48-23 SHUBINA Stera 1895 1964 [69] Yankelevna
V-41-21 SHUFMAN Isak 1907 1981 [74] Semenovich
V-41-20 SHUFMAN Roza 1906 1979 [73] Lvovna
B-42-37 SHUFTEL Mikhail 1904 1963 [59] Zakharovich
B-42-36 SHUFTEL Sofiya 1908 1979 [71] Yakovlevna
A-8-5 SHUGOL Genya 1911 1992 [81] Mikhaylovna
A-35-4 SHUGOL Kasriyel 1915 1995 [80] Mikhaylovich
A-35-5 SHUGOL Maryasya 1915 1999 [84] Shayevna
B-54-22 SHUKHMAN Grigoriy 1895 1966 [71] Naumovich
V-54-17 SHUKHMAN Rimma 1902 1982 [80] Grigoryevna
A-8-54 SHULKIN David 1898 1977 [79] Markovich
A-6-45 SHULKIN Yakov 1886 1939 [53] Lvovich
V-39-22 SHULMAN Vera 1907 1992 [85] Mikhaylovna
V-57-21 SHULMAN Vikhna 1903 1987 [84] Abramovna
V-57-17 SHULMAN Lev 1924 1987 [63] Abramovich
A-23-12 SHULMAN Leyb 1899 1971 [72] Mordukhovich
V-12-10 SHULMAN R. - 1967 - M.
V-12-9 SHULMAN Khasya 1900 1983 [83] Yudkovna
A-12-13 SHULMAN Sheyna 1887 1974 [87] Mendelevna
V-48-32 SHULMAN Esfir 1904 1982 [78] Iosifovna
V-39-21 SHULMAN Yankel 1904 1979 [75] Iosifovich
V-39-15 SHULRIKHTER Samuil 1899 1941 [42] Iosifovich
V-39-15 SHULRIKHTER Frida 1900 1979 [79] Shneyerovna
V-52-28 SHULTS Galya 1910 1992 [82] Leybovna
V-52-28 SHULTS Izenka 1930 1941 [11] -
V-52-28 SHULTS Mikhail 1903 1985 [82] Borisovich
V-57-5 SHUMAKHER Cherna 1893 1987 [94] Kopelevna
V-50-24 SHUMYACHKINA Fira 1908 1984 [76] Borisovna
A-21-22 SHUSMAN Tsira 1897 1990 [93] Moyseyevna
A-21-22 SHUSMEN Khatskel 1894 1942 [48] Berkovich
B-47-24 SHUSTEF Anna 1891 1976 [85] Lvovna
B-47-23 SHUSTEF Dina 1919 1982 [63] Yakovlevna
B-47-22 SHUSTEF Maks 1889 1965 [76] Danilovich
B-9-25 SHUSTER Aleksandr 1909 1961 [52] Yuryevich
V-61-10 SHUSTER David 1919 1994 [75] Leybovich
A-33-36 SHUSTER Iosif 1891 1935 [44] Yakovlevich
A-32a-21 SHUSTER Issak 1924 1987 [63] Iosifovich
B-25-53 SHUSTER Liliya 1947 1951 [4] Davydovna
A-33-35 SHUSTER Raisa 1950 1973 [23] Issakovna
A-33-36 SHUSTER Sofya 1896 1974 [78] Lvovna
A-14-2 SHUSTERMAN Berta 1890 1976 [86] Semenovna
V-50-32 SHUSTERMAN Boris 1924 1984 [60] Zalmanovich
B-18-1 SHUSTERMAN Boris 1889 1967 [78] Mikhaylovich
A-14-3 SHUSTERMAN Zalman 1886 1946 [60] Vulfovich
B-41-23 SHUSTERMAN Zalman 1898 1962 [64] Berkovich
B-31-37 SHUSTERMAN Ruvim 1901 1964 [63] Zelikovich
B-41-22 SHUSTERMAN Sterna 1901 1961 [60] Vulfovna
A-32a-8 SHVANSHTEYN Simon 1893 1971 [78] Elyevich
A-34a-7 SHVANSHTEYN Shmuil 1897 1972 [75] Yelyevich
A-32a-8 SHVANSHTEYN Elka 1889 1981 [92] Shevelevna
B-23-38 SHVANSHTEYN Yakov 1898 1952 [54] Iosifovich
A-33-49 SHVAYNSHTEYN Boris 1923 1974 [51] Samuylovich
B-22-10 SHVAYNSHTEYN Vera 1901 1991 [90] Meyerovna
V-41-9 SHVAYNSHTEYN Izrail 1923 1980 [57] Neukhovich
A-31a-4 SHVAYNSHTEYN Ilya 1935 1988 [53] Samuylovich
B-22-10 SHVAYNSHTEYN Naum 1896 1959 [63] Iosifovich
B-2-3 SHVAYSHTEYN Kelya 1899 1963 [64] Aronovna
V-53a-5 SHVEYTSER Frida 1906 1986 [80] Abramovna
A-7a-19 SIGALOV Ilya 1907 1979 [72] Moyseyevich
A-21-26 SIGALOV Leonid 1914 1969 [55] Markovich
A-28-16 SIGALOV Mikhail 1909 1966 [57] Zusyevich
B-33-44 SIGALOVA Yevgeniya 1946 1999 [53] Vladimirovna
B-33-46 SIGALOVA Mariya 1935 1993 [58] Vladimirovna
A-7a-20 SIGALOVA Mariya 1912 1975 [63] Khaimovna
A-24-35a SIGALOVA Feyga 1909 1986 [77] Simonovna
V-49a-3 SIGAN Anna 1909 1984 [75] Borisovna
V-18-11 SILKOVA Sofya 1901 1968 [67] Fayvelevna
V-44-3 SILTSOV Abram 1901 1981 [80] Mendelevich
V-64-22 SIMAKOVA Zoya 1926 1993 [67] Andreyevna
B-44-28 SIMKIN Leonid 1932 1968 [36] Efroimovich
B-44-27 SIMKIN Efroim 1904 1966 [62] Semenovich
B-37-33 SIMONENOV Mendel 1897 1962 [65] Samuylovich
A-16a-2 SIMONENOVA Dora 1910 1990 [80] Samuylovna
B-37-33 SIMONENOVA Khana 1897 1990 [93] Izraylevna
A-25a-23 SINELNIKOV Samuil 1899 1983 [84] Ilyich
V-28-17 SINELNIKOVA Anna 1923 1991 [68] Moyseyevna
B-48a-4 SINELNIKOVA Ginda 1901 1974 [73] Mendelevna
A-25a-24 SINELNIKOVA Elka 1902 1985 [83] Girshevna
B-35-12 SINTER Doba 1886 1958 [72] Moyseyevna
A-34a-10 SINTER Maks 1891 1972 [81] Moyseyevich
A-16-47 SIROTKIN Antsel 1907 1977 [70] Moyseyevich
A-16-46 SIROTKIN Mikhail 1940 1976 [36] Antselevich
V-6-11 SIVAKS Yelena 1892 1971 [79] Vulfovna
A-25a-29 SIVAKS Yelizaveta 1940 1942 [2] Izraylevna
A-25a-29 SIVAKS Izrail 1892 1977 [85] Iosifovich
V-60-8 SIVASHINSKAYA Nina 1923 1989 [66] Borisovna
B-33-13 SIVASINSKAYA Musya 1887 1957 [70] Aronovna
V-58-11 SIVOSINSKAYA Berta 1910 1988 [78] Vulfovna
B-53-34 SKAKUNOVA Tamara 1908 1979 [71] Karpovna
B-38-3 SKLYAR Aron 1891 1965 [74] Meyerovich
B-38-32 SKLYAR Ber-Leyzer 1887 1961 [74] Meyerovich
V-11-14 SKLYAR Mariya 1922 1967 [45] Borisovna
B-35-15 SKLYAR Riva 1916 1958 [42] Aronovna
B-35-14 SKLYAR Freyda 1892 1972 [80] Movshevna
B-7g-4 SKOBLO Abram 1892 1949 [57] Zalmanovich
V-37-1 SKOBLO P. 1897 1984 [87] M.
V-30-11 SKOBLO Petr 1917 1997 [80] Veniaminovich
B-46-31 SKOBLO Sofya 1921 1965 [44] Khaimovna
A-32-14 SKOBLO Khana 1898 1971 [73] Shlyomovna
V-54-4 SKOBLOVA Liza 1912 1995 [83] Leybovna
V-54-3 SKOBLOVA Mira 1906 1986 [80] Lvovna
A-21a-3 SKORLENOVA Yevgeniya 1933 1982 [49] Issakovna
A-13-49 SKOROKHODOV Mikhail 1902 1957 [55] Mikhaylovich
A-26-41 SKOROKHODOVA - - - - -
A-2-6 SKOTNEVSKAYA Faina 1916 1994 [78] Samuylovna
A-21-33 SKOTNEVSKAYA Khasya-Leya 1898 1954 [56] Genokhovna
V-51-19 SKULEVICH Abram 1908 1985 [77] Yakovlevich
B-7-20 SKULEVICH Girsh 1899 1954 [55] Irukhomovich
B-7-21 SKULEVICH Yerukhim 1873 1945 [72] Brekovich
B-27-10 SKULEVICH Zusya 1897 1957 [60] Yerukhimovich
B-27-9 SKULEVICH Roza 1901 1989 [88] Izraylevna
B-10-18 SKUTOVICH Sonya 1905 1981 [76] Izraylevna
A-10-2 SKUTSKIY Khaim 1912 1999 [87] Borisovich
B-14-11 SLADKEVICH Leya 1874 1956 [82] -
B-23-33 SLADKIN Shlema 1891 1955 [64] Shepshelevich
V-49a-4 SLADKINAS Yakov 1922 1984 [62] Solomonovich
V-38-6 SLAV Roza 1915 1979 [64] Iosifovna
V-38-6 SLAV Yankel 1907 1979 [72] Iosifovich
B-51-35 SLAVIN Vladimir 1934 1987 [53] Lvovich
B-6-2 SLAVIN Lazer - 1966 - Samuylovich
A-21a-10 SLAVIN M. - 1923 - I.
B-10-45 SLAVIN Samuil 1924 1984 [60] Klementyevich
B-51-34 SLAVINA Basya 1911 1971 [60] Issakovna
B-52-9 SLAVINA Gisya 1886 1966 [80] Yakovlevna
V-49-27 SLAVINA Roza 1911 1983 [72] Borisovna
V-18-2a SLAVINSKIY Semen 1912 1999 [87] Leybovich
V-37-18 SLEPCHONOK Rakhil 1912 1979 [67] Shmuylovna
A-15-49 SLIV Zyama 1903 1929 [26] Izraylevich
A-28-12 SLIV Stera 1915 1992 [77] Izraylevna
A-6-2 SLOBODKIN Grigoriy 1923 1990 [67] Davydovich
B-45-21 SLOBODYANSKAYA Nina 1902 1984 [82] Zeydovna
B-45-20 SLOBODYANSKIY Davyd 1926 1988 [62] Shepsevich
A-31a-4 SLOBODYANSKIY Marlen 1953 1972 [19] Vladimirovich
A-31a-3 SLOBODYANSKIY Shelva 1899 1972 [73] Shulimovich
A-16-29 SLODKEVICH P. 1908 1979 [71] Ya.
