Ancestry

Names
Abramov (Kopelovich) Luda
Abramov Sasha
Abramova Masha
Belyavsky (Takser) Rima
Belyavsky Lera
Belyavsky Leva
Belyavsky Megana
Belyavsky Michael
Belyavsky Nicole
Belyavsky Rima
Belyavsky Yakov
Berson (Kraskin) Stella
Berson Sasha
Bogari Abram
Bogari Faina
Bogari Galya
Bogari Katya
Bogari Khana
Bogari Lazar
Bogari Leonid
Bogari Luda
Bogari Natalia
Bogari Sasha
Bogri Lolya
Bogri Raya
Bogri Roza
Bogri Yakov
Dubrynski (Bogari) Galya
Dubrynski Gleb
Dubrynski Polina
Genkin (Tumarinson) Pesya
Genkin David
Genkin Igor
Genkin Lazar
Genkin Leva
Genkin Nelya
Genkin Pasha
Genkin Zalman
Golod (Tumanson) Tanya
Golod Leonid
Golod Michael
Golod Yulia
Jovtis (Takser) Raya
Jovtis Faina
Jovtis Ilya
Kaem (Tumarinson) Riva
Kaem Alena
Kaem Alla
Kaem Boris
Kaem Larisa
Kaem Leonid
Kaem Naum
Kaem Pasha
Kopelovich (Tumarinson) Frida
Kopelovich Boris
Kopelovich Boris
Kopelovich Galya
Kopelovich Jenya
Kopelovich Marik
Kraskin (Bogari) Dora
Kraskin Mendel
Kraskin Moisey
Lapidys Misha
Marina Zemilevich (Berson) Marina
Mednikov (Tumarinson) Bronya
Mednikov Iosif
Mednikov Larisa
Mednikov Leva
Mednikov Nadia
Mednikov Ruslan
Mednikov Yakov
Paykin (Lapidys) Rita
Paykin Elya
Paykin Lena
Paykin Semyon
Raya (Haya) Lapidys (Tumarinson) Raya (Haya)
Sandler Bentsion
Sandler Grigory
Sandler Molya
Sandler Riva
Saravaisky Aleksander
Saravaisky David
Saravaisky Elena
Saravaisky Vitaly
Saravaisky Marian
Takser (Bondar) Jenya
Takser (Genkin) Adelina
Takser (Sandler) Mysya
Takser Aigyl
Takser Boris
Takser Boris
Takser Daniel
Takser Fishel
Takser Galya
Takser Isac
Takser Jenya
Takser Leiba
Takser Lena
Takser Maxim
Takser Natalia
Takser Sergey
Takser Sergey
Takser Vadim
Takser Yakov
Takser Yana
Tsilker (Jovtis) Janna
Tsilker Dora
Tsilker Genna
Tsilker Victoria
Tumanson (Tumarinson) Michael
Tumanson Raya
Tumarinson (Bogari) Maria
Tumarinson Alla
Tumarinson Anna
Tumarinson Leonid
Tumarinson Lera
Tumarinson Liza
Tumarinson Michael
Tumarinson Michael
Tumarinson Mordukhi
Tumarinson Roza
Tumarinson Samuel
Tumarinson Samuel
Tumarinson Syoma
Tumarinson Tamara
Tumarinson Zalman
Ynger (Tumarinson) Frida
Ynger Mila
Ynger Misha
Ynger Seva
Zemilevich Idat
Zemilevich Ilan
Zemilevich Liel
Zemilevich Yakov