B-39-1 SLONIMSKIY Dmitriy 1921 1994 [73] Vulfovich
V-40-5 SLUTSKAYA Albina 1927 1990 [63] Yefimovna
B-55-5 SLUTSKAYA Anna 1900 1977 [77] Abramovna
V-40-5 SLUTSKIY Izrail 1924 1980 [56] Khaimovich
B-55-6 SLUTSKIY Khaim 1897 1971 [74] Movshevich
A-1-1 SMETANNIKOV-GINDIN Semen 1933 1993 [60] Yefimovich
V-30-14 SMIRIN Issak 1897 1991 [94] Mendelevich
V-30-14 SMIRINA Genya 1898 1986 [88] Aronovna
V-37-15 SMOLENCHANSKAYA Roza 1911 1981 [70] Issakovna
A-7a-53 SMOLYANSKAYA Bella 1942 1947 [5] -
A-7a-53 SMOLYANSKAYA Valentina 1922 1979 [57] Zakharovna
B-14-2 SMOLYANSKIY Berka 1880 1956 [76] Girshevich
A-7a-53 SMOLYANSKIY Grigoriy 1923 1980 [57] Borisovich
A-7a-54 SMOLYANSKIY Semen 1946 1996 [50] Grigoryevich
A-26-60 SMORGONSKIY Mikhail 1921 1985 [64] Aronovich
V-27-4 SMORODINSKAYA Nina 1924 1992 [68] Samuylovna
B-21-45 SMORODINSKIY Samuil 1889 1952 [63] Yankelevich
V-38-14 SMOTRAKOVA Sofiya 1921 1979 [58] Izraylevna
B-13-4 SMUKLAVSKAYA Galya 1967 1972 [5] -
V-59-19 SNIPELISTIK Issak 1898 1988 [90] Yakovlevich
B-8-17 SOKOL David 1890 1963 [73] Ayzikovich
B-8-18 SOKOL Khaya 1900 1985 [85] Mendelevna
B-5-1 SOKOLOVA Zinaida 1911 1974 [63] Mendelevna
V-43-28 SOKOLOVA Zoya 1911 1982 [71] Pavlovna
V-50-1 SOLODINSKAYA Bella 1929 1997 [68] Yevseyevna
B-29-10 SOLODUMSKAYA Sima 1886 1960 [74] Yankelevna
V-62-2 SOLOMENSKAYA Yegudes 1907 1989 [82] Mendelevna
V-53a-8 SOLOMENSKAYA Sofya 1905 1986 [81] Markovna
V-62-3 SOLOMENSKIY Vulf 1904 1996 [92] Yudovich
B-55-8 SOLOMENSKIY Zalman 1900 1969 [69] Yudovich
B-22-6 SOLOMEYZHSKAYA Bella 1915 1984 [69] Moyseyevna
B-22-6 SOLOMEYZHSKIY Samuil 1910 1960 [50] Mendelevich
B-54-12 SOLOMINSKAYA Mariya 1898 1976 [78] Iosifovna
B-54-13 SOLOMINSKIY Yevsey 1892 1972 [80] Yudovich
V-46-13 SOLOMINSKIY Yakov 1926 1992 [66] Zalmanovich
B-22-3 SOLOMON Aron 1883 1961 [78] Zelikovich
B-31-38 SOLOMON Lev 1899 1986 [87] Naumovich
B-31-39 SOLOMON Liza 1901 1965 [64] Solomonovna
A-25-62 SOLOMON Reyza 1889 1976 [87] Shmuylovna
B-5-6 SOLOMON Ester 1900 1971 [71] Davydovna
A-31a-22 SOLOMONIK Avsey 1883 1971 [88] Samuylovich
A-31-48 SOLOMONIK Anna 1908 1983 [75] Vulfovna
A-29-15 SOLOMONIK Arkadiy 1924 1969 [45] Izraylevich
A-31a-23 SOLOMONIK Grigoriy 1905 1989 [84] Grigoryevich
B-23-36 SOLOMONIK Zalman 1888 1951 [63] Yeselevich
B-32-39 SOLOMONIK Itsek 1896 1977 [81] Shlemovich
B-38-19 SOLOMONIK Maks 1912 1984 [72] Somoylovich
B-23-19 SOLOMONIK Mendel 1892 1954 [62] Ayzikovich
B-26-8 SOLOMONIK Rakhil 1889 1957 [68] Davydovna
B-14-23 SOLOMONIK Rokhl-Mirl 1878 1956 [78] Pirsukhovna
B-26-8 SOLOMONIK Samuil 1888 1942 [54] Yankelevich
V-63-5 SOLOMONIK Simon 1915 1997 [82] Samuylovich
B-20-21 SOLOMONIK Fanya - 1957 - Mendelevna
A-5-47 SOLOMONIK Fanya 1903 1970 [67] Yakovlevna
A-9-12 SOLOMONIK Khana 1903 1981 [78] Khaimovna
A-31-31 SOLOMONIK Tsiva 1895 1973 [78] Mendelevna
B-33-8 SOLOMONIK Ester 1895 1958 [63] Mordukhovna
A-24-64 SOLOMONIK Boris 1905 1975 [70] Vladimirovich
A-24-64 SOLOMONIK Sofiya 1913 1993 [80] Issakovna
A-9-42 SOLOMONOV Moysey 1918 1976 [58] Mendelevich
B-34-37a SOLOVYEVA Darya 1910 1981 [71] Mikhaylovna
V-37-21 SOLOVYEVA Nina 1926 1980 [54] Semenovna
A-18-37 SOMINSKAYA Z. - 1939 - S.
B-34-1 SON Igor 1938 1984 [46] Solomonovich
B-34-2 SON Solomon 1916 1967 [51] Solomonovich
V-30-9 SONKIN David 1939 1977 [38] Leybovich
B-36-5 SONKIN Mendel 1884 1961 [77] Movshevich
V-51-16 SONKIN Moysey 1922 1985 [63] Mendelevich
V-51-16 SONKIN Yakov 1952 1985 [33] Moyseyevich
A-24-44 SONKINA Riva 1888 1966 [78] Leybovna
V-36-8 SOPOZHNIKOV Iosif 1937 1983 [46] Lvovich
A-33-50 SORETS Mariya 1923 1990 [67] Matvevna
A-27-36 SORETS Meysha-Geren - - - -
A-27-36 SORETS Yuda - 1941 - -
A-16-59 SOREYDSON Nokha 1852 1938 [86] Moyseyevna
B-33-47 SORIN Beniamin 1916 1993 [77] Borisovich
B-34-35 SORIN Berka 1891 1977 [86] Movsheyevich
B-34-34 SORIN Leyba 1898 1975 [77] Movsheyevich
B-12-28 SORINA Asenka 1947 1948 [1] -
A-12-55 SORINA Zinaida 1913 1979 [66] Grigoryevna
A-9-43a SORINA Zinaida 1913 1979 [66] Grigoryevna
B-36-33 SORINA Raisa 1919 1986 [67] Matveyevna
B-34-33 SORINA Riva 1897 1978 [81] Solomonovna
A-32-2 SORINA Khan-Sori 1910 1993 [83] Izraylevna
B-34-36 SORINA Sheyna 1892 1978 [86] Izraylevna
V-7-6 SORINTSON Lyubov 1886 1969 [83] Markovna
V-7-7 SORINTSON Mikhail 1915 1978 [63] Vulfovich
A-7-30 SORITS Vladimir 1924 1976 [52] Yakovlevich
A-7-29 SORITS Mikhail 1949 1986 [37] Vladimirovich
B-6a-11 SORITS Samuil 1899 1957 [58] Yudovich
B-6a-11 SORITS Tsilya 1900 1984 [84] Abramovna
B-42-16 SORKIN Zelik 1882 1962 [80] Semenovich
V-27-11 SORKIN Mikhail 1912 1976 [64] Lazarevich
V-16-3 SORKIN Mikhail 1888 1968 [80] Shmuylovich
A-8-53 SORKINA Raisa 1908 1993 [85] Mikhaylovna
A-29-8 SORKINA Riva 1927 1945 [18] Borisovna
V-16-2 SORKINA Kh. 1929 1979 [50] Z.
A-24-39 SORKINA Ts. - 1936 - B.
B-37-8 SORKINA Ester-Reyz 1882 1960 [78] Shmuylovna
B-42-2 SOROKIN Vladimir 1905 1943 [38] Matveyevich
A-9-58 SOSKIN Zalman 1901 1991 [90] Leybovich
V-18-16 SOSMAN Basya 1896 1968 [72] Shmerkovna
V-18-15 SOSMAN Mordukh-Simon 1895 1973 [78] Mendelevich
B-15-4 SOSNER Abram 1939 1999 [60] Borisovich
B-36-39 SOSNER Aron 1906 1983 [77] Mendelevich
V-46-6 SOSNER Boris 1926 1992 [66] Yefimovich
A-21a-22 SOSNER Boris 1901 1974 [73] Leybovich
B-40-4 SOSNER David 1879 1961 [82] Khaimovich
A-6a-3 SOSNER Zalman 1894 1981 [87] Sholomovich
A-18-79 SOSNER Lev 1927 1986 [59] Borisovich
V-56-15 SOSNER Lev 1908 1987 [79] Khaimovich
A-31-3 SOSNER Leya 1918 1993 [75] Izraylevna
A-6a-2 SOSNER Liza 1905 1989 [84] Mordukhovna
B-52-3 SOSNER Lyuba 1925 1967 [42] Nosonovna
A-4-9 SOSNER Lyubov 1902 1989 [87] Mordukhovna
B-52-3 SOSNER Naum 1898 1970 [72] Leybovich
A-6a-1 SOSNER Nina 1911 1984 [73] Mordukhovna
B-40-4 SOSNER Rakhil 1895 1973 [78] Lvovna
B-39-26 SOSNER Rakhil 1881 1961 [80] Itskovna
A-21a-21 SOSNER Sonya 1907 1978 [71] Naumovna
V-46-4 SOSNER Feyna 1912 1997 [85] Yudovna
B-52-3 SOSNER Ester 1900 1974 [74] Movshevna
A-7-39 SOSNOVIK Abram 1885 1961 [76] Lazarevich
A-7-40 SOSNOVIK Berta 1895 1974 [79] Abramovna
A-6-35 SOSNOVIK Vera 1881 1967 [86] Lazarevna
A-7a-25 SOSNOVIK Iosif 1899 1974 [75] Lazarevich
A-7a-28 SOSNOVIK Lev - 1932 - Lazarevich
A-7a-29 SOSNOVIK Leyzer 1860 1947 [87] Isakovich
A-7a-29a SOSNOVIK Malka-Leya 1864 1949 [85] Aronovna
A-6-28 SOSNOVIK Semen 1886 1980 [94] Iosifovich
A-34-10 SOSNOVSKAYA Inessa 1948 1994 [46] Arnoldovna
A-13-27 SOSNOVSKAYA Roza 1923 1998 [75] Kitovna
A-13-28 SOSNOVSKIY Aleksandr 1918 1980 [62] Ivanovich
V-11-3 SPARBER Berta 1886 1967 [81] Yakovlevna
B-16-11 SPELYANTSEV Vladimir 1922 1974 [52] Iosifovich
V-14-15 SPIVAK Abram 1901 1928 [27] Iosifovich
V-45-19 SPIVAK Ida 1912 1981 [69] Iosifovna
V-45-19 SPIVAK Rafail 1907 1941 [34] Iosifovich
V-45-18 SPIVAK Sima 1932 1984 [52] Yefimovna
V-14-14 SPIVAK Khasya 1906 1968 [62] Elevna
V-53a-9 SPRINTSON Anna 1920 1985 [65] Iosifovna
B-17-14 SPRINTSON Roza 1889 1973 [84] Nikhamovna
V-9-3 SPRUZH Mariya 1913 1968 [55] Isakovna
V-44-19 STAM Khaim 1906 1981 [75] Moyseyevich
B-44-31 STAM Sheyna 1903 1986 [83] Khaimovna
A-8-36 STANKEVICH Kseniya 1908 1982 [74] Semenovna
A-24a-1 STAROSELSKAYA Lyubov 1927 1967 [40] Borisovna
B-17-25 STAROSELSKAYA Stera 1911 1987 [76] Naumovna
B-17-25 STAROSELSKIY Solomon 1904 1986 [82] Leybovich
A-27-5 STASHKEVICH Marta 1889 1992 [103] Stepanovna
A-33-1 STAVRONIK Viktor 1941 1993 [52] Nikitovich
A-18-16 STEKLOV Izrail 1897 1972 [75] Rafailovich
A-26-69 STEKLOVA Anna 1926 1995 [69] Izraylevna
A-18-7 STEKLOVA Khasya 1901 1979 [78] Mendelevna
V-17-14 STEKOLSHCHIKOV David 1893 1968 [75] Afroimovich
A-21-33a STEKOLSHCHIKOV Mordukh (?) 1870 1936 [66] -
A-21-34 STEKOLSHCHIKOV Nakhman 1893 1973 [80] Mordukhovich
V-45-20 STEKOLSHCHIKOV Shlema 1909 1981 [72] Afroimovich
B-37-11 STEKOLSHCHIKOVA Rakhil 1897 1958 [61] Moyseyevna
B-9-26 STERENZAT Abram 1906 1967 [61] Leybovich
B-8a-4 STERENZAT Basya 1908 1978 [70] Yeselevna
B-9-10 STERENZAT Boris 1911 1991 [80] Moyseyevich
B-9-27 STERENZAT Peysekh 1894 1961 [67] Leybovich
B-11-2 STERENZAT Sara 1927 1998 [71] Girshevna
V-16-11 STERENZON Ida 1897 1968 [71] Zalmanovna
V-46-2 STERINZAT Golda 1909 1992 [83] Berkovna
B-51-9 STERKIN Zalman 1930 1996 [66] Shayevich
A-32a-35 STERKIN Fridman 1925 1997 [72] Ruvimovich
A-32a-35 STERKIN Yakov 1930 1990 [60] Ruvanovich
A-27-43 STERKINA Broneslava 1927 1996 [69] Samuylovna
V-53-24 STERLISON Vladimir 1900 1986 [86] Semenovich
V-53-24a STERLISON Sofya 1911 1989 [78] Davydovna
B-32-16 STERNIN Itska 1892 1957 [65] Ziskovich
B-32-30 STERNINSON Khaim 1888 1965 [77] Borisovich
V-49-8a STESIN Moysey 1918 1995 [77] Naumovich
V-55-2 STOLIN Yakov 1941 1988 [47] Yakovlevich
V-4-5 STOLYAR - - 1972 - -
V-10-22 STRELETS Nokhim 1888 1972 [84] Movshevich
B-48-1 STRELETS Sofya 1933 1996 [63] Solomonovna
B-6-19 STRELTSOV Mikhail 1895 1974 [79] Lvovich
B-6-20 STRELTSOVA Sarra 1903 1962 [59] Yakovlevna
A-4-1 STRIZHKOV Yevgeniy 1937 1991 [54] Vasilyevich
B-52-23 STUKMAN Yeva 1906 1971 [65] Bentsianovna
V-59-3 STVOLINSKIY Zalman 1905 1989 [84] Benyeminovich
A-23-37 SUDAKOVA Khana 1893 1975 [82] Khaimovna
V-22-5 SUKHADREV Izrail-Yuda 1886 1971 [85] Yevseyevich
B-31-12 SUKHADREVA Zinaida 1925 1957 [32] Izraylevna
B-43-18 SUKHAREV Mendel 1877 1962 [85] Moyseyevich
B-10-11 SUKHAREVA Fruma 1894 1960 [66] Khaimovna
B-21-38 SUKHODREV Bunim 1894 1952 [58] Zalmanovich
V-7-3 SUKHODREVA Khaya 1879 1969 [90] Leybovna
A-7a-44 SUKHODREVA Esfir - 1934 - -
A-18-62 SUMNIK Yevgeniya 1911 1985 [74] Petrovna
A-31-44 SUPYAN Bella 1918 1976 [58] Mikhaylovna
A-13-35 SUPYAN Mira 1913 1982 [69] Markovna
A-31-43a SUPYAN Semyon 1899 1979 [80] Gertsevich
B-40-16 SURAZHSKAYA Gita 1903 1991 [88] Iosifovna
B-6a-12 SURITSKAYA Sofya 1901 1959 [58] Moyseyevna
B-6a-12 SURITSKIY Abram 1894 1957 [63] Kopelevich
V-43-3 SURKOVA Larisa 1947 1981 [34] Vladimirovna
A-31-19v SUSED Sofya 1902 1985 [83] Iosifovna
A-31-19g SUSED Yudasa 1864 1937 [73] Berkovna
B-18-13 SUSED Yakov 1892 1958 [66] Semenovich
A-8-23 SUSHKEVICH Issak 1896 1976 [80] Avseyevich
A-8-22 SUSHKEVICH Semen 1928 1982 [54] Abramovich
A-8-24 SUSHKEVICH Khaya 1899 1985 [86] Moyseyevich
B-25a-6 SUTKINA Khaya 1900 1968 [68] Zalmanovna
B-25-26 SVERDEL Ida 1900 1954 [54] Shevelevna
A-24-9 SVERDEL Sima 1901 1979 [78] Solomonovna
A-25-8 SVERDLIN David 1897 1973 [76] Tevelevich
B-7a-4 SVERDLIN Itska 1884 1950 [66] Yankelevich
A-32a-1 SVERDLIN Kopel 1910 1990 [80] Mendelevich
B-41-37 SVERDLIN Lev 1914 1990 [76] Issakovich
A-32a-17 SVERDLIN Semyon 1947 1997 [50] Nikolayevich
A-11-3 SVERDLIN Yakov 1943 1993 [50] Lvovich
A-32a-17 SVERDLINA Dora 1913 1976 [63] Samuylovna
B-41-38 SVERDLINA Riva 1912 1977 [65] Issakovna
A-6-1 SVERDLINA Rivekka 1923 1996 [73] Davydovna
A-22-2 SVERDLINA Roza 1910 1996 [86] Mendelevna
A-11-2 SVERDLINA Feyga 1916 1998 [82] Davydovna
B-39-39 SVERDLINA Khaya 1883 1962 [79] Shlyomovna
A-25-9 SVERDLINA Ester 1898 1971 [73] Zalmanovna
B-27-2 SVERDLOV Boris 1893 1966 [73] Borisovich
B-35-6 SVERDLOV Boris 1895 1965 [70] Borisovich
B-8-12 SVERDLOV Veniamin 1903 1964 [61] Samoylovich
B-24-16 SVERDLOV Izrail 1896 1954 [58] Khaimovich
V-12-22 SVERDLOV Iosif 1891 1975 [84] Khaimovich
V-12-23 SVERDLOV Mikhail 1921 1992 [71] Iosifovich
B-36-46 SVERDLOV Shepshel 1897 1977 [80] Aronovich
B-16-9 SVERDLOVA Vera 1908 1974 [66] Rafailovna
B-27-1 SVERDLOVA Dvosya 1894 1977 [83] Avseyevna
V-12-21 SVERDLOVA Ida 1896 1972 [76] Rafailovna
B-24-16 SVERDLOVA Mariya 1893 1985 [92] Abramovna
B-24-44 SVERDLOVA Rashel-Leya 1904 1951 [47] Abramovna
B-8-13 SVERDLOVA Faina 1903 1980 [77] Borisovna
B-43-18 SVERDLOVA Tsilya 1901 1978 [77] Mendelevna
B-36-47 SVERDLOVA Elya 1927 1984 [57] Shepshelevna
B-41-14 SVINKIN Abram 1904 1967 [63] Leybovich
B-41-13 SVINKIN Grigoriy 1905 1975 [70] Leybovich
A-32a-15 SVINKIN Iosif 1898 1974 [76] Borisovich
A-3-5 SVINKINA Beti 1935 1992 [57] Lvovna
A-32a-15 SVINKINA Yeva 1901 1973 [72] Leybovna
B-41-15 SVINKINA Sima 1908 1960 [52] Borisovna
V-54-17 SVIRIDINSKIY Vasiliy 1915 1986 [71] Zakharovich
A-26-6 SVYATSKAYA Basya 1936 1985 [49] Mikhelevna
B-41-12 SVYATSKAYA Zoya 1961 1961 [0] Romanovna
A-16-15 SVYATSKAYA Ida 1909 1971 [62] Abramovna
V-19-10 SVYATSKAYA-OLKINITSKAYA Lyubov 1895 1977 [82] Isakovna
A-16-16 SVYATSKIY Khaim 1908 1981 [73] Lvovich
A-13-47 SVYATSKIY Yevsey 1927 1985 [58] Zalmanovich
V-19-9 SVYATSKIY Zalman 1895 1968 [73] Kerpelevich
B-33-4 TABACHNIK Sura 1885 1960 [75] Khaimovna
B-40-12 TAITS Zalman 1871 1961 [90] Zalmanovich
B-40-11 TAITS Nokha 1886 1963 [77] Khaimovna
V-43-4 TAKSA Berta 1923 1984 [61] Petrovna
V-43-2 TAKSA Vladimir 1922 1990 [68] Mikhaylovich
B-50-2 TAKSA Sofya 1897 1975 [78] Vladimirovna
A-18-1 TALAN Liza 1921 1994 [73] Leybovna
V-58-24 TANKHELSON Arkadiy 1925 1988 [63] Naumovich
V-52-6 TANKHELSON Roman 1947 1985 [38] -
B-25-12 TANKHELSON Eta 1887 1957 [70] Aronovna
B-8a-32 TARAN Zalman 1905 1996 [91] Yevseyevich
B-8a-31 TARANT Sofya 1909 1954 [45] Borisovna
A-36-5 TASISHCHER Veniamin 1922 1996 [74] Leybovich
B-49-23 TAUBE Sora 1914 1965 [51] Mendelevna
A-24-14 TAUBINA Estor 1900 1977 [77] Girshevna
B-55-20 TAYKHELSON Tsilya 1926 1969 [43] Konstantinovna
B-8a-18 TAYTS Abram 1890 1932 [42] Moyseyevich
B-8a-19 TAYTS Vera 1912 1989 [77] Abramovna
A-31-30v TAYTS Leonid 1912 1991 [79] Zakharovich
B-8a-18 TAYTS Sima 1890 1948 [58] Moyseyevna
B-33-7 TAYZBINA Rakhil 1903 1958 [55] Shepovna
V-45-16 TEBELEVA Rakhil-Revekka 1895 1985 [90] Davydovna
V-45-17 TELEVA Anna 1923 1981 [58] Yerakhmilovna
B-23-12 TEMKIN Vulf 1897 1957 [60] Abramovich
V-42-4 TEMKIN Z. 1914 1980 [66] N.
V-55-3 TEMKIN Ilya 1907 1987 [80] Isakovich
B-43-16 TEMKIN Issak 1881 1962 [81] Yankelevich
B-32-4 TEMKIN Samuil 1904 1960 [56] Grigoryevich
V-59-14 TEMKINA Gita 1913 1996 [83] Borisovna
A-25-7 TEMKINA Yelizaveta 1893 1971 [78] Grigoryevna
B-35-10 TEMKINA Manya 1916 1958 [42] Yankelevna
B-12-39 TEMKINA Sofya 1874 1950 [76] Berkovna
B-43-15 TEMKINA Tsyla 1883 1978 [95] Abramovna
V-38-11 TENIN Mendel 1896 1984 [88] Khatskelevich
A-7-52 TEPPER Riva 1903 1987 [84] Yevseyevna
V-57-3 TERESHCHENKO Anna 1912 1992 [80] Petrovna
A-12-21 TERKHOV Mikhail 1924 1996 [72] Alekseyevich
A-12-20 TERKHOVA Tsiva 1893 1978 [85] Berkovna
V-15-17 TEV Issak 1909 1968 [59] Markovich
V-4-8 TEV Tsilya 1914 1981 [67] Abramovna
V-61-11 TEVELEV Boris 1921 1998 [77] Yerukhimovich
A-22-1 TEVELEV Yefim 1923 1999 [76] Afroimovich
B-40-18 TEVELEV Rakhmiel 1887 1960 [73] Berkovich
V-57-23 TEVELEVA Sima 1915 1988 [73] Shayevna
B-26-18 TEVELEVA F. 1893 1954 [61] Sh.
A-29-10 TEVIT Pasha 1893 1977 [84] Simonovna
A-29-12 TEVIT Roza 1916 1990 [74] Timofeyevna
A-29-11 TEVIT Tevel 1886 1970 [84] Matusovich
A-27-19 TEVIT Yakov 1924 1982 [58] Timofeyevich
A-31-52 TEYMENSON Khaya 1884 1946 [62] Yankelevna
V-27-7 TEYTELBAUM Roza 1904 1991 [87] Mordukhovna
V-39-24 TIKHONOVA Tamara 1945 1982 [37] Borisovna
B-2-2 TIKHONOVSKAYA Tamara - 1925 - -
B-3-4 TIKHONTOVSKAYA Vera 1904 1975 [71] Grigoryevna
V-63-7 TISMAN Abram 1922 1990 [68] Khonovich
B-26-48 TOMCHINA Emma 1907 1993 [86] Abramovna
A-6a-8 TOPAZ Grigoriy 1919 1981 [62] Yefimovich
B-20-15 TORSHNADT Sofya 1910 1957 [47] Lvovna
B-21-57 TOVT Ester 1895 1957 [62] Davidovna
B-5-15 TRESKOV Yefim 1914 1977 [63] Samoylovich
B-11-9 TRESKOV Shmerka 1871 1962 [91] Mordukhovich
B-5-14 TRESKOVA Berta 1922 1962 [40] Arkadyevna
B-11-8 TRESKOVA Dora 1911 1980 [69] Shmerkovna
B-25-13 TRESKOVA Khaya-Elya 1871 1957 [86] Rafailovna
B-6a-8 TRESKUNOV Abram 1898 1962 [64] Zalmanovich
B-8-32 TRESKUNOV Boris - 1949 - -
A-31-52v TRESKUNOV Viktor 1932 1975 [43] Osipovich
A-31g-10 TRESKUNOV Samuil 1894 1974 [80] Isakovich
V-58-31 TROSTINSKIY Moysey 1911 1990 [79] Grigoryevich
A-8-59 TROYCHANSKAYA Sofya 1903 1984 [81] Borisovich
B-24-22 TROYCHANSKIY Grigoriy 1913 1953 [40] Yakovlevich
B-38-5 TRUBNYAKOVA Zinaida 1926 1991 [65] Ivanovna
A-7a-50 TRUPKINA-DOLGITSER Dina 1895 1964 [69] Zusmanovna
A-16-55 TRUSOV Mikhail 1936 1984 [48] Nikolayevich
B-31-13 TSADKINA Rakhil 1883 1957 [74] Semenovna
B-24-35 TSAL Vladimir 1905 1951 [46] Semenovich
B-23-40 TSAL Nikhama 1906 1984 [78] Meyerovna
V-63-4 TSATKIN Ruvim 1901 1990 [89] Abramovich
A-30-42 TSEKHAVOY Ya. - 1924 - -
B-10-5 TSEKHOVAYA Baseva 1891 1971 [80] Leybovna
A-31-29g TSENTEROVICH Yelena 1900 1972 [72] Aronovna
A-31-26 TSENTEROVICH Sora-Reyza - 1937 - -
V-52-17 TSENTSIPER Ira 1890 1985 [95] Izraylevna
V-52-17 TSENTSIPER Rafail 1897 1984? - Simonovich
A-36-13 TSEYTLIN Grigoriy 1922 1996 [74] Borisovich
V-55-22 TSEYTLINA Asya 1912 1986 [74] Iosifovna
A-17-7 TSEYTLINA Leya 1895 1972 [77] Yudovna
A-15-32 TSEYTLINA Rasya 1906 1983 [77] Viktorovna
V-47-22 TSEYTLINA Sofya 1919 1981 [62] Borisovna
A-15-31 TSEYTLINA Freyda-Malka 1903 1987 [84] Vigdorovna
V-28-5 TSIMBALOVA Meyta 1909 1986 [77] Nokhimovna
V-5-11 TSIMBALOVA Khana 1908 1983 [75] Peysakhovna
B-23-16 TSIMKIN Gerts 1886 1955 [69] Yerukhomovich
B-23-16 TSIMKINA Ginda 1885 1968 [83] Borisovna
A-18-77 TSIPERMAN Izrail 1895 1978 [83] Abramovich
V-18-6 TSIPERNYAT Beylya 1905 1968 [63] Gilyevna
B-25a-7 TSIPERSON David 1896 1969 [73] Izraylevich
A-21-18 TSIPERSON Dovid 1888 1940 [52] Movshevich
B-25-59 TSIPERSON Mikhail 1918 1991 [73] Davydovich
A-27-51 TSIPERSON Mikhail 1906 1982 [76] Izraylevich
B-25-47 TSIPERSON Rakhil 1884 1950 [66] Vulfovna
B-33-19 TSIPERSON Riva 1894 1958 [64] Sholomovna
B-47-1 TSIRELSON Ber-Simkha 1906 1973 [67] Leybovich
V-48-11 TSIRILSON Mira 1927 1983 [56] Ruvimovna
B-7-29 TSITERNYAT Riva 1889 1959 [70] Girshevna
A-29-21 TSITRIN Gersh 1902 1970 [68] Samsonovich
B-25-41 TSIVEN Lev 1885 1950 [65] Iosifovich
B-48-27 TSIVYAN Riva - 1964 - Zakharovna
V-40-3 TSLAV Aba 1910 1980 [70] Gutmanovich
A-33-18 TSLAV Basya 1907 1981 [74] Gutmanovna
V-27-10 TSLAV Mera 1911 1980 [69] Rafailovna
V-27-9 TSLAV Simon 1911 1976 [65] Gutmanovich
V-40-2 TSLAV Sofya 1922 1988 [66] Yakovlevna
V-31-6 TSOIR Mila 1914 1992 [78] Lvovna
V-47-17 TSOMIK Abram 1912 1982 [70] Mikhaylovich
V-63-6 TSOMIK Beylya 1915 1990 [75] Meylekhovna
B-52-17 TSOMIK Goda-Khasya 1883 1966 [83] Izraylevna
A-12-24 TSOMIK Zalman-Yankel 1904 1992 [88] Vulfovich
A-30-37 TSOMIK Melekh 1885 1949 [64] Mendelevich
V-17-3 TSOMIK Osher 1924 1970 [46] Mikhaylovich
B-52-17 TSOMIK Pesya 1907 1970 [63] Mordukhovna
A-12-26 TSOMIK Frida 1920 1980 [60] Mikhaylovna
V-11-9 TSOMIK Ester 1885 1968 [83] Yerukhimovna
A-12-25 TSOMIK Yankel-Vulf 1878 1935 [57] Mendelevich
V-55-9 TSUKERMAN Iosif 1900 1986 [86] Moyseyevich
V-28-15 TSURANOV Vasiliy 1909 1941 [32] Mikhaylovich
V-5-2 TSURKOV Boris 1935 1989 [54] Yaselevich
V-5-3 TSURKOVA Mariya 1907 1980 [73] Solomonovna
A-30-36 TSURULNIKOV Z. - 1917 - M.
A-28-2 TSVEYSHENBERG Izrail 1915 1996 [81] Abramovich
B-13-1 TSYMBALOVA Sonya 1924 1996 [72] Abramovna
A-24-40 TSYNMAN Sora-Khaya 1894 1965 [71] Iosifovna
A-24-41 TSYNMAN-VORONETSKAYA Raisa 1918 1985 [67] Ovseyevna
B-11-6 TSYPERNYAT Meyta 1902 1975 [73] Mikhaylovna
V-45-21 TSYPKIN Alter 1898 1988 [90] Leybovich
B-11-31 TSYPKINA-FAYNVETS Beylya 1928 1994 [66] Khaimovna
V-18-14 TSYPUKOVA Lidiya 1922 1994 [72] Semenovna
B-54-19 TSYRLIN David 1904 1977 [73] Solomonovich
A-31a-39 TSYRLIN Yefim 1907 1973 [66] Solomonovich
V-49a-18 TSYRLIN Izrail 1921 1987 [66] Solomonovich
B-54-20 TSYRLIN Solomon 1877 1967 [90] Davydovich
V-49a-19 TSYRLINA Maryasya 1923 1984 [61] Yankelevna
A-8-58 TSYRLINA Eva 1910 1993 [83] Solomonovna
B-25-17 TSYRLINA Yanya 1889 1955 [66] Moyseyevna
V-53-20 TSYRULNIKOV Samuil 1886 1952 [66] Markovich
V-53-20 TSYRULNIKOVA Sofya 1893 1986 [93] Markovna
V-14-17 TSYVYAN Basya 1901 1968 [67] Abramovna
A-16a-46 TUBMAN Vulf 1900 1975 [75] Izraylevich
A-16a-46 TUBMAN Pesya 1900 1988 [88] Avseyevna
B-39-32 TULMAN Alte 1872 1961 [89] Iosifovna
B-46-15 TUMARINSON Zalman 1902 1971 [69] Mordukhovich
V-9-7 TUMARINSON Lyuba 1900 1967 [67] Beynusovna
B-46-16 TUMARINSON Mariya 1905 1975 [70] Lazarevna
V-4-11 TUMARINSON Monya 1925 1975 [50] Khaimovich
A-17-50 TUMARINSON Nokhim 1898 1974 [76] Gavrilovich
V-50-5 TUMARINSON Faina 1926 1978 [52] Grigoryevna
V-12-18 TUMARINSON Khaim 1887 1968 [81] Shertelevich
A-8-34 TUMARKIN Abram - - - -
V-38-20 TUMARKIN Mikhail 1897 1942 [45] Abramovich
B-26-10 TUMARKINA Leya 1871 1957 [86] Mordukhovna
A-6-12 TUMARKINA Nina 1921 1981 [60] Mikhaylovna
V-24-18 TUMARKINA Rimma 1939 1992 [53] Isayevna
V-38-20 TUMARKINA Stera 1904 1982 [78] Solomonovna
V-31-1 TUMARKINA Faina 1929 1993 [64] Lvovna
V-58-31 TUNKEL Leonid 1924 1993 [69] Semenovich
A-29-16 TYOMKINA Blyuma 1902 1974 [72] Grigoryevna
B-21-34 UGORCHIK Moysey 1888 1957 [69] Samoylovich
B-45-6 UGORCHIK Stesya 1895 1990 [95] Dovydovna
B-21-41 UGORETS V. - 1953 - I.
V-21-12 UGORETS Meyer 1886 1969 [83] Mordukhovich
B-45-4 UGORETS Mikhail 1938 1990 [52] Abramovich
V-5-4 UGORTSEV Lev 1911 1971 [60] Zinovyevich
V-48-20 UGORTSIN Girsh 1903 1982 [79] Zalmanovich
V-15-5 UGORTSIN Lev 1886 1968 [82] Samuylovich
V-5-1 UGORTSINA Bronya 1916 1994 [78] Zalmovna
B-18-35 UGORTSINA Khayya-Reyza - 1958 - Movshevna
A-16-35 ULYANSKAYA Yevgeniya 1914 1976 [62] Yevseyevna
V-42-1 ULYANSKIY Yankel 1911 1995 [84] Yevseyevich
V-13-14 URETSKIY Ilya 1923 1968 [45] Yudovich
V-61-9 URMAN Mayya 1956 1989 [33] Davydovna
V-57-6 URMAN Solomon 1901 1987 [86] Markovich
B-9-33 URYEV Grigoriy 1909 1949 [40] Petrovich
A-31-18 URYEVA Lyubov 1902 1970 [68] Yefimovna
V-46-7 URYEVA Tsypa 1907 1992 [85] Meyerovna
B-44-18 USACH Samuil 1901 1963 [62] Moyseyevich
B-49-9 USVITSKAYA Elka 1900 1964 [64] Mendelevna
A-7a-31 USVYATSEV Arkadiy 1901 1945 [44] Litmanovich
B-37-40 USVYATSEV Girsha 1883 1966 [83] Shevelevich
V-41-22 USVYATSEV Iosif 1902 1982 [80] Davidovich
A-8-3 USVYATSEV Iosif 1889 1948 [59] Shevelevich
A-8-3 USVYATSEV Yakov 1921 1965 [44] Iosifovich
B-39-37 USVYATSEVA Khyena 1892 1962 [70] Davydovna
A-34-4 USYATS Genya 1919 1994 [75] Iosifovna
V-19-5 UZILEVSKAYA Sofya 1902 1983 [81] Grigoryevna
B-7-4 UZKINA Slava 1897 1969 [72] Mikhaylovna
A-13-51 VABOROVA Kh. - 1929 - D.
A-16-13 VAGENGEYM Yevgeniya 1897 1977 [80] Mikhaylovna
V-36-14 VAITSMAN Zakhar 1918 1978 [60] Yefremovich
A-16a-18 VAKHMIROVA Yeva 1910 1965 [55] Izraylevna
A-8-37 VALSHONOK Anatoliy 1937 1997 [60] Semenovich
B-38-24 VALSHTEYN M. - - - I.
V-59-20 VARENIK Solomon 1919 1989 [70] Notovich
V-59-21 VARENIK Sofiya 1919 1997 [78] Samuylovna
A-7a-33 VARKIN Mendel - - - Yeselevich
A-7a-34 VARKIN Khaim 1888 1972 [84] Mendelevich
A-4-36 VARKINA Bronislava 1921 1997 [76] Yefimovna
A-9-44a VARKINA Sofya 1900 1989 [89] Borisovna
A-12-56 VARKINA Sofya 1900 1994 [94] Borisovna
B-8-36 VASERMAN Moysey 1870 1949 [79] Naumovich
V-42-20 VASHILINSKAYA Khaya 1919 1987 [68] Samoylovna
V-12-13 VASILENKO Anna 1908 1968 [60] Ignatyevna
V-41-1 VASSER Sofya 1899 1981 [82] Moyseyevna
B-7-38 VASSERMAN Dora 1887 1952 [65] Naftolyevna
V-61-1 VASSERMAN Riva 1910 1990 [80] Yevseyevna
A-27-14 VAYKHAMSKAYA Pesya 1888 1970 [82] Khatselevna
B-18-16 VAYKHANSKAYA Sheyna 1911 1990 [79] Ruvimovna
B-43-28 VAYKHANSKAYA-STERNINA Anna 1914 1962 [48] Zakharovna
B-43-27 VAYKHANSKIY Valentin 1903 1987 [84] Mikhaylovich
B-18-16 VAYKHANSKIY Lev 1909 1957 [48] Moyseyevich
V-48-34 VAYMAN Dina 1922 1983 [61] Faakovna
V-48-35 VAYMAN M. 1918 1995 [77] I.
A-15-7 VAYMAN Eydlya 1888 1985 [97] Grigoryevna
V-2-6 VAYNER Ilya 1908 1998 [90] Borisovich
V-51-31 VAYNOVSKAYA Alla 1984 1985 [1] -
V-51-31 VAYNOVSKAYA Valentina 1948 1984 [36] -
V-23-19 VAYNSHTEYN Roza 1922 1974 [52] Borisovna
A-7-11 VAYNSHTEYN Khava 1900 1981 [81] Meyerovna
B-43-26 VAYNSHTEYN Khaya 1895 1962 [67] Shlemovna
V-23-20 VAYNSHTEYN Yakov 1910 1994 [84] Zalmanovich
V-47-10 VAYNTRUB Mikhail 1909 1982 [73] Ilyich
V-61-22 VAYSBLAT Lidiya 1913 1989 [76] Grigoryevna
V-41-4 VAYSBUKH Tsitsiliya 1889 1980 [91] Germanovna
A-13-29 VAYSMAN Boris 1908 1979 [71] Mikhaylovich
A-7a-51b VEKHTER Rakhil-Dina 1908 1977 [69] Naumovna
B-20-37 VEKHTER F. 1884 1953 [69] F.
V-42-7 VEKSLER Saul 1903 1989 [86] Grigoryevich
V-42-8 VEKSLER Sofiya 1909 1980 [71] Grigoryevna
A-32a-26 VELGOVOLSKAYA Zinaida 1901 1980 [79] Dovydovna
A-32a-26 VELGOVOLSKIY Boris 1927 1988 [61] Georgiyevich
A-32a-22 VELIKSON Abram 1879 1936 [57] Litmanovich
A-12-54 VELIKSON Zalman 1905 1990 [85] Abramovich
A-9-42a VELIKSON Zalman 1905 1990 [85] Abramovich
A-32a-22 VELIKSON Khanna 1885 1976 [91] Ioselevna
B-42-40 VELTMAN Galina 1938 1982 [44] Borisovna
V-47-15 VELTMAN Mark 1925 1982 [57] Isakovich
B-42-42 VELTMAN Rasha 1913 1983 [70] A.
V-44-24 VERBER Boris 1891 1983 [92] Lvovich
A-17-39 VEREMEYCHIK Gena 1910 1995 [85] Markovna
A-17-38 VEREMEYCHIK Trofim 1907 1974 [67] Zosimovich
A-35-1 VERENOVA Rakhil 1921 1997 [76] Girshevna
B-48a-5 VERKHOVSKAYA Bunya 1904 1983 [79] Iosifovna
A-7a-3 VERKHOVSKAYA Genya 1908 1976 [68] Kushelevna
B-31-23 VERKHOVSKAYA Gisya 1894 1964 [70] Mordukhovna
A-7-12 VERKHOVSKAYA Zlata-Rodsya 1892 1946 [54] Khaimovna
A-34-7 VERKHOVSKAYA Inna 1927 1996 [69] Semenovna
V-52-31 VERKHOVSKAYA Itta-Berka 1911 1985 [74] Leybovna
V-9-16 VERKHOVSKAYA Riva 1903 1967 [64] Kushelevna
B-33-29 VERKHOVSKAYA Sonya 1906 1976 [70] Sneyerovna
A-7-13 VERKHOVSKAYA Faina 1908 1974 [66] Mendelevna
B-37-7 VERKHOVSKAYA Frida 1903 1959 [56] Iosifovna
A-31a-1 VERKHOVSKIY Abram 1932 1995 [63] Yerukhomovich
B-31-24 VERKHOVSKIY Zalman 1891 1975 [84] Izraylevich
B-54-10 VERKHOVSKIY Kostantin 1910 1967 [57] Borisovich
B-50-31 VERKHOVSKIY Moysey 1901 1965 [64] Leybovich
B-27-20 VERKHOVSKIY Moysey 1899 1954 [55] Mendelevich
B-8-34 VERKHOVSKIY Semen 1901 1949 [48] Borisovich
A-34-7 VERKHOVSKIY Semen 1924 1994 [70] Borisovich
B-33-30 VERKHOVSKIY Semen 1902 1972 [70] Mendelevich
V-58-11 VERKHOVSKIY Shaya 1909 1988 [79] Zalmanovich
A-35-32 VERKINA Kreyna 1913 1989 [76] Itskovna
A-2-14 VETSHTEYN Kh. 1898 1930 [32] Sh.
A-16a-20 VEYLER Beynesh 1902 1978 [76] Simonovna
A-16a-20 VEYLER Simon 1865 1940 [75] Yakovlevich
B-17-9 VEYTSKINA Ida 1892 1973 [81] Grigoryevna
V-48-31 VIDORENKO Grigoriy 1930 1992 [62] Mikhaylovich
V-48-31 VIDORENKO Raisa 1926 1982 [56] Borisovna
B-21-19 VIDREVICH Itska 1873 1955 [82] Mendelevich
B-6-13 VIGDAROVICH Iosif 1895 1943 [48] Ilyich
B-6-13 VIGDAROVICH Mariya 1900 1963 [63] Lvovna
B-44-19 VIGDERGAUZ Malkiyel 1884 1963 [79] Leybovich
A-18-57 VIGDEROVICH Tsendr 1902 1965 [63] Girshevich
A-16-49 VIGDOROVICH Galina 1900 1979 [79] Grigoryevna
A-16-48 VIGDOROVICH Grisha 1932 1950 [18] Mikhaylovich
A-21-42 VIGDOROVICH Yekha 1912 1975 [63] Aronovna
A-16a-19 VIGDOROVICH Mikhail 1902 1955 [53] Izraylevich
A-31-33b VIKHNIN Yelisey 1906 1994 [88] Savelyevich
A-31-33a VIKHNINA Seyna 1913 1984 [71] Adolfovna
A-36-6 VIKHOR Mariya 1926 1997 [71] Zakharovna
V-55-18 VIKHOR Roza 1886 1993 [107] Nokhimeyerovna
A-1-5 VIKTOROV Kim 1926 1996 [70] Solomonovich
B-22-22 VIKTOROV Solomon 1896 1954 [58] Moyseyevich
V-53-18 VILENCHIK Issak 1935 1991 [56] Filippovich
B-46-7 VILENSKAYA Bella 1904 1978 [74] Naumovna
B-45-27 VILENSKAYA Dora 1896 1983 [87] Solomonovna
B-34-39k VILENSKAYA Raisa 1904 1987 [83] Beniaminovna
A-30-1 VILENSKIY Aleksandr 1930 1998 [68] Issakovich
B-34-40 VILENSKIY Naum 1901 1976 [75] Vulfovich
B-25-57 VINOV Kopel 1906 1988 [82] Itskovich
B-25-58 VINOV Leonid 1935 1990 [55] Konstantinovich
B-25-56 VINOVA Fanya 1930 1978 [48] Konstantinovna
V-8-11 VINTER Mendel 1913 1969 [56] Abramovich
A-21-2 VIRIN Zalman 1888 1973 [85] Yerukhimovich
V-58-7 VIRINA Basya 1918 1988 [70] Zalmanovna
B-37-16 VIROVLYANSKAYA Rakhil 1888 1958 [70] Solomonovna
A-36-16 VISHNINSKAYA Anna 1900 1976 [76] Zinovyevna
A-16-60 VISHNYAK Gertruda 1859 1914 [55] Markovna
V-42-21 VITENZON Anna 1913 1980 [67] Samoylovna
B-19-49 VITENZON Dora 1886 1957 [71] Moyseyevna
A-25-18 VITENZON Zinaida 1894 1970 [76] Danilovna
B-19-48 VITENZON S. 1910 1954 [44] S.
V-1-7 VITENZON Semen - 2000 - Samoylovich
V-20-15 VITIN Meyer 1898 1969 [71] Savelyevich
V-20-14 VITINA Etta 1901 1968 [67] Zelikovna
A-3-15 VITKOV Isak 1922 1995 [73] Zakharovich
V-36-19 VITKOVA Bera 1956 1978 [22] Arkadyevna
V-36-18 VITKOVA Bera 1899 1978 [79] Mironovna
V-47-7 VITZON Boris 1913 1982 [69] Abramovich
V-61-24 VITZON Riva 1920 1990 [70] Danilovna
V-40-1 VLADIMIROV Vladimir 1971 1983 [12] Vladimirovich
A-31-22v VLASYUK Galina 1939 1981 [42] Yakovlevna
B-35-23 VOL Afroim 1839 1912 [73] Shliomovich
B-33-38 VOL Genya 1860 1913 [53] Leybovna
B-36-10 VOLBLYUM Ruvim 1890 1958 [68] Iosifovich
V-43-10 VOLBLYUM Sara 1897 1981 [84] Ruvimovna
V-53a-11 VOLCHEK Yevgeniya 1906 1992 [86] Aronovna
B-18-20 VOLCHEK Leyba 1889 1955 [66] -
A-6a-19 VOLCHEK Lyubov - 1933 - Izraylevna
V-7-2 VOLCHEK Moysey 1892 1935 [43] Senderovich
V-53a-10 VOLCHEK Sima 1898 1985 [87] Aronovna
A-27-41 VOLCHEK Stera 1913 1997 [84] Fridmanovna
V-7-2 VOLCHEK Khaya 1898 1969 [71] Khaimovna
V-11-16 VOLCHEK Tsilya 1900 1967 [67] Ilyinichna
B-18-31 VOLCHENBOYM Kreynya 1882 1956 [74] Iosifovna
A-5-20 VOLCHOK Agnessa 1914 1983 [69] Markovna
A-8-6 VOLCHOK Z. 1923 1940 [17] E.
B-46-38 VOLCHOK Zinaida 1899 1974 [75] Afroimovna
B-55-11 VOLCHOK I. 1895 1973 [78] I.
A-4-24 VOLCHOK Izrail 1919 1982 [63] Mordukhovich
A-29-35 VOLCHOK Izrail 1899 1980 [81] Fridmonovich
B-55-12 VOLCHOK Mordukh 1888 1968 [80] Yankelevich
A-27-40 VOLCHOK Naum 1902 1976 [74] Fridmanovich
A-29-34 VOLCHOK Khaya 1901 1985 [84] Leybovna
B-46-38 VOLCHOK Elich 1885 1971 [86] Mordukhovich
B-10-8 VOLCHYOK Leya-Malka 1891 1967 [76] Zalmanovna
A-21-5 VOLFIN Moysey 1901 1973 [72] Markovich
B-11-15 VOLKOV Feliks 1939 1955 [16] Zakharovich
B-50-24 VOLKOVICH Yelizaveta 1897 1965 [68] Abramovna
V-49-12 VOLOSOV Boris 1935 1983 [48] Yakovlevich
V-51-26 VOLOSOVA Sofya 1912 1985 [73] Yakovlevna
A-18-61 VOLSHONOK Semyon 1897 1970 [73] Zakharovich
V-27-16 VOLYNETS-LOBOVSKAYA Faina 1952 1978 [26] Issakovna
B-32-41 VOROBEYCHIK Dora 1926 1990 [64] Moyseyevna
V-32-21 VOROBEYCHIK Yeva 1902 1985 [83] Borisovna
V-32-20 VOROBEYCHIK Issak 1898 1978 [80] Yefimovich
B-32-42 VOROBEYCHIK Leonid 1925 1984 [59] Iosifovich
A-31-47 VOROBEYCHIK Rivekka 1915 1968 [53] Samuylovna
A-35-9 VORONA Grigoriy 1923 1991 [68] Fedorovich
A-9-10 VORONCHIKHINA Basya 1915 1980 [65] Yefimovna
A-16-12 VORONENKO Anna 1932 1977 [45] Khanovna
A-16-10 VORONENKO Maksim 1930 1973 [43] Yevseyevich
A-16-11 VORONENKO Eydlya 1909 1974 [65] Kalmanovna
B-55-16 VORONENOK Vera 1908 1982 [74] Abramovna
B-55-15 VORONENOK Yakov 1902 1969 [67] Naumovich
B-49-2 VORONIN Leva 1979 1980 [1] -
V-48-9 VORONTSOV Arkadiy 1929 1983 [54] Karnovich
B-41-34 VORONTSOVA-KOZLYANSKAYA Lidiya 1938 1973 [35] Iosifovna
A-27-44 VULFOVICH B. 1904 1968 [64] N.
B-21-42 VULFOVICH Bentsian 1877 1957 [80] Yankelevich
A-27-46 VULFOVICH Leya 1880 1964 [84] Refailovna
A-28-22 VULFOVICH Nikhama 1911 1986 [75] Bentsianovna
A-27-46 VULFOVICH Sofya 1911 1990 [79] Bentsianovna
V-49-19 VULFSON Abram 1910 1983 [73] Girshevich
V-54-26 VULFSON Boris 1991 1986 - Yakovlevich
V-43-19 VULFSON Lev 1910 1991 [81] Mendelevich
V-49a-2 VULFSON Mariya 1909 1991 [82] Davidovna
A-10-6 VULFSON Sofya 1906 1990 [84] Naumovna
V-8-19 VULFSON Tema 1896 1969 [73] Mendelevna
V-8-20 VULFSON Shepa 1892 1979 [87] Yankelevich
A-21-1 VULFSON Esfir 1925 1991 [66] Ayzikovna
V-8-21 VULFSON Yakov 1924 1993 [69] Shepovich
A-13-31 VULSONOV Dima 1981 1982 [1] -
A-24-1 VURGANOVA Mariya 1919 1992 [73] Vasilyevna
V-29-8 VYDRA Taisiya 1910 1991 [81] Markovna
B-7a-3 VYDREVICH Tsodik 1887 1950 [63] Girshevich
A-18-66 VYDREVICH Dovid 1901 1972 [71] Itskovich
B-35-20 VYMENETS Izrail 1882 1963 [81] Zalmanovich
V-57-23 VYMENETS Nina 1911 1988 [77] Shayevna
B-35-19 VYMENITS Leya 1886 1958 [72] Vulfovna
A-21-27 VYSHEDSKAYA Masya 1908 1966 [58] Zalmanovna
B-10-1 VYSHEDSKAYA R. 1917 1993 [76] P.
A-35-12 VYSHNEVSKIY Ayzik 1954 1997 [43] Mikhaylovich
B-19-16 VYSHREVICH Rakhil 1874 1961 [87] Abramovna
A-30-5 YAKHINA Basya 1904 1974 [70] Khaimovna
A-27-53 YAKHINA Khaya 1902 1983 [81] Abramovna
A-7a-30 YAKHINA-GIRSHEVICH Dora 1894 1946 [52] Albertovna
V-3-9 YAKHKIND Liya 1906 1998 [92] Yefimovna
B-13-23 YAKHKIND Yakhna 1878 1950? - Girshevna
A-20-8 YAKHLIYEL Genya 1906 1976 [70] Abramovna
A-20-7 YAKHLIYEL Moysey 1902 1973 [71] Markovich
A-12-33 YAKHNIEL Yefim 1943 1981 [38] Meyerovich
V-49-23 YAKHNIN Boris 1899 1983 [84] Mendelevich
A-27-54 YAKHNIN Boris 1938 1992 [54] Solomonovich
B-22-43 YAKHNIN Veniamin 1879 1952 [73] Mikhaylovich
B-18-27 YAKHNIN Grigoriy 1895 1956 [61] Moyseyevich
A-18-25 YAKHNIN Yeyna 1903 1984 [81] Leybovich
A-27-53 YAKHNIN Zalman 1901 1983 [82] Leybovich
A-30-6 YAKHNIN Iosif 1902 1971 [69] Nokhimovich
B-6a-10 YAKHNIN Semen 1927 1957 [30] Borisovich
V-36-21 YAKHNIN Elya 1919 1981 [62] Yudovich
A-12-32 YAKHNIYEL Aron 1940 1976 [36] Mendelevich
B-19-32 YAKHNIYEL Vladimir 1929 1952 [23] Mendelevich
A-3-21 YAKHNIYEL Yelizaveta 1907 1996 [89] Gilevna
A-12-30 YAKHNIYEL Mendel 1906 1977 [71] Aronovich
B-19-32 YAKHNIYEL Riva 1935 1954 [19] Mendelevna
B-6-23 YAKHNIYEL Samuil 1890 1967 [77] Aronovich
A-12-31 YAKHNIYEL Sofya 1905 1988 [83] Solomonovna
B-6-23 YAKHNIYEL Khaya 1895 1966 [71] Khatskelevna
A-21-8 YAKOBI Nokha 1895 1971 [76] Beniaminovna
V-26-7 YAKOBSON Sima 1896 1977 [81] Moyseyevna
V-60-7 YAKUBOV Arkadiy 1988 1989 [1] Shalumovich
V-58-21 YAKUBOVSKAYA Masya 1916 1995 [79] Abramovna
V-7-10 YAKUBOVSKAYA Sheyna-Rokha 1888 1976 [88] Bunimovna
B-40-22 YAKUBOVSKIY Avrom 1886 1960 [74] Itskovich
V-58-30 YAKUBSON Abram 1904 1989 [85] Zalmanovich
V-58-30 YAKUBSON Revekka 1904 1988 [84] Yakovlevna
B-42-22 YALOV Abram 1889 1961 [72] Borisovich
B-46-4 YALOV Yefim 1886 1969 [83] Borisovich
B-46-6 YALOVA Genya 1898 1973 [75] Yefimovna
B-44a-2 YALOVA Yelena 1903 1992 [89] Izraylevna
A-31-8 YANKOVSKAYA Khaya 1900 1971 [71] Davydovna
B-34-11 YANKOVSKIY Issak 1888 1958 [70] Mironovich
A-25-35 YANKOVSKIY Miron 1921 1978 [57] Isakovich
B-44a-13 YANOVITSKAYA Dora 1900 1991 [91] Kopelevna
A-32a-31 YANOVITSKAYA Yelizaveta 1913 1977 [64] Yefimovna
V-22-10 YANOVITSKAYA Mariya 1934 1985 [51] Khatskelevna
A-32a-31 YANOVITSKIY Boris 1925 1977 [52] Yefimovich
B-38-26 YANOVITSKIY Lippa 1899 1961 [62] Berkovich
B-39-25 YANOVITSKIY Shmerka 1910 1984 [74] Yakubovich
A-29-5 YATSKEVICH Yelena 1920 1994 [74] Isakovna
V-41-10 YATSKIND Mariya 1902 1980 [78] Matveyevna
A-24a-4 YEKHELEVSKAYA Yelizaveta 1910 1984 [74] Afanasyevna
A-24-53 YEKHELEVSKAYA Zinaida 1945 1988 [43] Pavlovna
A-24-51 YEKHELEVSKIY Arkadiy 1946 1980 [34] Solomonovich
A-24-52 YEKHELEVSKIY Solomon 1902 1962 [60] Arkadyevich
B-25-20 YEKHILEVSKAYA Beylya 1880 1954 [74] Khaimovna
V-49a-13 YEKHILEVSKAYA Galina 1902 1984 [82] Issakovna
A-19-9 YEKHILEVSKAYA Riva 1913 1937 [24] Semyonovna
A-19-8 YEKHILEVSKIY Semyon 1947 1982 [35] Ilyich
A-18-78 YELINIKOVSAAYA Z. - 1984 - I.
A-31a-16 YELSON Solomon 1898 1970 [72] Mikhaylovich
A-17-14 YERENBURG Lev 1900 1974 [74] Meyerovich
A-17-13 YERENBURG Tsislya 1898 1973 [75] Gamsheyevna
V-34-3 YERMAKOVA Pasha 1935 1979 [44] Izraylevna
A-13-5 YERMENSON Khaya 1902 1972 [70] Yankelevna
A-13-9 YERUKHIMOVA Khanna 1895 1952 [57] Girshevna
B-14-10 YERUKHIMOVICH Peysakh 1899 1956 [57] Girshevich
B-14-11 YERUKHIMOVICH Khanna 1903 1957 [54] Kopelevna
A-36-26 YEVDOKIMOVA Galina 1948 1996 [48] Samuylovna
A-26-13 YEVELMAN Beylya 1904 1979 [75] Zalmanovna
V-54-22 YEVINTOVA Kima 1925 1987 [62] Semenovna
A-12-37 YEVREYSON - - - - -
B-19-30 YEVREYSON Genya - 1955 - Issakovna
A-12-39 YEVREYSON Iosif 1899 1989 [90] Khaimovich
A-21-28 YEVREYSON Mordukh 1911 1966 [55] Nokhonovich
A-12-38 YEVREYSON Frida 1902 1976 [74] Markovna
A-25-46 YEVREYSON Khasya-Riva 1904 1970 [66] Nakhmovna
V-37-20 YEVSEYEVA Sofya 1890 1979 [89] Simonovna
V-63-17 YEZRIL Naum 1921 1990 [69] Abramovich
A-26-55 YUDASIN Abram 1897 1981 [84] Zalmanovich
A-28-43 YUDASIN Boris 1896 1982 [86] Zalmanovich
A-26-48 YUDASIN Zinoviy 1924 1994 [70] Arkadyevich
B-6a-3 YUDASIN Solomon 1922 1994 [72] Borisovich
B-9-37 YUDASIN E. 1880 1948 [68] S.
A-31-49 YUDASINA - 1913 1986 [73] -
A-28-19 YUDASINA Rakhil 1894 1977 [83] Borisovna
A-26-54 YUDASINA Rakhil 1902 1984 [82] Markovna
A-26-49 YUDASINA Stera 1900 1930 [30] Meyerovna
B-41-28 YUDASINA Kh. - - - I.
B-7-23 YUDASINA Khasya 1898 1960 [62] Moyseyevna
A-17-24 YUDASINA Etka 1912 1985 [73] Elyevna
A-13-22 YUDIN Gavriil 1837 1905 [68] Abramovich
B-25-5 YUDIN Idel 1886 1961 [75] Isakovich
V-40-22 YUDINA Dina 1911 1989 [78] Isakovna
B-46-27 YUDINA Roza 1882 1965 [83] Berkovna
V-32-10 YUDINA Sima 1893 1977 [84] Girshevna
V-22-20 YUDIYEL Bronya 1903 1980 [77] Solomonovna
V-22-19 YUDIYEL Nison 1900 1971 [71] Simonovich
V-28-6 YUDKIN Lev 1923 1987 [64] Solomonovich
V-31-15 YUDKIN Solomon 1886 1977 [91] Vulfovich
B-43-29 YUDKINA Raisa 1902 1962 [60] Shlemovna
V-31-15 YUDKINA Sara 1888 1977 [89] Mordukhovna
A-24b-9 YUDKOVSKAYA Broneslava 1904 1993 [89] Aronovna
A-24b-10 YUDKOVSKIY Ilya 1889 1982 [93] Zakharovich
B-10-30 YUDOVIN Girsha 1870 1948 [78] Mordukhovich
V-26-17 YUDOVIN Zalman 1892 1990 [98] Movshevich
A-3-4 YUDOVIN Izrail 1923 1992 [69] Girshevich
V-36-13 YUDOVIN Izrail 1905 1978 [73] Lvovich
B-24-26 YUDOVIN Lev 1905 1951 [46] Davydovich
B-1-1 YUDOVIN Mikhail 1934 1992 [58] Lvovich
A-27-38 YUDOVIN Moysey 1897 1986 [89] Isakovich
A-31-56 YUDOVIN Nikhema 1904 1947 [43] Itskovich
B-13-25 YUDOVINA Agnessa 1959 1960 [1] Borisovna
V-6-13 YUDOVINA Berta 1906 1971 [65] Iosifovna
B-13-26 YUDOVINA Gnesa 1889 1950 [61] Yudovna
V-57-12 YUDOVINA Dora 1905 1989 [84] Issakovna
B-26-49 YUDOVINA Raisa 1910 1994 [84] Markovna
V-26-17 YUDOVINA Sofya 1904 1989 [85] Lvovna
A-34-42 YURINSON Yakov 1909 1978 [69] Grigoryevich
A-23-40 YUSHKEVICH Itska 1893 1966 [73] Zalmanovich
A-18-43 YUSHKEVICH Sifra 1898 1979 [81] Aronovna
A-24a-7 YUSHKEVICH Khaim 1912 1976 [64] Abramovich
B-29-13 YUTKINA Rima 1883 1956 [73] Zalmanovna
B-24-3 ZABEZHENSKIY Bunim 1900 1961 [61] Girshevich
A-31-19 ZABEZHENSKIY Naum 1918 1988 [70] Khononovich
V-42-12 ZABEZHINSKAYA Yelena 1905 1980 [75] Grigoryevna
B-19-36 ZABEZHINSKAYA Ida-Blyuma 1874 1953 [79] -
B-8a-25 ZABEZHINSKAYA Liba 1913 1992 [79] Kanelevna
A-20-18 ZABEZHINSKAYA Mariya 1899 1981 [82] Borisovna
B-41-2 ZABEZHINSKAYA Sofya 1908 1996 [88] Moyseyevna
A-30-51 ZABEZHINSKAYA Khaya 1898 1978 [80] Shayevna
V-14-5 ZABEZHINSKAYA Feyga 1903 1968 [65] Davidovna
A-4-30 ZABEZHINSKIY Vladimir 1927 1995 [68] Knononovich
V-5-13 ZABEZHINSKIY Gesel-David 1900 1971 [71] Yankelevich
V-38-4 ZABEZHINSKIY Aron 1905 1979 [74] Leybovna
B-23-15 ZABEZHINSKIY Gerts 1899 1956 [57] Mendelevich
B-55-1 ZABEZHINSKIY Mikhail 1926 1992 [66] Mikhaylovich
A-30-51 ZABEZHINSKIY Nadezhda 1897 1985 [88] Yefimovna
A-30-51 ZABEZHINSKIY Khonon 1897 1945 [48] Mendelevich
B-30-16 ZABEZHINSKIY Elya-Abo-David - 1956 - Yankelevich
V-30-18 ZABRANSKAYA Basya 1908 1989 [81] Davydovna
V-30-17 ZABRANSKIY Velko 1900 1978 [78] Meyerovich
A-21-25 ZABROVSKAYA Lyuba 1899 1981 [82] Abramovna
A-28-39 ZADOV Mikhail 1927 1990 [63] Khaimovich
V-2-3 ZADOV Moysey 1928 1998 [70] Berkovich
V-2-2 ZADOVA Yelena 1931 1999 [68] Filipovna
B-31-31 ZADVIL Iosif 1853 1919 [66] Solomonovich
V-11-17 ZADVIL Yakov 1890 1969 [79] Iosifovich
V-43-13 ZADVIL Yakov 1933 1982 [49] Yakovlevich
B-29-12 ZAFRANETS Roza 1912 1957 [45] Semenovna
V-58-22 ZAFRANETS Semen 1908 1988 [80] Samsonovich
A-24b-4 ZAGUDAYEV Vladimir 1946 1968 [22] Nikolayevich
A-24b-5 ZAGUDAYEVA Dora 1925 1951 [26] Vladimirovna
V-55-6 ZAGZUN Mariya 1910 1987 [77] Zalmanovna
B-16-12 ZAK Mariya 1903 1974 [71] Solomonovna
A-34-17 ZAK Mark 1900 1972 [72] Moyseyevich
B-50-23 ZAKHAROVA Khana 1896 1965 [69] Itskovna
A-16-28 ZAKS I. 1901 1978 [77] S.
V-63-1 ZAKS M. 1928 1979 [51] B.
B-22-38 ZAMALIN Moysey 1885 1952 [67] Semenovich
B-31-48 ZAMALINA Anna 1894 1976 [82] Issakovna
B-23-30 ZAMOSHCHIN David 1894 1952 [58] Abramovich
A-32b-8 ZAMOSHCHIN Yakov 1928 1975 [47] Davydovich
B-7-11 ZAMTFORT Ayzik 1893 1965 [72] Abramovich
B-7-12 ZAMTFORT Khana 1885 1971 [86] Rafailovna
V-8-12 ZAMUTIN Khaim 1900 1969 [69] Meyerovich
V-51-15 ZARAGATSKIN Movsha 1913 1985 [72] Mordukhovich
V-21-13 ZARAYSKIY Semen 1914 1974 [60] Lvovich
A-7a-54a ZARECHSKAYA Riva 1917 1996 [79] Naumovna
A-16-41 ZARETSKAYA Pesya-Brayna 1889 1969 [80] Mendelevna
B-9-40 ZARETSKIY Leyba 1864 1948 [84] Pinsokhovich
V-31-18 ZARETSKIY Mikhail 1921 1977 [56] Aleksandrovich
A-23-41 ZARIKHIN Nikolay 1915 1966 [51] Aleksandrovich
B-8a-16 ZARIKHIN Nikolay 1915 1966 [51] Aleksandrovich
B-41-25 ZARKH Avsey 1900 1968 [68] Shmerkovich
B-40-26 ZARKH Basya 1900 1980 [80] Abramovna
B-13-24 ZARKH Basya 1870 1950 [80] Mikhaylovna
A-15-40 ZARKH Menukha 1902 1982 [80] Beynusovna
A-15-5 ZARKH Raisa 1904 1978 [74] Borisovna
A-15-6 ZARKH Semen 1932 1946 [14] Sidorovich
B-41-25 ZARKH Sonya 1904 1961 [57] Mendelevna
B-26-21 ZARKH Faina 1890 1955 [65] Borisovna
A-15-40 ZARKH Evzer 1904 1975 [71] Ruvinovich
A-28-30 ZARKHIN G. 1908 1943 [35] A.
A-13-21 ZARUBINA Mariya 1915 1986 [71] Abramovna
A-29-42 ZAVELEV Boris 1931 1987 [56] Yakovlevich
B-18-5 ZAVELEV Elya 1885 1959 [74] Peysakhovich
B-31-2 ZAVELEVA Bella 1961 1963 [2] Borisovna
B-18-5 ZAVELEVA Bella 1917 1996 [79] Shmuylovna
B-1-5 ZAVELEVA Khana 1891 1963 [72] Aronovna
V-7-19 ZAVODNIK Galochka 1956 1970 [14] -
V-28-12 ZAVODNIK Zalman 1898 1987 [89] Rafailovich
V-7-20 ZAVODNIK Lilya 1934 1989? - -
V-7-18 ZAVODNIK Sonya 1902 1982 [80] Gilevna
A-9-50 ZAVOROVA Kh. - 1929 - D.
V-53-14 ZAYATS Nadezhda 1897 1986 [89] Nikolayevna
V-36-1 ZAYCHIK Arkadiy 1929 1993 [64] Gilyevich
B-13-13 ZAYCHIK Manya 1906 1952 [46] Gertselevna
B-29-17 ZAYTSEVA Maryasya 1897 1956 [59] Movshevna
B-44-6 ZELBERFISH Lazar 1892 1964 [72] Abramovich
A-33-21 ZELDIN Isak 1888 1984 [96] Meyerovich
A-33-46 ZELDIN Chaim 1887 1974 [87] Meyerovich
V-48-10 ZELDINA Zlata 1906 1983 [77] Mendelevna
V-42-6 ZELDINA Mariya 1938 1982 [44] Saulovna
A-33-21 ZELDINA Sima 1901 1972 [71] Abramovna
B-3-5 ZELDINSKIY Semen 1906 1972 [66] Ilyich
V-51-13 ZELEKSON Moysey 1923 1985 [62] Samuylovich
B-6-5 ZELENAYA Raisa 1912 1963 [51] Izraylevna
V-58-25 ZELENOVA Pasha 1909 1988 [79] Izraylevna
B-50-35 ZELIKMAN Ida 1899 1975 [76] Mendelevna
B-50-36 ZELIKMAN Raisa 1923 1985 [62] Ionovna
V-64-10 ZELIKOV Abram 1908 1993 [85] Issakovich
A-32a-9 ZELIKOV Pavel 1901 1971 [70] Issakovich
V-93-1 ZELIKOVICH Lazar 1918 1983 [65] Yakovlevich
B-34-14 ZELIKSON Abram 1881 1966 [85] Kopelevich
B-34-13 ZELIKSON Shmuel 1888 1958 [70] Kapelevich
V-19-8 ZELKIN Iosif 1887 1968 [81] Moyseyevich
V-62-11 ZELKIN Yakov 1923 1991 [68] Iosifovich
B-19-9 ZELKIND Rakhil 1897 1959 [62] Zelikovna
V-7-5 ZELKIND Edya 1900 1969 [69] Zelikovna
A-23-59 ZEMLYANKER Fanya 1888 1967 [79] Davydovna
B-17-10 ZEMTSOVSKAYA Dora 1902 1973 [71] Simonovna
A-8-1 ZEMTSOVSKAYA Sofiya 1927 1991 [64] Mikhaylovna
B-18-7 ZEMTSOVSKIY M. - 1959 - D.
V-45-23 ZEVIN Boris 1902 1981 [79] Moyseyevich
V-18-28 ZEVIN Yefim 1927 1982 [55] Borisovich
B-38-20 ZEVINA Alla 1951 1961 [10] Romanovna
V-45-22 ZEVINA Yelena 1938 1981 [43] Borisovna
A-35-2 ZEVINA Nina 1912 1996 [84] Naumovna
V-18-27 ZEVINA Khaya-Liba 1898 1971 [73] Leybovna
B-18-24 ZEYF Arkadiy 1892 1956 [64] Yuryevich
B-36-48 ZEYF Stera 1927 1990 [63] Solomonovna
B-8a-21 ZEYFMAN Zhanetta 1934 1949 [15] Zalmanovna
B-10-15 ZEYFMAN Raisa 1880 1960 [80] Davydovna
B-8a-7 ZEYFMAN Rakhil 1905 1996 [91] Aronovna
B-30-34 ZHARKOVA Anna 1939 1968 [29] Isayevna
V-55-23 ZHELEZNYAK Yefim 1937 1986 [49] Abramovna
B-48a-9 ZHELEZNYAK Faina 1917 1976 [59] Lvovna
B-51-5 ZHIKHAREVICH Ida 1886 1979 [93] Markovna
B-12-32 ZHIKHAREVICH Masha 1884 1948 [64] Yekhiyelvna
V-40-6 ZHIKHAREVICH Mira 1922 1980 [58] Lazarevna
V-40-7 ZHIKHAREVICH Natan 1917 1992 [75] Lazarevich
B-51-6 ZHIKHAREVICH Shlema 1892 1966 [74] Girshevich
V-52-22 ZHILTSOV Ivan 1911 1985 [74] Grigoryevich
V-23-21 ZHISLINA Mariya 1914 1974 [60] Yefimovna
A-28-5 ZHITLOVSKAYA Ida 1904 1989 [85] Borisovna
B-40-30 ZHITLOVSKIY David 1894 1961 [67] Izraylevich
B-48-19 ZHORZIK Khaya 1893 1993 [100] Leybonavna
B-21-36 ZHUKOBORSKIY Mikhail 1891 1953 [62] Yakovlevich
A-28-9 ZHUKOV Konstantin 1924 1942 [18] Konstantinovich
A-28-9 ZHUKOV Konstantin 1900 1970 [70] Pavlovich
A-28-9 ZHUKOVA Sofya 1900 1976 [76] Aleksandrovna
B-25-7 ZHURNOVSKAY Faina 1906 1950 [44] Lvovna
A-24b-2 ZHUROV Aleksandr 1948 1995 [47] Sergeyevich
A-24b-3 ZHUROV Sergey 1915 1986 [71] Yeleseyevich
A-24b-1 ZHUROVA Zinaida 1928 1995 [67] Vladimirovna
B-19-31 ZIDEL Riva 1896 1955 [59] Girshevna
V-22-11 ZIDELSON Mikhail 1891 1971 [80] Samuylovich
B-21-15 ZIDLIN Mordukhay 1889 1956 [67] Ammonovich
A-24-20 ZIGELBAUM Kadys 1891 1980 [89] Moyseyevich
A-25-17 ZIGELBAUM Manya 1900 1972 [72] Shlyomovna
A-24-21 ZIGELBAUM Feliks 1930 1989 [59] Kadyshevich
V-48-3 ZILBER Vladimir 1932 1983 [51] Mikhaylovich
V-18-26a ZILBER Kim 1912 1999 [87] Ruvimovich
A-28-11 ZILBER Nina 1904 1985 [81] Mendelevna
A-28-11 ZILBER Ruvim 1891 1970 [79] Afroimovich
V-50-25 ZILBERBERG Frida 1936 1990 [54] Markovna
V-30-4 ZILBERBOR Pesya 1893 1977 [84] Zalmanovna
B-48a-12 ZILBERMAN Anna 1905 1985 [80] Lvovna
V-27-14 ZILBERMAN Grigoriy 1903 1977 [74] Markovich
A-17-23 ZILBERMAN Zyama 1931 1983 [52] Grigoryevich
B-14-22 ZILBERMAN Leya - 1956 - Yakovlevna
B-48a-11 ZILBERMAN Rivekka 1902 1976 [74] Lvovna
A-18-13 ZILBERMAN Slava 1900 1978 [78] Zalmanovna
B-22-42 ZILBERMAN Elya 1892 1952 [60] -
B-43-19 ZILBERSHTEYN David 1902 1968 [66] Borisovich
B-18-3 ZILBERSHTEYN Issak 1900 1960 [60] Vulfovich
B-43-19 ZILBERSHTEYN Rakhil 1902 1962 [60] Gershevna
V-25-19 ZILBERSHTEYN Sarra 1904 1990 [86] Mendelevna
V-55-25 ZINGER Boris 1920 1987 [67] Abramovich
B-11-18 ZINGER Mikhail 1954 1956 [2] Borisovich
B-21-1 ZINGORN Sima 1906 1993 [87] Lvovna
V-13-13 ZISERSON Dveyra 1918 1986 [68] Borukhovna
V-43-22 ZISERSON Izrail 1902 1980 [78] Borukhovich
B-37-43 ZISERSON Sarra 1908 1994 [86] Borukhovna
B-28-10 ZISLINA Sonya 1879 1956 [77] Yakovlevna
V-16-8 ZISMAN Rakhil 1903 1968 [65] Afroimovna
V-50-22 ZISMAN Rakhil 1921 1984 [63] Moyseyevna
V-47-18 ZITELZEYF Feyga 1896 1982 [86] Zalmanovna
B-6a-13 ZLASHKIN Itskhok 1909 1958 [49] Mendelevich
A-14-4 ZLATKIN Vulf 1901 1947 [46] Benetsionovich
A-28-42 ZLATKIN Leyba 1896 1977 [81] Yankelevich
A-31-42a ZLATKINA Vera 1916 1974 [58] Fridmanovna
B-6a-13 ZLATKINA Zelda 1909 1984 [75] Pinkhusovna
B-12-15 ZLATKINA Leya - 1954 - Issakovna
A-4-31 ZLATKINA Mariya 1922 1997 [75] Yakolevna
A-35-20 ZLATKINA Raisa 1907 1994 [87] Beniaminovna
A-4-31 ZLATKINA Rozaliya 1924 1996 [72] Yakovlevna
V-43-20 ZLATKINA Fanya 1911 1980 [69] Markovna
V-64-4 ZLATKINA Khaya 1926 1990 [64] Solomonovna
A-28-42 ZLATKINA Khaya 1901 1983 [82] Yakovlevna
B-22-45 ZLOTINA Fanya 1875 1952 [77] Yefimovna
B-38-25 ZOLOTONOS Yankel 1891 1981 [90] Yudovich
V-55-4 ZOLOTONOS Mikhail 1907 1987 [80] Abramovich
B-45-19 ZOLOTONOS Riva 1914 1996 [82] Abramovna
B-41-31 ZOLOTONOS Khaya 1881 1961 [80] Mikhaylovna
B-45-18 ZOLOTONOSOVA Dina 1915 1985 [70] Isayevna
B-36-20 ZOTOV Vasiliy 1917 1986 [69] Vasilyevich
B-36-21 ZOTOVA Riva 1921 1985 [64] Rakhmilevna
B-54-7 ZUBAREV Georgiy 1940 1986 [46] Yefimovich
B-54-8 ZUBAREV Yefim 1915 1967 [52] Grigoryevich
B-54-9 ZUBAREVA Yevgeniya 1920 1994 [74] Yefimovna
V-58-13 ZUBERMAN Boris 1927 1988 [61] Matveyevich
V-58-14 ZUBERMAN Ella 1902 1991 [89] Mendelevna
V-64-11 ZUBINA Esfir 1899 1990 [91] Mikhaylovna
B-24-42 ZVEREVA Nekhama 1870 1951 [81] Abramovna
B-30-12 ZVEREVA Slava 1906 1984 [78] Mendelevna
B-27-4 ZVONIK Khaim 1890 1960 [70] Mordukhovich
B-20-33 ZVONKINA Zelda 1897 1953 [56] Moyseyevna
V-8-2 ZVONKINA Pasha 1900 1978 [78] Izraylevna
B-16-8 ZVONKINA Sofya 1917 1974 [57] Grigoryevna
A-26-59 ZVYAGIN Abram 1926 1998 [72] Zalmanovich
B-32-17 ZVYAGIN Zalman 1896 1957 [61] Abramovich
B-40-33 ZVYAGIN Leonid 1956 1961 [5] Nikolayevich
B-20-36 ZVYAGINA Mikhlya 1883 1953 [70] Moyseyevna
V-18-10 ZVYAGINA Raisa 1909 1994 [85] Izraylevna
B-32-18 ZVYAGINA Fanya 1899 1979 [80] Grigoryevna
A-6-47 ZYMMENITS Yankel - 1939 - Zalmanovich